Mattenlegger-ponton kan gaan spelevaren „Welzijnskoepel" moet de stichtingen gaan bundelen STREEKNIEUWS Geslaagde hulpaktie voor Polen te Scharendijke Afd. „Duiveland" V.O.O. hield geslaagde feestavond 3 De „Cardium" in de Roompot Feestavond Nieuwerkerk Leerlingen „De Dobbelsteen" brachten fraaie musical Stichting Samenlevingsopbouw ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 2 februari 1982 Nr. 23058 NEELTJE JANS. De ..Cardium" voor de mattenfabriek in de Roompothaven. BURGHSLUIS-NEELTJE JANS, 1-2. Eigenlijk is het simpel gezegd een grote stofzuiger (maar dan wel een erg dure) waarvoor ook de reklame-slogan geldt: „hij klopt en hij veegt en hij zuigt". Want dat zijn de taken van de „Cardium", het mattenleggerponton die maandag ochtend in de haven van „Neeltje Jans" - de Roompot - arriveerde. Bij de al genoemde "werkzaamhe den, die in een andere volgorde uitge- voerd zullen worden, komt nóg een belangrijke taak: het leggen van de filtermatten, waarop de 66 pijlers ko men te rusten. De reis van de „Cardium" ving zondagmiddag aan. Twee sleepboten, de Smith-Bank" en de „Indus- Bank" zette al hun p.k.'s in en.trokr ken het gevaarte uit de Sloehaveh van Vlissingen. Daar was de „Car dium" geassembleerd (samengesteld) op de werf Scheldepoort. Diverse toeleveringsbedrijven hadden de on derdelen vervaardigd. Op de Wester- schelde en ook op de Oosterschelde werd het sterke tweetal geassisteerd door twee kleinere slepers met als uiteindelijk resultaat de aankomst zonder problemen in de „Roompot- haven" op „Neeltje Jans". Dat de reis op zondag plaatsvond kwam doordat het toen minder dan wind kracht vier was: geschikt voor het sleepwerk. Totale kosten van de ko los: 125 miljoen. Vertrouwd maken De „Cardium" is op z'n plaats, vóór de mattenfabriek. Maar wat nu? Kort gezegd komt het hier op neer, dat de bemanning vertrouwd wordt gemaakt met de mattenlegger. Twee ploegen (elk ongeveer 25 man) gaan in de komende weken 1. eerst op ver kenning, 2. dan met een rol manoeu vreren, 3. een proefvaart houden en 4. een proefmat leggen. Voor het echter zover is zijn er wel een paar maanden verstreken. Naar verwachting en planning gaat het echte „grote werk" eerst juni van start. Dan zal blijken of deze oplos sing voor het funderen van de pijlers de juiste is en breekt de meest kritie ke fase aan, maar ook het meest es sentiële onderdeel van de Ooster- scheldewerken. Dan ook zal blijken of de „Car dium" voor zijn taak berekend is. Want het is niet gering wat het ge vaarte moet kunnen 90 minuten Vegen, kloppen en zuigen, meldde we al, plus een mat leggen. Maar dat alles binnen 90 minuten. En zo sim pel als het er staat is het niet. Aller eerst moet de „Cardium" de bodem egaliseren (zuigen). Daartoe moet de „Cardium" grote hoeveelheden zand kunnen opzuigen en over eén afstand van 300 meter kunnen wegpersen met een kapaciteit van 8000 m3 per uur. Is de bodem „schoon" moet de filtermat gelegd worden (gewicht: ongeveer 5000 ton). Tussen het zuigen van de bodem en het leggen van de mat mag maximaal 90 minuten liggen, oftewel binnen één kentering. Gaat er immers een getij over heen, komen er weer grote hoeveelheden zand op de verkeerde plek en moet het werk opnieuw be ginnen. Daarom ook kost het ponton zo veel: alles wat nodig is om dit karwei te klaren is op de „Cardium" kok kel) aanwezig. Deskundigen spreken over een volkomen nieuwe dimensie in de waterbouw. Trilnaalden Ligt de mat eenmaal, begint het „kloppen" van de mat: het verdich ten, door middel van een balk met trilnaalden, die aan de „Cardium" hangt (afmeting balk: 4 bij 18,25 me ter). Is ook dit werk gereed, kan de „Ostrea" in aktie komen, die de pij lers op de zojuist verkregen funde- NIEUWERKERK, 30-1. Het was in „Ons Dorpshuis" meer dan vol, ondanks de enorme ruimte in de vergrote zaal was er geen plaats onbezet gebleven. De leerlingen van de Openbare Lagere School „De Dobbelsteen" had den hun jaarlijkse feestavond. Vol pret, vol vermaak, heel uitbundig. Vele ouders en belangstellenden, broers en zusjes woonden dit feest bij. Hoofdmoot van de feestavond was