„Luctor et Emergo" bracht prima donateursuitvoering De heer J. van Sluis 25 jaar onderwijzer Huldiging jubilarissen STREEKNIEUWS STREEKNIEUWS CAIRO. In het westen van Egypte is een olievondst gedaan die de hoop op de aanwezigheid van een belang rijke reserve in het woestijngebied aan de grens met Libië aanzienlijk heeft vergroot. Dit heeft de Egypti sche minister van olie, Achmed Ezze- din Hilal, zondag verklaard. NEW DELHI. India en Pakistan zullen hun voorbereidende bespre kingen voor een niet-aanvalsverdrag tussen beide landen later in februari in de Pakistaanse hoofdstad Islama bad voortzetten. PARIJS. Als gevolg van een brand in het Parijse „Theatre de la Ville" is zondagavond het toneel zo zwaar be schadigd dat de herstelwerkzaamhe den zeker acht maanden in beslag zullen nemen. NEW YORK. De Amerikaanse re gering heeft besloten Polen voorlo pig niet insolvent te verklaren we gens het in gebreke blijven bij het af lossen van zijn schulden. Dit heeft de Amerikaanse minister van finan ciën, Beryl Sprinkel, maandag ver klaard. RIAAD. De ministers van olie van de raad voor samenwerking tussen landen aan de Perzische Golf, de Gulf Cooperation Council, zijn het eens geworden over samenwerking op een groot aantal punten, ook over het ge bruik van het oliewapen. WASHINGTON. De Amerikaanse regering wil met spoed El Salvador militair materieel leveren ter waar de van 55 miljoen dollar Monumentenzorg in nood DEN HAAG, 1-2. De ophef fingsuitverkoop moet worden stop gezet. De afbraak van werkgelegenheid moet een halt worden toegeroepen. An ders stevent de Monumenten zorg in ons land onherroepe lijk op de ondergang af. Met deze boodschap heeft de Natio nale Contactcommissie Monu mentenbescherming zich maandag, aan de vooravond van de behandeling van de be groting voor c.r.m., tot parle ment en regering gewend. Het restauratiewerk is de laatste jaren tot een minimum teruggelopen, vindt de kom missie, zij kan daarbij wijzen op het rapport ekonomische aspekten van Monumenten zorg, dat het Ekonomisch In stituut voor de bouwnijver heid maandag heeft gepubli ceerd. Daaruit blijkt, dat be zuinigingen nauwelijks een lastenverlichting voor de over heid opleveren, wel nodeloos verlies aan monumenten, werkgelegenheid en vakman schap. NEW DELHI. De Sowjet-Unie zal India helpen met het ontwikkelen van technologie voor kernfusie, on der een overeenkomst voor weten schappelijke samenwerking die maandag in New Delhi door beide partijen is ondertekend. LISSABON. In Portugal moeten de rokers het noodgedwongen kalm aan doen. Als gevolg van een reeds drie weken durende gedeeltelijke staking bij het staatssigarettenbedrijf is de produktie tot een vijfde verminderd. INGEZONDEN STUKKEN Uitvoering musical RSG voor oud-leerlingen Voor de uitvoering voor oud-leerlin gen op zaterdag 6 februari a.s. van de musical „Eén plus één is één" bestaat een flinke belangstelling. Deze musi cal is in december j.L vier keer opge voerd voor leerlingen en ouders ter gelegenheid van de opening van het nieuwe schoolgebouw van de Rijks scholengemeenschap „Professor Zee man". Alle oud-leerlingen die zich vóór 4 februari per briefkaart opgegeven, krijgen de toegangsbewijzen per post toegezonden. Op 4 en 5 februari is het ook mogelijk zich telefonisch aan te melden bij de administatie van de school (teL 5751). De uitvoering van de musical begint om 20.00 uur. Na afloop van de musical is er muziek door „The Riverside Lake Band". De entrée bedraagt r 5,00, te voldoen bij de ingang. Auto's kunnen geparkeerd worden op het gemeente lijk parkeerterrein met ingang aan de Scheldestraat Van daaruit is het schoolgebouw te bereiken via een voetpad langs