Automatisering van machines en werktuigen in akkerbouw 01110-6551 Lage prijzen voor goede mosselen DRUKKERIJ LAKEN MAN 0CHTMAN BV ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ERIC DE NOORMAN Toeneming in toekomst Een pulpaffaire in Stampersgat Vrouwen in de brandweer? Visserijberichten Voor 55 jaar SUCCESJES KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG INGEZONDEN STUKKEN De „Slavenkas" Zierikzee Gratis zeereis 1982 OVERDENKING Wigberths wraak 8 AMSTERDAM, 28-1. De automatisering van machi nes in werktuigen zal in de komende jaren in de akker bouw van meer betekenis worden. Van dorskasnaar micro - computer. De micro-computer voor het bedienen van machines in de computer voor het verkrijgen van informatie zullen geleidelijk meer worden toegepast. Die in formatie kan bijvoorbeeld gaan over het beste gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen, verbeteringen van bouwplan of boekhouding. De ABN-bank doet deze voorspel lingen in een brancheschets van de akkerbouw. STAMPERSGAT, 28-1. De rijkspo litie in West-Brabant heeft de zoge naamde pulpaffaire op enkele admi nistratieve handelingen na afgerond. In totaal zijn vijf personen aange houden, van wie er vier ingesloten zijn. De vijf zijn, volgens de rijkspo litie, betrokken geweest bij fraudu leuze handelingen met pulp, potaar de, kunstmest en granen. Daarmee zijn bedrijven en een partikulier be nadeeld voor in totaal 370.000 gul den. De fabriek van de Suikerunie in Stampersgat is benadeeld voor een kwart miljoen, de opslag van hetzelf de bedrijf in Dinteloord voor 30.000 gulden, de Centrale Suikermaat schappij voor 70.000 gulden, de Liga fabriek in Roosendaal voor 6.000 gul den, een potgrondbedrijf voor 10.000 gulden en een partikulier voor enke- le duizenden guldens. Foutieve wegingen De daders werkten door foutieve wegingen toe te passen, vrachtbrie ven te vervalsen dan wel te vervan gen, door tijdens transporten hoe veelheden grondstoffen bij een mede dader af te leveren ofwel door minde re kwaliteit goederen te leveren dan was overeengekomen. De arrestan ten zijn vader en zoon K. uit Wouw (60 en 37 jaar oud, beiden vervoerder), de 42-jarige handelaar en transporteur J. P. uit Oud-Gastel, de 44-jarige CSM-medewerker J. O. en de 51-jarige werknemer H. G. vam de Liga-fabriek in Roosendaal. DEN HAAG. 28-1. De kans bestaat dat in de toekomst ook vrouwen bij de brandweer worden ingeschakeld. De op vattingen hierover binnen de brandweerkorpsen zijn op het ogenblik echter nogal verschil lend. Na een representatief on derzoek onder 3709 brandwee rofficieren kon 16 procent zich vrouwelijke kollega's niet voorstellen en 2 procent vond zoiets zelfs onmogelijk. De overige 82 proent meent, dat de komt van vrouwelijk offi cieren toch wel een positieve verandering onder de brand weer teweeg kan brengen. Dit blijkt uit een rapport beroepsbrandweeroff icier, visie en perspektief', op gesteld door de Rijkspsycholo- gische Dienst (RPD), waarvan het eerste exemplaat donder dag in Den Haag werd aange boden aan staatssekeretaris Leijenhorst van binnenlandse zaken. Volgens dit rapport zal het aantal beroepsbrandwee- rofficieren in de komende ja ren moeten worden uitgebreid, vooral met het oog op de uit breiding van de taken als ge volg van de opheffing van de organisatie bescherming be volking. De verandering in de brandweertaken zullen eerder uit de maatschappelijk dan uit de technische hoek komen, zo wordt verwacht. