Spartaanse training in voormalig postkantoor Wijziging Zeeuwse verordening waterkwaliteitsbeheer Monumentenzorg geleidelijk decentraliseren 4 ELEKTRO LIEVENSE Frans Halsema met: „Is die kruk vrij UW Verlies paar duizend arbeidsplaatsen in Rotterdam Gif onder Gouderak Gif in kolen Te Bruinisse Nu nog geen oesterpercelen uitgeven in Oosterschelde MIDDELBURG, 3-2. Op de provinciale griffie, de gemeentehuizen en water schapskantoren ligt - als gemeld - tot 16 februari een voorstel ter inzage tot wijziging van de verordening kwaliteitsbeheer oppervlaktewateren. Aanvul lende opmerkingen hierover staan hieronder afgedrukt. De hoofdkonklusie van het enige tijd geleden verschenen rapport over het waterkwaliteitsbeheer is dat het nodig is te komen tot een aanmerke lijke koncentratie van de water schappen. Er komt dan meer eenheid in aanpak (nu zijn er zeven water schappen) en het valt te verwachten dat de grote verschillen in zuive ringsheffing tussen de diverse water schappen grotendeels zullen verdwij- Drie waterschappen? Gedeputeerde staten hebben al een voorkeur uitgesproken voor de vor ming van drie waterschappen in Zee land. Niet vergeten mag echter worden dat de waterschappen ook andere ta ken hebben, de traditionele taken van verdediging tegen de zee en de afvoer van polderwater. Het is de vraag of vanuit dit gezichtspunt óók tot koncentratie moet worden over gegaan. Deze kant van de kwestie zal nu verder - samen met de water schappen - worden bestudeerd. Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. 01114 -1368 01119 -1634 99 S.C.Z. Kabaretier Frans Halsema heeft zijn programma: „Is die kruk vrij?" als spe cimen van vernieuwingsdrift- en nood zaak willen presenteren en het resul taat hiervan was donderdag in de Con certzaal te horen, ook ditmaal (uiter aard) onder auspiciën van de S.C.Z. „Uit in Zeeland" Stuktureel is die vernieuwing gelukt, in zoverre dat elementen van niet - of nauwelijks ge- onttaboesieerde onder werpen aan de orde kwamen, puntig verwoord of verwerkt in liedjes (dood, euthansie, die „soort dingen"). Toch blijft Halsema gaver in zijn karakteris tiek van „gevoelige liedjes"-zanger en dat gevoelig mag dan pluriform wor den opgevat Zich zelf begeleidend aan de piano dingt hij bescheiden (naar de titel „Dutch Voice" en die draad van gevoeligheid is heel waardevol te noe men, al moet cabaret natuurlijk ook „steken" en dat deed het daarnaast ook wel in konference en lied Van het eerste was er voor de pauze al een voorbeeld: „Als er iemand op de wereld is" Konferenciers hebben hier en daar de lichte neiging, „een snufje Kan" in hun approach van de zaal te doen, maar Halsema had ook eigen „tricks", verrassende routine-staalt jes, die - in kombinatie met zijn - vlot heid als pianstisch entertainer, de in-, grediënten opleverden voor een „aan -, te - horen" brok programma. Duidelijk is dat de techniek (het stopt niet bij de belichting) een stevig handje helpt Wat met geluidsbanden aan (alweer) verrassingen valt te doen, schept kan sen, die een vorige bühne - generatie hebben gemist al willen die geluidsto rens nogal eens zo domineren, dat de teksten lichtelijk in de verdrukking komen. Een Muppet- achtige scène was die met het sprekende (en zelfs bijtende) damestasje; ook de huilende baby was er; even geleend van Freek de Jonge? Niet louter voor het visuele apspekt, maar dat was niet onbelangrijk, waren drie vrouwelijk musici „The Angels of Hope" aangetrokken; in de stijl van de avond „dekselse meiden", steunend op een stevige conservatorium- onder grond en hier present, vooral voor de begeleiding, met instumenten als: als piano, basgitaar, synthesizer en zelfs fluit (en zang). Dié dames overlappen een breed muzikaal scala van sensitieve muzi kale insprongen als dat nodig is, tot swingende nummers, waarbij Halse ma zichzelf ook niet onbetuigd laat Als gezegd - vooral na het slot - gevoelig liedjes, waarvan Halsema het geheim kent Hij leefde er zich in uit tot en met de toegift die zelfs geknakte bloemen (trucje) bewoog de kelken weer op