Beatrixschool zoekt naar dependance in Zierikzee Gezamenlijke vergadering landbouwverenigingen Jaarvergadering van de Plattelandsvrouwen Papieren plannen voor dorpshuis Haamstede 3 V.B.O.-afdeling apart 4 1 U V J In Tonnenmagazijn STREEKNIEUWS Te Ouwerkerk ZIERÏKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag l februari 1982 Nr. 23057 ZIERIKZEE, 29-1. De Beatrixschool te Zierikzee wil uitbreiden. Aangezien de verwachting is dat de Beatrix school per 16 april boven het vereiste aantal van twaalf leerlingen voor één groep zit, wordt het mogelijk met twee groepen Z.M.L.K. (Zeer Moeilijk Lerende Kinde ren) te starten. WÈ, i t' l 1 - f: f ZIERIKZEE. Nog een foto van het in 1917 gehouden Zomerfeest. De plaat toont een groep mensen voor de toen aanwe zige zweefmolen. Daarvoor herbergt het gebouw aan de Grachtweg te weinig ruimte, er zijn immers ook nog drie groepen Moeilijk Lerende Kinderen en twee groepen v.b.o. Moeilijk Lerende Kin deren. Tijdens de bestuursvergadering, vrijdagmiddag, zei het hoofd van de school, de heer J. de Jong dat hij graag zou zien dat de v.b.o.-afdeling werd gescheiden van het gebouw aan de Grachtweg en in een dependance elders in Zierikzee werd onderge bracht. Deze dependance zou ruimte moeten bieden voor drie groepen, twee groepsruimten en een centrale ruimte. Op de vraag van de heer De Jong of het bestuur, onder voorzitter schap van de heer C. Bij de Vaate, geen ruimte op het oog had en of de mogelijkheid bestond om iets neer te zetten, antwoordde de voorzitter dat het moeilijk is om ruimte te vinden. De heer De Jong vertelde dat de in- HAAMSTEDE. In de wereld van flora en fauna zijn de verschillen soms subtiel. De in het nummer van vrijdag bewierookte boom treurde" wel, maar het is een treurbeuk en dus geen treurwilg, hoewel beide boom soorten in hun takkenbeeld de nodi ge overeenkomst vertonen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De plaats van het dorpshuis wordt Haamstede en wel een de Julia- nastraat en de realisering zal geschie den door een groot stuk nieuwbouw te .plakken" aan de oude Land- bouwhuishoudschool ,,De Schutse". Deze school wordt al geruime tijd niet meer gebruikt, behalve voor en kele dependance-klassen van de lage re scholen en voor repetitie-ruimte van de muziek. De oude Schutse blijft bijna geheel staan en wordt openbare leeszaal met bibliotheek. Op dit schetsplan waar nog veel over gepraat zal moe ten worden, valt de fraaie vorm met enkele mooi gelijnde ronde hoeken direkt op. Grote zaal De grote zaal met podium vormt de hoofdmoot. De zaal zal ca 350 bezoe kers kunnen herbergen en direkt hierbij aangesloten zijn de entree, de ontmoetingsruimte, de garderobe, de keuken en de toiletten. Meer naar de noordzijde een tweetal vergader zaaltjes en daarnaast de oefenruimte spekteur van onderwijs de goed koopste oplossing in een noodlokaal naast het gebouw van de Beatrix school zag. Noodlokalen ,,Ik volg liever een andere strate gie. Uit onderwijskundig en pedago gisch opzicht willen we graag dat de oudere leerlingen, van twaalf tot zestien jaar, de school verlaten. De leerlingen van vijftien en zestien gaan niet meer direkt naar het dagverblijf voor ouderen, maar blijven wat langer op school", aldus het hoofd van de school. De heer W. den Boer vroeg zich af wat er gebeurt met de twee noodlokalen bij de Chr. Mavo. Volgens de voorzitter waren deze lokalen dit jaar nog in gebruik. Hij stelde voor een schrijven te rich ten aan de Chr. Mavo en informatie te vragen omtrent eventueel reste rende ruimten en tot wanneer de noodlokalen nog in gebruik zijn. De heer De Jong benadrukte nog een keer het belang van een uitbrei ding, door mee te delen dat de Bea trixschool beslist geen grotere druk op de huidige ruimtecapaciteit wenst. Z.M.L.K. Het hoofd van de school vroeg de goedkeuring van het bestuur voor een aantal aanpassingen