Wn L<1 UONÏPti m Kill] 1ST SUPERMARKT voor al uw drukwerk S.V. D.F.S. Burgh-Haamstede feestavond Is die kruk vrij eSL GEEF UW ADVERTENTIE! TIJDIG OP Gemeente Brouwershaven BEHEERDER/STER VOOR AL UW STOFFEERWERK GOUDZWAARD VOORLICHTINGSAVOND GEMEENTE DUIVELAND HINDERWET SUCCESJES B.V. Drukkerij Lakenman Ochtman <s*. \JD0Z PWMP PW V.fyL /Mz/A/as/rótfcgZCy pfppes NU AL PASEN? 1 °RAJoenPio«a* 0 """óm de festas. Havenplein Zierikzee 4 Vergeet u de van 12 februari a.s. niet! Afhalen prijzen voor de verloting van de feestavond zal plaatsvinden zaterdag 6 fe bruari a.s. HET BESTUUR DONDERDAG 4 FEBRUARI - 20.00 uur CONCERTZAAL ZIERIKZEE Hoe gekonditioneerd is Frans Halsema? Is Frans Halsema bang voor vrouwen? De antwoorden op deze vragen hoort en ziet u in de nieuwe theatershow van Frans samen met het vrouwenorkest „The Angels of Hope" Een avond met veel gepraat, veel muziek, veel ver warring, veel vrolijkheid, hindernissen en toestan den. Kaarten f 16,50; CJP/Pas 65 f 9,50 uitsluitend tel. te bestellen op woensdag 3 februari van 19-20 uur onder nr. (01110) 2192 en indien voorradig a/d zaal. soooacooooooooo^ ONZE SLUITINGSTIJDEN ZIJN: voor MAANDAGCOURANT —VRIJDAG 13.00 uur voor DINSDAGCOURANT —MAANDAG 11.30 uur] voor DONDERDAGCOURANT— WOENSDAG 11.30 uur voor VRIJDAGCOURANT —DONDERDAG 11.30 uur j Sollicitanten worden opgeroepen voor de funktie van: van het dorpshuis te Noordgouwe, tevens belast met het schoonhouden van dit gebouw. Funktie-omschrijving: werkzaamheden, die verband houden met het beheer en het toezicht ten aanzien van dit gebouw en zijn in ventaris; het schoonhouden van gebouw en inventaris; het beheer over het buffet. Eén en ander vereist geen volledige dagtaak. Vereisten: de ingevolge de Drank- en Horecawet vereiste be wijsstukken, waaruit blijkt, dat voldaan is aan de eisen van handelskennis en vakbekwaamheid; enige ervaring strekt tot aanbeveling. Geboden wordt: een bezoldiging voor het schoonhouden, berekend naar 60 uren per maand of 672,— bruto; een vergeoding voor het beheer van het buffet. Indiensttreding: vermoedelijk per 1 april 1982; aanstelling zal geschieden in tijdelijke dienst tot 1 januari 1983 met mogelijkheid van verlenging na dit tijdstip. Belangstellenden voor deze funktie worden uitgeno digd binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad hun sollicitaties te richten aan burgemeester en wethou ders van Brouwershaven, Postbus 28, 4318 ZG Brou wershaven. naar MEUBELSTOFFEERDERIJ Zierikzee Meelstraat 24 - tel. 2491 voor Schouwen en Duiveland ovèr Mavo en Havo-<V.W.O.) onderwijs De mogelijkheid bestaat om in Goes op onze refor matorische scholen dit onderwijs te volgen. Om deze mogelijkheden nadere bekendheid te geven en toe te lichten, zal er D.V. maandagavond 8 februari om 8 uur in de Christelijke school te Nieuwerkerk een bij eenkomst zijn, waar direktie- en bestuursleden van de betreffende scholen aanwezig zullen zijn. De avond zal geopend worden door Ds. M. J. van Gelder en gesloten door Ds. M. v. d. Sluys. Komt u ook? Er is alle gelegenheid om vragen te stel len. OPENBARE KENNISGEVING Op de secretarie van de gemeente Duiveland liggen vanaf 2 februari tot en met 2 maart 1982 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, alsme de elke maandagavond gedurende deze periode van 18.30 tot 21.30 uur (melden Kerkring 7), ter inzage de beschikkingen op de verzoeken van navolgende perso nen: 1. J. J. van Klinken, Platte Capelledijk 1, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Platte Capelledijk 1. 2. L. A. Kraak, Noord Hogeweg 3, Sirjansland voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Noord Hogeweg 3. 