te heffen. Een ontspannende avond die het redelijk opgekomen publiek een stukje zaalvertier bood. En heel char mant er was een ruiker bloemen voor de cabaretier, beloond met vier zoen tjes; één teveel dus, maar op de Bühne mag iets meer, De slager vraagt ten slotte ook: „mag het iets meer zijn mevrouw,,? Een geprofileerd applaus was het slot van alles. Een gemis op deze avond was het niet voorhanden zijn van een programma Toch wel lastig voor publiek en recensent B.d.V. Ondertussen vinden gs wel dat er toch iets moet worden gedaan om zo veel mogelijk tot een gelijke aanpak te komen van de waterzuivering in Zeeland. Daarom stelt men nu aan de staten voor de technologische dienst van de Zeeuwse waterschappen een steviger positie te geven. Deze Technologische dienst is een adviesinstantie die de waterschap pen zelf hebben moeten oprichten toen zij van de provincie de waterzui- veringstaak kregen toebedeeld. De verstevigde positie van de Tech nologische dienst komt tot uiting doordat deze dienst nu adviezen aan de waterschappen gaat uitbrengen. ROTTERDAM, 4-2. In de stukgoed- sektor van de Rotterdamse haven verdwijnen de komende vier jaar 1978 arbeidsplaatsen. Het natuurlijk verloop wordt voor die periode ge schat op 615, zodat voor 1986 een „netto overkompleet" resteert van 1363 arbeidsplaatsen. Het betekent niet dat er ook 1363 havenarbeiders zuUen worden ontslagen. Dat is de donderdagavond gepre senteerde konklusie van een kom missie, bestaande uit havenwerkge vers en werknemers en uit vertegen woordigers van de gemeente Rotter dam. Deze kommissie had tot taak om de omvang van de werkgelegen- heidsproblematiek in de Rotterdam se haven te inventariseren. De belan grijkste oorzaken van het sterl terug lopen van de werkgelegenheid in voornamelijk de stukgoedsektor zijn „Flitsen" uit het buitenland WARSCHAU. Een priester, die Lech Walesa op de hoogte wilde stel len van de geboorte van een dochter, heeft geen toegang gekregen tot de geïnterneerde vakbondsleider. VENETIË. De Italiaanse politie die jacht maakt op de ontvoerders van de Amerikaanse generaal James Do- zier, heeft meegedeeld dat zij in het noordoosten van het land een wapen opslagplaats heeft ontdekt. WARSCHAU. Militaire rechtban ken in Polen hebben straffen van ze ven jaar tot drie jaar gevangenis op gelegd aan de Ieders van bezettings- en staktinsakties in de gewesten Si- lezië en Pomerania. BONN. Bij de Europese Navo-part- ners is wrevel ontstaan over een mo tie van het Amerikaanse kongres, waarin wordt bepaald dat de Ameriv. kaanse strijdkrachten met ingang van 1982 alleen uitgerust-mogen wor den met Amerikaans materieel. WENEN. In Wenen is een kleine bom ontploft bij de woning van de Weense opeerrabbijn. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Opperrabbijn Bela Akiba Eisenberg en zijn vrouw waren wegens een vakantie niet thuis, zo deelde de politie mee. GUATEMALA-STAD. Ongeveer 200 linkse guerrilleros hebben een voerval uitgevoerd op de Guatema- laanse stad Chiantala, daar het hoofd van de politie en een politie-agent ge dood en het gemeentehuis in brand gestoken. een afname van de goederenstroom naar Rotterdam en het feit dat steeds minder arbeidsintensief los stukgoed zal worden aangevoerd. ROTTERDAM/GOUDERAK, 4-2. In een inham van de Hollandse Ijsel, dicht bij het 27800 inwoners tellende Zuidhollandse plaatsje Gouderak, blij ken van 1956 tot 1960 illeggaal zwaar giftige volgens sommige beskundigen in binnen en buitenland, kankerver wekkende restprodukten van de che mische industie te zijn gestort. Op deze toenmalige officiële stortplaats van Rijkswaterstaat en de gemeente Gouderak verrees in het begin van de jaren zestig een woonwijk van onge veer tachtig eensgezinshuizen, nadat het afval met een laag klei was bedekt MAASTRICHT, 4-2. De officier van justitie in Maastricht, mr. J. Huur man-van Asten heeft beslag laten leggen op de kolenvoorraden van het failliete kolenmengbedrijf Beatrix- haven in Maastricht. Het vermoeden bestaat, dat die kolen (130.000 ton) giftige stoffen