aan de school voor de afdeling Zeer Moeilijk Lerende Kinderen. Dit naar aanlei ding van een bezoek van de inspek- teur. De aanpassingen betreffen verbe teringen aan het gebouw of de speel plaats, zoals een grote zandbak, een pierebadje (buiten) en een verhoging in een hoek van de klas met een trap je voor een zo groot mogelijke diffe rentiatie aan speel- en werkplekken. Op de lijst van benodigdheden, die nog niet eerder door de school zijn aangeschaft stond onder andere een handnaaimachine, een inklapbare poppenkast, een grote snijmachine., en eenvoudige keukeninrichting. Het bestuur stelde voor aan de heer De Jong eerst de prijzen van een en an der op te vragen en dan de verzoeken tot aanpassing, voorzien van een prijsopgave, naar de inspektie te stu ren. voor de muziek. Van geluisoverlast zal geen sprake zijn, want alles wordt zeer goed geïsoleerd. Twee parkeerterreinen kunnen een groot aantal auto's van een plaatsje voorzien. In de zomer zal bij het eerste parkeerterrein (richting mo len) wat zitjes geprojekteerd worden zodat belangstellenden hier kunnen genieten van muzikale excercities of oefeningen van muziek of drumband. De leeszaal wordt gesubsidieerd (niet de bouw of verbouw). Het gehe le komplex wordt gehuisvest in een stichting, doch volgens de heer V. Meerten zal het zelf rendabel maken van het dorpshuis niet mogelijk zijn. Voordeel is het reeds in het bezit zijn van de grond. Een vaste beheerder zal aangetrokken moeten worden. Op maandag 8 februari des avonds te 19.30 uur zal het dorpshuis op, papier en in maquettevorm voor het publiek te bezichtigen zijn en de heren archi- tekten zullen daar tekst en uitleg bij geven. Over eventuele kosten is nog niets bekend. Wil de Beatrixschool in aanmer king komen voor schoolbegeleiding, dan zal het bestuur een schoolbege leidingsovereenkomst met het R.P.C.Z. aan moeten gaan. Omdat de school zich inmiddels heeft ge meld om mee te doen met het aktive- ringsplan 1981/1982 (versterking van het kontakt tussen buitengewoon on derwijs en het basisonderwijs), is het van belang het begeleidingskontrakt met het R.P.C.Z. te ondertekenen. In een aankondiging van het mi nisterie van binnenlandse zaken, blijkt dat op de uren psychologische hulp ernstig wordt bezuinigd. Een kwart draait voortaan op basis van psychologische assistenten. De huidi ge psycholoog, verbonden aan de Beatrixschool, blijft tot 1 augustus, waarna een andere psycholoog in dienst treedt. „Dat is niet erg fijn voor de kontinuïteit van de hulpver lening. Onze school is erg getroffen ten opzichte van de kollega-scholen", aldus de heer De Jong. De vergadering vond het merk waardig, dat het een onderwijszaak betreft, maar dat de maatregelen wel van het ministerie van financiën af komen en niet van het ministerie van onderwijs. De heer W. den Boer ty peerde de situatie als „een overval" en de heer De Jong vond het wel een heel gemakkelijke manier van bezui nigen. Het hoofd van de school stelde voor de part-time funktie van de logope dist van vier uur tot tien uur uit te breiden per week. Dit keurde de ver gadering goed, evenals het verzoek om voor tien uur per week een con cierge in dienst te nemen. ZIERIKZEE „Wees een zegen" Donderdag 4 februari komt de Her vormde Vrouwengroep „Wees een ze gen" bijeen in het Hervormd Vereni gingsgebouw te Zierikzee. Mevrouw Lokker zal na de pauze aan de hand van dia's het een en ander vertellen over „Spreekwoorden, spreuken en gezegden". Snoep gestolen In de nacht van zaterdag op zondag hebben onbekenden bij het Shell- tankstation ingebroken. Na het in slaan van een ruitje in het gebouwtje- aan de oqstzijde van de Provinciale, weg namen de daders snoepgoed mee. BURGH-HAAMSTEDE Donaterusvergadering Oranjekomité Het „Oranjekomité voor Vorsten huis en Vaderland" te Burgh- Haamstede houdt donderdag 11 fe bruari de donateursvergadering in