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DRIEBERGEN. De Algemene Ver keersdienst van de rijkspolitie in Driebergen houdt er rekening mee, dat /«terdag 30 januari ca 10.000 mo torrijders uit allen delen van het land zullen deelnemen aan de pro- testtocht naar het Binnenhof in Den Haag vanwege de nieuwe dreigende motorfietsbelasting. DÉN H AAG. De Tweede Kamer zal nog enkele weken wachten op het re geringsrapport over de investe ringsplannen van Shelle en Esso. Deze bedrijfstak heeft volgens de bank behoefte aan betere machines. Het aantal is voldoende, de huidige vraag is dan ook hoofdzakelijk een vervanggingsvraag. Genenmanipulatie Een geringer verbruik van kunst mest en bestijdingsmiddelen zou in de verre toekomst een resultaat kun nen zijn van een nieuwe tak van we tenschap: de genenmanipulatie, het onderzoek inzake beinvloeding van de erfelijke eigenschappen van plan ten. Als een verrassende ontwikke ling in de akkerbouw noemt de bank de opgeleefde belangstelling voor het gebruik van windenergie en paar- dentractie. De Nederlandse akkerbouw, ver telt de ABN-bank verder, haalt met vier van zijn produkten de hoogste gemiddelde hectare-opbrengsten. Die produkten zijn wintertarwe, klei-aardappelen, zetmeelaardappe- len en suikerbieten, In een kwart eeuw stegen de hectare-opbrengsten daarvan met resp. 68, 35, 52 en 20 pro cent. Er zijn in ons land bijna zeven tigduizend akkerbouwbedrijven, die samen voor bijna drie miljard gulden per jaar produceren. Ongeveer tach tig procent van die produktie bestaat uit granen, suikerbieten en aardap pelen. Akkerbouwareaal Op korte termijn ziet de ABN-bank niet veel kans dat het Nederlandse akkerbouwareaal „tussen 1960 en 1980 blijkens cijfers van het landbouw-ekonomisch instituut Lei verminderd van 885.000 tot 705.000 hectare" weer gaat toenemen. De bank geeft de verwachting door van het ministerie van landbouw: toestemming van de oppervlaktes wintertarwe, koolzaad en veldbo men, een beperkte groei bij snijmais, areaalvermindering bij zitmeelaar- dappelen en andere graansoorten dan wintertarwe. Het aantal bedrijven zal verder af nemen, de gemiddelde bedrijfsgroot- te toenemen. In de komende tijd kan het tot versnelde bedrijfsbeëindiging komen, als gevolg van de opschor ting daarvan in de afgelopen jaren. Ons telefoonnummer is gewijzigd Nieuw telefoonnummer: EN redaktie administratie ADVERTENTIE. Van af heden ver krijgbaar: Versch gebakken schol 10 en 15 cent per stuk, Groote vette nieuwe zalmbokking 15 cent per stuk, nieuwe spekbokking 10 cent per stuk. Bosjes Engelsche sprot 20 cent per bosje. Lekkere bakbokking 5 cent per stuk. DREISCHOR. Sinds eenige dagen werden hier van onbeheerd staande fietsen belastingplaatjes vermist. Het is der politie mogen gelukken een tweetal personen bij een verhoor tot bekennen te brengen, als dief en heler, waarna procesverbaal is opge maakt. ZIERIKZEE. Het gemengd koor „De Lofstem" gaf Woensdag in de zaal van hotel „Juliana" een welge slaagde uitvoering die heel druk was bezocht. KERKWERVE. Tot deskundige voor uitvoering der Bouwverorde ning is in Zaterdag gehouden verga dering van den gemeenteraad, uit 3 sollicitanten de heer H. H. benoemd. ZIERIKZEE. Op grond van het on derzoek naar de afwikkeling van het telefoonverkeer, in Augustus 1926, zla het interlocale telefoonnet wor den uitgebreid. Rotterdam zal een nieuwe telefoonverbinding verkrij gen met Zierikzee. SCHEEPVAART Abida, 27-1 van Monrovia naar Lagos Aludra, 27-1 van Port Gentil naar La Palaice Antilla Bay, 27-1 van Rotterdam naar Terneuzen Nedlloyd Adelaide, 29-1 te Welling ton Nedlloyd Nassau, 28-1 te Bridgetown MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 28-12. Aanvoer: 232 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 2500 - 3900; voljarige 1950 - 3050; 2V2-jarige, luxe (merries) 1700 -ƒ 2600; 2V2-jarige luxe (hengsten) 1550 -ƒ 2600; lV2-jarige, luxe (merries) 900 -ƒ 1700; llh- jarige, luxe (hengsten) 900 -ƒ 1700; veulens, merries 750 -ƒ 1400; veu lens, hengsten 700 -ƒ 1350; hitten 600 - 1500; Shetlandse pony's (ruins) 250 - 550; Shetlandse pony's (merries) 250 - 650. