Een kleinigheid vergeten Gouden jubileum regionale C.B.T.B. G.S. VAN ZEELAND HEBBEN PLANNEN MET DE STATENZAAL ^PvdA wil geen onderzoek naar plaatsing raketten Flitsen uit het buitenland VVD over „middenschool" Oliezwendel Zomen en prijzen omhoog Heroïnedode in Amsterdam Peuter verdronken Bejaarde man vermoord Na de bevrijding van Dozier „Truuk" van DAF Wat biedt de BEELDBUIS? Reep van 14 pond 4 Verbetering nodig MIDDELBURG, 30-1. Gedeputeerde staten vragen provinciale staten een krediet van 163.000,- bestemd voor het aanbrengen van verbeteringen in de Statenzaal. Er zijn verschillende klachten over deze zaal: sprekers zijn slecht verstaan baar; de verwarming deugt niet en het meubilair wordt slecht. Wat dit laatste betreft is er nog een probleem. De Statenzaal wordt niet alleen gebruikt voor de maandelijks vergaderingen van proviciale staten, maar het is tevens de enige ont vangstzaal van flinke omvang die de provincie rijk is. Elke keer als er bij zondere gebeurtenissen zijn waarbij PEKING. Het Chinese volksdag- blad heeft zware straffen aangekon digd voor funktionarissen in de zuid elijke provincie Guangdong die be trokken zijn bij omkoping en smok- kelaffaires. „Hoe hogergeplaatst ze zijn, des te strengen de behandeling", aldus het blad. ANKARA. Generaal Kenan Evren, het staatshoofd van Turkijke heeft in het weekeinde scherp gereageerd op de veroordeling van zijn land door de Raad van Europa, afgelopen week in Straatsburg. Hij ging overigens (nog) niet zover, te verklaren dat zijn land uit de Raad stapt. PRAAG. De wintermanoeuvres van het Warschau-pact in Tsjechoslo- wakije, waaraan 25000 soldaten deel namen uit de Sowjet-Unie, Hongari je en Tsjechoslowakije, zijn zaterdag na vijf dagen afgesloten, zo heeft het Tsjechische persbureau CTK gemeld. TEL AVIV. Israëlische militairen hebben na een achtervoling van twee dagen drie Palestijnse guerillastrij- ders gearresteerd in de Jordaanval- lei, zo heeft een militair woordvoer der zaterdagavond meegedeeld. WARSCHAU. Het Poolse ministe rie van binnenlandse zaken heeft besloten een aantal bepalingen van de staat van beleg te versoepelen, zo heeft Radio Warschau zaterdag ge meld. OTTAWA. Bij een ongeluk in het gebouw van het Canadese agent schap voor atoomenergie in Ottawa zijn minstens 35 werknemers bloot gesteld aan radioaktieve straling, die echter onder de gevarengrens bleef, zo is officieel meegedeeld. NEW DELHI. Twee moordenaars zijn zondag in New Delhi'doör ophan ging terechtgesteld, nadat het staats hoofd had geweigerd hen gratie te verlenen. een flink aantal mensen is betrok ken, moet de inrichting van de zaal worden veranderd, of moet al het meubilair worden verwijderd. Stuk voor stuk worden dan alle tafels en stoelen door een luikje in het plafond getakeld. Kosten Gs hebben laten uitzoeken hoeveel het zou kosten ander meubilair aan te schaffen. Dat zou dan aan twee be langrijke voorwaarden moeten vol doen: het moet passen in de histori sche zaal en het moet stapelbaar zijn. Dat maakt de keus beperkt en tege lijkertijd kostbaar. Er zou 176.000,- mee gemoeid zijn. Gs vindt dit te veel. Ze willen wachten met het kopen van nieuwe stoelen en tafels als het huidige gebouw van de provinciale bibliotheek (ook in de Abij) leeg komt, Daar is misschien ontvangst ruimte te vinden. De Statenzaal hoeft dan niet meer te worden ont ruimd en er is dan keus uit meer en goedkoper meubilair. Wel wil men het hijsluik groter laten maken en een beter hijsinstalatie aanschaffen, zodat het meubilair minder te lijden heeft van het voortdurend optake len. Over de verwarming zijn adviezen gevraagd, die resulteerden in een voorstel een ventilatie- en