de musical, ingestudeerd en uit gevoerd door de leerlingen van klas zes, insamenwerking met de leer krachten. De naam van de musical was „Bekijk het maar". In een keu rig - ook door de leerlingen zelf ge maakt programma - werd een schets gegeven, waarover de musical han delde. Twee liederen, mede behoren de bij het gebrachte waren er in afge drukt, nl. „Een flat is pet" en „Als onze kinderen later zullen vragen". De feestavond stond onder voorzit terschap van de heer D. Haak, die ook de bijeenkomst opende. Het stuk en de bijbehorende muziek o.l.v. het team van leerkrachten werd uitne mend gespeeld. Hier een korte weergave van de musical. Een telefooncel, staande vooreen flatgebouw, is het verzamel punt voor de kinderen. Ze spelen daar en zingen over wonen en leven in een flat. Dan opeens zien ze een kind met een huisdier. Maar dan komt de huisbaas heeft gezegd, dat alle huisdieren moeten verdwij nen uit de flat. De dieren worden naar een asiel gebracht. De kinderen willen de dieren redden uit het asiel, maar daar is geld voor nodig. Ze be denken een plan om dat geld te ver dienen. En hoe dit gelukte was het hoogtepunt van het geheel. Uitbundig werden de liederen rondom het stuk door allen meege zongen. De aanwezigen hebben zicht baar genoten. Tn de pauze was er een verloting met fraaie prijzen. Voor de leerlin gen en de overige kinderen waren er diverse kermis-attrakties. Het werd zodoende een fantastische avond; een uitbundig feest met veel plezier. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ring plaatst. Het ligt overigens in de bedoeling dat de „Ostrea" over drie weken eveneens in de „Roompotha ven" zal verschijnen. Gezusterlijk (of gebroederlijk) zullen beide werk schepen op lokatie proeven gaan ne men. En daar hangt het welslagen van de pijlerdam grootdeels van af. Hoe een en ander werkelijk toegaat zal nooit te zien zijn, omdat alles wat de „Car dium" betreft, zich dertig meter on der water zal afspelen. Stuurgroep Oosterschelde Op vrijdag 12 februari vindt in de Statenzaal te Middelburg, eén vérga- dering plaats van "dé Stuurgroep Oosterschelde. Belangrijkste agen dapunt: behandeling beleidsplan voor de Oosterschelde en antwoord nota. (14.00 uur). ZIERIKZEE Fietsenkeuring Op donderdag 4 februari vindt aan de ,,J. W. v. d. Doel"-school, een fiet senkeuring plaats. Alle kinderen die op genoemde dag per fiets naar school komen, kunnen hun fiets ter keuring aanbieden aan een Keuringskommissie. Na afloop krijgen de leerlingen een overzichtje mee naar huis, waarop de resultaten van de keuring vermeld staan. De keuring wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland. Een autobus staat bij de school gepar keerd, waarin de leerlingen worden geïnformeerd over de veiligheid bij het fietsen. Bijeenkomst Ger. Vrouwenkontakt Woensdag 3 februari vergadert de Gereformeerde vrouwenkontakt- groep in een van de zalen aan de St. Domusstraat. Inleider van deze avond is ds. Blokland over het htema „Zijn tent onder de mensen" (over het Schriftgezag). Voor tijd: zie agen da. Vergadering Waterschap Het waterschap Schouwen-Duive land houdt op woensdag 17 februari in 's Landskamer een vergadering. Aan de orde komt onder andere het voorstel tot uitgifte in erfpacht van het parkeerterrein bij de rotonde te Westenschouwen aan de gemeente Westerschouwen en het voorstel tot het opmaken van een aanbeveling voor de benoeming van een dijk graaf. Inbraak in Beatrixschool Twee jongens van vijftien jaar, D. v. d. B. uit Brouwershaven en H. J. C. uit Oosterland hebben maandag ingebroken in de Beatrixschool aan de Grachtweg. De daders schroefden een ruitje los, waardoor zij naar binnen kon den. Met een cassetterecorder, een koptelefoon, een paar balpennen en enkele fluitjes verlieten zij het ge bouw. Enkele burgers zagen de twee jon gelui, die zich verdacht bij een tele fooncel ophielden en waarschuwden de politie. V. d. B. en C. zijn meege nomen naar het bureau. HAAMSTEDE Amaryllis Als het een rekord is, is het een re- kord, madr mevrouw M. L. Speelman (Irenestraat 33, Haamstede) heeft een amaryllis met elf