Zesde klas-leerlingen bezochten L.H.N.O.-school DE ELZENHOUTBOSJES VAN DE SCHOUWSE WESTHOEK Klacht na overlijden Turks kind te Middelburg Interessante excursie naar orchideeënkwekerij Tante Tine borduurt maar rustig verder ff 4 Plattelandsvrouwen „Open middag" Vijfenzeventig, zesenzeventig JlJ MIDDELBURG, 28-1. De ouders van de tien maanden oude Turkse baby Ya- cob Eren, die woensdagmorgen in een Middelburgs ziekenhuis overleed aan een maaginfektie, hebben een klacht ingediend bij de geneeskundige inspek- tie Zeeland. De ouders zijn in en rond het afge lopen weekeinde met hun baby naar drie verschillende artsen geweest. In de nacht van dinsdag op woensdag werd Yacob ernstig ziek opgenomen in het Middelburgse Gasthuis, waar hij enkele uren later overleed aan uitdrogingsverschijnselen. Voorzover ik nu kan nagaan valt noch de drie huisartsen, noch het zie kenhuis iets te verwijten, maar het onderzoek is in volle gang", aldus ge neeskundig inspekteur dr. S. Lelie. „Het ziekenhuis heeft God zij dank op het juiste moment de regels gebro ken door het kind direkt op te nemen toen de ouders het binnenbrachten, ondanks het ontbreken van een ver- wijsbrief. De kinderarts heeft de ba by nog infusen toegediend en medi cijnen gegeven en is niet bij het ziek bed weggeweest. Het heeft helaas niet meer mogen baten". De ouders zijn vrijdag, voor het eerst met Yacob naar hunjpgen huis artsenpraktijk gegaan, omdat hij last had van diarree. Een van de art sen heeft het kind onderzocht en ver volgens een dieet en medicijnen voor geschreven. Toen hij niet vooruit ging, gingen de ouders zondag met hem naar een huisarts buiten Middel burg, die dat weekend dienst had. Volgens dr. Lelie heeft ook deze arts het kind goed nagekeken en de ou ders geadviseerd door te gaan met het dieet en de medicijnen. Uitdroging Maandag nam de moeder Yacob op nieuw mee naar de huisartsenprak tijk, waar hij dit keer werd onder zocht door de eigen huisarts van de familie. Die konstateerde geen uit droging, iets wat bij diarree vaak voorkomt en voor zuigelingen ge vaarlijk kan zijn. Om eventuele uit droging te voorkomen schreef de arts echter toch een middeltje voor. „Het is een nogal duur preparaat dat je aan een Nederlandse baby niet zo snel zou geven omdat je de ouders dan beter kunt uitleggen dat ze hun kind goed te drinken moeten geven. UTRECHT. De Vereniging van hoofden personeelszaken in zieken huis heeft een soort „instapregeling" voor verpleegkundigen voorgesteld, die ertoe zou moeten leiden dat min der leerlingen die hun diploma halen wegens geldgebrek bij de ziekenhui zen moeten worden ontslagen. WASSENAAR. De Nederlandse ho reca zal zich met hand en tand verzet ten tegen de door de regering beoog de verhoging van de BTW van vier naar achttien procent. ZWOLLE. Een levensmiddelenbe- drijf in Zwolle wil de voor deze IJs- selstad karakteristieke molen „de passiebloem" van de ondergang red den. De huisarts was echter bang dat die boodschap door de taalbarrière niet zou overkomen en heeft dus voor alle zekerheid dat drankje voorgeschre ven. Voor zover er dus sprake zou zijn van diskriminatie, was die in ie der geval niet ten nadele van dit kind", aldus dr. Lelie. De moeder liet dinsdag aan de huis arts weten dat het goed ging met de baby. Diezelfde nacht werd hij ern stig ziek. Flitsen uit het buitenland NEW YORK. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft beslo ten een spoedzitting van de algemene vergadering te houden om de annexa tie van de Golan-hoogvlakte door Is raël te bespreken. WASHINGTON. De regering van El Salvador heeft de Verenigde Sta ten dringend hulp gevraagd bij de vervanging van vliegtuigen, die zijn vernield bij de guerrilla-aanval op de luchtmachtbasis Ilopango. SAN SALVADOR/DEN HAAG. Bij de aanval door guerillastrijders op de grootste militaire basis in El Salvador zijn tien soldaten gedood, zo hebben ooggetuigen gezegd. WASHINGTON. De Amerikaanse oud-minister van buitenlandse zaken Henry Kissinger, de man van de „de tente" met de Sowjet-Unie en China, doet zijn best in de Verenigde Staten weer op de voorgrond te treden. BRASILIA. Regen en overstromin gen hebben de afgelopen week in Brazilië aan zeker 58 mensen het le ven gekost. Volgens de Braziliaanse minister van binnenlandse zaken zijn 12.000 personen dakloos gewor den. AMSTELVEEN. De Ziekenfonds verzekering staat er financieel zorg wekkend voor. De algemene kas van de verplichte verzekering, die op dit moment ruim 700 miljoen tekort komt, moet als gevolg daarvan grote bedragen gaan lenen. BRUSSEL. De Noordatlantische verdragsorganisatie (NAVO) houdt een topconferentie in juni. Plaats van samenkomst is Brussel, zo heb ben diplomaten in de Belgische hoofdstad donderdag gezegd. MOSKOU. De Verenigde Staten ondermijnen de ontspanning en de veiligheid in Europa doordat ze de Poolse crissis ernstiger maken. Dit staat in een gezamelijk communique dat donderdag in Oost-Berlijn is uit gegeven na het officiële bezoek van Andrei Bromyko, de minister van Buitenlandse zaken van de Sowjet- Unie, aan de DDR. CAIRO. Ongeveer vier maanden na de geweldadige dood van president Anwat Sadat valt een voorzichtige koerswijziging te bespeuren in de buitenlandse politiek van Egypte. De nieuwe lijn die dat land onder de huidige president Hosni Moerbarak volgt is het best te karakteriseren met de woorden van een invloedrijke Egyptische functionarisen: „Wij zijn op zoek naar openingen. Sadat heeft veel deuren dichtgeslagen. ZONNEMAIRE, 27-1. De plattelandsvrouwen afdeling Schouwen brachten onlangs een bezoek aan de orchideeënkwekerij van de heer Klompe te Zonne- maire. De heer Klompe ontving de dames in de kas en vertelde het een en ander over het kweken van de orchideeën. Allereerst toonde hij het ketelhuis waar de verwarming wordt geregeld. In de kas is een boven- en een grond- verwarming. De grondverwarming wordt zoveel mogelijk gebruikt. Ie der vak kan apart worden beregend. Hiervoor wordt regenwater ge bruikt. Water uit de waterleiding is ongeschikt omdat dit te veel zout be vat. Bij het sproeien wordt tevens de kunstmest toegevoegd. 14 kleuren De heer Klompe"kWëëRt* 1 orchi- deeënsoort die afkomstig is uit Ame rika en die in 14 kleuren voorkomt. Een orchideeënplant bloeit pas na 6 jaar en groeit voornamelijk in turf- mul. De bloemen kunnen pas geplukt worden als ze helemaal open zijn. Ze worden per bloem geveild. 1 a 2 maal per week gaan de bloemen naar de veiling in Bleiswijk. De bloeitijd is van eind september tot juni. Bedreigingen voor de plan ten kunnen zijn: slakjes, spint, mui zen, die in de bloemenstengels krui pen en hommels die op de honing af komen. Velen benutten de gelegenheid om bloemen te kopen. De presidente be dankte de heer Klompe voor de ont vangst en bood hem een attentie aan. Daarna was er nog een gezellig sa menzijn met koffie in hotel v. d. Weijde in Noordgouwe. ZIERIKZEE, 27-1. Op de Prinses Julianaschool, voor lager- en middel baar huishoud- en nijverheidsonder wijs werd woensdag een „open mid dag" gehouden voor honderdzestig zesde klas-leerlingen van de lagere scholen op Schouwen-Duiveland. Hoewel niet alle zesde klassers als toekomstige leerlingen kunnen wor den beschouwd, vond de direkteur, de heer H. van Dam het nuttig en educatief voor de bezoekers om te weten welke vakken er aan de orde komen. De leerlingen, leerkrachten en ou ders werden in groepen verdeeld en konden onder leiding van Inas- leerlingen een keus maken uit de praktische vakken of de theoretische vakken. Bij tekenen en handenar beid werden in een kort tijdsbestek enkele fraaie werkstukken vervaar digd, bij natuurkunde kwam het be grip magnetisme aan de orde en in de keuken konden de leerlingen hun ei gen pannekoek bakken. Tentoonstelling Aan de hand van een tentoonstel ling en de informatie van de school- dekaan, mevrouw M. Lepoeter werd de bezoekers duidelijk gemaakt wat de mogelijkheden zijn na het behalen van het l.h.n.o.