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 6,55 - 7,55; oude slachtpaar- den 6,45 - 7,45. De handel was normaal. De Eierveilingen BARNEVELD, 28-1. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 4.181.820 stuks. Stemming: redelijk. 1 Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 12,90 - 13,50; 56-57 gram 15,35 - 15,50; 60-61 gram 15,75 - 15,80; 65-66 gram 16,05 - 15,50. Eierveiling: Aanvoer 1.025.640 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 13,65 - 13,15; 56-57 gram 15,50 - 15,60; 61-62 gram 15,65 - 15,75; 66-67 gram 15,70 - 15,75. Eiermarkt: Aanvoer ca. 1.200.000 stuks. Handel: redelijk. Eieren van 48-54 gram 12,50 -ƒ 15,70 per 100 stuks, kg-prijs 2,60 - 2,91; 57-61 gram 16,15 - 16,25 per 100 stuks, kg-prijs 2,83 - 2,66; 64- 67 gram 16,30-16,40 per lOOstuks, kg-prijs 2,55 - 2,44. BRUINISSE/Z1ER1KZEE, 29-1. Hoewel vorige en begin deze week de aanvoer van het Wad aarzelend op gang kwam omdat veel mosselkwe kers nog, ondanks de ongunstige tij en, met de bebakening van hun per celen bezig zijn geweest, was er mede door de Zeeland mosselen genoeg aanvoer in Yerseke, dat de prijs drukte. Maandag en dinsdag werden er 32 partijen aangevoerd waarvan er 18 in het mosselfonds verdwenen. De over ige partijen brachten net even boven de 20,- op. Hotelkwaliteit Slechts een enkele partij van de ho telkwaliteit bracht 32,35 op. Woensdag en donderdag kwamen 55 partijen mosselen aan de veiling, waarvan er 18 in het mosselfonds te recht kwamen. De prijs van de meeste partijen lagen begin 20,- maar de kwalitatief iets betere Wad mossel lag wat beter in de markt met prijzen tussen de 27,- en afhanke lijk van het stukstal, tarra en het vis- gewicht 35,-. Een partij beste mos selen bracht 41,84 op. ETTEN-LEUR. President- Komtfiissaris Kymp?ers van het met faillissement bedreigde Tornado- bedrijf in Etten-Leur wil alsnog pro beren van het Belgische moederbe drijf Bekaert gedaan te krijgen dat ern een afvloeiingsregeling komt voor de 315 met onstalg bedreigde medewerkers. ROTTERDAM. De Rotterdamse ge meenteraad heeft een kwart miljoen gulden uitgetrokken voor een opk napbeurt van het eiland Brienen- doord. OLST. De exportslachterij en vee- hanlde Hogeslag in Olst is door de rechtbank in Zutphen failliet ver klaard. UTRECHT. De irritaties bij de top van de Industriebond FNV over de manier waarop de Rotterdamse bondsbestuurder Johan Stekelen burg zich kandidaat heeft gesteld als opvolger van de huidige bondsvoor zitter Arie Groenevelt die in '83 zijn funktie neerlegt, zijn nog lang niet van de baan. Door YE 20 zijn in Yerseke het mil joenste ton mosselen aangevoerd dit seizoen, een verhoogde aanvoer van maar liefst 400.000 ton in vergelij king met het vorig seizoen om deze tijd. HILVERSUM. Philips Telekom- munikatie Industrie in Hilversum heeft van Koeweit opdracht gekre gen voor de levering en installatie van vijf nieuwe telefooncentrales ter waarden van ongeveer 30 miljoen. UTRECHT. De Landelijke Specia listen Vereniging houdt vast aan het „protocol" dat in december 1980 een eind maakte aan het konflikt tussen LSV en de regering over de specia listeninkomens. Te koop: Div. showroomkeukens te gen scherpe prijzen. Bouw-en Keukencentrum Jan P. Boogert b.v., Wilgenstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. U blijft op de hoogte met de ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Hout en diverse andere open haard brandstoffen in handi ge meeneem-verpakking. (Ook een leuk idee voor een warme attentie). Fa. L. Ber- revoets Zn, Wevershoek 9, Zierikzee. Kwaliteits open-haarden, 50 en 60 cm vuurbreedte, in struktuur uitvoering, geheel compleet met