De oplossing voor wie licht wilroken. De beroemde Camelsmaak nu in een lichte sigaret. 7 Natuur- en Vogelwacht Lezing over Planten van Zeeland in Burgh-Haamstede Overvallen opgelost De Surinamers in Nederland Het machts evenwicht „Flitsen" uit het buitenland Engeland en de EEG Gasontploffing in woning Het lawine drama in Oostenrijk LIGHTS LIGHT CAMEL TASTE Wat biedt de BEELDBUIS ZIERIKZEKSCHE NIEUWSBODE Dinsdag 2 februari 1982 Nr. 23058 BURGH-HAAMSTEDE, 29-1. De Natuur- en Vogelwacht Sehouwen- Duiveland hield vrijdagavond in de rekreatiezaal van de Gereformeerde kerk in Haamstede een bijeenkomst, waarop Chiel Jacobusse, verbonden aan het Zeeuwse Landschap, een le zing hield over het onderwerp Plan ten van Zeeland. Chiel Jacobusse heeft praktisch de gehele provincie Zeeland afgezocht naar de specifieke planten, die gezien de geaardheid van het terrein of on dergrond op verschillende plaatsen voorkomen. Hij begon met een uit eenzetting over de schor- en zoutwa- terplanten zoals die ook wel in de in lagen van Schouwen-Duiveland voorkomen. Zo wordt de bekende zeekraal op verschillende plaatsen langs de Oosterschelde en Wester- schelde overwoekerd door het Engel se Slijkgras, dat werd aangeplant om de landaanwinning te bevorderen. Gelukkig heeft de Schouwse kuststrook met de inlagen daar nog geen hinder van. Duinen Spreker behandelde verder de flo ra van binnen- en buitendijken en richtte zich daarbij in het bijzonder tot het Zuid-Bevelandse, verder nog onderverdeeld in de planten die ge dijen op de klei- en zanddijken. WEESP, 1-2. De rijkspolitie in Weesp heeft met de arrestatie van twee 21-jarige Amsterdammers twee gewapende overvallen opgelost. Vol gens een politiewoordvoeder hebben zij bekend op 1 oktober vorig jaar een roofoverval te hebben gepleegd op een benzinestation in Diemen (buit 9.000 gulden) en op 26 januari een overval op het HS-station in Pur- merend (buit 2.000 gulden). Het tweetal werd aangehouden nam een poging tot inbraak bij een benzinestation in Weesp. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND AMSTERDAM. Leden van een Amsterdamse afdeling van de C.P.N. en van de P.S.P. hebben het pand Tsaar Peterstraat 1 in de hoofdstad gekraakt. DEN HAAG. Minister Van der Stoel houdt in Athene een lezing, Enkele gedachten over de man daatsonderhandelingen", voor het Griekse genootschap voor Europese studies". RODEN. De vakbonden zullen zich niet neerleggen bij de aangekondigde sluiting van de kunstnierenfabriek Cordis Dow in Roden. Dit Ameri kaanse koncern wil alleen nog maar een distributienet in Roden handha ven waardoor er honderd mensen zullen worden ontslagen. HILVERSUM. Het besluit van de Gasunie om vanaf 1985 niet vier mil jard kubieke meter Russisch aardgas per jaar te importeren maar slechts twee miljard is niet genomen onder Amerikaanse druk. Dit zei minister Terlouw van ekonomische zaken maandagmorgen in een uitzending van AVRO's radiojournaal. HARDERWIJK. Bij een botsing tussen twee vrachtwagens op de A 28 (Amersfoort-Zwolle) ter hoogte van Harderwijk zijn maandagmorgen twee vrachtwagenchauffeurs ge wond geraakt. De ravage, die bij de botsing ontstond, leidde tot files en omleidingen. DEN BOSCH. Werknemers van de bandenfabriek Michelin in Den Bosch zijn bereid aktie te voeren voor een volledige prijskompensatie, een nieuwe c.a.o. en vakbondsvrij heid in het bedrijf. HILVERSUM. De Amsterdamse GG en GD weigert voortaan gezond heidsverklaringen aan mensen die thuis tegen betaling met de hand gar nalen willen pellen. Dergelijke ver klaringen zijn nodig om de voor deze vorm van huisindustrie benodigde vergunning te krijgen. UTRECHT. Drieëntwintig organi saties op het gebied van natuur- en milieubescherming, rekreatie en (sport)visserij vinden dat snel een be heersplan moet worden gemaakt voor het (natte) Markermeer. HILVERSUM. D'66-minister Ter louw (binnenlandse zaken) is het niet eens met het verwijt van P.v.d.A.