„Geen stap terug doen in verzet tegen militair bewind" Diepvries Breskens failliet verklaard AGENDA 2 GEZONDHEIDSZORG Boodschap Walesa Egypte en Libië gevonden Vijf cent meer op brief „Voorgestelde prijsverhogingen m landbouw onaanvaardbaar Registratie kentekens auto's vol haken en ogen (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Impulsief De eventuele korting op ziekte- geld" is in diskussie en hoe dat af loopt, moet afgewacht. Zeker is in ie der geval, dat de vaderlandse ge zondheidszorg een enorme dure zaak is geworden. Per jaar wordt er 32 miljard in gestopt, blijkens recent verschenen cijfers. Deskundigen ver wachten dat de kosten voor de ge zondheidszorg - bij voortzetting van de huidige gang van zaken - in 1985 zullen zijn gestegen tot 40 miljard. Op zich is het dus geen wonder, dat in het kader van noodzakelijke bezuini gingen, tenminste aan de gezond heidszorg wordt „gedacht". In een recent verschenen studie over dit onderwerp, is de opmerking gemaakt, dat de gezondheidskosten - om die verkort even zo te noemen - weliswaar enorm zijn gestegen in vergelijking met het begin van de ze ventiger jaren, maar zulks impli ceert niet dat de gezondheid van het Nederlandse volk er op vooruit is ge gaan. Zo steeg het aantal arbeidson geschikten tot 700.000 en binnen het kader van de beroepsbevolking wor den 400.000 zieken geteld en dat zijn natuurlijk niet louter verkouden mensen. Vele van die 400.000 zijn langdurig ziek. Volgens de Limburgse hoogleraar prof. dr. J. M. Greep is het stijgen van de onderwerpelijke kosten be langrijk, door het oplopen van het aantal z.g.n. verwijzingen. Enkele cijfers: in 1960 waren er 3,8 miljoen verwijzingen door de huisartsen naar specialisten; in 1980 was dit aantal 6 miljoen. De toeneming van het aan tal verwijzingen schijnt ook samen te hangen met het groeiend aantal spe cialisten en zo zit de gezondheidszorg in een vicieuze cirkel, temeer daar Nederland kan „bogen" op de hoogste gemiddelde ligtijd van zie ken in ziekenhuizen. De gemiddelde kosten per ligdag bedragen 310,-—. Al deze aspekten belichtend, is de noodzaak van de stijging der gezond heidskosten niet aangetoond, maar het feit van de stijging zelf wel ver klaard. Natuurlijk staan er specialisten aan het ziekbed van de gezondheids zorg, om een beeldspraak te gebrui ken. Het accent wordt door de thera peuten gelegd op de eerste lijns ge zondheidszorg (huisarts) en institu ten (Groene Kruis, maatschappelijk werk, gezinszorg e.d.), verkorting van de opnameperiode in ziekenhui zen en meer poliklinische behande lingen. Uiteraard wordt ook gepleit voor éert gezondere leefwijze, want wie voortdurend zondigt tegen eigen ge zondheid, komt vaak terecht in de „medische kanalen", zoals dat heet. Een met al ligt een pakket proble men op tafel, waar regering en volks vertegenwoordiging zich grote zor gen om maken. Niet ten onrechte. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND TILBURG. Een felle brand in een magazijn van de papierfabriek Edet in Tilburg heeft zondagavond voor een schade van ongeveer zes a zeven miljoen gulden gezorgd. De Tilburg- se brandweer was maandagochtend nog steeds aan het blussen. APELDOORN. De marechaussee vereniging, de belangenorganisatie van 98 procent van het marechaus seepersoneel, bepleit een onverkorte opneming van dit wapen met al haar huidige taken in de nieuwe -politie wet. UTRECHT. De afdeling Werelddia- konaat van de Generale Diakonale Raad van de Nederlandse Hervorm de Kerk heeft besloten 75.000,— bij