Watersportvereniging kan haven Den Osse exploiteren f Populieren worden gerooid langs Laan van St. Hilaire Werkgevers willen ook korten op WAO-uitkering I i DE ZIERIKZEESCHE COURANT De Cardium in de Roompot CRM adviseert: Gemeente in moeilijk parket Kritiek op wachtgeldregeling Het banenplan Koffie duurder ffih PE Biir Z1ERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur. M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ocntman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1. 4300 AA Zierikzce. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling I 34,90, per jaar I 133,00. Losse nummers 70 cent De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 2 februari 1982 138ste jaargang Nr. 23058 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: BROUWERSHAVEN, 1-2. Problemen rond de haven Den Osse brengen de gemeente Brouwershaven in een moeilijk parket. De crm subsidiekraan werd dichtge draaid, waardoor het voor deze gemeente financieel niet haalbaar is daar een jachthaven te realiseren. Het mi nisterie heeft de gemeente nu verzocht te onderzoeken of deze jachthaven door derden - in dit geval een wa tersportvereniging - kan worden aangelegd en in exploi tatie kan worden genomen. Tijdens de raadsvergadering maan dagavond in het gemeentehuis te Brouwershaven sprak wethouder Ph. J. van Ast zijn onvrede uit over de .onduidelijke koers" die het mi nisterie van crm momenteel vaart. Volgens de laatste plannen zouden door de watersportvereniging ,,Den Osse" 150 extra ligplaatsen gereali seerd moeten worden. Plus de aan wezige 200 steigers komt dit neer op een totaal van 350 ligplaatsen. Om het plan zo goedkoop mogelijk uit te voeren, zouden er geen extra par keerplaatsen moeten worden aange legd en ook een toiletvoorziening kan achterwege blijven. Dit vond wethouder Van Ast onaanvaardbaar. Bezuinigen ,,Dat er bezuinigd moet worden be grijpen we, maar waarom moet een jachthaven aan het Greveiingen- meer, waar crm door het aanleggen van o.a. watersporteilanden, steeds meer rekreanten naar toe zuigt, op zo'n halfslachtige wijze worden ver wezenlijkt". Ter verduidelijking zet te de wethouder de feiten nog even op een rijtje. Verleden jaar was de gemeente Brouwershaven er bijna van over tuigd een subsidie van crm te ontvan gen voor het realiseren van een jacht haven. De raad besloot een krediet van 250.000,- beschikbaar te stel len, om deze plannen uit te werken. Ten slotte werd in Herkingen - ook aan het Grevelingenmeer - onlangs een jachthaven geopend die tevens met geld van crm kon worden aange legd. Om deze haven te bereiken werd in het meer een geul gebaggerd (betaald door crm). Eenzelfde situa tie doet zich bij Den Osse voor, echter deze haven is wel goed bereikbaar, alleen de haveningang zou smaller moeten worden gemaakt om sche pen/steigers etc. te beschermen tegen stormen en golven. ,,Nu meent crm echter dat het geld niet voor de jachthaven beschikbaar werd gesteld, maar voor het beter be vaarbaar maken van de Grevelingen. Kortom: crm voert een inkonse- kwent beleid en wij zitten ermee", aldus wethouder Van Ast. Goedkoper Tijdens de vergadering van het voorlopige bestuur Grevelingen- schap, vertegenwoordigers van het Koninklijk Nederlandse Watersport Verbond en de gemeente meende een woordvoerder van het Grevelingen- schap dat een watersportvereniging deze jachthaven veel goedkoper kan realiseren dan de gemeente. ,,En dan te bedenken dat wij al het mogelijke hebben gedaan om de kosten te drukken", aldus Van Ast die verder meende dat de gemeente destijds nooit een plan had kunnen indienen zonder parkeer- en toilet voorzieningen. ,,Nu kan dat plotse ling wel. Weet crm eigenlijk wel Advertentie welk beleid men wil voeren in het Grevelingengebied" Inmiddels werd een werkgroep in gesteld die de gegevens over deze zaak al op tafel heeft gelegd. Door di verse diensten binnen de gemeente Brouwershaven worden deze gege vens op een rijtje gezet, om daarna overleg te kunnen plegen met de kommissie openbare werken en re- kreatie. Omdat