Overeenkomst met Padmos Maaskant en gemeente donderdagavond getekend Regionale CBTB vierde vijftig jarig jubileum PAAUWE 4^4 DE ZIERIKZEESCHE COURANT Extra raadsvergadering Bruinisse Oude gemeentehaven wordt aangepast voor 2,5 miljoen Sinaï-macht komt er Hongerende Russin in ziekenhuis Tijdens familiesamenkomst CPB en CPJ PAAUWE B.V. ffih P£ Bii.r ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur. M. J. Bij de Vaate. Uitgave B V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5.60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Maandag 1 februari 1982 138ste jaargang Nr. 23057 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 13b:,! In dit nummer: Beatrixschool op zoek naar dependance BRUINISSE, 30-1. Zichtbaar opgelucht nam raads voorzitter T. C. Hekman zaterdagochtend felicitaties in ontvangst, nadat hij even tevoren met een ferme hamer- klap het raadsbesluit had bekrachtigd, dat aan de nu 22 jaar slepende kwestie „aanpassing oude gemeenteha ven" een eind maakte. „Nu maar wachten op de goed keuringen", aldus Hekman. PARIJS. Bij een frontale botsing tussen twee personenauto's zijn in de nacht van zaterdag op zondag in het bos van Fontainebleau bij Parijs ne gen mensen om het leven gekpmen. JERUZALEM, 30-1. Op zijn weke lijkse vergadering heeft het israëli- sche kabinet er zondag mee in gestemd, dat soldaten van vier Westeuropese landen (Nederland, Frankrijk, Italië en Engeland) deel uitmaken van de internationale Sinaï-vredesmacht, die het gebied gaat kontroleren als Israël zijn mili taire aanwezigheid aldaar per 25 april beëindigt. MOSKOU, 30-12. Een Russische vrouw die in de Amerikaanse ambas sade in Moskou in hongerstaking was, is zaterdagmorgen overge bracht naar een ziekenhuis. Dit heeft een woordvoerder van de ambassade laten weten. Lydia Vasjtsjenko, een 31-jarig lid van de Pinkstergemeente, werd op weg naar het ziekenhuis begeleid door een arts van de ambassade en twee diplomaten. De vrouw zocht sa men met zes andere leden van de Pinkstergemeente die een half jaar gèleden haar toevlucht in de ambas sade van de Verenigde Staten in de Russische hoofdstad. Ze eiste toestemming om naar de VS te mo gen emigreren. Voor Kerstmis begon Lydia Vasjtsjenko met haar moeder een hongerstaking. De laatste hindernis was donderda gavond genomen: toen werd volledi ge overeenstemming bereikt met de beide belanghebbenden, Maaskant en Padmos, door het ondertekenen van een vrijwaringsverklaring. Het was juist déze verklaring, waardoor het raadsbesluit op de laatste raadsvergadering niet geno men kon worden en afgevoerd werd van de agenda. De verklaring bleek voor méér dan een uitleg vatbaar. Zo dienden beide fabrieken afstand te doen van elke schadeloosstelling, ook in de toekomst. Ingewonnen juri dische advies deden Maaskant en Padmos besluiten niet te tekenen, maar zij lieten een andere verklaring opstellen, die tot het gewenste resul taat leidde. Delta-schadewet De verzekering van de aannemer die de werken zal gaan uitvoeren moet eventuele schade voor de fa brieken dekken, terwijl de moge lijkheid om schade via de Delta- schadewet te claimen open werd ge houden. Verlies aan inkomsten als gevolg van de uitvoering van de wer ken (als bijvoorbeeld een schip de fa briek niet kan bereiken) kon volgens de heer Padmos niet gedekt worden, maar daar namen beide heren genoe gen mee. Tot volle tevredenheid van alle partijen werd uiteindelijk de vrijwaringsverklaring getekend. Fiktieve plan Een en ander houdt in, dat mits goedkeuringen worden verkregen, de oude gemeentehaven zal worden aangepast, volgens het zogenaamde fiktieve plan, waarvoor de rijksbij drage wordt begroot op 2.480.000,-. Het plan wordt aangevuld met een hoog opgaande damwand langs de havenzijde grenzend aan de fabriek van gebr. Padmos. Het bestek is hier toe aangepast. Ten