te dragen aan het lenigen van de di- rekte nood in Angola. „Zij hebben de publieke opinie in eigen land en in de wereld misleid door te zeggen dat ik niet was geïn terneerd, terwijl het bevel al op 12 december werd geschreven. Het is noodzakelijk met dit voorbeeld de valsheid van hun daden aan te tonen en deze openbaar te maken. PARIJS/WARSCHAU, 1-2. De geïnterneerde leider van de verboden Poolse vakbond Solidariteit, Lech Wa lesa, heeft in een naar het Westen gesmokkelde bood schap de Polen opgeroepen „geen stap terug te doen" in hun verzet tegen het militaire bewind in hun land. De boodschap werd maandag door het Franse dagblad Le Monde gepubliceerd. Walesa beschuldigt de Poolse autoriteiten ervan de publieke opinie te Vermoorde man misleiden en zegt dat zij niet te vertrouwen zijn. Hij schrijft op 26 januari een bevel tot internering te hebben ontvangen, dat al op 12 december - één dag voor de afkondiging van de staat van beleg - was opgesteld. BONN. Het Amerikaanse leger in de Bondsrepubliek zal worden ver sterkt met zes divisies in tijden van spanning. Bonn en Washington voe ren besprekingen over een desbetref fende overeenkomst. CAIRO, 1-2. Egypte en Libië zijn maandag begonnen met het herstel len van hun onderling grensverkeer. Enkele Egyptische onderwijzers die in Libië werken, mochten met hun gezinnen Egypte binnen om er hun vakantie door te brengen. Een woordvoerder van het Egyptische ministerie van voorlichting ver klaarde dat nog alleen geselecteerde groepen Egypte worden toegelaten. Alle andere grensverkeer blijft ver boden. In het interneringsbevel, dat sa men met een kort kommentaar van Walesa het land is uitgesmokkeld, staat dat de vakbondsleider „de staatsveiligheid en openbare orde be dreigt door het verspreiden van anar chie ih het distrikt Gdansk". Er is besloten de burger Walesa te interne ren en hem in een isolatiecentrum te plaatsen, aldus het bevel. De plaats van dit isolatiecentrum wordt niet genoemd. Geleidelijke uitschakeling Het kommentaar van Walesa op dit bevel luidde: „Het werd mij op 26 ja nuari overhandigd. Met andere woor den, dit zijn methoden van geleidelij ke uitschakeling. Het zal mij niet verbazen als de autoriteiten mij van absurditeiten gaan beschuldigen. De ze beschuldigingen zijn natuurlijk van te voren opgezet, inklusief het verschijnen van valse getuigenissen". MIDDELBURG, 1-2. De rechtbank in Middelburg heeft maandagmiddag het visverwerkend bedrijf Diepvries Breskens op eigen verzoek failliet ver klaard. Dit betekent ontslag voor 180 mensen, onder wie 155 Turkse vrouwen die in de fileerderij werkten. Breskens heeft een schuldenlast van rond de elf miljoen gulden. Voor Me Zeeuwse visserij betekent het fail liet gaan van Diepvries Breskens een fors afzetverlies met name voor schol, waarin het bedrijf zich gespe cialiseerd had. Diepvries Breskens, een zeer mo dern bedrijf, is de enige visfileerfa- briek van deze omvang in Zeeland. Er werd veel gefileerde schol in klei ne verpakking afgezet voor de detail handel. Het bedrijf verkeert al enke le jaren in financiële moeilijkheden. De afgelopen maanden kon het be drijf dankzij akties van de Zeeuwse vissers en de gemeente Oostburg blij ven doordraaien. SCHIEDAM, 1-2. In zijn woning aan de Toon Verheystraat in Schie dam is maandag het ontzielde li chaam aangetroffen van B. T. van H. De politie heeft vastgesteld dat de 45- jarige man door een misdrijf om het leven is gebracht, aldus een politie woordvoerder. Het regionale recherche bijstands team