BOUWMAN KLOET „IRENE" Adverteren doet verkopen! ss?> ERIC DE NOORMAN rundvlees Zierikzeesche Nieuwsbode Bekendmaking Fa. Verwijs Gemeente Westerschouwen HINDERWET Burghse Ring 1 - 2 tel. 01115-1213 Burgh SERVICE- CENTER SUCCESJES 6 Hoera bij ons is het feest want de ooievaar is geweest en heeft voor Richard meege bracht een broertje, wie had dat ge dacht maanden lang werd je ver wacht onze wens is nu volbracht om 12.00 uur is hij geland en meteen in zijn miegje ge plant hij is gezond en weegt 6 pond. JAKOB CORNELIS JOHANNES Wij noemen hem John CEES en LENY DEN HAAN RICHARD 1 februari 1982 Beatrixstraat 19 4316 AC Zonnemaire DONDERDAGMIDDAG 1 uur is er voldoende bij Wim Meerdink in de Hem Plaats uw familieberichten in de Zierikzeesche Nieuwsbode Hierbij dank ik allen hartelijk voor de vele attenties, post bloemen, fruit en bezoek tijdens mijn verblijf in het zieken huis te Zierikzee. In het bijzonder doktoren en verplegend personeel, mijn huisarts dokter M. M. van den Berg en mijn nicht Willy voor de goede zorgen. Mevrouw ZWAGER-DE MASIER Februari 1982 De besturen van de ANBO, de soos te Nieuwerkerk en Oosterland en al die anderen die mij kaarten, bloemen en fruit stuurden gedurende mijn verblijf in en bij mijn thuis komst uit het ziekenhuis St. Joana te Goes mijn hartelijke dank. Ook alle mensen die voor vervoer zorgden, mede namens mijn vrouw hartelijk dank. J. VAN DUKE 4306 BE Nieuwerkerk, februari 1982 Brouwerstraat 26 Heden overleed mijn lieve dochter, onze zuster, schoon zuster en tante PIETJE DOESBURG-VAN VLIET op de leeftijd van 47 jaar. Uit aller naam: A. B. VAN VLIET Hippolytushoef, 31 januari 1982 Correspondentie-adres: H. Doesburg, Slingerweg 33, Hippolytushoef Heden ging in het verpleeghuis „Der Boede" van ons heen onze lieve en zorgzame man, vader en grootvader JAN CORNELIS VAN RHEE in de leeftijd van 63 jaar. Zierikzee: J. L. VAN RHEE-AKKERDAAS Harderwijk: D. H. VAN RHEE G. VAN ZALK TASJA en ILONA JAN -WILLEM en HANS Voorburg: C. M. VAN RHEE JEROEN en REMCO Hilversum: A. A. DENKELAAR-VAN RHEE A. E. DENKELAAR LESLIE, NIELS en SEBASTIAN 1 februari 1982 Weststraat 44 4301 BX Zierikzee De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 5 februari 1982 op de begraafplaats te Noordgouwe om 13.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis in het Verenigingsgebouw te Noordgouwe. Liever geen bezoek aan huis. Heden overleed onze lieve broer, zwager en oom JAN CORNELIS VAN RHEE Hij werd 63 jaar. De Bilt: G. G. SCHUURMAN-VAN RHEE G. SCHUURMAN en kinderen Bilthoven: G. J. VAN SCHOONHOVEN-VAN RHEE E. VAN SCHOONHOVEN en kinderen 1 februari 1982 Voor de vele blijken van medeleven ontvangen na het onver wacht overlijden van onze lieve dochter en zuster LAURA KIK-VAN POPERING willen wij u allen hartelijk dank zeggen. L. E. VAN POPERING L. VAN POPERING-v. d. REEST Bruinisse, 29 januari 1982 IpQOQOOOOOOQOOQQCOOOOOOCOflXl Neem eens een PROEFABONNEMENT op de I i I Naam: 1 1 I I I Plaats: Ik wil een vrijblijvend proefabonnement van vier weken voor f 5,36 in plaats van f 10,72 ik. i Gaarne met blokletters invullen, uitknippen en in open enveloppe (drukwerk) zenden aan: Administratie ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Antwoordnummer 12 4300 VB Zierikzee (U behoeft geen postzegel te plakken) Vanaf heden leveren wij geen brood meer aan Wagen Martin Berrevoets Dus voor vers brood en banket in één van onze winkels Meelstraat 43 't Hoekje Mol 1 openbare kennisgeving Burgemeester en wethouders van Westerschouwen; gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen mi lieuhygiëne; maken bekend, dat van 28 t/m 30 december 1981 bij hen aanvragen, voor een vergunning ingevolge de Hinder wet zijn ingekomen van: 1. M. G. Verseput te Renesse, voor een supermarkt en een huisbrandolietank, gelegen aan de Hogezoom 185 te Renesse; 2. G. M. de Vrieze te Noordwelle, voor een landbouwbe drijf waar diesel- en huisbrandolie worden gebruikt, gelegen aan de Lagezoom 27 te Noordwelle; 3. A. Hoek te Burgh-Haamstede, voor een landbouwbe drijf, gelegen aan de Meeldijk 11 te Burgh-Haamste- de; 4. J. Zwiers te Renesse, voor een restaurant, gelegen aan de Oude Mooi weg 11 te Renesse; tevens maken zij nog bekend, dat zij op 2 februari 1982 vergunningen ingevolge de Hinderwet hebben