het sportterrein. In het Hatfielpark mag niet geparkeerd wor den. Schoolleiding RSG „Professor Zee man,, MARKTBERICHTEN Veemarkt Leiden LEIDEN, 1-2. Aanvoer totaal 1415, waarvan: slachtrunderen 1079, scha pen en lammeren 336. Prijzen per kg: Stieren le 8,70 - 9,20, 2e 8,05 - 8,65; vaarzen le 7,50 - 8,00, 2e 6,85 - 7,45; koeien le 7,50 - 8,45, 2e 7,15 - 7,50, 3e 6,70 - 7,10; worstkoeien 5,90 -ƒ 7,00; dikbillen extra kwaliteit 9,40 - 13,50. Prijzen per stuk: Schapen 225 - 310; lammeren 220 - 300. Overzicht: slachtrunderen: aan voer redelijk, handel vlot, en prijzen iets hoger (stieren stabiel); schapen en lammeren: aanvoer matig, handel vlot, en prijzen iets hoger (lammeren stabiel). Paardenmarkt Utrecht UTRECHT, 2-1. Op de paarden markt in Utrecht zijn maandag 342 dieren aangevoerd. De noteringen waren als volgt: Luxe paarden 3000 - 4100; werk paarden 2250 - 3400; oude paarden 2210 - 2850; 3-jarige paarden 1600 - 2600; 2-jarige paarden 1375 - 2475; veulens 525 - 1350; hitten 750 - 1500; pony's 275 - 675. Prijzen per kg geslacht gewicht: Oude slachtpaarden 6,55 - 8,35; jonge slachtpaarden 6,00 - 8,50. De handel in slachtpaarden was vlot, en in pony's redelijk vlot. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Borculo: A. van Weel den, Beerta-Nieuw Beerta en Nieu- werschans; te Vaassen: M. C. van der Meer, Sassenheim. Aangenomen naar Neede: W. A. Hage, Middelburg. Bedankt voor Maartensdijk: W. Roos, Veen. Gereformeerde Kerken Beroepen te Nijkerkerveen (tijde lijke dienst): T. B. van Houten, eme ritus predikant te Aalsmeer, die dit beroep heeft aangenomen. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Spakenburg-Noord: P.; J. Trimp, Leerdam. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Bussum: W. van Sorge, Nunspeet. Bedankt voor Vineland (Ontario, Canada, Free Ref. Church of N.A.) en voor Drachten: J. Westerink, Urk. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Tricht-Geldermalsen: J. van Haaren, Amersfoort. Nederlandse Hervormde Kerk Aangenomen het beroep van de classis Alkmaar tot pred. voor bui- tengew.werkz. (geestelijk verzorger Noorderhaven" te Julianadorp) drs. Jac. Kattenberg (pred. volgens over- gangsbep. 277d) te Nieuwe Tonge. Bedankt voor Wierden: E. M. Bak ker te Veenendaal; voor Nijkerk: J. J. W. Mouthaan te Nunspeet. Gereformeerde Kerken Aangenomen de benoeming tot geestelijk verzorger bij het Prov. Zie kenhuis te Santpoort (part-time): J. Tiersma aldaar. Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Beroepen te Zwolle: J. Slotman te Enschede-zuidwest. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te Zoetermeer: A. Els- hout te Slikkerveer; te Nijkerk: Chr. van der Poel te Yerseke. Gereformeerde Gemeenten in Ned. Bedankt voor Bruinisse: F. Mallan te Rhenen. DEN HAAG. Nederland heeft op nieuw een klein stapje in de richting van meer begrip voor de Arabische opvattingen gedaan, door voor de eerste maal te spreken over de moge lijkheid van een Palestijnse staat. Flitsen uit het buitenland SINGAPORE. In Thailand hebben guerrillastrijders maandagochtend in het zuiden van het land een mili tair konvooi aangevallen. Daarbij zijn zeker 15 regeringssoldaten omge komen en 13 gewond. SEVILLA. In de kerk van Los Pa- lacios (in de provincie Sevilla) zijn sinds afgelopen donderdag veertien Spaanse landarbeiders in hongersta king. Dit is maandag vernomen in Sevilla. WARSCHAU. Een naaste mede werker van ex-partijleider Edward Gierek, Zdzislaw Grudzien, die sinds 13 december geïnterneerd was, is za terdag gestorven. KINSJASA. De universiteit van Kinsjasa én het nationaal pedago gisch instituut zijn maandag tot na der order gesloten door de Zaïrese re gering