Kursus kantklossen in klubhuis „De Lichtboei" Jeugdsoos Brogum kampt met financiële moeilijkheden Drukte bij Maaskant te Bruinisse en Stellendam Soos klopt bij gemeente aan INFORMATIECENTRUM STORMVLOEDKERING OOSTERSCHELDE MEDEWERKERS VOORLICHTING M/V nv Streekvervoer Zuid-West-Nederland Zierikzee Een groot sukses! Schouwen-Duiveland en Polen Orderportefeuille van Maaskant groeit naar f 75 miljoen ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 5 februari 1982 Nr. 23060 3 ZIERIKZEE, 5-2. Jeugdsoos Brogum verkeert in finan ciële moeilijkheden. Bijna wekelijks worden diverse evenementen georganiseerd, maar de opbrengst hiervan weegt niet op tegen de zware lasten waaronder deze jeugdsoos gebukt gaat. De hoogste kostenpost voor Bro- gum is de huur van de boerderij aan de Julianastraat. Voor dit gebouw (in ri m 1™* TVT T ¥1TT O eigendom van de gemeente) betaalt i I. KhjEjivniLU W deze soos jaarlUks 40.000," aan Advertentie Wij zoeken voor het op het werkeiland Neeltje Jans voor incidentele vervanging, zonodig meerdere dagen achtereen in het seizoen, van de vaste seizoenkrachten. Tevens zoeken wij voor dit werk een vaste zaterdagkracht (part-time), die in het zomerseizoen ook op andere dagen van de week dienst doet. Eisen: spreekvaardigheid; belangstelling voor de Oosterscheldewerken; redelijke kennis van Duits, Engels en Frans Salariëring volgens C.A.O. U krijgt vrijvervoer op de autobuslijndiensten. Heeft u interesse? Bel dan onze personeelsdienst: 01110- 3751, toestel 17. Provinciale Staten Op vrijdag 26 februari vergaderen de Provinciale Staten in de Staten zaal te Middelburg. (10.00 uur). Stuurgroep Werkloosheid Op maandag 15 februari vindt ter Provinciale Griffie, een vergadering plaats van de Provinciale Stuur groep Werkloosheid. (10.00 uur). ZIERIKZEE Echt rekord Te Haamstede was sprake van een Amaryllis met elf kelken, maar ten huize van mevr. I. Muste- Goudzwaard, staat zo'n bloem ge sierd met twaalf kelken. Inbraak bekend De groep zigeuners die onlangs werd gearresteerd na op heterdaad betrapt te zijn bij een inbraak, heeft nog een inbraak bekend. Het betreft een diefstal van juwelen bij de fam. C. A. K. aan de Schoonderlaan te Re- nesse. Overigens wordt de groep die in Ede en Nieuwegein thuishoort, vandaag overgedragen aan de offi cier van justitie in Utrecht. Music-play-in De music play-ins in bar Mirabelle te Zierikzee iedere zondagmiddag, trekken veel belangstelling van zo wel muzikanten als toehoorders. De afgelopen zondag speelde met veel sukses het trio Maarten Bruy- nes. Aanstaande zondagmiddag treedt de groep „Coldsteel" op waar bij zich gast-musici kunnen voegen. Ook zangers/zangeressen zijn wel kom. Oratorium Vereniging Op de gehouden algemene vergade ring van de Zierikzeese Oratorium Vereniging in de voormalige R.K. kleuterschool, werd de datum voor de komende uitvoering vastgesteld De Bru 8, van de firma Gebroeders Padmos (Comelis) werd door Maas kant voorzien van een nieuwe boeg schroef met een elektro sleepringmo- tor van 60 pk. De Bru 27 Mari Johanna van de fir ma A. en J. de Ronde kreeg een nieu we Maaskant vislier. Dit schip ver trekt een dezer dagen naar de werf van de firma Gebrs. Kooiman te Zwijndrecht om te worden vergroot. De Urker kotters hebben hun stille tijd en deze wordt door velen benut om te repareren. In gemeentehaven In de gemeentehaven te Bruinisse BRUINISSE, 4-2. Binnen enkele weken hoopt Maaskant en Zonen b.v. te Stellendam/Bruinisse, zijn