Veel doden vallen in heviger wordende strijd OPMERKELIJKE SUGGESTIES AGENDA installatiebedrijf Franse para's omgekomen Manen rond Saturnus Drama El-Salvador Regerings verklaring in Bondsdag Maleisië laat gevangenen vrij Zuster Castro Amerikaanse Opdracht voor Fokker Chin a Sen afgetreden WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK Jeugdsozen in het weekeinde (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE deurloo b.u. WEEGJE De (nog) nieuwe minister van C.R.M. Van der Louw, heeft bij de verdediging van de begroting van zijn departement, enkele suggesties gedaan, die hier en daar in de Kamer als „ouderwets" werden gekwalifi ceerd, maar die toch enkele dingen duidelijk hebben gemaakt. In de eerste plaats blijkt uit de woorden van de minister, dat de wel vaartstaat c.a. en het denken in ter men van de welvaartstaat voorbij is. Verder groeit - of liever moet groeien - de tendens, dat mensen zelf op ver schillende terreinen weer verant woordelijk worden, zonder bij voor baat al tegen de overheid aan te leu nen. De minister is ook niet ongene gen te gaan putten uit het arsenaal van (helaas) werklozen, in dier voege dat tegemoet gekomen kan worden aan vrijwillig werk. Zo wordt in dit verband gedacht aan het optreden van vrijwilligers in de gezinsverzor ging, die dan voor een periode vrij gesteld worden van de plicht tot sol liciteren. Aan dergelijke vrijwilli gers wordt dan dus in feite de kwali- fikatie „werkloos" ontnomen. Min of meer vergelijkbaar is de idee jongeren, die een ondersteuning krijgen, tijdelijk klussen te laten verrichten voor de overheid. Op die wijze zijn werkloze jongeren „van de vloer" en de overheid heeft er enig profijt van. Hoe gevoelig zo'n zaak ligt in ons verwende landje, blijkt wel dat hier en daar een vergelijking werd getrokken met de „verplichte tewerkstelling", zoals die bestond in de krisis van de dertiger jaren. Na overleg met jongerenorganisaties wil de minister de bereidheid van jonge ren peilen en eerst in een later stadi um zou (bij onvoldoende bereidheid, waarvoor overigens geen enkele aan wijzing is), het woord „verplicht" kunnen vallen. Al die ministeriële uitspraken wij zen er op, dat de „bomen niet meer tot in de hemel groeien", maar voor al dat de bereidheid groeit bepaalde noodmaatregelen te nemen, die lang (te lang wellicht) in Nederland als mogelijke remedies ongenoemd zijn gebleven. Vele zaken blijken in het recente verleden gewoon te ver door geschoten en thans is op talrijke ter reinen een proces van langzaam te rug draaien aan de gang. De „echte armen" intussen - dat heeft de minister ook gestipuleerd, moeten zoveel mogelijk buiten schot blijven. Maatregelen derhalve op een vrij breed terrein, waardoor sociale wilgroei wordt gesnoeid, maar de nooddruftslijn niet wordt vergeten. Het leidt tot toestanden die - eufe mistisch gesproken - „niet als aange naam" zullen worden ervaren, maar de vraag naar een alternatief kan moeilijk of helemaal niet worden beantwoord. SAN SEBASTIAN. De Baskische afscheidingsbeweging ETA heeft in een radiouitzending verklaard dat ze de industrieel Jose Lipperheide (76) heeft ontvoerd omdat hij had gewei gerd zijn „revolutionaire belasting" te betalen. PARIJS. Het dagblad van het Pool se leger, Zolnierz Wolnosci, heeft donderdag gemeld dat de Confedera tie voor een Onafhankelijk Polen (KPN) voorbereidingen had getrof fen om op 17 december een staats greep te plegen. De plannen zijn ver ijdeld door de afkondiging van de noodtoestand, op 13 december, zo meldt het blad. PARIJS, 4-2. Bij een vliegtuigonge luk in Djibouti aan de Afrikaanse oostkust bij de toegang tot de Rode zee zijn 31 Franse parakommando's plus de bemanning van het vliegtuig omgekomen, zo heeft het