Een kleinigheid vergeten SGP verwerpt voorontwerp anti<Üskriiïiinatiewet Polen bouwt ondergrondse met Sowjet-hulp Van wekelijks naar maandelijks Boos over lening Een en een kwart miljard voor herstel woningwetwoningen De chemische wapenwedloop Welzijns voorzieningen Kijken naar Russische tv Wat biedt de BEELDBUIS? mmm 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 29 januari 1982 Nr. 23056 5 WARSCHAU, 28-1. Polen bouwt in Warschau een ondergrondse met Sowjet- hulp. Zijn pers was nog allerwegen bezig met de westelijke reakties op de jongste rede van generaal Jaruzelski, maar via zijn radio leverde het land al bittere kritiek op de verklaring van Reagan. Bekend werd ook, dat aartsbis- Praag zou oorspronkelijk volgens schop Glemp op 4 februari een be- een Zweeds systeem worden aange- zoek van een week aan Rome begint. legd, maar dit werd Sowjet-techno- Dit werd uit Rome vernomen. Uit logie na de door Moskou geleide in- welingelichte kringen in Warschau val van het Warschau-pact in Tsje- werd gemeld, dat de Poolse minister choslowakije. van justitie, Sylwester Zawadzki, vergeefs heeft gepoogd af te treden uit protest tegen pogingen van het militaire bewind in Polen gerechts hoven een gedragslijn tegenover overtreders van de staat van beleg voor te schrijven. Negentig km Het begin van de aanleg van de on dergrondse in Warschau met Sowjet- hulp volgend jaar werd volgens PAP door Jaruzelski aangekondigd in zijn rede voor het parlement. Het systeem zou 90 kilometer lang moe ten worden en de persoonlijke in stemming van Sowjet-leider Brezjn- jev hebben. De ondergrondse in DEN HAAG, 28-1. Laat werklozen hun WW-formulie- ren voortaan maandelijks in plaats van wekelijks inleveren en het schrijnende perso neelstekort bij de gemeentelij ke sociale diensten zal worden teruggedrongen. Dit stelt de vereniging van direkteuren van overheidsorganen voor so ciale arbeid (DIVOSA) in Den Haag in een brief aan staatsse- kretaris Dales van sociale za ken en werkgelegenheid. In een toelichting op de brief verklaarde woordvoerder Lammers van DIVOSA don derdag dat gemeenten als Den Haag en Den Bosch er al toe over zijn gegaan WW-ers hun formulieren een keer per maand te laten invullen. De meeste sociale diensten zitten tot over hun oren in het werk en kunnen de wekelijkse af handeling van de formulieren - wettelijk verplicht - niet meer NIJMEGEN, 28-1. Hoogst kwalijk is het, dat bij de eerste de beste terug gang van de ekonomie een grootwin kelbedrijf wordt bevoordeeld met een lening tegen een lagere rente dan voor door het rijk gegarandeerde krediten voor het midden- en klein bedrijf. Aldus reageerde donderdag de stichting Mitex uit Nijmegen op de garantie die het ministerie van ekonomische zaken heeft gegeven op een lening van vijftig miljoen gulden tegen 12,75 procent rente aan de KBB-groep (onder meer de Bijen korf). In Mitex zitten verschillende bonden van textieldatailhandelaren. WASHINGTON. President Ronald Reagens toezegging dat hij binnen kort gedetailleerd verslag zal doen over zijn buitenlandse politiek, bete kent dat hij beslissingen zal moeten nemen ten aanzien van Polen, Cuba en anderen zaken die hij tot nu toe uit de weg is gegaan. VATICAANSTAD. Voor de eerste maal zullen alle Rooms-Katholieken geraadpleegd worden bij de voorbe reiding van een wereldbisschoppen- konferentie. Deze vindt herfst 1983 plaats. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND ROTTERDAM. Het Gemeente- Energiebedrijf Rotterdam (G.E.B.) wil volgend jaar beginnen met het ombouwen van de centrale op de Maasvlakte, zoadat deze geschikt wordt voor het gebruik van kolen. DEN HAAG. De voorstellen van het kabinet om de WAM-toeslagen voor uitkeringstrekkers met een uit kering vanaf tachtig procent van het modale inkomen te binden aan een maximum zijn bij de regeringsfrak- ties op grote bezwaren gestuit. DEN HAAG. De onderwijsvakor ganisaties hebben hun achterbannen opgeroepen tot protest tegen de maatregelen die minister Van Keme- nade (onderwijs) heeft voorgesteld om de ekonomische moeilijkheden het hoofd te bieden. ROTTERDAM. Binnenkort start in Rotterdam een onderzoek naar de werkloosheidsproblemen in met na me de oude wijken van de stad. In die wijken is het werkloosheidspercen tage opgelopen tot 20 a 25 procent van de beroepsbevolking. UTRECHT. De vakorganisatie voor middelbaar en hoger personeel NCHP zal in de komende CAO- onderhandelingen niet met een loon eis van één procent of meer komen, zoals de bond in december had aange kondigd. BUNSCHOTEN. Het C.D.A. in Bunschoten is er niet langer op tegen, dat het zwembad in die plaats ook op zondag open gaat. Deze partij wil blijkens het programma voor de ko mende raadsperiode een proef om te bezien of openstelling op zondag haalbaar is. DEN HAAG, 28-1. Minister Van Dam (volkshuisvesting en ruimtelijke orde ning) heeft voor 1982 ruim 1,4 miljard gulden beschikbaar gesteld voor verbe tering van woningwetwoningen. Dat heeft zijn ministerie donderdag bekend gemaakt. Hiermee kunnen 10.200 voor oorlogse en 19.800 na-oorlogse wo ningwetwoningen worden verbeterd. De minister heeft het oorspronkeljke programma verhoogd met 7.000. Van het totale bedrag wordt circa 811 miljoen gulden gefinancierd met rijksleningen (waarvan 30 miljoen gulden voor kleine verbeteringen be neden de 8.000 gulden) en ongeveer 594 miljoen gulden op de kapitaal markt geleend. Uitgaande van het beschikbare be drag gelden voor alle provincies de volgende gemiddelde verbeterings- kosten: voor-oorloges woningwetwo ningen 68.447 gulden en verbetering en met kapitaalmarktlening 71.300; na-oorlogse woningwetwoningen 31.308 en verbeteringen met kapi taalmarktlening 33.400. DEN HAAG. Er komen twee ad viesraden voor het voortgezet onder wijs. Dit hebben de bewindslieden van onderwijs en wetenschappen donderdag aangekondigd. De raden bestaan uit een beperkt aantal des kundigen. MAASSLUIS. De politie van Maassluis heeft in samenwerking met de postale recherche in Rotter dam een grote partij girobetaalkaar ten en bankcheques met een totale waarde van 100.000 gulden in beslag genomen. De cheques zijn afkomstig van diefstallen en inbraken. WATERINGEN. De rijkspolitie in Wateringen heeft in samenwerking met enkele andere korpsen, het Soci aal Fonds Bouwnijverheid en be lastingambtenaren een bouwfraude ontdekt, waarbij voor ten minste vier miljoen gulden aan premies en belastingen is ontdoken. SCHIPHOL. KLM en Martinair zullen de voorschriften van de Ame rikaanse rijksluchtvaartdienst FAA inzake het aanbrengen van wijzigin gen in het bedieningssysteem van de vleugelkleppen van DC-10 vliegtui gen volgen. Dit hebben woordvoer ders van de beide maatschappijen donderdag meegedeeld. WOERDEN. Volgens de kommissie vervoersvergunningen is er in de sek- tor toerwagenvervoer sprake van schaalvergroting. Weliswaar is het totale aantal vergunningenhouders gedaald van 329 in 1976 naar 305 in 1980, maar het aantal bussen in hun bezit is in dezelfde periode gegroeid van 3295 naar 3388. BA VEL. De instanties die zijn be trokken bij het onderzoek naar de gifbelt in Bavel zullen I maart in het provinciehuis in Den Bosch proberen hun