Ernstige botsingen deden zich voor in de stad Gdansk Punten uit het financiële patroon Welzijnssektor AGENDA Prijsverhogingen in Polen Stem Walesa van Dozier: Italië, bedankt Noodtoestand in Peru Oproep Hoessein Staatsbezoek koningspaar Provincie Zeeland Huisbrandolie goedkoper Protest motorrijders Dode bij vechtpartij ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE 2 WARSCHAU, 30-1. Twee dagen voor de drastische prijsverhogingen in Polen hebben zich zaterdag ernstige botsingen voorgedaan in Gdansk. Naar het Poolse persbureau Pap zondagavond meedeelde, vielen er bij de botsingen tussen demonstranten en politie zes jeugdige gewonden aan de kant van de betogers en acht aan de kant van de politie. WARSCHAU, 30-1. De onder huis arrest geplaatste Solidariteitsleider Lech Walesa heeft zijn nog in vrij heid zijnde kollega's aangeraden zo veel mogelijk te protesteren tegen de enorme prijsverhogingen die maan dag worden ingevoerd. Dit is zater dag vernomen uit ondergrondse Soli- dariteisbronnen. Walesa waarschuw de er voor dat de protesten niet leid den tot de totale vernietiging van het vrije vakverbond Solidariteit, dat toen op 13 december in Polen de staat van beleg werd afgekondigd tien mil joen leden had. Volgens de bronnen heeft Walesa aktivisten van het vak verbond gemaand te voorkomen ver wikkeld te raken in politieke zaken en hen aangeraden zich te koncentre- ren op vakbondszaken. VICENZE, 30-1. De Amerikaanse Navo-generaal James Lee Dozier, die donderdag door speciale eenheden van de Italiaanse politie werd be vrijdt uit een appartement in Pudua, heeft op een perskonferentie dank gebracht aan het Italiaanse volk. De 50-jarige eenstergeneraal, die plaatsvervangend kommandant is van de geallieerde landstrijdkrach ten in Zuid-Europa (Afsouth), presen teerde zich zonder baard en in het uniform van brigade-generaal aan de pers. Aan zijn zijde stonden zijn vrouw Judith en dochter Cheryl. Met een volle lach verklaarde Dozier: „ik breng dank aan de Italiaanse autori teiten en aan de duizenden soldaten en politiemensen die hebben meege werkt aan mijn bevrijding. Om verdere incidenten te voorko men is het nachtelijke uitgaansver- bond in de stad weer verlengd. Het duurt nu van 's avonds acht uur tot 's ochtends vijf uur. Sport- en amuse mentsevenementen werden verbo den, telefoonverkeer onmogelijk ge maakt en een rijverbod voor persone nauto's ingesteld. Er werden zaterdagavond volgens Pap 205 personen gearresteerd voor het merendeel scholieren en studen ten. Het ministerie van binnenlandse zaken stelde „onverantwoordelijke elementen" verantwoordelijk. Zij zullen via snelrechtprocessen worden veroordeeld. De onlusten waren „door middel van provokatie" 's middags begonnen bij de Leninwerf om zich later naar het centrum te verplaatsen en tegen acht uur 's avonds af te lopen. Vandaag - maandag - worden in Po len de voornaamste voedselproduk- ten en benzine 500 procent duurder, al staan tegenover de prijsverhogin gen kompensaties voor bepaalde groepen van de bevolking. Betogingen Voor Solidariteit betoogden zater- LIMA, 30-1. De regering van Peru heeft de noodtoestand uitgeroepen in het deel van het land dat onder water staat en waar volgens officiële opga ven 251 mensen om het leven zijn ge komen. Omdat het in het centrale bergland en in de oostelijke oer- woudgebieden van Peru blijft stort regenen, is het niet denkbeeldig dat nog meer rivieren buiten hun oevers zullen treden. Flitsen uit het buitenland WASHINGTON. De vertegenwoor digers van de Joodse gemeenschap pen in de wereld zullen van 24 tot 26 oktober - vermoedelijk in Brussel een internationale konferentie hou den om de situatie van de Joden in de Sowjet-Unie