- fraktieleider Meijer dat D'66 de P.v.d.A. te weinig steunt. AMSTERDAM. In Amsterdam heb ben een paar honderd mensen meege lopen in een demonstratieve fakkel optocht. Deze was bedoeld als pro test tegen het onderdrukken van het Poolse vakverbond Solidariteit. DEN HAAG. Minister Van Mierlo van defensie wil een tekort van 400 miljoen gulden niet laten drukken op de ontwerp-begroting voor dit jaar. Hij wil een groot deel van dit tekort .verwerken" door rekeningen die eind dit jaar komen pas in januari volgend jaar te betalen. GRONINGEN. Hoewel de Gasunie vanaf het begin van de onderhande lingen over het leveren van Russisch aardgas heeft aangedrongen op Ne derlandse deelname bij het aanleg gen van de pijpleiding van Siberië naar West-Europa, hebben de Russen geen enkele order aangeboden voor Nederlandse bedrijven. De duinflora mocht in deze lezing niet ontbreken en de aanwezigen voelden zich hier op bekend terrein. De akker-flora met zijn vele onkrui den, vaak heel mooi, kwam uitge breid aan de orde en dan waren er tot slot de vele orchideeënsoorten die Zeeland nog rijk is. Steeds meer van deze besproken planten verdwijnen door verschillen de oorzaken, maar gelukkig komen er dan weer andere opduiken. Na de lezing beantwoordde de heer Jacobusse een aantal vragen en aan het slot mocht hij de dankwoorden van voorzitter Jansen in ontvangst nemen. De jaarvergadering is vastgesteld op 26 maart met na de pauze een dia serie over ,,De vlinders van Schou- wens Westhoek" door de heer J. P. C. Boot. AMSTERDAM. 1-2. Het overgrote deel van de Surinamers in Nederland is ontevreden over het vreemde lingen- en minderhedenbeleid van de regering en eist een ander beleid. Dat konkludeert de Landelijke Or ganisatie van Surinamers in Neder land (LOSON) uit een enquête, die zij heeft gehouden onder 427 in Neder land verblijvende Surinamers. Het onderzoek werd gehouden van januari tot en met maart 1981, vooral in de vier grote steden, omdat daar de grootste concentraties Surinamers wonen. Volgens een woordvoerder van de LOSON is het onderzoek ge daan, omdat bij de diskussie over het vreemdelingenbeleid nooit rekening is gehouden met de mening van de Surinamers. Hoewel wij de stellige indruk krijgen dat de Nederlandse beleidsmakers en hun wetenschap pers geenszins geïnteresseerd zijn in onze mening, vinden wij het des te noodzakelijker om brede bekendheid te geven aan onze opinie", zo staat in het verslag van de enquête. Van de ondervraagden vond ruim 77 procent het Nederlandse vreemde lingenbeleid bedreigend. Vooral de invoering van de visumplicht voor Surinamers heeft extra problemen meegebracht. AMSTERDAM. Wegens verduiste ring van ongeveer 250.000 gulden is dezer dagen aangehouden de 36- jarige direkteur M. van der K. van een aannemersbedrijf op de Zeedijk in Amsterdam. DEN HAAG. Mr. H. D. Tjeenk Wil; link (40) is met ingang van 1 februari 1982, maandag, benoemd tot rege- ringskommissaris voor de reorgani satie van de Rijksdienst. LEIDEN. De regering heeft een be drag van drie tot vier miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de ontwik keling van een geheel nieuwe metho de ter bestrijding van malaria. DEN HAAG, 1-2. Er bestaat op het ogenblik een globaal machtseven wicht tussen oost en west. Maar in dien de ontwikkeling in de krachts verhoudingen van de laatste jaren zich voortzet zal deze, indien passen de maatregelen uitblijven, leiden tot een overwicht van het Warschau Pact. Dit zeggen de ministers Van der Stoel (buitenlandse zaken) en Van Mierlo (defensie) in antwoord op vra gen van kamerleden over die delen in hun begroting welke handelen over de NAVO. Zij herhalen, dat intensief moet worden gezocht naar mogelijk heden om door wapenbeheersings- afspraken evenwichtige verhoudin gen op een lage niveau te bereiken. Op het vlak van strategische wa pens, waarop de Verenigde Staten lang een voorsprong op de Sowjet- Unie hadden, is een zeker evenwicht ontstaan, waardoor, aldus de beide bewindslieden „het beduidend nu merieke overwicht van de Sowjet- Unie op zowel konventioneel als op taktisch-nucleair gebied meer bete kening krijgt". Voor wat betreft de nucleaire strijdkrachten voor het Eu ropese gebied, behalve bij die voor de korte afstand, heeft de Sowjet- Unie een overwicht. BRISTOL, Engeland. Groepen