3. S. van der Wekken, Krabbenhoekseweg 1, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Krabbenhoekseweg 1. 4. P. M. Otte, Lage Rampertseweg 5, Oosterland voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een bedrijf voor de verwerking van land en tuinbouwprodukten en een witlofkwekerij, op het adres Lage Rampertse weg 5. 5. O. D. Ruyssenaers, Kempensweg 4, Nieuwerkerk voor het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Kempensweg 4. 6. J. C. H. Slootmaaker, Velddamseweg 3, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Velddamseweg 3. 7. J. van de Stolpe, Middenweg 6, Ouwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Mid denweg 6. 8. C. P. Flikweert, Loensweg 2, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Loens weg 2. 9. Gebrs. M. en C. Steenpoorte, M. H. Jobsweg 2, Oosterland voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouw- en veeteeltbe drijf op het adres M. H. Jobsweg 2. 10. D. Boonman, M. H. Jobsweg 7, Oosterland voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres M. H. Jobsweg 7. 11. J. van Damme, Bredeweg la, Oosterland voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Brede weg la. 12. N. Flikweert, Loensweg 4, Nieuwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Loens weg 4. 13. A. J. Romeijn, Middenweg 11, Ouwerkerk voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Mid denweg 11. De gevraagde vergunningen zijn verleend met daaraan verbonden voorwaarden ter voorkoming c.q. beperking van gevaar, schade of hinder voor de omgeving. Beroep tegen deze beschikkingen kan worden ingesteld door: a. de aanvragers; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvragen om vergunning tijdig bezwaren hebben inge diend; d. andere belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Koningin en worden inge diend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen cfe bovengenoemde termijn worden gericht aan de voor zitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Duiveland, De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 29 januari 1982 Te koop: Nieuwste brilmonturen, alle prijzen, verrekijkers. Berg mans Brillen, tel. 2029, Zie rikzee, levert aan alle zieken fondsen. Bruidsjaponnen, nieuw en niet gedragen. Showmodel len 50% van de nieuwprijs. Ook alle accessoires. Prijzen vanaf 100,-. Bel voor een af spraak. Tel. 01874-1552, Bea- trixstraat 16, Oude Tonge, b.g.g. 010-381718. Niet-irriterende panty's. Ver krijgbaar bij Reform- en dieethuis Joppe. Gebruikte materialen, vele maten, gebruikte banden. Kleine dieselmotor (Lister), ijzeren H. binten, slijptol op lucht, luchtsleutel, autora dio, radiocassette. Tel.: 01114-2399. Benraad elek. oliegevulde ra diatorkachels 149,-. Vermo gen 2000 Watt. Ingebouwde thermostaat. Verrijdbaar. Radio v. d. Berge, Zeven huisstraat 6. Jarinewekken 11 Zierikzee Telefoon 01110-6551 mfas l/OOZ Jazeker, nu begint onze grandioze vleeswarenparade met GRATIS eieren voor Pasen. Tien weken lang ont- vangt u tol) aankoop van elke 150 gr8m vleeswaren één eiermunt. 25 elermunten geven recht op een doos kakelverse eieren. Zo maar at te halen in de paasweek. Helemaal GRATIS. Da s mooi meegenomen. GRATIS paas eieren voor een paar koste lijke Paasdagen. °a0"eet I Envelop c°m&e en =Paa' 1 ïeut ge"oe,r het ook "ie* U koopt in totaal U ontvangt - eiermunt 1 eiermunt 1 eiermunt 2 elermunten 2 etermunten 3 elermunten 4 elermunten 5 elermunten 6 elermunten Enzovoorts. bl| elk veelvoud van 150 gram spaart u zo'n eiermunt. U ziet het, keus genoeg en scherpe prijzen. En bi) elke 150 gram een eiermunt voor GRATIS paas- L eieren. U doet toch zeker ook mee? A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8