Drie ton minder op begroting waterschap XjS \UmzH Akkommodatieprobleem in de Welzijnskommissie behandelen PAAUWE PAAUWE B.V. DE ZIERIKZEESCHE COURANT Distriktsvergadering Suggestie tijdens hoorzitting Zierikzee Wh Pt 61 IT ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur. M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Donderdag 4 februari 1982 138ste jaargang Nr. 23059 WAARIN OPGENOMEN (1797 - idbv, In dit nummer: Wegenonderhoud zorg voor Waterschap ZONNEMAIRE, 3-2. Het waterschap Schouwen-Duive- land presenteert een sober programma voor 1982. Het to taal van de begroting is namelijk drie ton lager dan ver leden jaar en verder moet rekening gehouden worden met de stijgende (energieprijzen. Er zal vooral bezui nigd worden op het onderhoud van de wegen. Dit kwam dinsdagochtend naar vo ren tijdens de openbare vergadering van de distrikten 2 en 3 in café Bom- menede te Zonnemaire. Bij de aanvang van de vergadering werd de onlangs overleden dijkgraaf A. M. Geluk herdacht. Als waarne mend dijkgraaf trad op de heer M. J. Steur. Al jaren pleit het waterschap voor een versterking van de duinen bij Westenschouwen en het Noor- derstrand, aan de buitenzijde van de Brouwersdam. De heer Steur deelde mee dat na een onderzoek is gebleken dat deze duinen nog steeds aan de Deltanormen voldoen. Duinen „Zij zouden de sterkste stormen kunnen weerstaan, maar deze duinen hebben ook zwakke plekken. Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel", aldus de voorzitter. „Wij verwachten dat deze duinen voorlo pig niet zullen worden aangepast. Het ministerie van verkeer en wa terstaat zoekt allerlei manieren om te bezuinigen, om de Oosterschelde- werken te kunnen realiseren". Wat betreft het ondertekenen van de intentieverklaring, om tot een bestuurlijke samenwerking Ooster- schelde te komen, zei de de heer Steur dat het waterschap „daar nog niet uit is". Het waterschap zou meer duide lijkheid willen hebben alvorens deze verklaring te ondertekenen. Een goe de koördinatie van beleidsbeslissin gen is nodig voor een goed beheer van het Oosterscheldegebied. Een groot aantal overheden is hierbij be trokken nl.: rijk, provincie, de ge meenten en de waterschappen rond de Oosterschelde. Het waterschap Schouwen-Duiveland aarzelt voorlo pig nog om tot ondertekening over te gaan. Kroonbenoeming De Griffier de heer J. A. Rotte leg de uit dat er nogal wat onduidelijk heden bestaan over het benoemen van een nieuwe dijkgraaf. „Deze pro cedure gaat als volgt: tijdens een ver gadering van het waterschap - twee maanden nadat de vakature is ont staan (dit wordt de vergadering van 17 februari) kunnen bestuursleden een nieuwe dijkgraaf aanbevelen. Deze aanbeveling gaat naar Gedepu teerde Staten die deze aanbeveling ongewijzigd als voordracht aan de koningin voorleggen. Een nieuwe dijkgraaf wordt dus door de Kroon benoemd". Het belang van de zuivering van het afvalwater kwam tijdens deze bijeenkomst diverse malen naar vo ren. Vier facetten van verontreiniging werden genoemd nl.: het lozen van mest en gierwater, het lozen van ver ontreinigd water van caravans die rond boerderijen staan; het lozen van spoelwater melkleidingen en het lo zen van afvalwater van verspreide gebouwen. Met nadruk werd de aan wezigen erop gewezen dat deze lozin- Advertentie gen ongedaan noeten worden ge maakt. Wildspiegels In het verslag van distrikt 3 van de voorzitter de heer L. J. Klompe kwam naar voren dat konijnen grote schade kunnen aanrichten aan dijken en gronden. Regelmatig wordt op de ze dieren gejaagd. Inmiddels konden 53 konijnen worden geschoten. Verder deelde hij mede dat langs de weg door het Dijk water - in over leg met Staatsbosbeheer - wildspie gels zijn aangebracht. Nog een gevolg van een krap bud get van het waterschap is het terug brengen van de twee maal per jaar gehouden schouw op de waterlopen naar éénmaal per jaar. Dit levert het waterschap een be langrijke besparing op. Dit houdt na tuurlijk niet in dat sloten e.d. slechts éénmaal per jaar gereinigd moeten worden. Voortdurend moeten water lopen gekontroleerd worden. De jaarlijkse schouw zal rond 15 septem ber plaatsvinden. Bietenopslag De aanwezigen hadden diverse vra gen over de