elfde order voor een nieuwbouwkotter binnen te halen. Tien kontrakten voor nieuwe sche pen zijn al getekend, in de kategorie schepen 40 tot 42 meter, met motoren van 2000 tot 2400 p.k. Sommige van deze schepen zullen worden uitgerust voor het stoken van z.g. zware olie. Financiële hulp van de gemeente is noodzakelijk willen de deuren van Brogum niet worden gesloten. Gisteravond (donderdag) vond een gesprek plaats tussen gemeente en vertegenwoordigers van Brogum. Deze vergadering is, aldus Brogum- voorzitter Kees Verkerk, zeer plezie rig verlopen. Vaag- Hij wilde echter niets meedelen over de eventuele stappen die de ge meente gaat nemen. Evenmin kon hij op vrijdag 7 mei. Talrijke met de uit voering samenhangende zaken wer den doorgesproken. Er zal een zo ge mêleerd mogelijk programma wor den gebracht, waarin ook instrumen tale elementen een rol spelen (orgel en piano). Kontakt wordt gezocht met jonge Rotterdamse vokale so listen. Via de gemeente Zierikzee kwam een uitnodiging van een koor uit de ,,twinning"-gemeente Hatfield, tot samenwerking bij de komst van het koor naar Zierikzee. De vergadering verklaarde zich daartoe gaarne be reid. Intussen is echter vernomen, dat er wat praktische bezwaren kle ven aan de overtocht in dit voorjaar, zodat een jaartje zal moeten worden gewacht. De jaarverslagen van de penning- meesteresse mevr. E. Koper-Rodoe en de sekretaris de heer J. C. de Vos werden goedgekeurd. Na veel moei lijkheden in het verleden, staat het koor er thans weer goed voor, vooral dank zij de nieuwe dirigent de heer P. Zoomers te Middelhamis. HAAMSTEDE Vergadering C. et C. De Landbouwvereniging C. et C. te Burgh-Haamstede houdt op dinsdag 16 februari in hotel Bom een algeme ne ledenvergadering. De agenda ver meldt o.a. de bestuursverkiezing waarin aftredend maar herkiesbaar liggen de UK 143 Andries de Vries, van de gelijknamige b.v. uit Urk, die het visruim laat verbouwen en de UK 188 Grietje-Klaas, van de firma J. en K. Ras, voor een vislier repara tie. In Stellendam liggen bij Maaskant voor de kant de UK 165 Willen en Klaas van de firma J. A. Foppen de UK 153 Grietje Hendrikje van de heer L. van Slooten en de UK 156 An- negien van de rederij C. de Boerd. Dokkarweien, een nieuwe mast en een vissorteerinstallatie zijn hier de werkzaamheden aan deze kotter BM 264, uit Brixham bij Maaskant te Stellendam aan de afbouwkade af. Van deze nieuwe schepen zijn er vier voor vissers uit Urk, twee uit Den Helder, één uit Lemmer, één uit Goeree, één uit Vlissingen en één uit Amemuiden. Naast deze nieuwbouwopdrachten, heeft men ook een aantal opdrachten in portefeuille voor lieren bestemd voor Nederlandse duweenheden, die nog steeds toenemen. De order voor lieren voor Polen blijft momenteel konstant. vertellen of de gemeente bereid is de huurprijs te verlagen. Deze zaak zal eerst in de kommissie jeugd- en jon gerenwerk aan de orde komen, waar na dit punt op de agenda van de raadsvergadering in maart zal staan. zijn: de heren M. O. Hanse en A. Hoek. Na het huishoudelijk gedeelte houdt dhr. P. Tigchelaar, Soc. Ek. Voorlichter bij de ZLM een inleiding over Sociaal-ekonomische aktuali- teiten. Tot slot wordt het ZLM- journaal vertoond. Voor tijd: zie agenda. KERKWERVE Bejaardenmiddag De Zierikzeese N.C.V.B.