fraaie kelken. Het pronkstuk staat voor het raam en trekt heel wat kijkers. Te Bürgh staat een azalea in bloei SCHARENDIJKE, 1-2. De gebrekkige voedselvoorziening en het ingrijpen van militairen in Polen was voor de leerlingen van de lagere school te Scha rendijke aanleiding zich met meer aandacht, dan een gewone aardrijkskunde les krijgt, met dit land bezig te houden. Kranten werden nageplozen, atlas sen geraadpleegd. Mevrouw Geleyn- se uit Haamstede, zelf een Poolse, kwam op school over de situatie in haar (oude) land vertellen. Ze werd vergezeld door de chauffeur van het eerste voedseltransport de heer Si- monse. De kinderen wisten het nu ze ker: ze wilden een aktie voor Polen houden. Leden van de Z.L.M., die ook Polen aan de slag wilden, boden aan voor het vervoer te zorgen, zodoende was het zaterdagochtend jl. een hele drukte op het parkeerplein aan de Dijkstraat. De kinderen werden in groepjes van 10 rond een trekker met chauffeur en enkele ouders, inge deeld. Zij zwierven in Scharendijke en omgeving uit om de goederen op te halen, die inwoners voor Polen had den klaargezet. Enkele uren werd enthousiast ge werkt. Rond half één kon de heer Ge- leynse, die voor het transport naar Polen zal zorgen, vaststellen dat er 1700 kg goederen was opgehaald. Bo vendien werd 170,— aan geld ont vangen. De heer Geleynse beloofde de werkstukjes, die de kinderen op school over de aktie maken, eens aandachtig te zullen konden bekij ken. Toen de geluidswagen, die de heer Van Baarle beschikbaar had gesteld, weer op stal stond, kon Scharendijke terugzien op een geslaagde aktie. OOSTERLAND, 30-1. De afdeling „Duiveland" van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs hield een zeer drukbezochte feestavond In de grote zaal van het Dorpshuis „Oosterhof" onder voorzitterschap van de heer P. Ie Com- te. Deze opende de bijeenkomst met een welkomstwoord tot de aanwezigen, inzonderheid tot wethouder A. L. Bakker en de sekretaris de heer Jac. van der Maas van de gemeente Duiveland. Verder heette de voorzitter de ou derkommissie welkom en het onder wijzend personeel van de verschil lende scholen. Vervolgens deelde de voorzitter mede dat er een geringe toename van het ledenaantal valt te vermelden. Verder dat binnenkort weer een kindermiddag zal plaats hebben waarvan de tijd nog nader bekend gemaakt zal worden. met 120 kleine kelkjes; geen rekord, maar wel heel mooi natuurlijk. BRUINISSE Afscheid J. Schults De heer J. Schults (medewerker van de buitendienst van gemeente werken) verlaat met ingang van maandag 1 februari (gister) de dienst in verband met het bereiken van de VUT-gerechtigde leeftijd. In verband hiermee wordt op donderdag 11 fe bruari in de raadzaal van het ge meentehuis op een enigszins feeste lijke wijze afscheid genomen. Vanaf 17.00 uur is er voor belangstellenden gelegenhéid dg heer Schults de hand te drukkërf?* DREISCHOR, 2-2. Het dagelijks bestuur van de Stich ting Samenlevingsopbouw Schouwen-Duiveland gaat op een basis van een interne notitie over het „Welzijnskoe- pel"-idee in gesprek met de Stichting Jeugd en de Stich ting Welzijn voor Ouderen. Aldus een mededeling van het bestuur op de vergadering van de stichting maandag avond in het dorpshuis van Dreischor. Zes punten liggen aan het gesprek ten grondslag: stimulering van de sa menwerking, een bundeling van huisvesting, een goed funktionerend apparaat, een betere presentatie, alert reageren op nieuwe ontwikke lingen in het welzijnswerk en effi- cënt omspringen met de financiën. Voorts op de vergadering een ver slag van de opbouwwerker Ad Boon man. Daaruit kwam naar voren, dat er de laatste maand veel werk verzet werd op het gebied van bestuurlijke voorbereiding, met onder meer veel vergaderingen. Ook werd veel tijd besteed aan het geven van voorlich ting en publiciteit, uitleg geven over het welzijnswerk. Voor Scharendijke werd een evenementenlijst op gesteld, er werd een aanvang ge maakt met de educatieve voorzienin gen (waarover regelmatig overleg zal worden gepleegd) en voorts werd besloten tot het organiseren van ouderkommissie-kursussen, met