te bespreken. PARIJS. De Turkse consul- generaal in Los Angeles, Kemal Ari- kan, die werd vermoord, is het ne gende slachtoffer van de reeks aan slagen van Armeense guerrillagroe peringen op Turkse diplomaten of hun verwanten in ruim zes jaar. LONDEN. In Iran zijn tien mensen terechtgesteld nadat op hen snelrecht was toegepast. Ze werden veroor deeld omdat ze hadden deelgenomen aan een aanval van de linkse guerril labeweging Moejaheddin-E-Chalq op de stad Amol aan de Kaspische Zee. FRANKFORT. Een demonstratie tegen de uitbreiding van het interna tionale vliegveld bij Frankfort is za terdag uitgelopen op een veldslag tussen de betogers en de politie. Er vielen zeker 20 zwaar gewonden. De politie verrichtte 47 arrestaties. PRAAG. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben met Tsje- choslowakije een overeenkomst gesloten voor het teruggeven van 18,4 ton goud aan het Oosteuropese land. Dat goud werd aan het eind van de tweede wereldoorlog van de nazi's afgenomen en door de geallieerden in beslag genomen. NEW YORK. De Libische leider kolonel Gaddafi is er in geslaagd een Amerikaanse wapenembargo te ont duiken bij de aankoop van „Hercu les" transportvliegtuigen. STRAATSBURG. De permanente vertegenwoordiger van Nederland bij de Raad van Europa heeft een no titie overhandigd aan de voorzitter van de assemblee van dit samenwer kingsverband van 21 demokratische Westeuropese landen waarin wordt aangedrongen op samenwerking op kultureel gebied tussen de raad en de E.G. MOSKOU. De Russische Lydia Vasjtsjenko heeft zaterdagavond haar hongerstaking opgegeven enke le uren, nadat zij in het ziekenhuis was opgenomen. Dat hebben artsen van het Botkin-ziekenhuis in Mos kou meegedeeld. Weerzien na 39 jaar LONDEN, 30-1. Een broer en zus van Poolse afkomst heb ben elkaar zaterdag in New castle weergezien, nadat bei den van elkaar hadden gedacht ze 39 jaar geleden waren omge komen in het koncentratie- kamp van Auschwitz. Harry Nagelsztajn (56) en zijn 57-jarige zuster Manya, waren gescheiden geïnter neerd in het vemietingskamp. Na de oorlog vestigde Harry zich in Newcastle en zijn zuster in Ponca City in de V.S. Toen Manya enkele weken geleden een bezoek bracht een een neef in Israël, vertelde deze, dat hij kort na de oorlog een brief had gekregen uit Engelaytflnvan haar broer Harry. Manya pluisde na terugkeer in de V.S. op de Britse ambassade alle te lefoongidsen van Engeland uit en trof de naam Nagelsztajn aan in de gids van Newcastle. Het bleek de goede. WARSCHAU. Een rechtbank in Wroclaw heeft opnieuw vier leden van „Solidariteit" wegens het „orga niseren van stakingen" in de eerste dagen na de afkondiging van de staat van beleg op 13 december, tot gevan genisstraffen veroordeeld. LONDEN/BEIROET, 30-1. De oproep van koning Hoessein van Jor danië tot de vorming van een kontin- gent vrijwilligers, dat Irak moet steunen in de strijd tegen Iran, staat gelijk met een openlijke oorlogsver klaring aan ons land. Dat heeft de Iraanse onderminister van buiten landse zaken, achmad Azizi, ver klaard in een radio-interview dat za terdag in Londen is opgevangen. Het was de eerste Iraanse reaktie op de oproep van koning Hoessein van af gelopen donderdag. dag over de hele wereld tienduizen den mensen, de meest en in de Vere nigde Staten, maar zelfs daar was de opkomst kleiner dan werd verwacht. Volgens de CBS zou de Amerikaanse „Polen-show" zondagavond inte graal slechts worden uitgezonden in Australië, Noorwegen, Luxemburg en België. In de meeste andere landen in het westen werd, voorzover werd uitge zonden, volstaan met samenvattin gen, zoals in ons land en de Bondsre publiek. AMMAN. Koning Hoessein van Jordanië heeft de vorming