Nederlandse akkerbouw komt steeds meer in de knel" Wagner: nog niet voldoende gematigd Dertig tot vijftig passanten plaatsen in Burghsluis-haven FNV, PvdA en ziektegeld mr- mmm DE ZIERIKZEESCHE COURANT ZLM-hoofdbestuursvergadering- Het banenplan Stuurgroep Oosterschelde jttetniss* WA> O NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 7.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,00, per jaar f 133,00 Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; ..Succesjes" (t/m 4 regels) I 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 5 februari 1982 138ste jaargang Nr. 23060 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) in dit nummer: „Brogum" in financiële moeilijkheden GOES, 4-2. Tijdens de hoofdbestuursvergadering van 1 februari j.l. volstond de voorzitter van de akkerbouw- kommissie de heer H. C. v. d. Maas met het toelichten van enige belangrijke zaken die waren opgenomen in het kort verslag van de vergadering van de akkerbouwkom- missie gehouden op vrijdag 22 januari j.l. De voorzitter wees er nogmaals uitdrukkelijk op dat de situatie van de Ne derlandse akkerbouw steeds meer in de knel komt. Bij de ZLM is het initia tief ontstaan om samen met de zusterorganisaties de „akkerbouwkoppen" bij elkaar te steken om middels gelijk gerichte belangen en solidariteit bij de overheid de aandacht te vragen voor steun aan strukturele zaken. WASHINGTON. Martin Anderson, de adviseur in binnenlandse aangele genheden van president Reagan, heeft woensdagavond aangekondigd dat hij per 1 maart ontslag neemt en zich weer gaat bezig houden met schrijven en onderzoek. BOEKAREST. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Alexander Haig, zal op 12 en 13 fe bruari Roemenië bezoeken op uitno diging van de Roemeense regering. UTRECHT, 4-2. Volgens de FNV- vakbondskrant werkt de PvdA- tweede kamer fraktie momenteel aan een tussenvoorstel om uit de im passe rond de ziektewetuitkeringen te komen. Het PvdA-voorstel is be doeld om de steeds groter wordende kloof tussen de PvdA en vakbewe ging te dichten maar ook dit kompro- mis kan geen genade vinden in de ogen van de FNV, aldus de vak bondskrant. Volgende week buigt een uitgebrei de fraktievergadering van de PvdA zich over het voorstel dat voor een deel tegemoet wil komen aan de kri tiek van de vakbeweging. Volgens het PvdA-kompromis, uitgewerkt door oud-FNV-beleidsmedewerker Elske Terveld, zou de door minister Den Uyl voorgestelde korting op de ziekengelduitkering niet helemaal door moeten gaan. Het schrappen in de bovenwettelijke uitkering tot 100 procent zou achterwege moeten blij ven maar over de uitkering bij ziekte zou wel premie moeten worden bestaald. Bovendien zouden werkne mers een groter deel van de totale premie voor hun rekening moeten ne men want het kompromis levert blij kens de vakbondskrant geen 1,4 mil jard gulden op (zoals de bedoeling is) maar 450 miljoen gulden minder. Om dat gat op te vullen wil Elske Ter veld de premielasten verschuiven door de werkgevers minder en de werknemers meer te laten betalen zo dat per saldo het bedrijfsleden min der lasten op z'n dak krijgt. Het PvdA-kamerlid heeft becijferd dat de premie voor de werknemers met ongeveer 0,4 procent stijgt. Bij ziekte gaan ze er volgens Terveld acht tot negen procent in het loonzak je op achteruit. De heer v. d. Maas bracht het hoofdbestuur ook de verontrusting onder de aandacht over door het LEI voorlopig bekend gemaakte cijfers betreffende agrarische bedrijfsresul taten in 1981. De kommissie nam kennis van het door het Interprovinciaal Overlegor gaan voor de Akkerbouwaangelegen- heden uitgebrachte rapport ,,15 tot 30 ha akkerbouwbedrijven in het zuid westelijk kleigebied". De aanbevelingen voor enige ver betering zijn o.a. dat zowel technische- als sociale voorlichting, zich indringender en specifieker die nen te richten op het kleine bedrijf. De akkerbouwkommissie vindt dat vooral rekening gehouden dient te worden met het feit dat de situatie van bedrijf tot bedrijf zeer verschil lend kan zijn, zodat een pasklare oplossing niet eenvoudig is te vin den. Uitbptc-Zng naar kwaliteit De grote meerderheid van de ak kerbouwkommissie is van mening dat de uitbetaling naar kwaliteit van aardappelen stimulerend zal werken op de kwaliteit. Het hoofdbestuur zal zich daarom tot de landelijke or ganisaties wenden om dé wenselijk heid tot uitbetaling naar kwaliteit op korte termijn te propageren. De kommissie is van mening dat wan- Advertentie 9,5% Rente Spaar-selekt-extra (bij opname 2% retourrente) Deposito 