na een betoging van studenten zaterdag in de hoofdstad. PARIJS. Frankrijk heeft een nieuw kontrakt voor wapenleveran ties aan Saoedi-Arabië van omgere kend iets meer dan zes miljard gul den gesloten, zo blijkt uit Franse persberichten. Het gaat om oplei- dingsmaterieel voor de marine. TEHERAN. Iran heeft krachtens de overeenkomst van verleden jaar inzake de vrijlating van de gijzelaars uit de Amerikaanse ambassade in Te heran van de Verenigde Staten 32 miljard dollar opgeëist en de Vere nigde Staten willen van Iran acht miljard dollar. NEW YORK. Als gevolg van de zwaarste sneeuwstorm in 70 jaar is in St. Louis, in de Amerikaanse staat Missouri, een halve meter sneeuw ge vallen. Ook andere staten in het Midden-Westen hadden met sneeuwstormen te kampen. JERUZALEM. Israël noemt een Syrisch voorstel om vrede in het Midden-Oosten te bereiken een „pro pagandastunt" en roept op tot onder handelingen zonder voorwaarden- vooraf. BEIROET. In twee Palestijnse vluchtelingenkampen ten zuiden van Beiroet zijn maandag aanhangers van de voornaamste guerrilla-orga nisatie „El Fatach" slaags geraakt met leden van de pro-Syrische groe pering „As Saiqa". LONDEN/ANKARA. Iran heeft de triomfantelijke terugkeer van Aja- tollah Chomeini, driejaar gelden, on der meer gevierd met de heropening van de universiteiten en hogescholen die bijna alle waren gesloten sinds de zomer van 1980. BRUINISSE Onderhoudsbeurt autopont Zondagochtend heeft de autopont „Zijpe" van de ZWN z'n eerste diensten weer gevaren tussen Zijpe en Anna Jacobapolder. De pont is voor de jaarlijkse grote onderhouds beurt naar de werf van Piet Smit ge weest in Rotterdam. Tijdens de afwe zigheid van de Zijpe is het voetveer „Hollands Diep" ingezet. Al is de ur gentie van deze pont door de dam men en de Zeelandbrug grotendeels verdwenen, Tholen, St. Philipsland en West-Brabant zijn via de „natte" route aanmerkelijk korter, en wordt door velen gevolgd. Beide jubilarissen kregen de zilve ren speld van de K.N.F. opgespeld en ontvingen een oorkonde. Bijzonder woord van dank richtte de voorzitter uiteraard ook tot de heer Janse voor diens inzet geduren de 65 jaar. Daar de jubilaris reeds in het bezit van de gouden speld van de federatie is, kreeg hij een fraai herin neringssymbool. De echtgenotes van de jubilarissen mochten, zoals ge zegd, een fraai boeket in ontvangst nemen. „Zonder medewerking van z'n vrouw kan een man nooit opti maal lid zijn van een vereniging", al dus de voorzitter. Tamboers Na de huldiging brachten de tam boers „Luctor et Emergo", onder lei- VLISSINGEN Bezoek Kamerleden Vrijdag 12 februari brengen enkele Kamerleden een werkbezoek aan de provincie Zeeland. Het ligt in de be doeling om met bedrijven en instel lingen, die in de belangstelling staan, gesprekken te voeren, 's Avonds zal mevrouw N. Smit-Kroes in de „Nau tiluszaal" van hotel Britannia een spreekbeurt vervullen. Op 24 februari organiseert de on dercentrale van de V.V.D. in Goes een presentatie kandidaat statenlid. Spreker zal zijn de lijststrekker van deze partij, de heer J. D. Voogd, ter wijl ook de heerC. W. C. van Beekom het woord zal voeren. BROUWERSHAVEN. Situatie bij de ingang van Brouwershaven in de dertiger jaren. Deze idyllische scene is niet meer te zien, want - toen al - moest de weg verbreed en de fraaie bomen op deze foto vielen ten offer aan de bijl. BRUINISSE De drie jubilarissen - v.l.n.r. de heren Nelisse, Wandel en Janse - met hun echtgenotes tijdens de huldiging op het podi um bijeen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) RENESSE, 30-1. Tijdens de donateursuitvoering van Fanfare „Luctor et Emergo" zaterdagavond in het dorpshuis te Renesse