Franse mi nisterie van defensie donderdag be kendgemaakt. Het toestel werd don derdagochtend gevonden en bleek in een woestijnachtig gebied tegen een bergtop te zijn gevlogen. PASADENA (Californië), 3- 2. Er zijn vier, of mogelijk zes, nieuwe manen rond de gering de planeet Saturnus ontdekt. Dit heeft een woordvoerster op het ruimtevaartcentrum in Pa sadena, Californië, woensdag meegedeeld. Daarmee is het to taal aantal bekende manen in het gebied gestegen tot 21 of 23. Vier manen kwamen voorop meer dan een foto die het ruim tevoertuig Voyager-2 bij het passeren van de planeet naar de aarde had gezonden. De overige tioee ivoren pas op een foto gesignaleerd. De Voyager-2 werd op 27 au gustus 1977 gelanceerd en heeft meer dan 1.6 miljard km in de ruimte afgelegd. In 1986 moet de planeet Uranus en in 1989 moet Neptunes gepasseerd worden. SAN SALVADOR, 4-2. Bij een overval door een hon derdtal guerrillastrijders op een konvooi dat donderdag de Salvadoriaanse stad Tonocatepeque binnenreed zijn ongeveer 40 doden gevallen, zo is van officiële zijde in San Salvador bekendgemaakt. Aanvakelijk was de dood van drie regeringsmilitairen gemeld, maar een in woner van de plaats, die 16 km ten noorden van San Salvador ligt, zei dat hij een veertigtal lijken in de stad had gezien. Radio Venceremos, het radiostati on van de guerrilleros, meldde don derdag dat de verzetsstijders hun stellingen rondom de stad Usulutan nog steeds bezet houden, ondanks bombardementen door de Salvadori aanse luchtmacht. Volgens het leger is de hele provincie Usulutan weer onder regeringskontrole, en voert het leger nog slechts „schoonmaak- operaties" uit. Het ministerie van defensie zegt dat bij de aanval op Usulutan 18 guerrillastrijders zijn gesneuveld, terwijl radio Vencere mos melding maakt van 43 doden of gewonde militairen. Gegevens ziekenhuizen Uit gegevens van ziekenhuizen blijkt dat sinds maandag zeker 32 re geringsmilitairen zijn gesneuveld bij BONN, 4-2. Bondskanselier Hel mut Schmidt zal Vrijdag vóór de stemming over de door hem gestelde vertrouwenskwestie een regerings verklaring voor de bondsdag afleg gen. Met de vereiste meerderheid van twee derden heeft de Bondsdag in middels de afwijking van de agenda goedgekeurd. Aangezien er tussen het stellen van de vertrouwens kwestie en de stemming ten minste 48 uur moet verlopen, kan er vrijdag na 17.02 uur worden gestemd. KUALA LUMPUR, 4-2. Maleisie heeft 168 politieke gevangenen vrijge laten die sinds juli vorig jaar krachtens de stenge veiligheidswetgeving (ISA)' vastzaten zonder dat er een beschuldi ging tegen hem was geuit De nog resterende 444 politieke gedetineer den mogen individueel of in groepen vertrekken naar landen die een beroep hebben gedaan op de Maleisische re gering om de gevangenen op vrije voet te stellen of te berechten. MIAMI, 4-2. Juanita Castro, een jongere zuster van Cuba's leider Fi del Castro, is donderdag Amerikaan se geworden, ruim 17 jaar na haar vlucht van haar geboorte-eiland. Als fel anti-kommuniste hekelde zij haar broer als een „verrader" van het Cu baanse volk. Zij zei nog steeds ver bitterd te zijn over Fidel die zij in geen 15 jaar heeft gesproken. „Het kan me niets schelen wat hij ervan zegt dat ik Amerikaanse ben gewor den. Het gaat hem niets aan", zei ze. SCHIPHOL, 4-2. Het fokker- bedrijf Hoogeveen heeft een op dracht ontvangen van het Italiaanse elektronicabedrijf Selenia voor de le vering van 14 shelters. Het gaat hierbij om verplaatsbare aluminium onderkomens waarin kommunikatie-apparatuur kan wor den geïnstalleerd. Met de opdracht is volgens Fokker een produktietijd van vier maanden gemoeid. Selenia in Milaan behoort tot de vaste klantenkring van Fokker. Sinds 1974 heeft dit bedrijf al ruim 