luchtbe- vochtigingsinstallatie aan te bren gen, alsmede vloerverwarming. To tale kosten 250.000,-. Gs gaan hier Voorals nog niet op in en geven de voorkeur aan het verbe teren van de verstaanbaarheid in de zaal. Uit proeven is gebleken dat er sprake is van een veel te lange „nagalm-tijd". HANNOVER BONN. Bondskanse lier Helmut Schmidt van West- Duitsland heeft zaterdag in Hanno ver benadrukt dat hij niet van plan is vóór het einde van de regeerperiode „van boord te gaan" en een einde te maken aan de koalitie tussen zijn SPD en de liberalen. CHOUZ. Bij Chooz in het Noord franse departement Ardennen is het zaterag tot gevechten gekomen Lus sen ongeveer 300 tegenstander^ van •de bouw van een twéede kerncentra le in deze plaats en 'de'politie. Het merendeel van de demonstranten was afkomstig uit België. (Vervolg van pagina 1) het belang van samenwerking en op het goed funktioneren van de Sociale Economische Voorlichtingsdienst. Voor de ouderen zag hij een belang rijke taak weggelegd om aan de jon geren de waarde van het leven over te dragen. Hij drong verder aan op een principiële aanpak van maat schappelijke en ekonomische proble men. De heer Van der Wekken noemde het meewerken van de leden zeer be langrijk en was ervan overtuigd dat ook het 75-jarig C.B.T.B. bestaan ge vierd zal kunnen worden als de leden blijven meewerken. Onder auspiciën van de kwiskom- missie: Tonny v. d. Wekken, Jaap Mol, Wim Roskamp en kwismaster De Bakker kwam vervolgens een luchtig programma-onderdeel aan de orde. De C.B.T.B.-kwis bleek een menge ling van meer of minder bekende T.V.-spelletjes en zelf opgestelde vra gen. Er werd in drie groepen om de punten gestreden. De groepen waren samengesteld uit telkens een lid van C.B.T.B., C P B. en C.P.J. Deskundig toezicht werd gehouden door de jury, de heren J. A. v. d. Bijl, W. den Boer en R. J. v. d. Wekken. Niet alleen de drie groepen, maar ook de zaal nam aktief en met en thousiasme deel aan de vragenstelle- rij. Er werden vragen gesteld op het gebied van de C.B.T.B., de regio Schouwen-Duiveland, de Bijbel, ou de voorwerpen en verder moesten er letters, spreekwoorden en liedjes worden geraden. „Hoeveel kleinkinderen?" De kwis werd afgerond met een vragenserie „allerlei", die best wat geniepigheidjes bevatte, zoals het vraagje: „Hoeveel kleinkinderen heeft de koningin?". Terwijl de over ige kandidaten nog druk aan het tel len waren, antwoordde C.P.J.-lid Henk Oosse heel nuchter: „geen één". Hij haalde daarmee de laatste punt binnen voor groep II. die over tuigend winnaar werd van deze kwis. Alle kandidaten mochten een smakelijke taart in ontvangst nemen voor hun deelname. Na de pauze bracht C.B.T.B.- voorzitter van West-Nederland de heer P. W. Blokland zijn gelukwen sen over met dit gouden jubileum. Hij gaf antwoord op de vraag wat de initiatiefnemers destijds gedreven heeft om te komen tot oprichting van de C.B.T.B. Hij wees daarbij op het belang van een doorbraak van kracht. „Men zegt weieens in isolement ligt onze kracht, maar een kracht die je opsluit, kan nooit krachtig zijn", al dus de heer Blokland. Hij herinnerde aan de slechte tijden, de tijden van knechtig in de breedste zin van het woord, zodat de mensen zich gingen afvragen of men als Christen zo wel bezig mocht en kon zijn. Hij zag in de samenwerking binnen de C.B.T.B. ook mogelijkheden om antwoord te krijgen op de vraag hoe men zich als Christen in de huidige maatschappij dient op te stellen. Felicitaties C.P.B. Felicitaties namens de C.P.B. wer den uitgesproken door de presidente mevrouw S. v. d. Panne-v. d. Kooi. Zij zag haar eigen afdeling niet als een zusterorganisatie, maar be schouwde