werden drie jubilarissen gehul digd. Twee muzikanten, te weten de heren Ko Wandel en Ben Nelisse vierden het zilveren jubileum en de heer Klaas Janse was zelfs 65 jaar toegewijd lid van „Luctor et Emergo". ding van instrukteur A. J. Padmos een tweetal werken ten gehore, waaronder één „La répétition" een eigen werkstuk van Adrie Padmos. Onder het motto „Luctor et Emer go non stop" sloot het korps het mu zikale gedeelte van de avond af met een aantal bekende goed in het ge hoor liggende songs als „Michelle" van de Beatles en het bekende „Rock Around the Clock". Angstig avontuur op het Wad De bemanning van het Bruinisser motorschip Bru 14, de Goede Ver wachting, de beide gebroeders S. Ot- te Cz., beleefden vorige week bij het opnieuw bebakenen van hun mossel percelen onder Texel een tamelijk angstig avontuur. Bebakening van de mosselpercelen is nodig om ieders van de Staat ge pacht eigendom te onderscheiden en moet dus altijd gebeuren eer gevist kan worden, wanneer door de ijs gang de bakens (stokken) zijn ver dwenen. Voorafgaande aan de huldiging werd eerst het programma onder lei ding van onderdirekteur A. J. Pad mos geopend met de mars Punjaub van Ch. Payne in een arrengement van Gosling-Mol. Voorzitter de heer J. A. Kouman verwelkomde in zijn openingsrede in het bijzonder burgemeester J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer, wethouder P. M. v. d. Aarsen en de afgevaardig den van de zusterverenigingen „Kunst en Eer" uit Zierikzee, „Witte van Haemstede" uit Haamstede en „Crescendo" uit Dreischor. De voor zitter gaf een kort overzicht van de stand van zaken in de vereniging. Zestig leden De Fanfare telt thans zestig leden en vier aspirantleden in opleiding. Er werden twee trommels aange schaft en twee instrumenten zijn nog in bestelling. Het oud papier bracht in het afgelopen jaar 2.061,— op, overigens 2.000,— minder dan het jaar daarvoor. NOORDWELLE Straö Op zaterdag 27 februari vindt te Noordwelle het traditionele Straö- feest plaats. Na de rondrit met de versierde paarden, vindt ringsteken plaats, waarvoor fraaie prijzen be schikbaar zijn. Muzikale medewer king wordt verleend door „Luctor et Emergo" van Renesse. In de avondu ren vindt een groot dorpsfeest plaats in het dorpshuis, met medewerking van een muziektrio. OOSTERLAND Oud papier Op zaterdagmorgen 6 februari a.s. haalt het desbetreffende komité weer oud papier en vodden op ten ba te van het zendingswerk der Gerefor meerde Gemeenten hier ter plaatse. Omstreeks negen uur in de morgen hoopt men te starten met wagen en tractor en de ingezetenen worden verzocht, zo mogelijk, de afvalstof fen gebundeld aan straat of trottoir gereed te zetten. Verder memoreerde de voorzitter de eerste prijs, die de drumband op het concours in Kwadendamme be haalde, terwijl men pas voor de eerste maal in een hogere klasse uit kwam. Een woord van waardering sprak hij tot direkteur J. H. Blom en in strukteur van de drumband A. J. Padmos. Beiden prees hij om hun in zet, hetgeen met een presentje werd beloond. De beide echtgenotes van de heren werden verrast met een bloe metje. i Verder dankte de'Voorzitter de heer L. J. de Feiter voor onder meer de verzorging van de bibliotheek en alle leden van het korps voor de pret tige sfeer, die nodig is om goed te draaien. Onder leiding van direkteur J. H. Blom werd het programma voortge zet. Een programma dat zodanig was opgebouwd dat er voor alle leeftij den en smaken wat viel te genieten. Begonnen werd met wat langere, zwaardere nummers om via een in termezzo met een kinderkoor en een optreden van de drumband het muzi kale gedeelte van de avond te beslui ten met een 6-tal zeer bekende, popu laire