voorlopig nog niet bekend is wat er precies gaat gebeuren in de haven van Den Osse, besloot de raad een gedeelte van de haven te verhu ren aan Kavero B.V. voor een ter mijn van één jaar. Woningbouw Het onderwerp „woningbouw in Noordgouwe" kwam ook ditmaal tij dens de vergadering aan de orde. PvdA-fraktievoorzitter C. J. de Mun- nik vroeg zich af wanneer met de bouw begonnen wordt. ,,De antwoorden van het kollege hebben we al zo vaak gehoord. Steeds weer krijgen we te horen: ,,Er wordt aan gewerkt, de bouw start zo spoedig mogelijk". Dit wordt een duldeloze situatie", aldus de Mun- nik. Burgemeester C. Slabbekoorn deelde mee dat veel overleg nodig is om de kosten rond te krijgen zodat het haalbaar is in Noordgouwe socia le woningbouw te realiseren. Verder zijn er diverse faktoren waarop de gemeente weinig invloed kan uitoe fenen. De gemeente is bijvoorbeeld ook afhankelijk van de woning bouwvereniging. Verder deelde de burgemeester mee naar aanleiding van een vraag van de heer De Munnik, dat de PTT geen kans ziet het rijdend postkan toor ook in Schuddebeurs te laten stoppen. Raadslid C. van Sluis (CDA) werd benoemd tot lid van de kommissies voor rekreatie en openbare werken en onderwijs, als opvolger van de heer J. A. van der Bijl, die onlangs afscheid nam van de raad. ZIERIKZEE. Een karwei dat de aandacht trok. Maandag werden de ijzeren halken, die het wiekenkruis gaan vormen, naar de kap van de in restauratie zijnde molen ,,De Hoop" getakeld. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DEN HAAG, 1-2. De werkgevers willen dat naast de bovenv. ettelijke uitkeringen volgens de ziektewet ook bovenwettelijke WAO-uitkeringen via een eenmalige ingreep in de CAO's ongedaan worden gemaakt. Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. DAVOS. De bijzondere handels- vertegenwoordiger van de Ameri kaanse regering, William Brock, heeft er maandag bij de westerse lan den op aangedrongen terughoudend te zijn bij de overdracht van de tech nologie aan de Sowjet-Unie en te overwegen of het wel verstandig is het oostblok grote leningen te ver strekken. ZIERIKZEE, 2-2. Langs de Laan van St. Hilaire wor den momenteel zestig populieren omgehakt die zijn aan getast, door het optreden van een keversoort (boktor). De aantasting verzwakt de bomen, waardoor deze ge vaar kunnen gaan opleveren voor het voorbijkomend verkeer. Bij sterke wind zou omwaaien een reële moge lijkheid zijn. Een boktor is een insekt dat larven legt in de stam. Deze larven hebben de voor bomen kwalijke eigenschap zich een weg te vreten door de popu lier, waardoor gangen ontstaan. De heer J. J. Doeswijk, hoofd plantsoenendienst, vertelt dat geen bestrijding via insekticiden mogelijk is. „Er zouden meer eksters moeten zijn, die eten namelijk deze insekten en peuteren ze uit de bomen, maar helaas ZIERIKZEE. ..Versgevelde abelenbomen, liggen langs de wegkant neer", dichtte Gezelle. maar 't zijn ditmaal populie ren langs de Laan van St. Hilaire. Ze waren zo mooi, maar ze deugen niet meer vanwege de boktorpraktijken, zeggen de deskundigen. Vandaar de zaag er in (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) „Om en om" De bomen worden om en om ge kapt. Nog dit plantseizoen zullen op de lege plaatsen nieuwe bomen - ie pen - worden geplant. „Deze iepen zijn echter niet vatbaar voor de iep ziekte die jaarlijks honderden bomen aantast op Schouwen-Duiveland", legt de heer Doeswijk uit. Over enke le jaren zullen de overige aangetaste populieren worden gekapt, zodat de Laan van St. Hilaire niet in één keer van bomen wordt beroofd. De heer Doeswijk hoopt de nieuwe iepen tijdens de Nationale Boom- plantdag - 31 maart - langs de Laan te kunnen planten. ARNHEM, 1-2. Verschillende ge meenten in Gelderland en Overijssel zijn ontstemd over de 3,7 miljoen gul den wachtgeld, die enkele voormali ge topfunktionarissen van het kom- putercentrum Oost-Nederland CON in Arnhem hebben gekregen. Eén van hen, de oud-direkteur J. Nouwens, krijgt anderhalf miljoen gulden wachtgeld, nadat hij opstapte omdat hij