bevatten, omdat Bea- trixhaven gedurende anderhalf jaar in totaal 7.500 ton chemisch afval heeft betrokken van Uniser-bedrij- ven, aldus de curator van Beatrixha- ven mr. H. Hoying. Ook is beslag ge legd op een partij van tweehonderd ton kolen bij de Eerste Nederlandse Cement Industrie (ENCI) in Maastricht, omdat die kolen gele verd door een Duits-Zwitsers bedrijf mogelijk ook afkomstig zijn van Beatrixhaven. WASHINGTON. Het Amerikaanse ministerie van defensie heeft een Li bisch bericht tegengesproken over een Amerikaans-Libisch luchtinci- dent in Grieks luchtruim. NAPELS. De politie heeft bekend gemaakt dat zij woensdag tijdens een grootscheepse aktie 44 leden van de Camorra - de Napolitaanse versie van de Siciliaanse Maffia - heeft gearresteerd. MADRID. De politiek-militaire vleugel van de Baskische afschei dingsbeweging ETA, ETA-PM, heeft besloten na een „pauze" van een jaar zijn gewapende akties te hervatten. ZONNEMAIRE. Idyllisch laat-winters tafereel bij de hoeve „Kijk Uit" te Zonnemaire. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) FLORENCE. De leider van het in ternationaal bureau van de socialist- tisch-gezinde vakcentrale in Italië, Luigi Scricciolo, is in Florence gear resteerd door de afdeling van de poli tie die zich bezighoudt met de ter reurbestrijding. De motieven voor de arrestatie zijn niet bekend. SEOEL. In een bliksemaktie heeft de Zuidkoreaanse politie in Seoel ruim 11.600 mensen opgepakt. Het is de grootste aktie sinds in Seoel op 6 januari de avondklok is ingetrok ken, aldus de politie. Alle arrestan ten zijn op 296 mensen na later vrij gelaten. KAAPSTAD. De Zuidafrikaanse president Marais Viljoen heeft bij de opening van de zitting van het parle ment verklaard dat Zuid-Afrika zijn defensie-kapaciteit zal versterken om opgewassen te zijn tegen Russi sche penetratie in Afrika. DEN HAAG, 4-2. De rijksoverheid zal bevorderen, dat taken, verantwoor delijkheden en bevoegdheden van de lagere overheden worden vergroot voor de bescherming en in standhouding van monumenten. Het partikulier initia tief op het terrein van de monumentenzorg krijgt alle mogelijke steun. De de centralisatie van deze zorg moet zich geleidelijk voltrekken. BRUINISSE, 5-2. Je zou inderdaad een rare postzegel trekken als je gedach- tenloos en nietsvermoedend het oude postkantoor van Bruinisse zou bin nenstappen. Dit voormalig PTT kantoor (inpandig in het oude gemeentehuis) is namelijk sinds kort ingericht als „Fitness- en krachtsportklub Bru". Deze klub heeft, na V/i jaar in Oosterland te hebben gedraaid, het Bruse gemeentebestuur gepolst over eventuele ruimte in het oude gemeen tehuis, waarin al enkele andere vere nigingen zijn gehuisvest. De wethou der van sportzaken, de heer W. H. F. Vonk, reageerde direkt enthousiast. Door de raad bekrachtigd, trok de klub in het PTT gedeelte. Non-aktief Over de inhoud en doelstelling van de klub Chris de Jonge aan het woord: „Het idee is geboren uit een behoefte aan beweging van sporters, die 's winters op non-aktief stonden, b.v. wielrenners als Wim van Kooten, Dirk van Duivendijke en Marce van Schelven. Dit groepje groeide uit tot een volwaardige klub waarbij ook voor andere sporters plaats was: voetballers in de win terstop en de zg. zomersporters, ten nissers bijvoorbeeld". Maar ook niet-aktieve sporters die hun figuur willen verbeteren, het buikje wegwerken of aanleg hebben BRUINISSE. Konditie op peil houden. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Goed voor de buikspieren tot zwaarlijvigheid hebben baat bij de oefeningen die aan de hand van bepaalde schema's worden voorge schreven. Deze oefeningen worden, zeker bij de beginnelingen, onder begeleiding en training van de leden uitgevoerd op en met allerlei toestellen waarbij alle spieren van het lichaam kunnen worden behandeld. Niet overdrijven Chris de Jonge: „Vooral bij (altijd welkome) nieuwelingen moet ge waakt worden voor overdrijving; de volgende dag voel je de spieren pas". Hoog in het vaandel staat: plezier in wat je doet, een fit lichaam en