aangekon digd van een kontingent Jordaanse vrijwilligers, dat aan de zijde van Irak zal vechten tegen Iran. De Ko ning onderstreepte, dat hij zelf het kommando op zich zal nemen. LOS ANGELES. De politie van Los Angeles heeft een 19-jarige jon gen van Armeense afkomst gear resteerd in verband met de moord op de Turkse konsul-generaal Kemal Arikan. BANGKOK. In de Thaise hoofd stad Bangkok is zaterdag de 20-jarige Rotterdammer B. A. G. Olman ver moord. De man overleed aan drie schotwonden. LOS ANGELES. De Amerikaanse justitie heeft na maandenlang onder zoek 30 buitenlanders achterhaald die illegaal het land zijn binnen gesmokkeld en als slaven zijn ver kocht aan Amerikaanse eigenaren. WASHINGTON. De Verenigde Sta ten hebben eerder in januari „zeer, zeer krachtig" bij Frankrijk gepro testeerd tegen verkoop van Franse raketten aan Nicaragua, verklaarde een woordvoerder van het ministerie van defensie in Washington. MADRID. De Spaanse regering denkt er niet aan het portret van ko ning Ferdinand VII van Francisco de Goya Y Lucienties te kopen dat op 5 februari in Bonn wordt geveild en waarvoor de uitgangsprijs is vast gesteld op 6,6 miljoen mark. WASHINGTON Beide huizen van het Amerikaanse kongres hebben in een verenigde vergadering herdacht dat Franklin Delano Roosevelt zater dag voor honderd jaar geboren werd. LONDEN. De ruim drie miljoen werklozen die Engeland sinds kort telt behoeven van de Britse regering niets te verwachten. Premier Marga ret Thatcher heeft dat in het Lager huis gezegd en minister van finan ciën Geoffrey Howe deed het nog eens dunnetjes over op een politieke bijeenkomst in Cambridge. TEL AVIV. Een patrouille van het Israëlische leger heeft buiten een Is raëlische nederzetting op de westelij ke Jordaanoever drie anti tankmijnen ontdekt en onschadelijk gemaakt. Dit heeft het opperbevel van het Israëlische leger gemeld. BELFAST. Een onbekende heeft in de protestantse wijk van Oost- Belfast een protestantse militant doodgeschoten, zo heeft de politie be kendgemaakt. De politie wilde de identiteit van het slachtoffer nog niet onthullen, maar volgens goede bron gaat het om de ongeveer 50- jarige John McKeague. DEN HAAG, 30-1. Koningin Bea trix en prins Claus zullen op uitnodi ging van president Karstens van 1 tot 3 maart een staatsbezoek brengen aan West-Duitsland. Het ko ningspaar bezoekt achtereenvolgens Bonn, Stuttgart en West-Berlijn. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dit meegedeeld. Het is de eerste maal sinds haar kroning in 1980, dat konigin Beatrix de Bondsrepubliek bezoekt. Haar moeder, prinses Juliana, bezocht de oosterburen als staatshoofd in okto ber 1971. MIDDELBURG, 30-1. Hieronder volg! een nadere spe- cifikatie van het bestedingspatroon in de provinciale welzijnssektor, waarvoor - als eerder gemeld - een be drag is gemoeid van totaal f 21,5 miljoen. Jeugdwerk Onder „jeugdwerk" staan de pro vinciale subsidies die geraamd zijn voor de Hervormde jeugdraad 154.000,—), het Christelijk jonge- renverbond 100.500,—), Scouting Zeeland 144.000,—) en de Zeeuwse organisatie ter ondersteuning van het sociaal kultureel-werk-ZOOS (f 278.000,—). Tenslotte wordt ruim een ton uitgetrokken vooreen konsu- lent sportieve rekreatie en te organi seren provinciale aktiviteiten. Professionele kunst Een belangrijke welzijns-uitgaaf zijn de provinciale bijdragen die worden gegeven aan de professionele kunst en de podiumkunsten. Binnen dit geheel gaat het meeste provincie ANKARA. De vroegere Turkse premier Bulent Ecevit is maandag uit de gevangenis ontslagen na twee derde van zijn straf van drie maan den te hebben uitgezeten. NEW DELHI. India en Pakistan hebben besloten tot vorming van een gemengde