stelt een onderzoek in naar de toedracht van het misdrijf. DEN HAAG, 1-2. Het besluit van de regering om per 1 april de postta- rieven te verhogen, gaat in praktijk betekenen dat het versturen van brieven en briefkaarten vijf cent duurder wordt. Een brief tot twintig gram gaat dus 70 cent kosten, een drukwerk in een enveloppe 60 cent, een briefkaart en een drukwerkkaart 50 cent, terwijl de prijs voor een binnenlands post- blad wordt verhoogd tot 55 cent. De algemene tarieven voor partij en post worden voor partijen tot 250 gram gemiddeld met zes procent ver hoogd. Boven de 250 gram bedraagt de verhoging gemiddeld 3 procent. Nog voor de prijsverhogingen van kracht worden zullen nieuwe postze gels (Beatrix-zegels van 0,70, 0,90 en 6,50 gulden) in omloop komen. Ook de Postgiro verhoogt de prij zen per 1 april. Het recht voor stor ting gaat van 1,25 naar 1,50, een bin nenlandse postwissel van 3,— gulden naar 3,50, gewone cheques van 1,75 naar 2,en zichtcheques van v 1,50 naar 1,75. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. 111 ii 4* Iedere woensdag VEENDAM, 1-2. „Het is voor ons niet aanvaardbaar dat de Europese Kom missie nu komt met het voorstel de prijzen voor granen en fabrieksaardappe len van de Nederlandse boeren slechts met 3,5 procent te verhogen, en die van melk en zuivelprodukten met zes procent. In alle gevallen moet er nog minstens een procent bij". Dat stelde maandagmiddag in Veendam Ir. H. J. Louw es, lid van het Europees par lement, voor de WD, tijdens de alge mene vergadering van de Veenkolo niale Boerenbond die in Veendam werd gehouden. Volgens Louwes blijven de inko mens van de boeren in Nederland „schrijnend" achter bij die van de overige inkomensgroepen. Hij be toogde dat binnen het kader van de EEG de gemeenschappelijke land bouwpolitiek momenteel wordt uit- MIDDELBURG. Het aannemersbe drijf Weststrate BV in Kattendijke is maandagmiddag door de rechtbank in Middelburg failliet verklaard. De 36 personeelsleden komen op straat te staan. gehold vanwege eisen die door Enge land worden gesteld aan het lidmaat schap. Ook wordt de gemeenschappe lijke landbouwpolitiek volgens hem uitgehold omdat men geld eist voor het voeren van een regionale mone taire en sociale-politiek in de EEG- landen, hetgeen ten koste zou gaan van het budget voor de landbouw. UTRECHT. Het CNV overweegt aktie te gaan voeren in de bedrijven als de verlaging van het ziektegeld door de Kamer komt. DEN HAAG. De VVD stelt zich op het standpunt, dat de procedure bij de herbenoeming van burgemeester „minder automatisch" moet verlo pen. Dit standpunt is opgenomen in het maandag verschenen WD- gemeenteprogramma 1982. Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 -19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. N oor dgou we Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Dinsdag 2 februari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. „Huis van Nassau". Vereniging oud leerlingen tuinbouwwinterkursus- sen Zierikzee, lezing „Recht en Slecht". 20.00 uur. Stadhuis. Hoorzitting Advieskom missie voor het Welzijnsbeleid. 19.00 uur. Haamstede Hotel Bom. Vergadering ver. „Porno- na". 19.30 uur. Zonnemaire Café „Bommenede". Vergadering Waterschap Schouwen-Duiveland, Distrikten II en III. 9.30 uur. Woensdag 3 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst geschiedenis, Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Ger. kerk, St. Domusstraat. Geref. Vrouwenkontaktgroep. Aanvang: 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Vergadering Waterschap Schouwen-Duiveland, Distrikt I. 9.30 uur (v.m.). Oosterland Dorpshuis. Vergadering Waterschap Schouwen-Duiveland,Distrikt IV. 14.00 uur. Bruinisse NH-verenigingsgebouw. Ruilavond Philatelica. Aanvang: 19.30 uur. Donderdag 4 februari Zierikzee Concertzaal. SCZ Frans Halsema: „Is die kruk vrij". 