de Graaf van Haamstede. Het programma voor koninginne dag 30 april zal tijdens deze vergade ring worden besproken. Belangstel lenden met ideeën en suggesties zijn van harte welkom. Voor tijd: zie agenda. HAAMSTEDE Geld gestolen Bij de fam. M. aan de Esdoornweg te Haamstede werd zondagmiddag ongeveer 200,— gestolen. RENESSE Auto opengebroken De auto van drie dames uit Dort mund, geparkeerd op de parkeer plaats bij het Watergat te Renesse, werd zondagmiddag opengebroken. De drie handtassen werden meegeno men, inklusief het geld, de cheques en de autopapieren. SEROOSKERKE Milieu-vriendelijk tuinieren De huishoudelijke voorlichting or ganiseert een milieu-vriendelijke tuinkursus in het dorpshuis. De kur- sus omvat zes lessen om de veertien dagen. De eerste is maandag 15 fe bruari. De kursus is bedoeld voor zo wel dames als heren. Opgaven bij C. J. Putte-Versprille, Kijkuitsedijk 1 te Zonnemaire (01119-1367). BROUWERSHAVEN Bodem en ontwatering De Konsulentschappen voor de Ak kerbouw en de Rundveehouderij in Zeeland houden kijk- en praatbijeen komsten onder het motto: „Bodem en ontwateringen". Voor wat Schouwen-Duiveland be treft wordt een dergelijke bijeen komst gehouden te Brouwershaven op dinsdag 9 februari in het Tonnen- magazijn. Gelegenheid is er uiteraard ten toongesteld materiaal te bezichtigen. Het woord wordt gevoerd door de heer J. Kodde, specialist bodemaan gelegenheden. Op de bijeenkomst zullen drie bedrijfsvoorlichters aan wezig zijn voor het geven van toelich ting. Uitvoering „Smalstads gemengd koor" Het Smalstads Gemengd Koor BROUWERSHAVEN, 1-2. De Ne derlandse Bond van Plattelands vrouwen hield verleden week de jaarvergadering in het Tonnenmaga- zijn te Brouwershaven. De presidente mevrouw De Wilde- v. d. Spek opende de vergadering en heette de aanwezigen welkom, in het bijzonder mevrouw E. van Rhoon-v. d. Stolpe van schoonheidssalon „Eva" die een korte lezing hield over huidverzorging. Tijdens de bestuursverkiezing was penningmeester mevrouw A. Druyve-van Boven aftredend en niet herkiesbaar. Mevrouw H. Kalsbeek werd gekozen als opvolgster. Verder werd meegedeeld dat de dames Nieu- wenhuize en Hanse-van Splunder, die 10 jaar het potje van lief en leed verzorgden, deze aktiviteit willen beëindigen. Zij kregen voor deze in zet een kleine attentie aangeboden. Model De penningmeester mevrouw A. Druyve werd vervolgens door vier geeft op vrijdag 12 februari 1982 in het Tonnenmagazijn te Brouwersha ven haar jaarlijkse uitvoering. Het koor zingt onder leiding van de heer L. M. Gebben verschillende lie deren. Medewerking verlenen de Ge mengde Zangvereniging „Excelsior" In zijn inleiding kon de voorzitter, de heer W. A. Kuyper een groot aan tal belangstellenden begroeten, on der wie vooral veel jeugd. Dit ver heugde hem zeer en hij hoopte dit ook in de toekomst te mogen konsta teren. Een speciaal welkomstwoord richtte hij tot de spreker van de avond. Een terugblik over het afgelopen jaar geeft geen slecht beeld. De op brengsten waren vrij goed, evenals de prijzen. De suikerbieten deden het financieel minder. Ook de vrije pro- dukten (aardappelen en uien) waren vrij goed. De akkerbouw geeft min der gunstige resultaten dan de ande re sektoren en de voorzitter koester de weinig verwachtingen over de E.G. „Er zijn nog genoeg problemen om rendabel te kunnen draaien". Spreker deelde mede, dat op 23 fe bruari a.s. een algemene vergadering van de kring Schouwen-Duiveland zal plaatsvinden met als spreker ir. Top over het graanbeleid van de E.G.- Verder, dat er een nieuwe voorlichter is aangesteld, wiens naam nog niet bekend is. Betrokken De heer Doeleman zei dat in 1982 de land- en tuinbouw sterk betrokken zal zijn bij de situatie in eigen land en bij het E.E.G.