onderzoekmethoden beter op el kaar af te stemmen. AMSTERDAM. Studenten en me dewerkers van het Kunsthistorisch Instituut van de universiteit van Amsterdam zijn donderdag een aktie begonnen tegen de dreigende uitwij zing van de Argentijnse kunsthistori- kus Sebastian Guillermo Lopez. LEEUWARDEN. Twee deskundi gen van de rijkspolitie te water in Leeuwarden gaan vanaf volgende week woensdag aan boord van de mijnenveger „Druhen" proberen het wrak te vinden van de Wieringer kot ter .Jacob Senior", die vorige week vrijdag op de Noordzee in de Duitse Bocht is vergaan. De drie opvaren den zijn daarbij zo goed als zeker ver dronken. DEN HAAG. Minister Gardeniers van volksgezondheid heeft de Twee de Kamer woensdag beloofd dat ze alternatieven die de frakties hebben aangedragen voor een eigen bijdrage van een rijksdaalder op geneesmid delen, snel zal bestuderen. DEN HAAG. Mevrouw Ien van de Heuvel heeft als Nederlands lid van het Europees parlement de ministers van Buitenlandse zaken van de EEG- landen gevraagd er bij de tien rege ringen op aan te dringen, geen waar-, nemers te sturen naar de verkiezin gen in El Salvador. AALTEN. De 19-jarige J.G. Hofij- zer uit Aalten is donderdagmorgen met zijn auto verongelukt in zijn woonplaats. Hij raakte in een slip na een mislukte inhaalmannoeuvre en botste tegen een boom. Hij overleed ter plaatse. DEN HAAG. Het verbond van ver zekeraars in Nederland en de Unie van Assurantie-tussenpersonen heeft geen enkele behoefte aan deelname van overheidsdiensten in de verzeke- ringsbrache. De overheid moet niet op een terrein gaan zitten dat door particulieren goed wordt behartigd, aldus voorzitter Wijkstra van het verbond donderdag. ROTTERDAM. De 21-jarige Rotter dammer S.A.K. is donderdag voor de officier van justitie geleid. De man wordt ervan verdacht in woningen in de wijken Schiebroek en Hillegers- berg 21 inbraken hebben gepleegd met een totale buit van ongeveer 100.000 gulden, BREDA. De vakbonden zullen vrij dag in een gesprek met de direktie van het chemisch bedrijf Hoechst in Breda alsnog bezwaar maken tegen een reorganisatie die in drie jaar 190 van de 450 medewerkers hun baan zal kosten. ROTTERDAM. In 1981 zijn er meer orders geboekt bij Nederandse scheepswerven. De totale waarde van de orderportefeuille bedroeg over het afgelopen jaar 2,33 miljard gulden tegen 1,55 miljard in 1980. ROTTERDAM. De Rotterdamse Diergaarde Blijdorp heeft afgelopen jaar bijna 100.000 bezoekers minder gehad dan in 1980. In totaal brachten in 1981 ruim 800.000 mensen een be zoek aan de diergaarde. DEN HAAG, 28-1. De Vereniging van Wetenschappelijke Werkers heb ben in een brief aan de vaste kom missie voor defensie van de Tweede Kamer erop aangedrongen dat ons land stelling neemt tegen de dreigen de internationale chemische wapen wedloop. De wetenschappers vinden dat Nederland er in Navoverband op moet aandringen dat de Verenigde Staten hun bondgenoten eerst raad plegen voordat het besluiten neemt op het gebied van de chemische be wapening. Voorts dient Nederland vast te houden aan het standpunt dat het zich alleen wil verdedigen tegen che mische aanvallen en niet over aan valswapens wenst te beschikken. Stationering van chemische wapens op Nederlandse bodem dient daarom eveneens te worden afgewezen. DEN HAAG, 28-1. Voor gebruikers van welzijnsvoorzieningen is er een overlegmogelijkheid gekreëerd: het gebruikersplatform. Doel is informa tie-uitwisseling en het bereiden van gezamenlijke standpunten over het beleid. Het belangrijkste motief dat er achter zit is de bezorgdheid over het gebrek aan