jon geren hebben in Bristol eenheden van de politie bestookt met stenen en molotovcocktails. Daarbij zijn twee politiemannen gewond geraakt, zo heeft de politie zondag meegedeeld. ROME. De Italiaanse politie heeft twaalf mensen gearresteerd die er van verdacht worden te behoren tot de extreem linkse groep „Prima Li- nea", zo is uit welingelichte bron ver nomen. De arrestaties werden ver richt in Brescia. BEIROET. In de Zuidlibanese stad Sidon zijn twee Palestijnen om het leven gekomen toen in de wagen waarin zij zaten een bom ontplofte. Een derde inzittende, eveneens een Palestijn, werd ernstig gewond. PEKING. De Chinese vice-premier Chen Muhua heeft verklaard dat Chi na er niet in geslaagd is de groei van zijn bevolking binnen de perken te houden. De vice-premier waarschuw de voor een geboortegolf in zijn land, dat al de meeste inwoners ter wereld heeft. LONDEN, 1-2. Als Groot- Brittannië uit de Europese Gemeen schappen zou stappen, zou dat ramp zalig voor het land zijn. Dat heeft Sir Terence Beckett, direkteur-generaal van de Werkgeversorganisatie Con federation of British Industry (DBI), maandag verklaard bij de presenta tie van een schriftelijke uiteenzet ting van het DBI over voordelen van het lidmaatschap van de gemeen schappen. BEI RO ET/RI AD/BAH REIN. Frankrijk heeft Saoedi-Arabië be loofd, dat het de bestaande marine havens van het land zal uitbreiden en nieuwe zal bouwen. BONN. De Nederlandse socialist Piet Dankert, die kort geleden geko zen is tot voorzitter van het Europese parlement, is van mening dat de poli tieke legitimiteit van het Euro-parle ment in gevaar komt, als bij de vol gende verkiezingen ervoor (in 1984) meer dan de helft van de kiezers het laat afweten. VATI KAAN STAD. Paus Johannes Paulus II heeft opnieuw geëist dat de rechten van de vakbond Solidariteit in zijn vaderland Polen hersteld wor den. LONDEN/UTRECHT. Zondag lag het Britse treinverkeer stil als ge volg van een nieuwe staking door machinisten. BELGRADO. In het Joegoslavi sche Zadar zijn drie Joegoslaven van Albanese afkomst veroordeeld tot gevangenisstraf wegens „Albanees nationalisme". Twee van de drie kre gen drie jaar, en de derde 18 maan den. CAIRO. President Moebarak van Egypte is in Rome aangekomen. De Italiaanse hoofdstad is de eerste plaats die hij aandoet op een rondreis naar een aantal Europese landen en de Verenigde Staten. De Egyptische president wordt vergezeld door zijn minister van buitenlandse zaken, Kamal Hassan Ali. Donderdag 4 februari, 20.55 uur, Nederland 2: Harry Belafonte. De Ameri kaanse zanger en akteur tijdens het interview. EIBERGEN, 1-2. Bij een gasont ploffing in een woonhuis in Eibergen is maandag rond het middaguur een man gewond geraakt. Volgens de rijkspolitie is hij met brandwonden naar het ziekenhuis in Groenlo ge bracht. Van het desbetreffende huis zijn al le ruiten gesneuveld. Kort na de ex plosie brak er brand uit. De boven verdieping van het huis is volgens de politie geheel uitgebrand. MOSKOU. Het Sowjet-partijblad Prawda heeft Zweden er maandag op gewezen, dat het kopen van wapens en militaire technologie in de V.S. het vertrouwen in zijn neutrali teitspolitiek zouden kunnen aan tasten. PRAAG. De prijzen van een aantal produkten in TsjeChoslowakije zijn flink verhoogd, voor vlees, tabak en alkoholhoudende dranken in sommi ge gevallen zelfs met honderd pro cent. SALZBURG, 1-2. Op 30 km ten zuiden van Salzburg zijn zondagmid dag dertien leden van een groep van 15 Westduitse scholieren met drie le raren door een lawine om het leven gekomen. Twee meisjes en drie jon gens van 16 en 17 jaar overleefden het ongeluk. Tot dusver zijn de lijken van 12 slachtoffers, onder wie de drie leraren, geborgen. Naar het dertien de slachtoffer, een 17-jarige jongen uit Hamburg, werd nog gezocht. Het is zeker dat hij is omgekomen. De meeste slachtoffers waren af komstig uit Hamburg. De jongelui volgden een kursus aan een instituut van de „Duitse Vereniging voor Europese Opvoeding" in Berchtesga- den. Advertentie Camel Lights. ri' i«0 t C FILTERS TURKISH O DOMESTIC B LEND ,1 85 CIGARETTES