de C.B.T.B. als een soort vader. „De dochter mag dan weieens op de portemonnaie van vader teren, zoals nu tijdens de familiesamen komst", aldus mevrouw Van der Panne. Zij schreef de goede samen werking tussen beide organisaties toe aan de gelijkgerichte doelstel lingen. Voor de toekomst wenste de presidente een zegen toe op het werk van de C.B.T.B. Zij onderstreepte haar woorden met de aanbieding van een fraai no tulenboek. Voor de - nog prille - voor zitter had zij een persoonlijke atten tie, een mooie plant, als blijk van waardering voor zijn inzet. Het tweede optreden van het C.P.B.-koor bracht enkele bekende liedjes met als afsluiter het Schouw- se volkslied. De leden van het koor kregen allen een fraaie orchideëntak aangeboden. „Zeer geacht bruidspaar" Laatste onderdeel van deze fami liesamenkomst was het toneelstuk „Zeer geacht, bruidspaar", opge voerd door leden van de C.P.J. Geen kultureel hoogstandje, maar een klucht met zeer komische uitsprin gers, waar het publiek zich kostelijk om vermaakte. De knipoog naar de agrarische sektor was daar zeker de bet aan. Het stuk werd op de planken gezet door: Leo Hanse, Erna Ringel- berg. Anke Oosse, Leo Kooman, Cees Padmos, Wilhelmina den Boer en Ca- rolien Padmos. Souffleuse was José Padmos. Een hartelijk applaus van het publiek en dankwoorden en een attentie van de voorzitter waren de beloning voor de exekutanten. Als men op een afstand van vijf meter tegen elkaar praat,dreigen er al communicatie-stoornissen te ont staan. Het is nodig dempend materi aal aan te brengen. Gs willen nu op de huidige parketvloer vloerbedek king laten aanbrengen en een kwali tatief betere geluidinstallatie aan schaffen. Geen zonwering Overwogen is ook om zonweing aan te brengen, maar Gs willen hier niet op ingaan, omdat zij vinden dat dan het karakter van de zaal - die eens de eetzaal van de abdij was - ge weld zou worden aangedaan. Boven dien zou er ruim 20.000,- mee ge moeid zijn. Het voorstel nu 163.000,- uit te trekken wordt behandeld in de sta ten vergadering v^n 26 februari a.s. BEIROET. Bij een bomaanslag op de Marokkaanse ambassade in Bei roet is zondacht lichte schade aange richt. BELFAST. Bij een betoging ter herdenking van de zogenoemde „bloedige zondag" van 1972 in Bel fast hebben ongeveer 200 jongeren de politie met benzine- en zwavelzuur- bommen bestookt. DEN HAAG, 30-1. Het moet moge lijk zijn dat op de middenschool praktisch begaafde leerlingen (die dus goed zijn in het opnemen van kennis) naast het gewone program ma les in Grieks en Latijn krijgen. Voor de eerste groep is dit gewenst omdat de middenschool nogal intel lectueel gericht is en met het lesge ven in Grieks en Latijn is nodig, om dat anders het handhaven van het gymnasium na de middenschool een illusie is. Deze reaktie gaf mevr. Ginjaar-Maas, onder wijspecialiste van de VVD-fraktie in de Tweede Ka mer, donderdag op de nota over het voortgezet basisonderwijs van staatssekretaris Deetman en mi nister van Kemenade van onderwijs en wetenschappen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND SCHIPHOL, Tussen .de direk.tie van de charter luchtvaartmaatschap pij; Transa via Holland en de. Vereni ging' van Nederlandse Verkeersvlie gers VNV is een hooglopend geschil ontstaan over het tijdelijk aantrek ken van vliegers. EINDHOVEN. De regering wil de export van militaire produkten aan strengere beperkingen onderwerpen. Het voorstel daarover zal waar schijnlijk in september klaar zijn. Staatssekretaris Stemerdink van de fensie zei dat in Eindhoven tijdens een informatie-avond rond het thema wapens en werk, georganiseerd door de Jonge socialisten in de P.v.d.A. RIJSWIJK. De