inbreng van gebrui kers in het welzijnsbeleid, aldus het platform donderdag. HILVERSUM, 28-1. Van de inwoners van Nijverdal die het programma van Moskou 1 via de Russische satelliet Gorizont kunnen ontvangen, kijkt 38 procent nog steeds naar deze programma's. Een en veertig procent heeft alleen in het be gin gekeken uit nieuwsgierig heid. Een en twintig procent heeft Moskou nooit aangezet. Dit blijkt uit een steekproef van de afdeling kijk- en luisteronderzoek van de NOS. Sinds 4 november vorig jaar kan 36 procent van de huishou dens in die plaats via de kabel kijken naar Moskou 1. Sport en kunstprogramma's vallen bij de ondervraagen het meest in de smaak. De Russische sportuitzendingen werden be ter gewaardeerd dan de Neder landse. Nederlandse nieuwsprogramma's scoorden hoger dan Russische. Maandag 1 februari, 20.00 uur, Nederland 1: Candida. Een scène uit dit stuk met v.l.n.r. Jeroen Krabbé als James Morell, Marjon Brandsma als zijn vrouw Candida en op de rug de jonge dichter Pierre Bokma. ZONDAG 17 JANUARI NED. 1: Eucharistieviering vanuit de St. Aegtenkapel opent de uitzending. Dan vanuit het Concertgebouw te Amsterdam de uitvoering van Für Elise uitgevoerd door amateur musi- si. De extra ingelaste uitzending van Studio Sport biedt EK schaatsen va nuit Oslo, en de afdaling voor heren van het WK alpine skiën. Dan de eerste aflevering van een vierdelige reeks over opvoedingsproblemen, sex geloof en politiek Wie weet geti teld. Voor het avondprogramma aan vangt volgen nog beelden van zwem wedstrijden. Alle mensen is het pro gramma getiteld van Sipke van den Land waar hij in Griekenland er op uittrekt om de invloeden van het Christendom te ontwaren bij de Grieks orhodoxe kerk, waartoe 97% van de bevolking behoort. Na het koorzangprogramma U zij de glorie wordt de quiz Ja, natuurlijk weer gespeeld. In Ander nieuws wordt in gegaan op de kritiek van de Gereformeerde-en Hervormde kerk op het door de Evangelische Allian tie uitroepen van 1982 tot Evangelie- satiejaar. NED II: Dag huis, dat tuin, dat op- bergschuur en de Lawaaipapagaai en Jonge mensen op het Concertpodium wormen de programma's in de mid daguren. Kees Schilperoort neemt de kijker mee in het kunstmagazine naar het Frans Halsmuseum in Haar lem en het Rijksmuseum te Amster dam. De VPRO brengt als eerste pro gramma Wolken boven het paradijs de eerste aflevering van een vierdeli ge reeks dokumentaires betreffende toekomstperspektieven en het daar door meebepalende gedrag van de he dendaagse jeugd. Op de literaire vuist wordt gegaan in het diskussie programma De Letteren. Met de ak- tualiteiten rubriek BGTV sluit de VPRO programma af. UTRECHT. Als minister Garde niers van volksgezondheid de geor ganiseerde schooltandVerzoring gaan uitkleden", zoals ze van plan is, be tekent dat het verlies van 1.500 ar beidsplaatsen. GOUDA, 28-1. Het hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij (S.G.P.) vindt dat met het voorontwerp van een anti-diskriminatie wet het on derscheid tussen ,,goed en kwaad" en tussen „recht en onrecht" wordt ver ward en uitgewist. In een donderdag uitgegeven ver klaring dringt het S.G.P.