kommissie voor periodiek overleg over hun onderlinge betrek kingen. LONDEN. Uit de brandkast van het politbureau in het Londense Victoria-station zijn reischeques en kontanten met een totale waarde van een half miljoen pond (ongeveer 1,2 miljoen) verdwenen. geld naar de Stichting kuituursprei ding Zeeland, de organisatie die zorgt voor de planning van de thea terprogramma's in de provincie; ge raamd is 1,1 miljoen. Het Zeeuws orkest kan rekenen op een bedrag van 122.000,—. Kulture- le evenementen van meer dan plaat selijk belang kunnen tot een bedrag van 64.000,— worden gesubsidieerd uit de provincie-pot. Voor bijzondere evenementen en experimenten - vooral kunstvemieuwende aktivitei ten - is 74.000,— op de begroting ge zet. 53.000,— is beschikbaar voor ten toonstellingen van meer dan plaatse lijke betekenis, 90.000,— is ge raamd als subsidie aan het uitleen centrum voor beeldende kunst. Aan literaire aktiviteiten mag in 1982 11.000,— worden besteed. DEN HAAG, 30-1. Als gevolg van de gedaalde noteringen, die de dol larkoers meer dan kompenseren, is nu ook de maximumprijs van huis brandolie gedaald. Huisbrandolie gaat in prijs met 0,2 cent (excl. b.t.w.) per liter omlaag. Het ministerie van ekonomische zaken heeft dit bekend gemaakt. DEN HAAG, 30-1. Om te proteste ren tegen de bijzondere verbruiksbe lasting, hebben circa 15.000 motorrij ders met hun machines, een de monstratieve tocht naar Den Haag gemaakt. Gestart werd in de veiling hallen te Utrecht. De duizenden mo torrijders werden in de Houtrusthal- len toegesproken door hun woord voerder de heer Nagtzaam. Hij hield hen voor dat de aangekondigde be lasting betekent dat nieuwe motoren 18 procent duurder zullen gaan wor den. AMSTERDAM, 31-1. Bij een vecht partij in een café op de Ceintuurbaan in Amsterdam is zondagavond de 55- jarige A. W. om het leven gekomen. Volgens de politie is de man vermoe delijk getroffen door een hartaanval, nadat hij het aan de stok had gekre gen met drie andere cafébezoekers. De drie mannen zijn aangehoudens wegens openlijke geweldpleging. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theel;. 18.30 1 20.00 uur! Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 -16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Maandag 1 februari Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dreischor Dorpshuis. Bestuursvergadering Stichting Samenlevingsopbouw. 19.30 uur. Dinsdag 2 februari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. „Huis van Nassau". Vereniging oud- leerlingen tuinbouwwinterkursus- sen Zierikzee, lezing „Recht en Slecht". 20.00 uur. Stadhuis. Hoorzitting Advieskom missie voor het Welzijnsbeleid. 19.00 uur. Hotel Bom. Vergadering ver. „Porno- na". 19.30 uur. Zonnemaire Café „Bommenede". Vergadering Waterschap Schouwen-Duiveland, Distrikten II en III. 9.30 uur. Woensdag 3 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst geschiedenis, Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Vergadering Waterschap Schouwen-Duiveland, Distrikt I. 9.30 uur (v.m.). Oosterland Dorpshuis. Vergadering Waterschap Schouwen-Duiveland,Distrikt IV. 14.00 uur. NH-verenigingsgebouwRuilavond Philatelica. Aanvang: 19.30 uur. Donderdag 4 februari Zierikzee Concertzaal. SCZ Frans Halsema: „Is die kruk vrij". 20.00 uur. Radio-uitzending de „Slavenkas" Hilversum 2. 19.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bijeen komst „Wees een zegen", Herv. Vrouwengroep. 20.00 uur. Vrijdag 5 februari Kerkwerve Verenigingsgebouw. Feestavond „WIK". 19.30 uur. Burgh-Haamstede Rekreatiezaal Ger. Kerk. Jaarlijkse uitvoering gemengd koor „Nu met Hope". 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Muziekuitvoering „O. en U". 