Rijswijkse politie heeft enige tijd de Kerklaan in die plaats afgezet om te voorkomen dat ongeveer honderd Haagse taxichauf feurs een door hen aangekondigde wraakaktie zouden uitvoeren tegen de Rijswijkse taxicentrale. ROTTERDAM. In een brief aan mi nister Den Uyl (sociale zaken) en Ter louw (ekonomische zaken) heeft de centrale ondernemingsraad van de Ogem verzocht om steun aan Ogem- bedrijven die onnodig dreigen ten on der te gaan. ROTTERDAM. De plannen van de Rotterdamse architekt Rem Kool haas om een deel van de oude Wil lemsbrug rechtop te zetten ontmoet ernstige bezwaren. Koolhaas wil van deze „Willemstoren" een toeristische trekpleister maken door er onder an dere een restaurant' in aan te bren gen. DEN HAAG. Dë Russische onder minister voor de gös-industrie, speci aal belast met off-shore operaties, T.G. Vekilov, heeft deze week op uit nodiging van dë industriële raad voor de oceanologie een technisch oriëntatiebezoek aan Nederland ge bracht. LEEUWARDEN. De hoofdinge- nieurs-direkteuren van volkshuis vesting en arbeidsvoorziening in Friesland menen dat er gedurende vier jaar tweeduizend bouwvakkers in Friesland aan het werk kunnen in achterstallig onderhoud aan woning wetwoningen. Dit maakte ir. J. P. Reehoorn van arbeidsvoorziening be kend. APELDOORN. De politie van Apeldoorn heeft de aanhouding be kend gemaakt van drie mannen, die een centrale rol gespeeld zouden heb ben in de handel in verdovende mid delen en bovendien betrokken zou den zijn bij wapenhandel. DEN HAAG. Omdat minister Van der Stoel het revolutionair demokra- tisch front/bevrijdingsfront Fara- bundo Marti-F in de V.N.-assemblee als een „representatieve politieke macht" heeft aangeduid heeft El Sal vador de visumplicht voor Nederlan ders opnieuw ingevoerd. UTRECHT. De vereniging voor sexuoligie is „ernstig ongerust" over het standpunt van de besturenraad voor protestants-christelijk onder wijs over het voorontwerp van de Wet gelijke behandeling, dat stand punt heeft volgens de vereniging op nieuw een hetzij op gang gebracht te gen mensen die een leefwijze hebben die afwijkt van de traditionele leefstijl. DEN HAAG. In de bouw zal de werkgelegenheid dit jaar minder snel dalen dan vier maanden geleden werd verwacht. Minister Van Dam van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening heeft dit aan de Tweede Ka mer geschreven. MAASTRICHT. Het nieuwe acade misch ziekenhuis in Maastricht wordt qua beddenaantal en opper vlakte aanzienlijk kleiner dan ande re academische ziekenhuizen in Ne derland. Dat zei drs. J. Verhey, voor zitter van het ziekenhuisbestuur bij de bekendmaking van dë voorlopige plannen voor de nieuwbouw van het Academische ziekenhuis. UTRECHT. De bonden hebben de direktie van Eurometaal laten we ten, dat ze niet akkoord gaan met re organisatieplannen die op korte ter mijn honderd en vervolgens nog ee- ens 325 van de nu in totaal elfhon derd arbeidsplaatsen in Zaandam zouden kosten. De industriebond FNV heeft dit na afloop van het gesprek met Eurometaal mede na mens de industriebond CNV, de Unie BLHP en de Vereniging van hoger personeel meegedeeld. DEN HAAG, 30-1. De politie heeft vrijdag vijf personen aangehouden die worden verdacht van zwendel met gasolie. Hoofdverdachten zijn R.M. uit Haarlem en S.S. uit Weesp. Dat is door het ministerie van finan ciën bekendgemaakt. Het onderzoek dat werd verricht door rechercheurs van de Fiscale In lichtingen en Opsporingsdienst uit Haarlem in samenwerking met amb tenaren van de inspektie invoerrech ten en accijnzen uit Amsterdan leid de tot de ontdekking van een aantal ondergrondse tanks. De tanks, die zich bevonden in een loods op een spoorwegemplacement in Haarlem bleken zowel gekleurde als onge kleurde gasolie te bevatten alsmede een filterinstallatie. Met het ontkleuren van roodge kleurde gasolie tot blanke gasolie -wordt het voor blanke gasolie gel dende hogere accijnstarief ontdoken. 