na me voor de kleinere scholen. In het algemeen bestuur van de stichting werd mevrouw T. Stapel namens het vrouwencafé gekozen. Gespreksronde B en W Vervolgens kwam aan de orde een samenvatting van de gespreksronde met de kolleges van b en w van de ge meenten van Schouwen-Duiveland. Enkele konklusies uit de samenvat ting: Het verleden van het opbouw werk telt nog steeds zwaar mee in het oordeel van de kolleges, maar even goed is er wel waardering voor de po ging van de stichting en de opbouw werker om met een konkreet plan aan de slag te gaan. Alle kolleges wa ren bereid om regelmatig een gesprek te organiseren. Wat Middenschouwen betreft, er zijn weinig zaken waarbij het op bouwwerk kan ondersteunen. Brou wershaven: het opbouwwerk kan on dersteuning geven aan nieuw kader bij het vrijwilligerswerk. Duiveland heeft problemen met vandalisme van groepen jongeren, maar kan er niets aan doen. Westenschouwen vindt het belan grijker dat de bevolking via zelf werkzaamheid aan de slag gaat, en niet voor alles bij de gemeente aan klopt. De nieuwe wethouder van welzijnszaken van Bruinisse (dr. W. F. M. Vonk) heeft geen rancunes t.a.v. het opbouwwerk, al zal de Bru- se bevoking niet snel aankloppen bij de stichting. Zierikzee tenslotte ziet weinig mogelijkheden voor het op bouwwerk op dit moment. Diskussie Tot slot van de vergadering volgde een uitgebreide diskussie over twee thema's: de welzijnsplanning en het Kleine Kernen Experiment. Voor wat dat laatste betreft kwam de toe zegging van crm-minister Van der Louw dat de projektleidsters ook in 1983 kunnen doorwerken. De drie projekt-gebieden Friesland, Gronin gen en Schouwen-Duiveland moeten zelf nagaan of dit nodig is. Hierna volgde de aankondiging van een blijspel in drie bedrijven, ge schreven door Hans van Wijngaar den, en getiteld „De onbetaalbare loodgieter" hetgeen op sublieme wij ze door de eigen toneelgroep werd voor het voetlicht gebracht. Deze bestond uit acht personen, nl. drie heren en vijf dames, onder regie van de heer A. J. G. Hollander en de souf- fleuses: mevr. A. A. Barel-Beije en mevrouw M. van der Werf-van der Maas. De lachspieren kwamen vaak in beweging, ook al omdat er vaak zeer goed geïmproviseerd werd, in zonderheid door de heer Hollander, die in het stuk een dubbelrol speelde. Alle spelers waren weer goed, er wa ren zelfs geen zwakke momenten tij dens de opvoering. Een extra ovatie viel de spelers meermalen ten deel. Verloting In de pauze had een goed geslaagde verloting plaats met mooie prijzen. Na afloop dankte de voorzitter alle medespelenden met aanbieding van een fruitmandje voor deze prachtige opvoering en dankte verder ieder die op welke wijze dan ook meewerkte aan het welslagen van deze feest avond waardoor,.,deze zeer subliem slaagde. Ook de direktie van „Duive- lands Meubelhuis" werd dank ge bracht voor het afstaan van de meu belen. Na dit gedeelte van de avond begon een bal dat door de voorzitter en diens echtgenote geopend werd. Men bleef hierna nog geruime tijd genie ten van muziek en dans. Resumeren de kan gezegd worden dat het weer een zeer geslaagde feestavond is ge worden van de afdeling „Duiveland" van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs in Oosterland. ZIERIKZEE/BRUINISSE Ruime aanvoer mosselen Ruime aanvoer van mosselen uit de Waddenzee en van de percelen in Zee land waren ook de afgelopen week (25 tot 29 januari 1982) oorzaak van lage prijzen en van een belangrijk aantal ladingen, die niet werden ver kocht en in het Mosselfonds werden gelost. Toch is er nog een niet onbelangrij ke export en blijft de kwaliteit goed, maar er is gewoon een te overvloedi ge aanvoer van mosselen, meer dan de handel wekelijks kan opnemen. Alleen de extra grote mosselen kun nen nog een bevredigende prijs be dingen. HAAMSTEDE. Sinds de strenge vorst van onlangs bivakkeert bij dierenarts Buth een exemplaar van de - zeldzaam ge worden - roerdomp. De vogel werd in uitgeputte toestand gevondenmaar als het fraaie dier weer is aangesterkt, krijgt hij de vrijheid.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3