200 Shelters besteld. WARSCHAU. Op de Poolse univer siteiten wordt het werk komende maandag volledig hervat, maar wel blijven de bepalingen van de nood toestand van kracht dat de studenten de universiteit meteen na kollege moeten verlaten en zij maar zeer be perkt toegang hebben tot kopieerma chines. Dat heeft het Poolse persbu reau PAP donderdag gemeld. ROME. De primaat van Polen, aartsbisschop Jozef Glemp, is don derdagochtend in Rome aangekomen voor een bezoek aan de paus. Hij wordt vergezeld door de aartsbis schop van Krakau, kardinaal Fran- ciszek Macharski, en de bisschop van Wroclaw, mgr. Kenrik Gulbinowicz. gevechten in de provincies Chalate- nango, Morazan en Usulutan, het geen erop wijst dat in ieder geval in het noorden en oosten van het land nog hevig wordt gevochten. MOSKOU. Het Sowjet-persbureau Tass heeft woensdag de landen van de NAVO, „met enkele uitzonderin gen", ervoor gewaarschuwd de kwestie Polen ter sprake te brengen op de vervolgkonferentie van veilig heid en samenwerking in Europa (CVSE) die volgende week dinsdag in Madrid wordt hervat. PARAMARIBO, 4-2. De Surinaam se president Henk Chin a Sen is don derdag afgetreden op verzoek van het militair gezag. Dit heeft het ANP uit zeer bevoegde bron in Paramari bo vernomen. De leiding van het land berust nu bij het militair gezag dat onder lei ding staat van luitenant-kolonel Desi Bouterse. Vrijdag 5 februari Kerkwerve Verenigingsgebouw. Feestavond „WIK". 19.30 uur. Burgh-Haamstede Rekreatiezaal Ger. Kerk. Jaarlijkse uitvoering gemengd koor „Nu met Hope". 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Muziekuitvoering „O. en U". 19.30 uur. Bruinisse N.H.-verenigingsgebouw. Feest avond „De Nagtegaal". Aanvang: 20.00 uur. Zaterdag 6 februari Zierikzee Concertzaal. Film: „Joep Meloen", 15.00 uur, 19.00 uur. Film „Monique, mooi en welwillig", 22.30 uur, 18 jaar. Burgh-Haamstede Rekreatiezaal camping Duinrand. Toneeluitvoering „de Hutspot" voor bejaarden. 14.00 uur. Renesse Dorpshuis. Jaarlijkse uitvoering fan farekorps „Luctor et Emergo". 19.30 uur. Brouwershaven Ophalen oud papier, sportvereniging Brouwershaven. Vanaf 9.00 uur. Tonnenmagazijn. Grote Avond, to neelavond, P.J.Z. 19.30 uur. Zondag 7 februari Zierikzee Concertzaal, film: „Joep Meloen", 15.00 en 20.00 uur, a.l. Maandag 8 februari Zierikzee Zaal Chr. Ger. Kerk. Ledenvergade ring R.P.F.-kiesvereniging. 20.00 uur. Dinsdag 9 februari Zierikzee (Kerkwerve) NCVB-bejaardenmiddag. Vertrek bus Watermolen: 14.15 uur. Burgh-Haamstede Gemeentehuis. Kommissievergade ring sport-, jeugd- en kulturele za ken. 19.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Kijk- en praatbij eenkomst, „Bodem Ontwatering". 14.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos Kerkwerve. 14.30 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Vergadering advies kommissie welzijnsbeleid. 19.30 uur. Oosterland „Neffen d'Eule". Ledenvergadering „D.E.S.". Aanvang: 19.30 uur. Woensdag 10 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst geschiedenis Z.V.U. Aanvang 20.00 uur. Zaterdag 6 en zondag 7 februari Dokter Lodiers.Noordgouwe, tel. (01112) 1480, neemt waar voor dokter Bontkes, dokter Van Geer en dokter Visser. Spreekuur voor dringende gevallen zaterdag- en zondagmorgen van 11.00-11.30 uur. Dokter L. A. M. Bruel, „De Waag", Markt Brouwershaven, tel. (01119) 1280, neemt waar voor dokter Flach, dokter Stenger en dokter Van Beek-Verbeek. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.80-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter M. M. van den Berg, weth. v. Klinkenstraat 10, Nieuwer kerk, tel. (01114) 1810, neemt waar voor dokter Buitendijk en dokter Speelman Tandarts L. Lekjkerkerk, Nieuwe Boogerdstraat 25, Zierikzee, Tel. (01110) 6066, neemt waar voor geheel Schouwen- Duive- land. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondag middag van 17.00-17.30 uur. Zuster T. de Ronde,Schoolstraat 20, Bruinisse. Tel. (01113) 1729, neemt waar voor Zierikzee. Zuster L. Giljam, Stelbergstraat 15, Bruinisse. Tel. (01113) 1652, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland. Zr. W. C. Steutel, Bughseweg 41, Haamstede, telef.(01115) 1226, neemt waar voor geheel Schou wen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. School Schuurbeque Boeyestraat. Voorlichting brugklassers. 13.30 uur. Voorlichting ouders. Hoofdgebouw. 19.00 uur. Mondragon. Bestuursvergadering Stichting Jeugd. 19.30 uur. Kerkwerve VerenigingsgebouwOranje-komité. 20.00 uur. Sirjansland Verenigingsgebouw. Vergadering Reformatorische Kontaktvereni- ging. 19.45 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Vergadering Interge meentelijke Planningsgroep Schou- wen-Duiveland/St. Philipsland. 19.45 uur. Donderdag 11 februari Zierikzee Bovenzaal „Huis van Nassau". Ver gadering sportraad. 19.30 uur. Burgh-Haamstede De Graaf van Haamstede. Dona teursvergadering Oranje komité Burgh-Haamstede. 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Bruinisse Dorpshuis. Vergadering „Land bouwbelang". Aanvang: 19.30 uur. ,,'t Mep'uusje". Ledenvergadering „Bru-Ten". Aanvang: 20.00 uur. Vrijdag 12 februari Zierikzee „Huis van Nassau". Vereniging van Beroepsaalvissers. 10.30 uur. Burgh-Haamstede Rekreatiezaal camping Duinrand. Uitvoering sportvereniging DFS. 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Jaaruitvoering Smalstadskoor. Aanvang: 19.30 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Feestavond Bond van Opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Bruinisse Dorpshuis. Uitvoering „Nu met ho pe" en „Oefening en Uitspanning". Aanvang: 19.30 uur. Maandag 15 februari Zierikzee RSG, Manhuisstraat. Kursus filmen. 20.00 - 21.30 uur. Haamstede „Onder de wieken". Ouderavond. Aanvang: 19.45 uur. Dinsdag 16 februari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. ZWN station. Vertrek exkursie hoog ovens, ver. oud-leerlingen tuinbouw- winterkursussen. Zierikzee, 7.00 uur. Haamstede Rekreatiezaal Ger. Kerk. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afdeling Wester- schouwen jaarvergadering. 14.00 uur. Hotel Bom. Ledenvergadering land- bouwvereniging C.'et C. Aanvang: 13.30 uur. Woensdag 17 februari Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Concertzaal. Blijspel „Ik voor jou en jij voor mij". 20.00 uur. 's Landskamer. Vergadering Water schap. 9.30 uur. Donderdag 18 februari Zierikzee „Huis van Nassau". VARA-afdeling Schouwen-Duiveland, jaarvergade ring. 19.30 uur. Bruinisse Pleintheater Aquadelta. Jongeren- middag C.C.C. 13.30 uur. Vrijdag 19 februari Zierikzee „De Zeeuwsche Herberghe". Vissers vereniging. 20.00 uur. Stadhuis. Koncert Jaap van Zweden en Ronald Brautigam. 20.00 uur. Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Dinsdag 23 februari Sirjansland Verenigingsgebouw. Viering 25 jaar bejaardensoos Sirjansland. 14.00 uur. Vrijdag 26 februari Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Noordgouwe Hotel-café v. d. Weijde. Gewestelijke finale 2e klasse libre biljarten. 19.00 uur. Zaterdag 27 februari Noordwelle Straö. Start paarden: 13.00 uur. Dorpsfeest. Dorpshuis. 19.00 uur. Noordgouwe Hotel-café v. d. Weijde. Gewestelijke finale 2e klas libre biljarten. 14.00 uur. Zondag 28 februari Noordgouwe Hotel-café v. d. Weijde. Gewestelijke finale 2e klas libre biljarten. 14.00 uur. Maandag 1 maart Zierikzee Technische school. Kursus bloem schikken. 