'De ongekleurde olie wordt gebniikt voor motorvoertuigen. Het bedrag dat aan olieaccijns is óntd'öken wordt voorlopig geschat op ruim honderd duizend gulden. PARIJS, 30-1. Zowel de zo men als de prijzen gingen deze week de hoogte in toen de Franse mode-ontwerpers hun kollektie voor lente en zomer presenteerden. In de meeste kollekties zaten rokken op minilengte in tegen stelling tot de langer vallende zomen van de laatste paar sei zoenen. De prijzen stegen tot rekordhoogte waar de grote couturiers er tussen de 2 en 4 miljoen franks tegen aan gooi den. Al met al zag het er voor de parijse mode veelbelovend uit en al wat men nodig heeft om er komend voorjaar en zomer stralend uit te zien is een wel geschapen been en een dikke portemonnaie. AMSTERDAM. In een hotel aan de Amsterdamse Warmoesstraat heeft de politie het stoffelijk overschot ge vonden van de 21-jarige Westduitser H. K. De man is overleden na heroï negebruik. AMSTERDAM, 30-1. De Amster damse politie heeft zaterdag in een hotel aan de Oudezijds Voorburgwal de 25-jarige Westduitser Dutzi uit Karlsruhe dood aangetroffen. De man is vermoedelijk overleden aan een te grote hoeveelheid heroïne, al dus de politie zondag. LOSSER, 31-1. De 2-jarige Patracia Vermeer uit Losser is zondag ver dronken in een vijver. Het kind was onder de ogen van haar zes jaar oude zusje vlak bij het ouderlijk huis in het water gevallen. Hulp mocht niet meer baten. Dit heeft de Rijkspolitie meegedeeld. ROTTERDAM, 30-1. In zijn huis aan de Hooidrift in Rotterdam is de 71-jarige A. C. den Hollander ver moord. De bejaarde man is, vermoe delijk vrijdagavond, door acht messteken in de borst omgebracht. De Rotterdamse politie denkt dat er sprake is geweest van roofmoord. In de woning werd een opengebroken .geldkistje gevonden. De heer Den Hollander werd zater dag door zijn zoon in de gang van de benedenwoning aan de Hooidrift ge vonden. DEN HAAG, 30-1. PvdA-Tweede- Kamerlid Harry van den Bergh is er op tegen dat Amerikaanse inspektie- teams in Nederland gaan bekijken waar eventuele nieuwe middellange afstandsraketten geplaatst kunnen worden. Elders in Europa zijn volgens Van den Bergh dergelijke teams aan het werk geweest en hij heeft aanwijzin gen dat de Amerikanen dat ook in Nederland willen onderzoeken. Hij zou het „een hele vreemde zaak" vin den als dit zou worden toegestaan voordat Nederland over het al dan niet plaatsen van dergelijke raketten |beslist heeft, zo zei hij voor de Vara- televisie. Verminderen Van den Bergh zei verder dat er in de komende defensienota van mi nister Van Mierlo van defensie een gericht plan moet zijn opgenomen om het aantal Nederlandse atoomtaken te verminderen. Het gaat niet aan om een beslissing over deze zaak tot aah het eind van de kabinetsperiode uit te stellen, zo meent de defensiespeci alist van de PvdA-fraktie. De PvdA is voorstander van ver mindering van het aantal Nederland se atoomtaken en is niet bereid ak koord te gaan met de plaatsing van nieuwe middellange afstandswapens op Nederlandse bodem. ROME, 30-1. Na de bevrijding van de Amerikaanse NAVO-generaal James Lee Dozier uit handen van de „Rode Brigades" heeft de politie in Pudua en andere steden nog 17 vermoedelij ke terroristen gevangenen genomen. De staatsradio melde vrijdag dat tientallen personen voor korte tijd aagehouden werden. In Padua, Mestre, Verona en andere Steden werden tal van woninigen van