bietenopslag langs we gen. Als bekend is het opslaan van bieten, of andere produkten, op ber men verboden, vooral aan de wegen kan schade toegebracht worden tij dens het laden en lossen van de pro dukten. Naar aanleiding van een vraag wat e^- gebeurt als een boer dit verbod in de wind 'slaat, meldde ae griffier dat het waterschap - als over- Vervolg pagv S ZIERIKZEE, 4-2. Zondag of maandag zal de zeezeiler Pleun van der Lugt Kaap Hoorn passeren. Tijdens het telefoongesprek dinsdag, was hij slechts 590 mijl van de Kaap verwijderd. Gehinderd door storm, sneeuw en regen, probeert de zeiler dit doel zo snel mogelijk te bereiken en hij slaapt zodoende weinig. Wat Pleun betreft heeft hij het zwaarste gedeelte erop zitten. Een maal op de Atlantische Oceaan, voel ik me al bijna thuis". Op de foto: Pleun van der Lugt vergezeld van zijn kat Poes Poes. (Foto: Margo Bremford, The Southland Times) ZIERIKZEE, 2-2. „De welzijnskommissie of een groe pering daarvan zou zich daadwerkelijk met het akkom modatieprobleem in Zierikzee kunnen gaan bezighouden en daar dan ook de nota over de Concertzaal van de Initi atiefgroep Cultureel Centrum bij betrekken". Deze op merking kwam bij wijze van suggestie van mevrouw R. Geluk dinsdagavond tijdens de hoorzitting in het Zierik- zeese stadhuis betreffende het welzijnsplan en - programma 1982 t/m 1985. KEELTJE JANS, 4-2. Woensdag werd het herbouwde en sterk uitgebreide informatiecentrum op Neeltje Jans weer voor bezoekers opengesteld. Naar verwachting zullen dit jaar ongeveer 200.000 bezoekers het informatiecentrum be zoeken. Op de foto het centrum, waar net viak voorde openstelling nog een drukte van belang was om alles op tijd ge reed te krijgen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Voorzitter van de welzijnskommis sie burgemeester Th. H. de Meester waarschuwde naar aanleiding van deze suggestie nadrukkelijk, dat de Concertzaal qua plaats en inrichting zich niet leent voor aktiviteiten, zo als men die tegenwoordig verwacht in een kultureel centrum. Hij zei bo vendien destijds bij het verschijnen van de nota, al moeite te hebben ge had met de verwachting, dat de Con certzaal zonder meer losgekoppeld zou kunnen worden van restaurant „Mondragon". De voorzitter vreesde, dat door de opmerking van mevrouw Geluk weer verwachtingen zouden worden gewekt, die niet gehonoreerd kunnen worden. Verder wees hij erop, dat de gemeente tot 1984 kontraktueel ge bonden is wat betreft de exploitatie van de Concertzaal en dat er boven dien een aparte kommissie Concert zaal bestaat. Mevrouw Geluk hield haar sug gestie echter staande, omdat het vol gens haar niet alleen om de Concert zaal om het gehele akkommodatie probleem zou gaan. Na afloop van de hoorzitting kwam deze kwestie nogmaals aan de orde in de openbare vergadering van de wel- zijnsadvieskommissie. De voorzitter zag liever eerst een standpunt door b. en w. bepaald of ten aanzien van de Concertzaal de welzijnsadvieskom- missie wel of niet geraadpleegd moet worden. Kommissielid de heer L. v. d. Ou den was van mening, dat in eerste in stantie de kommissie Concertzaal zich met deze zaak moet bezighou den. De heer J. Groen vond dat in elk ge val ook de welzijnskommissie haar licht erover moet laten schijnen, om dat in de kommissie Concertzaal, naar zijn mening, te veel direkt be langhebbenden zitten. De heer J. J. Geleijnse bepaalde zich tot de konkrete suggestie en vond, dat het akkommodatiepro bleem in elk geval in gehele welzijns kommissie besproken dient te wor den en niet in een nieuw te formeren kommissie ad hoe. De voorzitter rondde deze diskussie af met de toe zegging de zaak binnen het kollege te Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Kleinigheden zijn de zwaarste" beproevingen. Egypte werd het ergst ge plaagd door sprinkhanen niet door tijgers. Multatulli (AA/WWUWWWWWUVWWWA/VI bespreken en er in de volgende wel zijnskommissie op terug te komen. Schriftelijke reakties De hoorzitting leverde verder al leen nog een verzoek van het Leger des Heils op. De heer A. Prager zag het Leger des Heils in het Wel zijnsplan graag vernoemd als een in stelling, die zich ook met jeugdwerk bezighoudt. Dit verzoek werd geho noreerd. Tijdens