behoeve van de rijksbijdrage diende een koncept- overeenkomst tussen rijk en gemeen te te worden goedgekeurd, hetgeen zaterdag m.a.s. geschiedde. G.s. van Zeeland intussen deelde mee dat voor aanpassing van de in dustriehaven een bedrag van 400.000,- als subsidiebedrag werd geaksepteerd door het ministerie van ekonomische zaken. Ook hierover was het kollege zeer verheugd, alhoe wel de betaalbaarstelling (verdeeld over zes jaar in wisselende porties) deze vreugde iets temperde. MOSKOU. De Prawda, het orgaan van de Communistische Partij van de Sowjet Unie, heeft zaterdag geschre ven dat de huidige Amerikaanse re gering van president Reagan de poli tieke erfenis van Franklin Delano Roosevelt met voeten treedt. Het blad eert in een artikel de nagedach tenis aan de 100 jaar geleden geboren Amerikaanse president. BRUINISSE. Kogel door de kerk voor de oude gemeentehaven. Nu nog wachten op de goedkeuringen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het eerste bedrag zal worden uitge keerd op 1 augustus 1982. Onderhandelingen Alle raadsleden zwaaide de burge meester lof toe voor de gevoerde on derhandelingen, die nu tot een goed einde waren gekomen. M. Verspoor betrok ook andere burgemeesters uit de 22-jarige periode bij zijn felicita ties. De heer Hekman op zijn beurt delegeerde de lof aan betrokken wet houders en sekretaris, die achter de schermen veel werk hadden verzet. „Het was een moeilijk probleem waar we jaren voor hebben moeten vechten als gevolg van de Deltawer ken. Nu het resultaat op tafel lig kan ik niet anders zeggen dat ik ontzag lijk gelukkig ben met de overeen komst". Voorts hoopte de heer Hekman dat in goede harmonie met alle betrok ken partijen, in het belang van Brui nisse, binnen afzienbare tijd kan worden overgegaan tot de aanbeste ding. Wens Tot slot zij nog opgemerkt, dat in Bruinisse de wens leeft nu dit histo rische raadsbesluit genomen is. Maaskant wellicht zal afzien van uit breidingsplannen in de Vlissingse haven, waarmee de werkgelegenheid in Bru behouden kan blijven. Of dit zo is zal in de toekomst blijken: de heer Maaskant was zaterdag voor kommentaar niet bereikbaar. BROUWERSHAVEN, 29-1. De afdeling Schouwen- Duiveland van de Chr. Boeren- en Tuindersbond (C.B.T.B.) bestaat vijftig jaar. Vrijdagavond werd dit gouden jubileum, dat officieel reeds in november vorig jaar plaatsvond, feestelijk gevierd in het Tonnenmaga- zijn te Brouwershaven tijdens de traditionele familiesa menkomst met de regionale afdeling van de Chr. Platte landsvrouwenbond en de Chr. Plattelands Jongeren. BROUWERSHAVEN. Leden van C.B.T.B., C.P.B. en C.P.J. bijeen tijdens de koffiemaaltijd in het Tonnenmagazijn. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Na de gezamenlijke koffiemaaltijd werd het avondprogramma ingezet met drie liederen door het koor van de C.P.B. onder leiding van me vrouw J. den Boer-Dalebout. Op fraaie wijze brachten de dames: „Je ruzalem, o stad van goud", „O, leidt mij Heer" en „Heilig is de Heer", ten gehore. C.B.T.B.-voorzitter R. J. van der Wekken blikte vervolgens kort terug in de historie van de jubilerende bond. Hij herinnerde eraan, dat de oprichters destijds hun energie en schaarse middelen beschikbaar stel den om te komen tot een C.B.T.B.- afdeling op Schouwen-Duiveland. „Zij putten hun kracht uit het Evan gelie en trachtten Gods geboden in de praktijk te brengen", aldus de heer Van der Wekken. Rode draad Als rode draad door de C.B.T.B.