20.00 uur. Radio-uitzending de „Slavenkas" Hilversum 2. 19.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst „Wees een zegen", Herv. Vrouwengroep. 20.00 uur. Vrijdag 5 februari Kerkwerve Verenigingsgebouw. Feestavond „WIK". 19.30 uur. Burgh-Haamstede Rekreatiezaal Ger. Kerk. Jaarlijkse uitvoering gemengd koor „Nu met Hope". 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Muziekuitvoering „O. en U". 19.30 uur. N.H.-verenigingsgebouw. Feest avond „De Nagtegaal". Aanvang: 20.00 uur. Zaterdag 6 februari Burgh-Haamstede Rekreatiezaal camping Duinrand. Toneeluitvoering „de Hutspot" voor bejaarden. 14.00 uur. Renesse Dorpshuis. Jaarlijkse uitvoering fan farekorps „Luctor et Emergo". 19.30 uur. Brouwershaven Ophalen oud papier, sportvereniging Brouwershaven. Vanaf 9.00 uur. Tonnenmagazijn. Grote Avond, to neelavond, P.J.Z. 19.30 uur. Dinsdag 9 februari Brouwershaven Tonnenmagazijn. Kijk- en praatbij eenkomst, „Bodem Ontwatering". 14.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos Kerkwerve. 14.30 uur. DEN HAAG, 1-2. Het Nederlandse systeem om kentekens van auto's te re gistreren werkt autodieven en verkeersovertreders, die niet willen betalen, in de kaart. WESTERSCHOUWEN. In de Westhoek werd met het weekeinde een groot aantal vogels aangetroffen, die slachtofer werden van olie vervuiling. Tientallen getroffen vogels werden aangetroffen bij de Brouwersdam. Vele van hen waren niet meer te redden en moesten toorden a/gemaakt. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het zou beter zijn de kentekens niet aan een voertuig te verbinden, maar aan de eigenaar, zoals in veel landen dan ook gebeurt. Met name aan de Belgen kunnen de Nederlan ders een voorbeeld nemen bij het ver beteren van de registratie. Tot die slotsom komt D. den Bree- jen, die verbonden is aan de afdeling autodiefstallen van de centrale re cherche informatie dienst, in een rap port. Volgens hem is dat rapport goed gevalen bij de Centrale Politie Verkeers Commissie (C.P.V.C.) en hij hoopt, dat het rapport weerklank zal ondervinden bij de diverse ministe ries. Gebrekkig Behalve voor de kentekenhouder Woensdag 10 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst geschiedenis Z.V.U. Aanvang 20.00 uur. School Schuurbeque Boeyestraat. Voorlichting brugklassers. 13.30 uur. Voorlichting ouders. Hoofdgebouw. 19.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Oranje-komité. 20.00 uur. Sirjansland Verenigingsgebouw. Vergadering Reformatorische Kontaktvereni- ging. 19.45 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Vergadering Interge meentelijke Planningsgroep Schou- wen-Duiveland/St. Philipsland. 19.45 uur. Donderdag 11 februari Zierikzee Bovenzaal „Huis van Nassau". Ver gadering sportraad. 19.30 uur. Burgh-Haamstede De Graaf van Haamstede. Dona teursvergadering Oranje komité Burgh-Haamstede. 19.30 uur. Vrijdag 12 februari Burgh-Haamstede Rekreatiezaal camping Duinrand. Uitvoering sportvereniging DFS. 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Uitvoering Smal- stadskoor. Aanvang: 19.30 uur. Maandag 15 februari Zierikzee RGS, Manhuisstraat. Kursus filmen. 