sa menzweerders ontdekt. Dozier werd donderdag na 42 da gen gijzeling in een huis in Padua be vrijd waarbij vijf terrosisten werden gearresteerd. Dozier bevond zich vrijdag nog in een Amerikaans hospitaal in Vicenza. HILVERSUM29-1. De aktualitei- tenrubriek van de TROS-televisie, Aktua TV, heeft de voorgenomen uit zending over de woestijn-rally Parijs-Dakar geschrapt, omdat DAF- trucks dit onderwerp via adverten ties in dagbladen had aangekondigd. Volgens eindredakteur Wibo van der Linde zijn dit soort vooraankondi gingen verboden. DAF-trucks was één van de deelnemers aan de rally. Een woordvoerder van het ministe rie van c.r.m. zei dat dit echter niet verboden is. ,,Een incidentele adver tentie van een bedrijf voor een pro gramma is toegestaan. Het geven van een totaal avondvullend programma niet", aldus de woordvoerder. Een woordvoerder van DAF zei desgevraagd de advertentie ge plaatst te hebben, omdat veel men sen het bedrijf vroegen wanneer de televisie over de rally zal uitzenden. DINSDAG 2 FEBRUARI NED. I, DE EO opent de avond met D'r kan nog meer bij en in Kop en staart worden de dieren rondom het huis eens nader bekenen. Ronduit staat in het teken van de jongerdag die zaterdag 16 januari gehouden werd. Van u wil ik zingen wordt dit keer uitgezonden vanuit de Nicolai- kerk te Utrecht. In het programma Op weg naar het beloofde land zijn de Joden nog steeds onderweg door de woestijn via de Schelfzee. De nos brengt de tweede aflevering over de Franse dichter Jean Baptiste Moliè re, hij breekt hierin zijn rechtenstu die af en in samenwerking met Made leine Béjart richt hij het theaterge zelschap Theatre Illustre op. De eerste voorstelling loopt echter op een teleurstelling uit. NED. II, Ad Visser neemt zoals ge bruikelijk weer Toppop voor z'n re kening in Er waren eens twee ko ningskinderen wordt het Klaas en Annié nog steeds onmogelijk ge maakt om samen rustig in hel huis van hun ouders te wonen. Gerard Cox neemt de presentatie weer voor rekening van Carré de gasten zijn Willy Caron, Robert Paul. In Dallas wordt de schijnwerper gericht op een opgeloste moordzaak uit het verle den. In Hier Parijs, Hier Jan Brusse wordt opnieuw aandacht geschonken aan mevrouw Hendriks. De droom van de Heilige Joseph is het doek van de schilder De La Tour dat centraal staat in Honderd beroemde schilderi jen. NED.I10.00 Schooltelevisie; 13.00 'nieuws voor doven; 14.00 Schooltele visie; 18.20 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 D'r kan nog meer bij; 19.15 Kop en staart; 19.30 Ronduit; 20.20 EO- Metterdaad; 20.30 Van u wil ik zin gen; 21.00 Op weg naar het beloofde land; 21.37 Nieuws. 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Molière; 23.10 Nieuws; 32.15 Nieuws voor doven; NED. II; 18.25 Paspoort; 18.35 Sa- samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Toppop; 19.25 Er waren eens 2 ko ningskinderen; 20.00 Nieuws; 20.27 Carré Show; 21.20 Dallas; 22.10 Hier Parijs, Hier Jan Brusse22.15 Televi- zier magezine; 22.55 De toestand in de wereld; 23.00 Honderd beroemde schilderijen; 23.15 Nieuws; BERN, 30-1. Het Britse Guin- nessboek van Records heeft de titel zwaarste reep chocolade van de wereld" toegekend aan de firma Tobler in Zwitser land, voor haar driehoekige „Toblerone" (Italiaans voor „zeer grote Tobler"). Het bekroonde produkt weegt 14 pond. 67 „Ik ken je gewoon niet meer. Sinds dat weekeind, dat we in Rozendaal waren en dat geduvel met het woord inbreker op de muur, lijkt het wel of de hele sfeer bedorven is. Thuis zijn ze ook al zo kort en van Evert kan ik de laaste dagen evenmin hoogte krijgen. „De kwestie is... ik had nooit met je moeten trouwen, Gerda. Ik