-bestuur er op aan dat van verdere uitwerking van het voorontwerp wordt afgezien. Volgens het bestuur meet de over heid met twee maten als zij zegt geen zedemeesteres te willen zijn. Als voorbeeld wordt genoemd het niet toelaten tot verpleegkundige oplei dingen van mensen die niet willen meewerken aan abortus. Het bestuur vindt het verder onaanvaardbaar dat de kerk in een positie wordt gedron gen, waarin „zij naar buiten een be leid moet voeren dat indruist tegen wat zij intern leert en belijdt". ZONDAG 31 JANUARI NED. 1: 11.00 Eucharistieviering; 12.00 Für Elise13.00 Studio Sport; 16.15 Teleac; 17.00 Wie weet; 17.35 Wilde ganzen; 17.45 Studio Sport; 18.20 Nieuws voor doven; 18.30 In 't ziekenhuis; 19.00 Nieuws; 19.05 Slak- kie en Puntmuts19.10 Alle mensen; 19.35 U zij de Glorie; 20.15 Ja, natuur lijk; 21.50 Ander nieuws; 22.30 Nieuws; 22.35 Nieuws voor doven; NED. II: 12.00 Het Capitool; 13.00 Nieuws voor doven; 14.45 Open school; 15.30 Nieuws; 15.35 Kinder programma. 16.10 Jonge mensen op het Concertpodium; 17.05 Studio Sport; 17.35 Sprekershoek; 17.50 Kunst op het spoor; 18.15 Op zicht; 18.45 Sesamstraat; 19.00 Studio Sport; 19.55 Trekking Lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 Panoramiek20.40 Vijf min. bedenktijd; 20.45 Wolken boven het paradijs21,40 De letteren; 22.25 BGTV; 22.55 Nieuws; MAANDAG 1 FEBRUARI NED. I: Bolke de Beer opent de NCRV avond en de bijbelse figuur Esther staat centraal in Gods Men- senboek. Aubry is het toneelstuk dat op het scherm gebracht wordt. Ge rard Rekers schreef naar het to neelstuk Candida van George Bern- hard Shaw dit blijspel en de hoofdrol wordt vertolkt door Marjon Brandsma. Zij speelt Candida Jeroen Krabbé die van haar man James Mo rell. Pierre Bokma die van de jonge dichter Eugéne Marchbanks. In het verhaal gaat het om de keuze van Candida tussen haar degelijke maar saaie man en de boeiende jonge dich ter. Na het journaal een natuurfilm over de Makaken, de sneeuwapen van Japen, die van grote intelligentie blijkt geven in het aanpassen van hun leef gedrag. NED II: Tarzan de heerser van het oerwoud gaat vooraf aan de afleve ring van Zeg's AAAA hierin wil Gert jan gaan opereren als bruidsfoto graaf. Van vlees en bloed is de afleve ring getiteld van Malu een vrouw. Hierin wordt de opvatting van Malu, dat een relatie met meer diepgang, waar toch man en vrouw gelijke rechten hebben getoest aan de werke lijkheid. Frits Bom presenteerd het programma de Ombusman en in Pisa worden onverkwikkelijk zaken op de hak genomen. Sonja op maandag besluit deze VARA avond. MAANDAG 1 FEBRUARI NED. 1:11.00 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.00 Schooltele visie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Bolke de Beer; 19.10 Gods mensenboek; 19.30 Aubry; 19.35 De woord-in-beeld kwis; 20.00 Candida; 21.37 Nieuws; 21.55 Makaken, de sneeuwwapen van Japen; 22.45 Tot besluit; 22.55 Socute- ra; 23.10 Nieuws; 23.15 nieuws voor doven; NED. II: 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Tarzan; 19.23 Zeg'ns AAA; 20.00 Nieuws; 20.27 Achter het nieuws; 21.10 Malu een vrouw; 22.00 Ombudsman; 22.30 Pi- sa; 22.40 Sonja op maandag; 23.45 Nieuws; 66 Ze snappen best, dat het een wraak neming van Wervelman en de zijnen zal zijn. Tegenover hem zijn we alle maal solidair." Er gaan dagen voorbij, waarop een soort status qou van kracht is tussen Van Vuren en zijn schoonzoon. De gesprekken, die ze samen voeren, zijn schaars en hebben uitsluitend betrek king op de zaak en het werk. Sinds die maandagmorgen is Joop niet meer bo ven geweest Het kontakt komt enkel nog tot stand in de werkplaats. Pas veertien dagen later wenkt Van Vuren op een vrijdagmiddag zijn schoonzoon. Joop volgt hem naar boven en daar zegt Van Vuren op kalme, maar besliste toon: „Ik eh... het lijkt me 't beste, datje een andere baas zoekt Hoe eerder hoe liever. Om je huwelijk niet in de waag schaal te zetten, geef ik je geen ontslag. Je krijgt dus gelegenheid naar iets anders uit te zien. Als je er een paar