-beleid. „Deze situa tie is soms bijzonder moeilijk. In Ne derland is de sociale zekerheid hoog opgeschroefd, 2/s van het nationaal inkomen wordt besteed aan kollek- tieve lasten. Men probeert dat staan de te houden met het aardgas en met leningen op de kapitaalmarkt en nog steeds zijn er politieke stromingen, die deze koers willen blijven volgen. Men wil niet inzien, dat door deze zware kollektieve lasten (lonen) de bedrijven steeds meer in de knel ko men". In de eerste plaats zijn het de klei nere bedrijven, die het loodje hebben moeten leggen, maar ook grote be drijven komen steeds meer in moei lijkheden. De land- en tuinbouw wordt in deze stroomversnelling meegesleurd. dames van de cabaretgroep „Stokbe- schuit" bedankt in dichtvorm. Het gedicht was vooral gebaseerd op haar naam. Na afloop kreeg me vrouw Druyve van de dames een tros druiven aangeboden, gemaakt van wol. Na de pauze vertelde mevrouw Van Rhoon het een en ander over huidver zorging. Twee dames fungeerden als model en kregen een maskerpeeling behandeling. Alle aanwezigen kre gen diverse proefmonsters mee naar huis. uit Dirksland, eveneens o.l.v. de heer Gebben en de Brassband „Apollo" uit Brouwershaven o.l.v. haar diri gent de heer H. P. Everwijn. Medewerking wordt tevens ver leend door Martin Mans uit Dirks land, organist en de pianiste me vrouw S. van Steeg uit Oolt- gensplaat. Verder wordt er een verloting ge houden en is er een gezellig samen zijn met gelegenheid tot dansen. Voor tijd: zie agenda. NIEUWERKERK Op zoek naar water Oplettende buren zagen zondag middag bijnl^fam. Van Klinken aan de Paardenweg te Nieuwerkerk een Wel is het opmerkelijk, dat de land- en tuinbouw kleinschalig is ge bleven. Spreker vergeleek e.e.a. met de middenstand in de eigen "omge ving. De land- en tuinbouw funktio- neert optimaal op betrekkelijk kleinschalige bedrijven. Zie als voor beeld de Oostbloklanden, maar ook Nederland. Bijzonder belangrijk zijn goede organisatiestrukturen om de kollektieve belangen te behartigen. Maar ondanks alle kritiek kan ge zegd worden, dat de georganiseerde landbouw in samenwerking met de overheid positief heeft gewerkt, b.v. de ruilverkavelingen, de glastuin bouw, veehouderij en akkerbouw. De glastuinbouw (omschakeling, energiebesparing) heeft het meest ge profiteerd, de akkerbouw minder en de fruitteelt heeft v het bijzonder zwaar gehad in de konkurren- tiestrijd. Het gevolg is, dat de kon- kurrentiepositie sterk is. EEG. Grote verschillen bestaan er over de vraag, hoe er ingespeeld kan wor den op de ontwikkelingen in de E.E.G. (glastuinbouw, melkveehou derij, veredelingssektor akkerbouw, fruitteelt). Het buitenland heeft wel problemen met Nederland („agres sieve" aktieve export), maar ook de weg naar de Derde Wereld wordt ge vonden (zuivel). Er is een schone markt en een gunstige prijsontwik keling. Het buitenland heeft veel kritiek op het aardgasbeleid en graanver- vangers en men kijkt ook wel met af gunst naar Nederland (hoe wij zijn georganiseerd). Wij moeten naar sa menbundeling van de drie zuilen in het Landbouwschap, het funktione- ren van de Produktschappen en over leg met het ministerie van landbouw. Het resultaat van al deze aktivitei- ten: 40 miljoen export, 13 mil joen exportoverschot, aardgas 15 miljoen. Heeft de individuele ondernemer in gelijke mate voordeel gehad van deze gunstige ontwikkeling? O.a. uit de veehouderij komen optimistische geluiden. Dat betekent wel, dat wij inbraak gebeuren. De bewoners van het pand waren niet thuis. De buren belden de politie, die snel ter plaats was. Een auto, waarin vijf Joegosla- ven (twee heren en drie dames) werd aangehouden. De inzittenden werden meegeno men naar het bureau te Zierikzee, waar heden-maandag met een recher- chegroep en een tolk aan het onder zoek zal worden begonnen. De Joe- goslaven gaven het zoeken naar wa ter als verklaring voor hun inbraak op. BRUINISSE Oud-Bruënaar op de IJssel Langs de IJssel, tussen Zwolle en het Ketelmeer, is door de RWS