smeedijzeren vuurkorf en aslade. Slechts 375,- incl. B.T.W. Afgehaald a contant. Bouw- en Handels- ond. Jan P. Boogert b.v., Wil genstraat 1, Oosterland, tel. 01114-1641. Commissarissen van de „Slaven kas" te Zierikzee vestigen de aan- da. ht op de traditionele mogelijk heid voor een Zierikzee's meisje of jongen van tussen de 16 en 26 jaar om gratis een zeereis mee te maken met het zeezeilschip de gaffelschoener „Eendracht". In verband met deze gelegenheid wordt in het algemeen wel enige be langstelling gevraagd voor het zei len. Vervolgens wordt verwacht van diegene die door loting als de geluk kige zal worden aangewezen dat zij Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. De Rooij. 11.00 uur ds. Assendorp. 19.00 uur ds. De Rooij. Herv. Vereni- gingsbouw: 19.00 uur ds. Assendorp. Kerkwerve: 11.00 uur ds. A. Kam man, Kinderdijk. Serooskerke: 10.00 uur ds. Meyer, em. pred. Scharendij- ke; 11.30 uur zondagsschool. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 10.00 uur eerw. heer De Jong, Hoogerhei- de; 19.00 uur kand. J. P. Kraaijen- veld, Utrecht. Renesse: 9.30 uur ds. Fahner. Noordwelle: 11.00 uur ds. Fahner. Scharendijke: 9.30 uur ds. A. Kamman, Kinderdijk, legerpredi- kant. Brouwershaven: 11.00 uur de heer J. C. Messe, Wemeldinge. Zonne- maire: 9.30 uur de heer J. C. Messe, Wemeldinge; 11.00 uur zondags school. Noordgouwe: 9.30 uur ds. D. T. Los, Rotterdam. Dreischor: 11.00 uur ds. D. T. Los, Rotterdam; 17.00 uur zondagsschool kleinen, 19.00 uur zondagsschool groten. Ouwerkerk: 10.00 uur de heer Rouw; geen zon dagsschool. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. Van den Ban. Oosterland: 10.00 uur ds. Plante, H.D., m.m.v. jeugd koor Joy, Zierikzee; 18.00 uur de heer Rouw. Sirjansland: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur ds. Teekens. Lutherse Kerk Zierikzee: Geen dienst. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. Blokland; 18.30 uur ds. Stutvoet, Brouwersha ven. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur ds. Eikelboom (19.00 uur avondge bed). Scharendijke: 10.00 en 19.00 uur de heer K. Baas, Ooltgensplaat. Brouwershaven/Zonnemaire: 10.00 uur ds. Stutvoet, 15.00 uur ds. A. v. d. Waal, Middelharnis. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. A. C. Verheul, Sleeu- wijk; 17.00 uur de heer A. v. d. Schee, Spijkenisse. Bruinisse: 10.00 uur de heer A. v. d. Schee, Spijkenisse;17.00 uur ds. A. C. Verheul, Sleeuwijk. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur leesdienst. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. De Graaf, '18.00 uur ds. Van der Sluys, Kerk werve. Kerkwerve: 10.00 uur ds. Van der Sluys, 18.00 uur ds. De Graaf, Zierikzee. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur ds. Oosterbroek. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 uur leesdienst; 15.00 uur ds. Van Gelder, Nieuwer kerk, H.D.. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur leesdienst. Oosterland: 10.00 en 18.30 uur ds. Van Gelder; 14.30 uur leesdienst. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.00 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur of hij een verslag van deze reis maakt en dit verslag zal inleveren bij de se- kretaris van de „Slavenkas". Van de aanvragers ontvangen com missarissen gaarne een schriftelijke aanmelding waarop naam, adres, leeftijd, opleidingsinstituut of werkkring eventueel het telefoon nummer staat vermeld. De aanmeldingsbriefjes dienen te worden ingeleverd bij de sekretaris van de „Slavenkas", de heer J. C. van Beveren, Weststraat 38, 4301 BX Zierikzee. Telefoon (01110) 2590. De sluitingstermijn is gesteld op 25 februari 1982. Vorig jaar was de ge lukkige: Frank Schaap. Commissarissen zien met belangstel ling uw