verleend onder de ter inzage gelegde voorwaarden, om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen, naar aanleiding van de aanvragen van: 5. W. N. Janse te Renesse, voor het oprichten, in wer king brengen en in werking houden van een bakke rij gelegen aan de Korte Reke 4 te Renesse; 6. mevr. D. Wiggelendam-Bloembergen te Roermond, voor het oprichten, in werking brengen en in wer king houden van een propaangasinstallatie ten be hoeve van de verwarming van de woning, gelegen aan de Hoogenboomlaan 44 (de Horizon 91) te Renes se; 7. Zeeuwse Stromen Motels b.v. te Renesse, voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een olietank, c.v.-ketels en keukenapparatuur, met uitzondering van de propaangastank, gelegen aan de Motelweg 5 te Renesse. De aanvragen en de beschikkingen, alsmede andere ter zake zijnde stukken, liggen op het gemeentehuis ter in zage en wel tot 2 maart 1982 elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur, alsmede op 8 en 15 en 22 februari 1982 en 1 maart 1982 van 18.00 uur tot 21.00 uur. Gemotiveerde bezwaren kunnen tegen de aanvragen 1 t/m 4 tot 2 maart 1982 schriftelijk bij ons college wor den ingediend. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (01115-1651, tst. 35 of 44) kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waar bij tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedach- tenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd ge zag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Zij vestigen er tensotte de aandacht op dat degenen die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenom schreven en een ieder die aantoont, dat hij daartoe rede lijkerwijs niet in staat is geweest, in de gelegenheid zul len worden gesteld bezwaren tegen de ontwerp beschikking in te dienen. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Beroep tegen de beschikkingen op de aanvragen 5 t/m 7 kan worden ingesteld door: a. de aanvragers; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend; d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij re delijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen. Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko ningin en worden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen de bovengenomede termijn worden gericht aan de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders van Westerschouwen De burgemeester, mevr. J. L. NIEMANTSVERDRIET-LEENHEER De secretaris, J. W. DE JONGE Haamstede, 2 februari 1982 *0fnt0 °yerosie °sr„ ^4 A, >en uw uitlatenspecialist Pr. Irenestr. 1 - Bruinisse Telef. (01113) 1292 -2409 Te koop: Hout en diverse andere open haard brandstoffen in handi ge meeneem-verpakking. (Ook een leuk idee voor een warme attentie). Fa. L. Ber revoets Zn, Wevershoek 9, Zierikzee. Wigberths wraak 18. Het is Eric te moede, of hij een kwade droom beleeft, als hij weinige ogenblikken la ter met zijn metgezeLlen het kampement der Pieten verlaat. Boven hem koepelt zich de nachtelijke hemel, zover het oog reikt niets dan verlatenheid van het barre vijandige land schap en slechts zes uur tijd om zich voor de woede der Pieten in veiligheid te stellen. Een vlugge blik achterom vertelt hem, dat de aanvoerder der Pieten zich weinig van de belofte aantrekt, zijn krijgers deze zes uur in het kamp te houden, want vanaf een heuveltop ziet hij een enkele ruiter, die hen geruime tijd als schim volgt. Op aanraden van de Noorman nemen zij el kaar bij de hand en zo gaat het in looppas voort, waarbij de sterksten de zwakkeren half meetrekken. Om Wigberth, de oorzaak van de ze hele ellende, laat niemand zich iets gelegen liggen, behalve 'zijn zuster. Maar de Noorman neemt zich voor, om als ze ooit in veiligheid zouden mogen zijn, eens een duchtig woordje met deze geheimzinnige, onbegrijpbare figuur te spreken. Dat ze echter waarschijnlijk deze veiligheid nooit zullen bereiken, wordt Eric al betrekkelijk gauw duidelijk. Haast onmerkbaar begint het tempo te da len, dat hij en Svein en Bolan gemakkelijk vol hadden kunnen houden, en dan komt het mo ment, dat Eric voortdurend vreesde. Met een wanhopige snik rukt het meisje zich los. ..Laat mij maar," hijgt ze. „gaan jullie maar voort ik kan niet meer ik wil niet meer

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6