20.00 - 21.30 uur. Haamstede „Onder de wieken". Ouderavond. Aanvang: 19.45 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur. (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur zelf, is het Nederlandse registratie systeem ook voor de politie onhan dig. Voor de houder omdat het inge wikkeld is. Voor de politie omdat er in de registratie veel „onzuiverhe.- den" voorkomen. Bovendien is het systeem dermate gebrekkig, dat au todieven er een dankbaar gebruik van maken. Uit een onderzoek in Utrecht blijkt bijvoorbeeld dat het adres op het kentekenbewijs in tien procent van de gevallen niet te kloppen. In Ne derland is het doorgeven van een adreswijziging niet voorgeschreven. In België klopt het adres in de re gistratie vrijwel altijd. Men is ver plicht zo'n wijziging binnen vijftien dagen te melden bij de plaatselijke politie, die vervolgens het kenteken wijzigt. Enfin, we werden weer eens bij Amerika bepaald door de Poolse show. 't Viel nogal mee, al gaat er al tijd iets angstigs uit van een mixture van politiek en propaganda, 't Zou een „nieuw middel" zijn in de strijd tussen de grootmachten, maar dat is - na Goebbels natuurlijk onzin. Die heeft het allemaal destijds, al veel verderfelijker nog, gedaan. Maar goed; je staat weer eens even stil bij de „Yanks". Er steken zoveel tegenstrijdigheden in dat volk, zelf een mengsel van allerlei afkom- ten" en rassen. Tegenstellingen ge noeg ginds. „Ze blijven dood op een dubbeltje", maar aan de andere kant zijn ze zo gul en gastvrij, dat Euro peanen er feitelijk bij in de leer kun nen. Ik was daar eens; zo nonchalant neergetikt lijkt het op hoogmoed, maar dat is het niet. „k'Heb het no dig" om te vertellen over een vriend van een vriend, die bij zijn baas moest komen. Hij vertelde dat ge woon: ,,'k moet vanmiddag even bij de baas komen". Hij had vier en twintig jaar bij die baas gewerkt en hoorde 's middags dat hij pardoes op straat stond. Hulp en heul kon alleen van de vrienden komen. Dat heb ik toen gezien en gehoord. „Hoeveel jij en hoeveel jij?", zo ging dat en er kwam een kolossaal bedrag op tafel. Nietwaar, in goede tijden hadden ze samen pret gehad en wel eens (nou ja), een bloody Mary" gedronken, maar nu kwam de nood aan de man. Van het vriendengeld kon de ont slagene een bloemenwinkeltje kopen in Chicago" en nu ga jij maar bloe metjes en plantjes verkopen". Zo ging dat. Dat u?as - hoorde ik achter af - Nog moeilijk genoeg, want je moet in een bepaalde branche, na tuurlijk wel kennis van zaken heb ben. Het slotliedje was, dat de man met zijn bloemetjes het toch zover in de tijd kon rekken, dat hij een ander (administratief) baantje kreeg en de problemen waren opgelost. In die dingen - dat viel hier maar te beweren - zijn Amerikanen niet flauw. Vriend in nood? O.K., gaan .we wel even rond de tafel zitten en kijken wat er gedaan moet en kan worden. Dat spreekt toch wel aan. Misschien dat die impulsiviteit op veel meer terreinen een rol speelt aan de overkant, maar wij hebben zo'n keurige afstandelijkheid bewaard in bepaalde situaties, dat we dat mis schien niet zo goed kunnen begrij pen. In de politiek is die impulsiviteit intussen doorgaans wel een stuk ge vaarlijker en zo komen dan allerlei spanningen aan de oppervlakte. Het is geen „verklaring"maaralle beet jes helpen. Je hoeft dan nog niet staan te juichen als „The Voice" een Pools liedje zingt, maar ja een beetje meer begrip is altijd meegenomen. Dacht ik tenminste, met net risiko voor eigenwijs te worden versleten. SCHIEREILA NDMA N

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2