aanmelding tegemoet. Commissarissen „Slavenkas" leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholieke Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 9.30 uur. Haamstede: zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur ds. Alb. van den Ban. „Want daar gebiedt de Here de zegen, leven tot in eeuwigheid." Psalm 133 3b Dit bedevaartslied heeft betrek king op het gevoel van broederschap die men ervaart door het samen op trekken naar de tempel. Het is goed om samen op te trekken naar de tempel. Het is goed om sa men in de dienst van de Heer te staan. Ja, er is overvloedige zegen aan verbonden. Heel beeldend zegt de psalmist, als olie op het hoofd van Aaron die zo overvloeidg is dat het zijn kleding doordrenkt en een kost bare geur verspreidt. Zo overvloedig als de dauw op de Hermon, die on misbaar is voor de vruchtbaarheid van het land. Zegen en leven tot in eeuwigheid. Dat is de zegen der zege ningen, zij die wonen in liefde, wo nen niet alleen in God, maar wonen reeds in de hemel. Gelijk de volkomenheid van de liefde de zaligheid is van de hemel, zo is de oprechtheid van de liefde het onderpand van die zaligheid. Zij die in liefde en vrede wonen zul len bevinden dat de God der liefde en des vredes thans met hen is, en wel dra zullen zij voor eeuwig bij Hem zijn in de wereld van eindeloze liefde en vrede. Hoe goed is het dan, en hoe lieflijk! Ltn. Leger des Heils KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Apeldoorn: A. P. Nau- ta te Meppel. Bedankt voor Wapenveld: W. West- land te Lunteren. Gereformeerde Kerken Aangenomen naar Maarssen: H. A. Marsman te Nagele-Tollebeek; naar Rijnsburg: J. Cziria te Wieringer- werf. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Beverwijk en te Ferwerd-Hallum: drs. H. Drost, kand. te Enschede; te Berkum en te Leiden: D. Vreugdenhil te Curacao (voor de miss.dienst). Aangenomen naar Drachten Zuid- Oost (miss. dienst te Mamelodi (Z. Afr.): T. de Boer te Aduard. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te H. I. Ambacht: P. Hon- koop te Kampen; te Woerden: A. Moerkerken te Nieuw Beijerland, die bedankte voor Poortvliet. 16. Het doel van de tocht blijkt een - in de be schutting van een laagte gelegen - kampement te zijn. Zodra ze de ruimte binnen de vuren en de lage lederen tenten betreden, wordt Wig- berth van de anderen gescheiden. Achter hen snikt Mildred zachtjes, wanneer Eric en zijn troepje voor de hoofdman worden geleid. De Pictenaanvoerder, die hen gevangen nam zit naast hem en de Noorman vraagt zich af, waarom de man zo beteuterd kijkt, als hij met een schok het gelaat van de hoofdman kent. De Piet, die zij aantroffen in de ruïne. „Zo zien wij elkaar weer", klinkt 's mans stem droog. „Het volk der dapper Pieten haten vreemdelingen en het wenst geen diensten van hen te ontvangen. Gij hebt mij verzorgd en, mij van een zekere dood gered. Dat is een schuld. Die schuld zal ik inlossen. Nu! Gij zijt vrij. Uw schip is verwoest, maar ge kunt lo pend op Brits gebied komen voor zolang het nog Brits gebied is Zien wij elkander weer, dan is het als vijanden, zoals het be hoort. Ga nu!" Het duizelt de Noorman. Maar een kleine hand rukt hem aan de arm van Mildred's stem klinkt achter hem - verstikt van tranen - „Mijn arme broeder redt hem laat hem niet alleen hier „Een trots, nobel gebaar", zegt Eric kalm tot de Piet. „Wij hebben geen wrok of vijandschap in ons hart jegens het volk der Pieten. Zo zij echter de vijandschap verkiezen, het zij zo mochten wij elkander ooit weer ontmoeten, laat dan de beste overwinnen Wij zullen graag vertrekken, maar veroorloof ons dan nog een gunst Laat de gevangene, die gij apart gehouden hebt, met ons gaan 4 f

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8