sinds kort- rivierverlichting in gebruik ge nomen die door zonne-energie wordt gevoed. De heer J. W. Steketee, oud Bruënaar, heeft, samen met een kol lega, de verantwoording over dit ri viervak. Steketee, die als sluiswach ter op de Bruse sluis heeft gewerkt, is al enkele jaren rivier-kantonnier, gestationeerd in Zwolle. KAPELLE Lezing Ed Nijpels De serie kursus-bijeenkomsten, ge organiseerd door „Vrouwen in de WD" zal worden afgesloten met een lezing van drs. Ed Nijpels, tweede kamerlid, die zal spreken over „De praktijk van de politikus". Deze kur- susavond-zal 5 februari worden ge houden in „Hotel De Zwaan" te Ka- pelle, aanvang half acht en voor iedereen toegankelijk. nog 20 onder het vergelijkbaar in komen van andere sektoren zitten, aldus de spreker. Diskussie De voorzitter bedankte de heer Doeleman voor zijn zeer duidelijk be toog en hij hoopte, dat ieder het goed op zich zou laten inwerken. In het programmapunt „Diskussie" kwam o.a. nog aan de orde de drijfmest, waarvoor schandalige prijzen gel den. Voor de opslagbedrijven wordt dit een enorm probleem. Men hoopt, dat er betaalbare transportmogelijk heden voor zullen komen. Ook kwam nogmaals naar voren, dat de loon werkers duidelijke afspraken moe ten maken. Verder werd er gediskus- sieerd over de grondprijzen en het be lang van zoet water. In de sluiting bedankte de voorzit ter de heer Doeleman voor zijn be reidheid, deze avond voor de beide afdelingen op te treden. Hij bood hem een kleine attentie aan. De heer Doeleman op zijn beurt vond het plezierig, aanwezig te mo gen zijn. De Z.L.M. kan niet zonder leden en het spreken in de afdelingen vindt hij zeer plezierig. „U hebt het mij niet moeilijk gemaakt". Zijn bij zondere dank betuigde hij voor de goede relatie en de vriendschap. Een woordvoerder van de Afdeling Nieu werkerk bedankte voor de ontvan gen uitnodiging. De voorzitter vond het toch zinvol, gezamenlijk te vergaderen. Er is wel belangstelling voor en hij hoopte maar, dat dit zo zal kunnen blijven. Hij herdacht hierna de heren A. Ge luk en J. v. d. Zande. „Zij hebben belangrijke zaken goed behartigd. Er zijn ons twee mar kante figuren ontvallen, mensen van geweldige betekenis. „Wij hopen, goede opvolgers te vinden". Voorts sprak hij de heer J. van de Stolpe, ter vergadering aanwezig toe. De heer Van de Stolpe gaat Ouwer kerk verlaten nu hij geen praktise rend boer meer is. Hij heeft veel voor de afdeling Ouwerkerk gedaan als voorzitter en hij hoopt, dat hij nog lang van een goede gezondheid zal kunnen genieten. De heer Van de Stolpe dankte voor de vriendelijke woorden aan zijn adres. Hij heeft met graagte zijn ver schillende funkties (o.m. ook raadslid en wethouder) waargeno men en hij wenste alle leden van de Z.L.M. het beste toe, hopende, dat het in de toekomst maar een beetje beter zal mogen zijn. HAAMSTEDE. De maquette van het nieuw te bouwen dorpshuis. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) HAAMSTEDE, 30-1. Indien alle gemaakte voorbereidingen, nu nog op pa pier, werkelijkheid worden, dan zal binnen niet al te lange tijd Burgh en Haamstede kunnen beschikken over een dringend noodzakelijk dorpshuis. Eerder gemaakte plannen gingen wegens te hoge kosten niet door. De direk- teur Gemeentewerken, de heer W. v. Meerten toonde vrijdagmiddag de teke ning en de maquette van het toekomstig komplex, vervaardigd en op teke ning gezet door het architekteburo P. C. Tieleman-v. d. Velden uit Nieuwer kerk. OUWERKERK, 27-1. De landbouwverenigingen „Al ler Belang" te Ouwerkerk en „Eendracht Bindt" te Nieuwerkerk hebben woensdagavond in het Dorpshuis te Ouwerkerk een gezamenlijke vergadering gehouden. Als spreker trad op de heer A. J. G. Doeleman, voorzitter van de Z.L.M. met als onderwerp: „15 a 30 ha akker bouwbedrijven in het zuidwestelijk kleigebied".

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3