-afdeling organiseert op dinsdag 9 februari een bejaardenmiddag te Kerkwerve. Voor vertrek bus: zie agenda. BROUWERSHAVEN Plaatje Het antieke „bomenplaatje" van „Brouwershaven" opgenomen in het dinsdagnummer, heeft vooral ook kenners nogal voor problemen gesteld. Sprake blijkt feitelijk van „onder de rook van Brouwershaven", nader gepreci seerd aan (bij) de Donkere Weg te Schuddebeurs. Ter plaatse was een tuinderij en het hek gaf een lezer een herkenningsteken. Destijds woonde in die buurt, de heer H. Hilleman. DUIVELAND Loop der bevolking over januari Geboren 4. Johannes Pieter, z.v. A. van der Maas, en van M. Flikweert (Ooster- land); 12. Adriana Cornelia, d.v. L. Knop, en van A. E. Stouten (Ooster- land); 14. Wendy, d.v. R. H. Kort, en van L. J. van Ast (Oosterland); 16. Maartje Davina, d.v. L. M. van der Werf, en van C. van Kralingen (Oosterland); 17. Bernard Maarten Comelis, z.v. W. Zweistra, en van A. P. van der Staaij (Oosterland) gebo ren te Zierikee; 22. Maarten Jan, z.v. J. Slijkhuis, en van M. W. Vijge (Nieuwerkerk) geboren te Zierikzee; 25. Hendrik Martinus, z.v. G. Mol en van M. van Lagen (Nieuwerkerk); 26. Jan Adriaan, z.v. A. de Bruine, en van P. Flikweert (Oosterland); 26. Jan Willem, z.v. W. H. de Valk, en van C. J. Bom (Nieuwerkerk). Gehuwd 8. Jan Comelis van de Velde, 23 jr. (Bruinisse) en Margreta Engelina Stouten, 22 jr. (Oosterland). Overleden 11. Teunis Tanis, 76 jr., e.v. A. C. Tanis (Nieuwerkerk); 13. Pieter Pie ter van de Waart, 63 jr., e.v. M. van de Guchte (Sirjansland); 12. Jacoba Jop- pa Hoogerhuis, 78 jaar, wed.v. L. Quist (Sirjansland), overleden te Zie rikzee; 16. Cornelia Neeltje de Reus, 71 jr., wed.v. J. Kooijman (Nieuwer kerk); 17. Grietje van der Zande, 84 jr., wed.v. D. Bouwmand (Ooster land) overleden te Zierikzee. NIEUWERKERK Vergadering advieskommissie welzijn Op dinsdag 9 februari houdt de ad vieskommissie voor het welzijnsbe leid in de gemeente Duiveland in het gemeentehuis te Nieuwerkerk een vergadering. Op de agenda staat on der meer advisering inzake de subsi diëring van vijf instellingen op het gebied van de maatschappelijke dienstverlening. Een ander agenda punt betreft de definitieve vaststel ling van het concept-voorontwerp subsidie-verordening. Voor tijd: zie agenda. BRUINISSE Fietskeuring A.s. dinsdag 9 februari worden alle kinderen van de lagere scholen „De Meerpaal" en „Op Dreef" op school verwacht mèt hun fiets, om deze door deskundigen van het Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met le den van het Korps Rijkspolitie te la ten keuren. Van het VVN rijdt een in formatiebus voor, waar folders, stic kers en tips voor een goed en veilig onderhoud van de kinderfiets ver krijgbaar zijn. Uiteraard spelen de ouders hierbij een grote rol. Immers zij zullen eventuele gebreken moeten (laten) maken en het kind op een vol waardige fiets, dat de veiligheid van het kind bevorderd, de straat op la ten gaan. Elke gekeurde fiets krijgt een soort certificaat waarop de evt. gebreken staan. Onderzoek baarmoederhalskanker Een derde gedeelte van de vrouwen van Bruinisse die ouder zijn dan 30 jaar heeft dezer dagen een uitnodi ging ontvangen om mee te werken aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Het is de bedoeling elk jaar een an dere groep vrouwen te onderzoeken zodat in principe elke drie jaar een onderzoek plaatsvindt. In de uitnodi ging van de gemeente Bruinisse staat o.a. dat baarmoederhalskanker meestal pas ontstaat nadat vele jaren een niet-kwaadaardig voorstadium is voorafgegaan, waar men zelf vrij wel nooit iets van merkt. Door regel matig weerkerend onderzoek kan men tijdig dit