melodietjes. Toelichting Bij de drie grotere werken werd steeds vooraf een korte toelichting gegeven door de dirigent. In Tres Ni- nas, een eigen kompositie van diri gent Henk Blom, speelde Jaap Moer land verdienstelijk een cornetsolo. Veel sukses oogstte ook het optre den van een kinderkoor bestaande uit leerlingen van de lagere school ,,'t Staepel'of" uit Renesse. Zij zongen, begeleid door het korps „Liedjes uit Oma's tijd", gearrangeerd door Joost van Beek, die ook in de zaal zat en die werd betrokken bij het applaus. Het sukses was zo groot dat een toe gift werd afgedwongen, waarbij de vele aanwezigen enthousiast meezon gen. Na dit optreden betrad de voorzit ter opnieuw het podium om de jubi larissen te huldigen. De heer Wandel was in januari 25 jaar lid van „Luctor et Emergo" en sinds 1970 is hij ook bestuurslid. De heer Nelisse begon zijn carrière als muzikant bij de muziekvereniging „Tholen" in april 1957. „Sinds een aantal jaren is hij lid van „Luctor et Emergo" en daar hebben we nooit spijt van gehad", aldus de voorzitter. Na een pauze waarin een uitste kend geslaagde verloting werd ge houden speelde de toneelvereniging „Op Drift" uit Renesse „Zo heeft Meu Gerre het gewild" van D. J. Eg gengoor. Een komisch stuk, geregiseerd door mevrouw R. Gilijamse-Meijers, waarbij door het talrijke publiek heel wat gelachen werd. De uitstekend geslaagde avond werd besloten met een gezellig bal. Het gehele programa wordt zater dagavond herhaald en is dan ook voor niet-donateurs toegankelijk. Ijsveld Toen men daarmee bezig was, kwam een groot ijsveld aandrijven. De mosselkotter raakte samen met het ijs op drift en het schip werd zo ver op het droge geschoven dat het uit zijn vlot raakte, maar ook toen werd het door het ijs nog tientallen meters omhoog over de slikken ge duwd, met het gevaar dat het schip zou omslaan. Dit gebeurde gelukkig niet. Schade aan het roer en een flinke wachttijd eer men met hoogwater kon vlot ko men, waren echter wel het gevolg. „School met de Bijbel" NIEUWERKERK, 1-2. Maandag 1 februari was het precies 25 jaar geleden dat de heer J. van Sluis, onderwijzer aan de „School met de Bijbel" te Nieu- werkerk zijn loopbaan begon. Ter gelegenheid hiervan kreeg hij met zijn ge zin door het schoolbestuur een receptie aangeboden in het dorpshuis. Vele genodigden waren aanwezig, onder wie het burgemeesters-echt paar J. van Bommel, de beide wet houders A. L. Bakker en J. op 't Hof en de gemeente-sekretaris, de heer J. v. d. Maas. Zang veren iging Daar de heer Van Sluis sinds jaren een belangrijke funktie in het Kruis werk vervult, mocht hij op de recep tie ook afgevaardigden van de ver schillende kruisverenigingen ver welkomen. De voltallige Christelijke Gemengde Zangvereniging „Een naam is onze hoop" bracht aan het einde van de avond enkele toepasse lijke liederen ten gehore voor haar voorzitter, de heer J. van Sluis. Zelfs oud-personeel en oud-leerlingen kwamen de jubilaris gelukwensen. Uit de kado's en toespraken bleek dat de heer Van Sluis, een vaak be scheiden persoon, wordt gewaar deerd in zijn werk en als mens. In de ochtenduren had hij reeds met de leerlingen, het schoolbestuur, de leerkrachten en de ouderkommis sie zijn jubileum gevierd. Het hoofd van de school, de heer G. R. J. van Heukelom, feliciteerde de heer J. van Sluis met de feestelijke gebeurtenis. De leerlingen boden hem een elek trische grasmaaimachine aan, waar na de kinderen een lied voor de on derwijzer zongen en hem bloemen ga ven. Van het schoolbestuur nam de heer Van Sluis een fototoestel in ont vangst en van de leerkrachten kreeg hij een verrekijker.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4