19.30 uur. N.H.-verenigingsgebouw. Feest avond „De Nagtegaal". Aanvang: 20.00 uur. Zaterdag 6 februari Burgh-Haamstede Rekreatiezaal camping Duinrand. Toneeluitvoering „de Hutspot" voor bejaarden. 14.00" UUri' Renesse Dorpshuis. Jaarlijkse uitvoering fan- farekrops „Luctor et Emergo". 19.30 uur. Brouw ersh a ven Ophalen oud papier, sportvereniging Brouwershaven. Vanaf 9.00 uur. Tonnenmagazijn. Grote Avond, to neelavond, P.J.Z. 19.30 uur. Dinsdag 9 februari Brouwershaven Tonnenmagazijn. Kijk- en praatbij eenkomst, „Bodem Ontwatering". 14.00 uur. Verenigingsgebouw. Bejaardensoos Kerkwerve. 14.30 uur. Woensdag 10 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst geschiedenis Z.V.U. Aanvang 20.00 uur. School Schuurbeque Boeyestraat. Voorlichting brugklassers. 13.30 uur. Voorlichting ouders. Hoofdgebouw. 19.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Oranje-komité. 20.00 uur. Sirjansland Verenigingsgebouw. Vergadering Reformatorische Kontaktvereni- ging. 19.45 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Vergadering Interge meentelijke Planningsgroep Schou- wen-Duiveland/St. Philipsland. 19.45 uur. Donderdag 11 februari Zierikzee Bovenzaal „Huis van Nassau". Ver gadering sportraad. 19.30 uur. Burgh-Haamstede De Graaf van Haamstede. Dona teursvergadering Oranje komité Burgh-Haamstede. 19.30 uur. Vrijdag 12 februari Burgh-Haamstede Rekreatiezaal camping Duinrand. Uitvoering sportvereniging DFS. 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Uitvoering Smalstadskoor. Aanvang: 19.30 uur. Maandag 15 februari Zierikzee RGS, Manhuisstraat. Kursus filmen. 20.00 -21.30 uur. „Onder de wieken". Ouderavond. Aanvang: 19.45 uur. Dinsdag 16 februari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. ZWN station. Vertrek exkursie hoog ovens, ver. oud-leerlingen tuinbouw- winterkursussen. Zierikzee, 7.00 uur. Haamstede Rekreatiezaal Ger. Kerk. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afdeling Wester- schouwen jaarvergadering. 14.00 uur. Woensdag 17 februari Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Concertzaal. Blijspel „Ik voor jou en jij voor mij". 20.00 uur. Donderdag 18 februari Zierikzee „Huis van Nassau". VARA-afdeling Schouwen-Duiveland, jaarvergade ring. 19.30 uur. Bruinisse Pleintheater Aquadelta. Jongeren- middag C.C.C. 13.30 uur. Vrijdag 19 februari Zierikzee „De Zeeuwsche Herberghe". Vissers vereniging. 20.00 uur. Stadhuis. Koncert Jaap van Zweden en Ronald Brautigam. 20.00 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Dinsdag 23 februari Sirjansland Verenigingsgebouw. Viering 25 jaar bejaardensoos Sirjansland. 14.00 Vrijdag 26 februari Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Maandag 1 maart Zierikzee Technische school. Kursus bloem schikken. 19.30 - 21.30 uur. Dinsdag 2 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Woensdag 3 maart Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Vrijdag 5 maart Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Dinsdag 9 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Haamstede Hotel Bom. Ned. Ver. van Huisvrou wen, afdeling Westerschouwen, kof fieochtend. 10.00 uur. Vrijdag 12 maart Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Dinsdag 16 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Woensdag 17 maart Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Vrijdag 19 maart Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Vrijdag 26 maart Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Woensdag 21 april Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Woensdag 5 mei Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110)5396,(01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2