de openbare vergadering van de welzijnsadvieskommissie kwamen vijf schriftelijke reakties op het welzijnsplan en -programma aan de orde. Een brief van de Stich ting Samenlevingsopbouw Schou wen-Duiveland werd voor kennisge ving aangenomen. Naar aanleiding van een brief van het Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs werd gevolg gege ven aan het verzoek nadere informa tie op te nemen betreffende plaats van vestiging en openingstijden van de bureaus van het Z.C.A.D. De ove rige op- en aanmerkingen in deze schriftelijke reaktie werden voor kennisgeving aangenomen. Naar aanleiding van een brief van de Stichting Jeugd Schouwen-Duive land zei de voorzitter het jammer te vinden, dat niet eerst wat mondeling kontakt was geweest voordat deze schriftelijke reaktie werd opgesteld. Daardoor hadden naar zijn mening, heel wat punten achterwege gelaten kunnen worden. Met enkele punten uit de brief van de Stichting Jeugd kon de welzijns kommissie zich verenigen. Rechtszekerheid In vele artikelen van de subsidie verordening signaleerde de Stichting Jeugd een mogelijkheid voor b. en w. zelf te bepalen hoe te handelen. „Dit komt niet ten goede aan de rechtsze kerheid. Daar waar de bevoegdheid van het kollege wordt genoemd, moet getracht worden een nadere in vulling te geven", aldus de brief. De leden van de welzijnskommis sie gingen daarop akkoord met de door de voorzitter reeds op schrift gestelde notitie, dat gezien de ju risprudentie niet gevreesd behoeft te worden voor de rechtszekerheid van de instellingen. „De in de ontwerp-verordening aan b. en w. gegeven afwijkingsbe voegdheid is juist bedoeld bij bij voorbeeld wat eenvoudiger verzoe ken om subsidie een simpeler proce dure te bewerkstelligen", aldus de welzijnskommissie. Een brief van de Slichting Zeeuwse Muziekschool werd voor kennisge ving aan' lomen de daarin verzoch- Vervolg pag. 4 Verwachting tot vrijdagavond: Zachter Droog en perioden met zon; mini mumtemperatuur van 3 graden in Zeeland tot min 1 graad in Gronin gen; middagtemperatuur van 5 gra den in het noorden tot 9 graden in het zuiden van het land; matige zuiden wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 8 febr.: Zaterdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuid 4 Zondag: Kans op neerslag: 40% Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuid-west 4 Maandag: Kans op neerslag: 50%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 8 gr. Windkracht: zuid-west 5 ZON- EN MAANSTANDEN 5 febr. Zon op 8.14, onder 17.35 Maan op 14.15, onder 05.59 Volle Maan: 8 februari (08.57) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 5 febr. 12.32 - 6.14 18.43 Springtij: 11 februari HET WEEROVERZICHT DE BILT, 4-2. Het K.N.M.I. deelt mede: Het wordt geleidelijk zachter. Niet alleen wordt overdag de tempe ratuur hoger, ook de luchtvochtig heid neemt toe. De afgelopen dagen was er zeer droge lucht boven ons land aanwezig. Hierdoor was het schraal weer. Met een naar zuid draaiende wind wordt de komende dagen lucht uit Frankrijk naar ons land getransporteerd. Deze is niet al leen zachter dan de lucht boven Duitsland maar ook vochtiger. De komende dagen zal de tempera tuur alleen in het noorden nog tot on der het vriespunt kunnen dalen, maar in de rest van het land behoeft geen vorst meer te worden verwacht. De middagtemperatuur wordt acht tot tien graden. Af en toe zullen wol kenvelden tot onze omgeving door dringen, maar regen behoeft voorlo pig nog niet te worden verwacht. BRASILIA. Bij een zware bomex plosie is woensdag een kazerne van de militaire politie in de Westbrazili- aanse deelstaat Rondonia volledig vernield. Volgens de Braziliaanse te levisie zijn er zeker elf doden en veel gewonden. De meeste slachtoffers waren bewoners van de kazerne. BRUSSEL. De Belgische premier Wilfried Martens en diens minister van buitenlandse zaken Leo Tinde- mans zullen als voorzitter van de Eu ropese ministerraad met de Ameri kaanse president Ronald Reagan voornamelijk praten over de situatie in Polen. Advertentie Laai woninginrichter van uw huis een paleisje maken Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1316, b.g.g. 1469

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1