- historie signaleerde de voorzitter de arbeidsverhouding. Zowel voor werkgever als werknemer was het een slechte tijd in die oprichtingspe riode. Vaste werknemers verdienden 1,75 en losse werkkrachten 2,- per dag. Kort nadat in 1933 de statuten van de C.B.T.B. werden goedgekeurd kon de eerste C.A.O. van Schouwen- Duiveland worden opgesteld. De ak- tiviteiten van de Bond strekten zich verder uit tot de gezamenlijke aan koop van kunstmest en zaaizaad en later ook tot gezamenlijk poten en planten. Er vonden in die beginperiode ook vele besprekingen plaats, sommige zelfs buiten de regio. De heer Van der Wekken kwam in dit verband met een kostelijke anekdote over een reis naar Rotterdam door enkele bestuursleden. Na de oorlog brak ook voor de C.B.T.B. de opbouwperiode aan. De aansluiting bij de Centrale Aankoop Vereniging (C.A.V.) 't Sas verliep wat moeizaam, maar kwam tenslotte toch tot stand. Ook de samenwerking tussen de drie landbouworganisaties kwam maar langzaam op gang, maar Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidwea 20a - Zonnemaire Telef. o .112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 8 pagina'; OAAAAAAAAAA#\AAA#WVW%AAT. Een maatschappij is een sa menstel van tegenstrijdige krachten, die in evenwicht moet gehouden. G. Ie Bon is volgens de voorzitter nu toch goed te noemen. Onderwijs De C.B.T.B. heeft in het verleden ook fel gestreden voor de realisatie van een Chr. Landbouwschool. Vlak voor de ramp in 1953 werd toestem ming verleend voor de bouw van een school in Kerkwerve. De school is er niet gekomen. Wel kon in 1958 de Chr. Huishoudschool in Bruinisse worden geopend. Zoals bekend is de ze school inmiddels verplaatst naar Zierikzee en vormt onderdeel van de Chr. Scholengemeenschap. Een van de hoogtepunten noemde de voorzitter de grootscheepse hulp- aktie aan Salland. Hulde bracht de heer Van der Wek ken aan enkele stuwende krachten achter de C.B.T.B.: de heren S. Bij de Vaate, A. M. den Boer, J. A. van Wa- veren, A. v. d. Vaate, D. v. d. Sluis, J. A. v. d. Bijl sr en jr.. J. C. van Beve- ren en W. den Boer. In zijn toekomstvisie meende de huidige voorzitter, dat het niet in de eerste plaats zal gaan om belangen behartiging maar dat vooral vanuit het principe gehandeld zal moeten worden. Hij was derhalve van me ning, dat bij het opstellen van een be leidsprogramma over de eigen belan gengroep heen gekeken moet worden of geen andere groepering schade wordt berokkend. Principiële aanpak Verder vestigde hij de aandacht op Vervolg pag. 4- Advertentie Verwachting tot dinsdagavond: Droog en koude nacht Droog weer met wolkenvelden. Mini mumtemperatuur van plus 2 in Zee land tot min 3 graden in het oosten; in de nacht kans op mist; middagtem- peratuur ongeveer 6 graden; zwakke tot matige zuidoostenwind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 5 febr.: Woensdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 40%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: zuid 5 Donderdag: Kans op neerslag: 30%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: z.-oost 4 Vrijdag: Kans op neerslag: 20%. Min.temp.: 0 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: z.-oost 4 ZON- EN MAANSTANDEN 2 febr. Zon op 8.19, onder 17.29 Maan op 12.08, onder 02.09 Volle Maan: 8 febr. (08.57) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 8 febr. 8.31 21.24 2.21 15.09 Doodtij: 3 februari HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 1-2. Het K.N.M.I. deelt mede: Tijdens opklaringen en bij weinig wind daalde de temperatuur in de nacht van zondag op maandag in het oosten van land tot min 3 a min 5 graden. Ons land bevindt zich in het overgangsgebied tussen een hoge- drukgebied boven de Alpen en oceaanstoringen. Deze storingen trekken via de Britse eilanden naar het noordoosten en het ziet er niet naar uit dat deze slechtweergebieden het weer dinsdag bij ons zullen beïn vloeden. Naast enkele wolkenvelden wordt droog weer verwacht bij een matige zuidoostenwind. De tempera tuur kan in de nacht van maandag op dinsdag plaatselijk weer tot onge veer min 3 graden dalen. De middagtemperatuur bereikt waarden van ongeveer 6 graden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1