voorstadium ontdek ken. Behandeling kan dan tot volle dige genezing leiden. Daarnaast kun nen bij dit onderzoek andere afwij kingen dan kwaadaardig of een voor stadium gevonden worden. Het on derzoek wordt verricht door deskun dig vrouwelijk personeel van het Centraal Bureau voor Keuringen op Medisch gebied. De uitslag, na onder zoek in het laboratorium in Middel burg, duurt ongeveer 10 weken, en wordt aan de huisarts bekend ge maakt. Mocht er aanleiding zijn voor een nader medisch onderzoek, dan ont vangt betrokkene bericht van de huisarts, wat niet altijd zeggen wil dat er sprake is van een kwaad aardige afwijking. Het gemeentebestuur hoopt dat al len aan deze oproep gehoor zullen ge ven, maar zijn er dames die niet kun nen of willen dan graag bericht aan het gemeentehuis. Oud papier Zaterdag zal in Bruinisse oud pa pier worden opgehaald ten bate van de Mbuma-zending. Graag het oud papier gebundeld gereed zetten. Ledenvergadering „Bru-Ten" Donderdag 11 februari a.s. houdt de Bruse tennisvereniging „Bru- Ten" haar jaarlijkse ledenvergade ring in het rustiek gelegen Bruten- nest „t'Mep'uusje". Bij de bestuurs verkiezing is M. Geense aftredend en herkiesbaar, en de vakante plaats van W. Vonk moet worden opgevuld terwijl tevens het bestuur wordt uit gebreid tot 9 personen. Ook de sport/tennishal staat op de agenda, evenals de distriktskompetitie, lestennis en de Tennistichting Schouwen-Duiveland. Personen die (nog) geen lid zijn maar wel geïnte resseerd in de tennissport zijn ook welkom op deze avond. Voor tijd: zie agenda. Verdagering „Helpt Elkander" Dinsdag 2 februari kwam de Her- vormde Vrouwengroep „Helpt El kander" bijeen. De presidente, me vrouw Teekens-Krijgsman heette al len hartelijk welkom, in het bijzon der burgemeester Hekman en Theo Kriger die voor deze avond als gast waren uitgenodigd. Ter opening werd Ps. 119 65 gezongen waarna de presidente voorging in gebed. Mevrouw De Koning-Jumelet hield de inleiding en las 1 Kon. 19 waar de geschiedenis verteld werd over de vlucht van Elia in de woestijn. Hier na werd Ps. 119 88 gezongen. In de pauze werd de film „500 jaar Bru" vertoond, dat voor velen erg leuk was om zoveel bekenden te zien in feestelijke kledij, vooral voor Ineke Jumelet, de toenmalige Mosselkonin gin. Na deze film werden door burge- De kursus blijkt - onverwachts - een enorm sukses te zijn. Vooral de jeugdigen - kinderen van ongeveer 8 tot 14 jaar - beleven bijzonder veel plezier aan het gepriegel met klosjes en draden. Voor kantklossen moet men geduld hebben, het is een secuur werkje en daarom had klubhuisleider Rudy Prager, eigenlijk niet verwacht dat het Leger met deze kursus zoveel sukses zou boeken. Vooroordeel „We wilden iets nieuws organise ren", vertelt Rudy, „maar kantklos sen leek mij in eerste instantie een beetje een „oudbollige" bezigheid. Dat was duidelijk een vooroordeel. De kursisten zijn erg enthousiast en gunnen zich zelfs geen tijd koffie te drinken of even te pauzeren". ZIERIKZEE. Geen tijd om te pauzeren meester Hekman dia's vertoond van de ingebruikneming van het nieuwe gemeentehuis en de opening van de nieuwe scholen welke op enthousi aste wijze werden toegelicht door de burgemeester. Zowel Theo Kriger als de burgemeester werden hartelijk dank gezegd door mevrouw Teekens. Het slotlied was Gez. 202 1, 3 en 5. Ds. Teekens, die deze avond ook bij woonde, sloot met dankgebed. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Minister Van Thijn van binnenlandse zaken heeft de mi nisterraad voorgesteld een beperkte vakaturestop in te stellen voor de rijksoverheid. Op die manier denkt hij de vijftig miljoen gulden te vin den die binnenlandse zaken nog steeds in het kader van de eenmil- j ards-bezuinigingsoperatie'moet opbrengen. Leidster van deze kursus is me vrouw Groeneweg uit Zonnemaire die zelf al jaren kantklost en prachti ge kleden en wandversieringen van kant maakt. Ze geeft de lessen met veel enthou siasme en dat werkt blijkbaar aan stekelijk. De kursus bestaat uit 15 lessen, die in het klubhuis aan de Poststraat te Zierikzee iedere dinsdagavond wor den gegeven. Voor de kinderen be gint de kursus om half zeven tot half acht (en kost slechts ƒ1,— per keer) en de volwassenen beginen om acht tot tien uur (kosten: 90,—). Weven Er staan meer kreatieve kursussen op het programma van de Lichtboei. Janneke van Genderen uit Zierikzee start half maart met de kursus DEN HAAG. Uit protest tegen de voortdurende vervuiling van de Baai van New York hebben drie beman ningsleden van het Greenpeace- aktieschip „Rainbow Warrior" zich afgelopen nacht vastgeketend aan het dumpschip „William Taft". DEN HAAG. De Algemene Wedu we en Wezenwet (A.W.W.) moet zo worden dat ook weduwnaars recht krijgen op een uitkering, zo vindt de krisisgroep weduwnaars. UTRECHT. Bij de oliemaatschap pijen Shell en Esso valt over 1981 nog drie miljard gulden aan ardgas- winsten te halen. Dat blijkt volgens de F.N.V.-vakbondskrant uit bereke ningen van Willem Vermeend, finan cieel deskundige van de P.v.d.A. ASSEN. In zeven tot negen Drenth- se fabrieken zullen volgende week prikakties worden gehouden tegen de verlaging van het ziektegeld door leden van de industriebond F.N.V. Een kantkloststertje. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) „wandversiering en wandkleden". Diverse technieken worden behan deld, zoals weven an batikken. Rond september volgt een kursus raamwe- ven. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) SCHOUWEN-DUIVELAND, 4-2. Plannen bestaan, bij dc oor spronkelijke initiatiefnemers, om begin maart weer een reis met hulpgoederen van Schouwen-Duiveland naar Polen te maken. Ge zien de ervaringen tijdens de jongste reis is zulks dringend gewenst en uiteraard ook mogelijk, als weer iedereen de schouders er onder zet. Dit betekent dat - zo snel mogelijk de verschillende kontakta- dressen op Schouwen-Duiveland weer bevoorraad moeten worden, waarna de heer W. J. Geleijnse te Haamstede kan beginnen met de grote voorraadvorming, die dan gereed wordt gemaakt voor trans port. Van inmiddels op de giro gestort geld ad 2.000,- is een voorraad geneesmiddelen ingekocht, die uiteraard ook met het volgende transport meegaan. We doen hier andermaal een beroep op de mild heid van publiek, om pakketten (voedsel, kleding, schoeisel) gereed te maken. De reizen van Haamstede uit zijn safe; de spullen komen aan op de juiste plaats en een goede distributie is verzekerd. BRUINISSE, 4-2. Donderdag vond te Bruinisse de proefvaart plaats van het palingvissersschip Bru 3, van de firma H. Schot en Zonen te Bruinisse. In dat schip is door machinefabriek Maaskant en Zonen te Bruinisse een nieuwe 150 pk Cummins motor geplaatst. ZIERIKZEE, 5-2. Klubhuis „De Lichtboei" van het Le ger des Heils heeft weer een nieuwe kursus op het pro gramma: kantklossen, een kursus voorzowel kinderen als volwassenen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3