1-6 jr vast t/m 11,25% Spaarbiljetten t/m 11 NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE S 'n Bondsspaarbank Havenpark 16 - telefoon 01110-4051 OOST-BERLIJN. De Sowjet-Unie zal de DDR dit jaar twaalf procent minder olie leveren dan in 1981, zo is donderdag in welingelichte kringen in Oost-Berlijn vernomen, NAIROBI. Somalië heeft donderdag opgeroepen tot internationale inter ventie om een eind te maken aan de „voortgaande genocide" in Eritea. neer uitbetaling naar kwaliteit gaat plaatsvinden de kontrole via een ob- jektieve en onafhankelijke instelling dient te verlopen. Suikerprijs De heer v. d. Maas wees er vervol gens op dat de akkerbouwkommissie het m.b.t. de suikerprijs principieel onjuist vindt om n.a.v. de areaaluit breiding oogst 1981 naar 2 verschil lende C-prijzen uit te betalen. In dit verband deelde hij mee dat de moge lijkheden bij de suikerindustrie tot uitbetaling van bieten op basis van sapzuiverheid door de akkerbouw kommissie nauwlettend zullen wor den gevolgd. Aan de NAK zal een schrijven worden gericht met het verzoek tot vermelding van het 1000- korrelgewicht op de label bij erwten en bonenzaad. Aan de NAK-G zal een dergelijk verzoek worden gericht m.b.t. konservenerwten. Aangaande de tweede nota over de invoer van graanvervangende produkten van het Produktschap voor Granen, Za den en Peulvruchten is de kommissie van mening dat hierin de problema tiek te eenzijdig wordt belicht en dat ook geen duidelijke konklusie's zijn getrokken. Krachtens een besluit van de alge mene vergadering van de ZLM d.d. 7 december 1981 is bij de minister van landbouw schriftelijk afwijzend op de EG-graanvoorstellen gereageerd. De minister zegt in zijn schriftelijk antwoord dat een voorzichtig prijs beleid in de EEG erop gericht dient te zijn dat de prijs voor granen in de loop der jaren niet ver boven de we reldmarkt komt te liggen. De akker bouwkommissie kan zich niet vinden in het standpunt van de minister, al dus de heer v. d. Maas. EG-graanbeleid In de nabespreking nam het hoofd bestuur duidelijk afstand van de voorstellen m.b.t. het Eg- graanbeleid. De voorgestelde verho ging van de referentieprijs voor de minimumkwaliteit baktarwe (dat is de prijs, die bepalend is voor de boe- renportemonnee) is 5,3 rekening houdend met een MCB-afbraak van 3 blijft een verhoging over van 2,3 In 1983 kan bovendien een me deverantwoordelijkheidsheffing van 3 a 5 worden ingevoerd. Als ge- konstateerd wordt, dat de kritische grens voor deze heffing ligt bij de produktie van 119% miljoen ton tar we en dat de produktie in 1981 beliep 121 miljoen ton, dan is duidelijk, dat het huidige beleid tot prijsdalingen leidt. Met betrekking tot het suikerbe leid is het hoofdbestuur van mening dat de gemaakte afspraken om de stabiele teler te beschermen tegen de nadelige gevolgen van teeltuitbrei dingen t.z.t. nader moeten worden uitgewerkt. Voor het zuidwesten is het van groot belang, dat hierover afspraken worden gemaakt, die de beoogde be scherming ook effektueren als inge val van een strukturele landelijke produktie van C-suiker wederom tot invoering van het kontraktenstelsel zou worden besloten. NEELTJE JANS, 3-2. Nog een romantische" opname van de ..Cardium", de mattenlegger-ponton, die deze week af meerde in de haven van Neeltje Jans. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) HILVERSUM, 4-2. Er dient op het gebied van matiging in de komende jaren nog heel wat te gebeuren. De afgelopen jaren is niet voldoende gematigd. Nederland is ten opzichte van het buitenland nog steeds te duur. De enige troost is dat sommige land nog duurder zijn. Voorzitter mr. G. Wagner van de naar hem genoemde voor tgangskommissie industriepolitiek zei dit donderdag voor de KRO-televisie in „Brandpunt in de markt". Wagner, oud-president van de Shell, vindt dat er niet alleen moet worden gesproken over matiging van lonen, maar tevens over de produkti- viteit. ,,AIs je alleen maar lage lonen en salarissen betaalt betekent dat nog niet dat je ook een goedkoop pro- dukte maakt", zo zei hij. Wagner vindt dat we de verschillen in loon tussen bepaalde bedrijfstakken en bedrijven en tussen bepaalde katego- rieën te veel hebben weggewerkt. „Extra inspannen" Dat is weliswaar met het het goede doel de zwakken te beschermen, „maar er komt een punt dat veel mensen zich afbragen waarom ze zich extra inspannen". De kommissie voorzitter heeft de indruk dut dat punt al is bereikt. Hij zei verder dat in Nederland ge noeg is gedaan op het punt van de medezeggenschap terwijl