19.30 - 21.30 uur. Dinsdag 2 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Woensdag 3 maart Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Vrijdag 5 maart Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Dinsdag 9 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Hotel Bom. Ned. Ver. van Huisvrou wen, afdeling Westerschouwen, kof- fie-ochtend. 10.00 uur. Vrijdag 12 maart Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Dinsdag 16 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Woensdag 17 maart Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Advertentie Vrijdag 19 maart Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Vrijdag 26 maart Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Woensdag 21 april Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Zaterdag 6 februari, Disko-avond, dorpshuis, 19.30 uur. Vanaf heden gesloten voor onbepaal de tijd. Brogum (Zierikzee) Vrijdag 5 februari, voorlichtings avond over drugs en alcohol n.a.v. drie films o.a. Midnight Express, 20.00 uur, toegang gratis. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur weekend servicedienst fel. (01110)6255 Het Boomweegje, of dat er nu pre cies nog zo is, is niet duidelijk, maar toen was het Boomweegje er wel en de jeugd maakte er een veelvuldig gebruik van. Het weegje was hele maal zoals weegjes moeten zijn. Slo ten er langs, modderig wegdek in het natte seizoen en takrijke wilgenbo men („Kopbomen"), die als soldaten in een rij langs de bermen stonden, den. Om nu in deze tijd kwaad naar ie mand te gaan kijken, gaat ook tever, maar we moeten wel stil staan bij het feit, dat het water in de sloten toen kraakhelder was. Als er ijs was, zag het staalblauw en dat wees daar ook al op. De stekelbaars had in die slo ten zijn (en haar) charmant .home water" gevonden. Nimmer nadien zijn er nog stekel baarzen geweest, die zo eigengereid, parmantig en trots - zeg maar - door het water schoten. Ze voelden zich helemaal gelukkig, om niet te zeggen superieur. Weliswaar werden sommi ge van hen met een schepnet gevan gen, bestemd voor een groot fomiaat jampot, maar hun aantallen ujareh zo groot, dat zulks in de groep niet te be merken was. Een flink stuk verderop was een rondachti^ weiland (zal zeker wegge saneerd zijn), waarin de donderkop pen heer en meester waren. Wie een hand water schepte uit deze voor het vee bestemde put, had een handvol donderkoppen, die later uiteraard uitgroeiden tot kikkers. Ook de donderkop werd in aantal len opgevist, om thuis zich te idten ontwikkelen. Verderop in het jaar dienden de molenaars" zich aan, de fantastische kever, die in kistjes ge vuld met meidoornblaadjes werden bewaard. Een achteraf bezien wreed spel. was de molenaar een dun draad je aan één der poten te binden en hem dan te laten vliegen. Toen al beston den hiertegen etische bezwaren, maar het is niet waar, dat de bedra ding van molenaars oorzaak is ge worden van hun ondergang. Daar zijn andere faktoren schuld aan. Toegegeven, bij elkaar was het nog maar een primitief fauna schema, maar het had zo'n invloed op iedereen, dat het toch uitzonderlijk moet genoemd. De stekelbaars leerde ons toe te slaan op het juiste moment de donderkop om een dikkop te we zen als het eens nodig was en voor een verrassing te zorgen en de mole naar vestigde de aandacht op de evo luties die in de luchtvaart steeds driester vormen aannamen. De kikker leerde hoe te kwaken, voordat men geslagen werd en als dat allemaal onzin is, dan blijft nog dat verrukkelijke weegje. geflan keerd door bloembespikkelde wei landen, waarin paarden en veulens hun stevig bilwerk, onder invloed van lentelijke joligheid, de lucht in gooiden. Een mens is op zoek naar de oerdingen, die „leuk" waren en dan kom je op dit soort zaken. SCHIEREILANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2