zich niet met een nieuw be leid kon verenigen. De wachtgelden moeten door de 115 gemeenten in Gelderland en Overijssel worden be taald, omdat zij ingevolge de Wet Ge meenschappelijke regelingen deelne mer van het CON zijn. Dat blijkt uit een sterk verdeeld ontwerp-advies van de sociaal-ekono- mische raad (SER) over de plannen van het kabinet in de sfeer van de ziektewet 1,4 miljard om te buigen. De SER bespreekt het ontwerp op 12 fe bruari De vertegenwoordigers van de vak beweging wijzen de voorstellen vol strekt van de hand. Zij menen dat wat in jarenlange onderhandelingen is be reikt door deze ingreep in de CAO's in een klap teniet wordt gedaan. Éénmalig De werkgevers gaan in grote lijnen akkoord met de plannen van het kabi net mits de ingreep éénmalig zal zijn en deze leidt tot een besparing in de kollectieve wachtdagen voor rekening; van de werkgevers niet op 1 april in gaan, zoals het kabinet wiL Zij vragen op dit punt uitsteL DEN HAAG, 1-2. Minister Den Uyl van sociale zaken en werkgelegenheid heeft de sociale partners uitgenodigd voor een verkennend gesprek over een werkgelegenheidsplan, volgende week donderdag. Op tafel ligt dan een „discussienota" van Den Uyl, die de stichting van de arbeid, het overlegor gaan van de werkgevers- en werk nemerscentrales, dinsdag heeft ont vangen. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid dinsdag meegdeeld. Het stuk van Den Uyl is niet open baar. In de begeleidende brief aan de sociale partners schrijft de bewinds man „dat gezien het feit dat het om een discussienota gaat, het niet de bedoe ling is het stuk te publiceren". Volgens de woordvoerder is het stuk voor werkgevers en werknemers bestemd voor „beraad in eigen kring". AMSTERDAM, 1-2. Een pak koffie wordt aanstaande woensdag duurder. De prijzen van de hoofdsoorten koffie zullen met veertien cent omhoog gaan en die van de goedkopere soorten met acht cent per pak van 250 gram. Sinds de laatste prijswijziging van begin no vember vorig jaar, toen de koffie zeven cent goedkoper werd, zijn de wereld marktprijzen van koffie zoals ver- wacht gestegen door de internationale koffie-overeenkomst BRUSSEL. Als de bevolking en de gemeenteraad van de Brusselse ge meente Etterbeek ermee akkoord gaat, zullen de Poolse ambassade in België en het Poolse consulaat in Brussel in de toekomst zijn gevestigd in de „Solidariteitsstraat". Verwachting tot woensdagavond: Wolkenzóne Droog weer met enkele wolkenvel den. Lichte vorst in de nacht en och tend. Dagtemperatuur tot 6 graden. Toenemende zuidoostenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 6 febr.: Donderdag: Zonnige perioden Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: -1 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: zuid-oost 5 Vrijdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: -1 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: zuid-oost 5 Zaterdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: zuid 5 ZON- EN MAANSTANDEN 3 febr. Zon op 8.17, onder 17.29 Maan op 12..08, onder 2.09 4 febr. Zon op 8.16, onder 17.33 Maan op 13.22, onder 04.47 Volle Maan: 8 februari (8.57) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 3 febr. 9.43 22.35 3.31 16.14 4 febr. 11.07 23.53 4.54 17.32 Doodtij: 3 februari HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 2-2. Het K.N.M.I. deelt mede: Ook woensdag staat het weer in ons land onder invloed van een krachtig hogedrukgebied boven de Oostzee dat zich langzaam naar het oosten verplaatst. Over de Atlanti sche Oceaan trekken depressies met grote snelheid in de richting van de Britse eilanden, om vervolgens naar het noordoosten af te buiten. Tegelij kertijd komt een wolkenzóne, die zich dinsdagmorgen boven Engeland bevond, iets naderbij. In verband met deze ontwikkelingen wordt voor woensdag droog weer verwacht en enkele wolkenvelden. In de nacht en ochtend zal het licht vriezen, de middagtemperatuur loopt op tot ongeveer 6 graden en de zuidoostenwind zal wat toenemen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1