niet wedstrijd- of prestatiegericht. Leden onder de vijftien jaar worden niet aangenomen omdat bij de meesten het lichaam nog niet helemaal is vol groeid en omdat de training (die vrij pittig is) door de artsen wordt afgera den. De klub telt momenteel 23 perso nen. van zowel Bruinisse e.o. als wel Goeree-Overflakkee. Per keer kun nen 12 tot 14 leden gebruik van de banken, halters, een z.g. twistmachi- ne en andere Spartaanse uitziende toestellen. Dit voorlopig standpunt heeft staatssekretaris Hans de Boer van erm ingenomen naar aanleiding van het rapport „Onderzoek monumen tenbeleid" van het adviesbureau Van de Bunt. Hij ziet voor de provincies geen grote taken als het op het be schermen van objekten aankomt. De adviseurs dachten er anders over. De bewindsman vindt, dat als ook pro vincies op dit gebied aktief moet zijn het systeem te ingewikkeld en te one venwichtig wordt. Het ontwikkelen van kategorale monumentenlijsten op provinciaal niveau, spreekt De Boer ook niet aan. Provincies Hij ziet wel een rol voor de provin cies weggelegd in het monumenten beleid, binnen de bevoegdheden voor de ruimtelijke ordening. Monumen tenzorg moet wel in harmonie wor den gebracht met de wet op de ruim telijke ordening en de wet op de stads- en dorpsvernieuwing. Of deze zorg ook onder bereik van de kader wet kan worden gebracht met het oog op de planning, moet worden be keken. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DELDEN. De direktie van de che mische fabriek Servo in Delden acht de kans groot dat dit bedrijf volledig gaat draaien op gas dat uit de vuilstortplaats 't Rikkerink af- komstis is. DEN HAAG. De frakties van P.S.P. en C.P.N. in de Tweede Kamer willen een gesprek met de vakbewe ging over de aangekondigde korting op de ziekte-uitkeringen. Monumentenzorg moet bij erm blij ven, interdepartementale coördina tie moet wel worden versterkt, aldus de staatssekretaris. UTRECHT. De wet gelijke behan deling van mannen en vrouwen moet, met zoveel woorden, ook pedo fielen, travestieten en transseksue- len tegen diskriminatie beschermen. Dat schrijft de F.N.V. in een kom- mentaar op het voorontwerp van de zogenaamde „anti-diskriminatiewet" in de vak bondskrant. GRONINGEN. Het elektriciteits bedrijf voor Groningen en Drenthe (E.G.D.) en het Delfzijlse bedrijf Elektroschmelzwerke hebben over eenstemming bereikt over doorvoer van goedkope (R.E.) elektriciteit uit West-Duitsland. GRONINGEN. Ongeveer veertig studenten en docenten van de Gro ninger Rijksuniversiteit hebben deelgenomen aan een manifestatie waarin Solidariteit werd betuigd met de Poolse vakbond Solidariteit. VLISSINGEN. Er moeten meer veiligheidsmaatregelen komen bij het lossen en laden van gasschepen in de Sloehaven in Vlissingen. Tot die konklusie komt direkteur J. van Ko nijnenburg van het havenschap Vlis singen in een rapport aan het schap. ROTTERDAM. De Afvalverwer king Rijnmond (A.V.R.) heeft van de regering in de Westduitse deelstaat Hessen toestemming gekregen tijde-J lijk onverwerkbaar chemisch afval (met name verontreinigde afvalwa^ ters) voor verbfanding aan te leveren bij de overheidsinstallatie in Biebes- heim. Bakterie Microcel is er nog ZIERIKZEE/BRUINISSE, 4-2. Minister Jan de Koning, van landbouw en visserij, voelt er terecht niets voor, om nu al oesterpercelen uit te geven in de Oosterschelde. Hij wil eerst de geheimzinnige bakterie Micromei X laten uit woeden, eer aan de oesterteelt in de Oosterschelde kan worden gedacht. Wat echter wel mogelijk zou zijn, is de Yersekese Bank. het eldorado van de oesterkwekerij in het verleden te laten schoonvissen. Iedereen weet in Zeeland die niet onbekend is in de Zeeuwse visserij, dat de Vervoex le den. deze prachtige natuurbank voor de oesterkweek de laatste jaren lie ten vervuilen. Dan kan misschien ook een begin worden gemaakt om het Vervoex mo nopolie te doorbreken. Tientallen oesterkwekers kunnen een boterham verdienen, als de koek van de oester percelen in Zeeland eerlijk wordt verdeeld.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4