de nood om iets aan direkte problemen te doen zo groot is. „Er is geen enkele be drijfsleiding die zo maar investeert zonder de eigen werknemers daarin te mengen. Ik denk niet dat we de werknemers een veto moeten geven. Als we het wel doen krijgen we nega tieve effekten", aldus Wagner. AMSTERDAM, 4-2. Voorzitter S. J. van Eijkelenburg van de Christelijke werkgeversorganisatie NCW vindt het een grote teleurstelling dat het kabinet met zijn werkgelegen heidsplan niet alle voorrang geeft aan het grootste knelpunt in de eko- nomie: de ontwikkeling van de in vesteringen. Laat de heer Den Uyl in de leer gaan bij zijn geestverwant Schmidt in Duitsland, die een echt investe ringsplan - en dus een banenplan - in de maak heeft. Dat is een plan voor te vechten, aldus Van Eijkelenburg vrijdag op de algemene ledenverga dering van de Nederlandse postor derbond in Amsterdam. fff:. MIDDELBURG, 4-2. Vrijdag 12 februari om 14.00 uur komt de Stuurgroep Oosterschelde bijeen in de Staten zaal, Abdij 11, Middelburg. De vergadering is openbaar. De procedure rond het beleidsplan voor de Oosterschel de is inmiddels zo ver gevorderd dat op deze vergadering alle leden (ministeries, gemeenten, waterschappen en provincie) wordt gevraagd zich uit te spreken over het plan. in de Oosterschelde-monding) wil het dagelijks bestuur een inrich tingsplan laten opstellen. Advertentie BRUINISSE, 5-2. De oude gemeentehaven, veelvuldig onderwerp van gesprek op de Bruse raadsvergadering. De aanpassingsplannen zijn erdoor, dat wel, en zo te zien is het hard nodig ook! (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Naar aanleiding van de binnenge komen reakties heeft het dagelijks bestuur van de stuurgroep enkele be leidswijzigingen voorgesteld. Zo kunnen in en om de haven van Burghsluis 30 tot 50 passantenplaat sen voor jachten en enkele ligplaat sen voor grote sportvisboten worden gerealiseerd, alsmede een horeca- vestiging en (in beperkte mate) ver- blijfsrekreatie. Schelphoek Ook in de Schelphoek bestaat geen bezwaar tegen eenvoudige voor zie- ningen voor enkele passantenplaat sen. Bij Flaauwers kunnen - volgens het dagelijks bestuur - de voorzienin gen voor het te water laten van boot jes worden verbeterd. In de haven van Stavenisse is uit breiding mogelijk met ca. 50 ligplaat sen; ook in Sint Annaland is uitbrei ding toelaatbaar. Voor beide plaat sen geldt echter dat uitbreiding van de havenkomplexen niet is toe gestaan. Voor het damvak geul (midden-ge deelte van de toekomstige pijlerdam x-i Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Mensen met ideeën moeten te gen drie anti-beweringen kam pen: 't is niet waar, 't is niet be langrijk, 't is niet nieuw. PE Bitr Verwachting tot zaterdagavond: Wolkenvelden Wolkenvelden en mogelijk wat re gen; minimumtemperatuur rond 3 graden; middagtemperatuur onge veer 8 graden; matige zuidwesten wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 9 febr.: Zondag: Veel bewolking Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuid-w 5 Maandag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkr.: zuid-w 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuid 4 ZON- EN MAANSTANDEN 6 febr. Zon op 08.12, onder 17.36 Maan op 15.20, onder 07.00 7 febr. Zon op 08.11, onder 17.38 Maan op 16.34, onder 07.50 8 febr. Zon op 8.09, onder 17.40 Maan op 17.52, onder 08.29 Volle Maan: 8 februari (08.57) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 6 febr. 7 febr. 8 febr. 1.07 13.51 2.02 14.57 2.38 15.54 7.17 19.42 8.05 20.26 8.50 21.09 METOELLAH. ISRAEL. De leider van de rechtse militie in Zuid- Libanon, de dissidente majoor Had- dad, heeft donderdag geëist dat de Verenigde Naties en Israël een einde maken aan een toegenomen aktivi- teit var 'alestljnse guerrillastrij ders in het gebied. Springtij: 11 februari. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 5-2. Het K.N.M.l. deelt mede: De komende dagen is het niet zo zonnig als het eerste deel van deze week. Het hogedrukgebied boven Polen trekt via de Balkan naar de Middellandse Zee. Hierdoor zullen fronten van depressie boven de ocea an ook tot onze omgeving doordrin gen. In de nacht van vrijdag op zater dag passeert zo'n front ons land. Dit front zal nauwelijks regen brengen. Wel zal het overtrekken van het front zichtbaar zijn aan uitgebreide wol kenvelden. Zondag moet een volgende fronten systeem worden verwacht. Dit zal aktiever zijn dan zijn voorganger, zo dat er dan met regen rekening moet worden gehouden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1