pas qua status niet in jullie milieu. Ik was ten slotte gewoon timmersmansknecht maar jaergens was ook mijn ijdel- heid gestreeld, doordat de dochter van de baas wat in me zag." „O, ben je daarom met me ge trouwd?" Hij slaakt een diepe zucht „Gerda, af en toe zou ik je wel eens een pak slaag willen geven, maar dat is mijn aard niet Ik houd van je, dat kun je donders goed weten. Ik ben nog altijd dol op je, maar dat houdt niet in dat ik niet mijn eigen weg ga, als dat zo in mijn kraam te pas komt Wat het geld betreft., maakt jij je er alsjeblieft geen zorgen over. Je zult niets tekort komen, waar ik ook werk." Die avond belt hij Evert, „Morgen ben ik er niet Vader vond het goed, dat ik een paar dagen vrij nam, als ik dat nodig had. akkoord.?" „Natuurlijk, waarom niet? Je kunt doen en laten wat je wilt" Het komt er neutraal klinkend uit, maar Joop be grijpt eruit dat vader Van Vuren zijn zoon al heeft ingelicht In hoeverre hij Evert op de hoogte heeft gesteld, kan hij niet bevroeden. In elk geval kan hij uit zijn antwoord opmaken, dat Evert weet van zijn ontslagname. „Gerda vindt me een dwaas, omdat ik weg wil.' Jij ook?" Joop kan niet nalaten deze vraag te stellen. „Het is jouw aangelegenheid, niet de mijne. Als jij denkt dat je ergens an ders beter krijgt, moet je gaan." „Je hebt mij niet horen zeggen, dat ik het misschien bij een ander beter krijg. Vader in ik, we liggen elkaar niet meer. Enfin, later we er maar niet verder over uitweiden. Zonder tegenbericht ben ik er overmorgen weer." De volgende morgen staat hij al vrij vroeg in zijn wagen en rijdt weg. Zonder Gerda te zeggen, wat het doel is van zijn reis; dat gaat niemand hier wat aan. Tenminste voorlopig niet Zijn reisdoel is Rozendaal. Oom Bart is ook aannemer en kan misschien een tim merman gebruiken. De omgeving van Arnhem is mooi. Als hij het huis in Lichtum verkoopt is er allicht wel wat te krijgen rond de Gelderse hoofstad. Tegen tienen is hij op de rijksweg nabij de aftrit Ede. dat is een parkeer gelegenheid en een telefooncel, hij^et er zijn wagen neer en belt Wat hij verwacht gebeurt hij krijgt Gon, de vrouw van oom Bart aan de telefoon. „Met Joop, Connie, uit Lichtum. Hoe is het?" „Hallo Joop! leuk, dat je belt Hier is het prima. En bij jullie?" „Wel gezond, gelukkig. De kleine Evert groeit als kool, de grote Evert wil me kwijt Dat is het probleem van dit Door HENK VAN HEESWIJK ogenblik." Connie begrijpt hem niet dadelijk. „De grote Evert wil je kwijt.." herhaalt ze prevelend „Kun je niet wat duide lijker zijn?" „Mijn schoonvader en ik hebben woorden gehad. Er is het een en ander gebeurd, waardoor ik laten we zeg gen, zijn sympatie heb verspeeld. Hij heeft me duidelijk te verstaan gegeven, dat hij het op prijs zal stellen als ik een andere baas zoek." „Je meent het.. Werkelijk?" „Heel ernstig, Gon. Nu zit ik op 't moment nie< ogek ver van Rozendaal. Ik ben van plan bij oom Bart te sollici teren. Als timmerman. Ja, werkelijk, maar vóór ik het doe wil ik eerst met jou praten. Misschien ook wel opbiech ten. En daarna jouw advies." „Gut wat klinkt dat allemaal ver schrikkelijk serieus en deftig Natuur lijk ben je hier welkom, dat weet je. Ben je alleen?" „Ja, Is dat soms niet comme-il-faut? Om een bezoek bij jou af te leggen?" „Doe niet zo mal. Joop; we zijn vol wassen mensen en leven in een moder ne tijd. Kom naar gauw; ik zorg voor koffie met wat er bij." „Doe ik, Gon. Ik heb namelijk mijn hoop op jou gevestigd." „O jee... waaraan heb ik dit te dan ken? Je hebt natuurlijk wat uitge spookt Enfin, dat hoor ik dan wel Tot straks en rijd voorzichtig!" (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4