TURKISH DOMESTIC BLEND BB CIGARETTES WOENSDAG 3 FEBRUARI NED. I: De Filmklub heeft zes on derdelen te bieden zoals: Smeerkees en Scooby en Scrappy Doo, Nieuws uit Uhlenbusch en een natuurfilm over de watervogels in IJsland. Dan een serie over het vierjarig Indiaans meisje Karina in Zuid-Amerika en tot slot de Film van Ome Willem. Van Gewest tot gewest neemt een kijkje bij de Riviermeesters van de Rijn. Dan de tweede aflevering van Ieder speelt zijn rol. Simon en Kate hebben een hard gevecht geleverd om het voogdijschap van hun zoontje Tim. Simon gaat daarna naar zijn vriend Joe en blijft aldaar in het ge zin eten. Alles gaat goed totdat de gastheer te diep in het glaasje heeft gekeken. Dan het ballet Sinfonietta van de choreograaf Jiri Kylian op muziek van Leos Janacek. Het wordt uitgevoerd door het Nederlands danstheater. Na het journaal Den Haag vandaag en Studio Sport met de EK kunstrijden op de schaats van uit Lyon en een verslag van de WK Alpine skiën. NED. II: Veronica vangt het pro gramma aan met Nederland Muziek land. Te gast zijn André Hazes, De Magrtiet Eshuys Band, Time Ban dits, Henk Wijngaard en vervolgens alle nieuwe carnavalskrakers. Henk Remmers heeft een ontmoeting met de vertolker van het Nederlandse lied André Hazes. Privé detective Magnum PI krijgt te maken met Louise en Chrusty de Bolt als een van hen met de dood bedreigd wordt. WOENSDAG 3 FEBRUARI NED. I: 10.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven14.45 Open schooltijd; 15.30 Vara's filmklub; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Te- leac; 18.58 Nieuws; 19.00 Van gewest tot gewest; 19.50 Politieke Partijen; 20.00 Ieder speelt zijn rol; 20.50 Sinfo nietta; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Studio Sport; 23.40 Nieuws; 23.45 Nieuws voor do- NED. II: 13.00 Nieuws voor doven; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjour naal; 18.59 Wekkend; 19.25 Kenmerk; 20.00 Journaal; 20.27 Stichting Socu- tera; 20.32 Nederland Muziekland; 21.30 Remmers ontmoet. André Hazes; 22.10 Magnum P.I.; 23.00 Te- leac; 23.37 Nieuws. DONDERDAG 4 FEBRUARI NED. I: De zevenjarige Gerhard krijgt eindelijk zijn fiets in deze afle vering van de Nieuwtjes van Uhlen busch en kan hij mee gaan doen aan een fietswedstrijd. Een wolvenfami- lie staat centraal in de Spaanse na tuurserie De mens en de natuur. Dan de herhaling van drie Late Late Lien shows. Het VARA-programma wordt beslotern met Kijk haar met als the ma Ongewenste intimiteiten op het werk. De rubriek Artsenij heeft als onderwerp De periodieke keuring. Over het nut van deze keuringen wordt gediskussieerd door voor en tegenstanders. Studio Sport brengt vervolgens nog een verslag van de EK kunstrijden op de schaats. NED. II: De Engelse komiek Chris Langham is te gast in de Muppet show. Dorie volgt Zedenek tot in Brussel en zij krijgt hem nauwelijks te spreken in de aflevering van Dub belspion. Dave leent Harry vijftig pond en krijgt ruzie met Grace in de aflevering van De Sullivans. Han van der Meer heeft een interview met Harry Belafonte, dat werd opgeno men toen de Amerikaanse zanger zijn Europese toernee maakte. Het pra ten zal afgewisseld worden met flit sen van zijn optredens in Europa. De Denen staan dit keer centraal in de aflevering De nieuwe Canadezen. Brandpunt en de markt, de maande lijkse rubriek over de ekonomie in Nederland besluit het KRO program- DONDERDAG 4 FEBRUARI NED. I: 10.00 Schooltelevisie; 10.30 Frysk; 11.00 Schooltelevisie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Te- leac18.43 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Nieuwtjes uit Uhlenbusch; 19.30 De mens en de natuur; 20.00 Late late Lien show; 20.50 Kijk haar; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Artsenij; 22.40 Studio Sport; 23.30 Nieuws; 23.35 Nieuws voor do ven. NED. II: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 De Muppets; 19.25 Dubbelpion; 20.00 Journaal; 20.27 De Sullivans; 20.55 Harry Belafonte; 21.30 De nieuwe Canadezen; 22.30 Brandpunt in de markt; 23.25 Nieuws. V 4 A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7