dagen vrij voor wilt hebben... ga je gang. En laat je daarna alsjeblieft zo min mogelijk zien. Ik heb alle kranten nageplozen over jouw bezigheden in het verleden, als ik ze zo eens mag noemea niet bepaald veel fraais. En zoiets is mijn schoonzoon. Vertoon je alsjeblieft niet meer hier. Evert zal die laatste dagen of weken wel zeggen, wat er moet gebeuren." Joop knikt begrijpend. Alles, wat hij verwacht had, maar dat zijn schoonva der hem op straat zou zetten - daar komt hettenslotte op neer - dat niet hij antwoord enkel, als hij naar de deur te om naar beneden te gaan: „Nooit gedacht, dat ik voor mijn zonden een tweede keer gestraft zou worden, u wordt wel bedankt voor deze trap; ik zal het niet vergeten. DEEL 13 Gerda van Vuren begrijpt er hoe langer hoe minder van. „Waarom wil je ineens weg? Wat is dat voor onzin? Als vader ermee stopt worden Evert en jij eigenaar. Doordat je met mij getrouwd bent Dat staat al lange tijd vast Evert zei indertijd: blij, dat Joop een allround vakman is. Samen zullen we de zaak nog groter kunnen maken. Je bent gek, als je gaat.'" Je vader ik... we accorderen al een hele poos niet meer. Eigenlijk niks waard om bij je schoonvader in dienst betrekking te zijn, Dat geeft vroeg of laat moeilijkheden." „Welke moeilijkhdeden dan? En dat dienstbetrekking is waanzin. Joop. Je werd al beschouwd als mede-eigenaar, dat weet je zelf. je hebt een evenredig aandeel in de winst Je kunt 't nooit beter krijgen dan je het nu hebt! Waar zit je verstand?" „Gerda, je vader en misschien in wat mindere mate je moeder hebben me nooit vertrouwd. Omdat ik niets over mijn vroegere leven kon vertellen. Na die historie met dat geklieder op de muur is het wantrouwen in mij op nieuw verstrekt Dat voel je immmers Door HENK VAN HE ES WIJK op de een of andere wijze! Dus heb ik besloten mijn heil ergens anders te zoeken; dat is voor beide partijen het beste." „En je aandeel in de zaak dan?" Hij lacht „Dat is van jou en blijft voor jou. Trouwens, ik heb 't niet nodig; ik kan het zelf wel verdienen. Let eens op: ik heb binnen een paar weken een andere baas." „Dan ben je weer helemaal knecht!" Ze kijkt hem verstoord aan. „O, is dat een scnande? Tast het soms jouw status aan? Praat geen onzin, Gerda; in nam ik dan zogenaamd mede baas heten, in werkelijkheid beslissen jouw vader en Evert Ik breng de lege briefjes mee, zij schrijven ze wel vol." Gerda windt zich op. „Het is hard- stikke gemeen om zoiets te zeggen! Dat restauratiewerk in de stad dan? Kwam vrijwel helemaal op jouw schou ders en iedereen heeft je er om gepre zen. Ben je het stuk in de krant niet vergeten? En de foto's? Mij dunkt, dat sprak toch boekdelen!" „Ach, Gerda, allemaal heel mooi... het was de uitzondering op de regel... in de ogen van je vader en broer ben ik een armoedzaaier, die er via een ezel bruggetje in gekomen is, Je vader heeft geld; je broer is in werkelijkheid straks zijn opvolger... en dan mag ik er een beetje bij bengelen... pro forma mee beslissen laat me niet lachen..." Gerda schudt enkele malen het hoofd. (wordt vervolgd) ZIERIKZEE. In jeugdsoos Brogum treedt zaterdagavond de formatie Wizzguy op. Deze groep begon ongeveer vijfjaar geleden, zonder enige bandervaring, met het spelen van rock roll nummers. Optredens in Paradiso en het nummer ,,Get you in my train" op de lp Keihard gaven de groep enige bekendheid. De muziek die Wizzguy momenteel produ ceert lijkt op het genre van The Undertones en de wat oudere nummers van de Rolling Stones. Voor tijd: zie soosagenda. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5