-diploma. De ten toonstelling kon worden gehouden door medewerking van het Directo raat Arbeidsvoorziening en het ar beidsbureau te Zierikzee. Het l.h.n.o. kent afstudeerrichtin gen in onder andere verzorgende be roepen, verkooppraktijk en textiel- verwerkende beroepen. Enkele ver volgopleidingen zijn: Inas-opleiding, kraamverzorging, detailhandel, cou ture en laboratoriumschool. CHIANG RAI (THAILAND). De strijd tussen het Thailandse leger en de privé-macht van de „Opiumlord" Chang Chi-Fu lijkt zich onverflauwd voor te zetten. BRUSSEL. De Europese Kommis sie wil dit jaar bijna twee miljard gulden uittrekken voor voedselhulp aan de ontwikkelingslanden. HAMBURG. Volgens het Westduit- se instituut voor ekonomisch onder zoek in Hamburg zal de wereldhan del dit jaar kunnen profiteren van de bescheiden konkjunktuurverbete- ring die in de westerse industrielan den wordt verwacht. MONROVIA. Het Liberiaanse staatshoofd Samuel Doe heeft gratie verleend aan zes ter dood veroordeel de studentenleiders. De zes zouden vrijdag (vandaag) geëxekuteerd wor den omdat ze hoogverraad hadden gepleegd. WENEN. Dagbladen in Oost- Europa hebben de jongste besprekin gen tussen Gromyko en Haig begroet als een teken van een voortzetting van de dialoog tussen de twee super- mogendheden, maar zij spraken hun teleurstelling erover uit dat het over leg niet tot meer konkrete resultaten heeft geleid. BAD BRAHMSTEDT. Een Oost- duitse man is bij zijn vlucht naar West-Duitsland ernstig gewond door machinegeweren die automatisch gaan schieten als men er voor langsloopt. Dit heeft de Westduitse politie bekendgemaakt. BRUSSEL. Vorig jaar zijn in de Europese Gemeenschap de konsump- tieprijzen met gemiddeld 12,7 pro cent gestegen. Dat blijkt uit gege vens die het Europese Bureau voor de Statistiek in Brussel bekend maakte. OSAKA. Bij een treinongeval in het Japanse Osaka zijn vrijdagmor gen minstens zestig mensen omgeko men en een groot aantal ernstig ge wond. HAVANA. Het Colombiaanse vliegtuigen met aan boord zeven vliegtuigkapers is vrijdagmorgen vroeg (00.10 uur plaatselijke tijd) ge land op het vliegveld van Havana op Cuba. De zeven hebben zich daar overgegeven aan de Cubaanse autori teiten. PARIJS. Frankrijk heeft donder dag bekendgemaakt dat de jaarlijkse top van de zeven belangrijkste westerse industrielanden van 4 tot 6 juni zal worden gehouden in het pa leis van Versailles. Het wordt de achtste top in een reeks die in 1975 begon. JERUZALEM. In Jeruzalem zijn drie Druzische Arabische broers tot levenslang gevangenisstraf veroor deeld wegens de moord op een be- doeiens lid van het Israëlische parle ment een jaar geleden. BOGOTA. Zeven leden van de Linkse Guerrillabeweging M-19 heb ben een Columbiaans lijnvliegtuig. gekaapt en gedwongen te landen op de internatioanle luchthaven van Bo gota. NEW YORK. Kurt Waldheim die op 31 december na een ambtstermijn van tien jaar aftrad als sekretaris- generaal van de Verenigde Staten heeft uit handen van zijn opvolger. Javier Perez, de vredesmedaille in goud van de volkerenorganisatie ge kregen. WARSCHAU. Enkele topmannen van het verboden onafhankelijke vakverbond Solidariteit staan onder een speciaal regime. Tegen hen wordt een proces voorbereid. BRUSSEL. De landen van de NA VO zijn het niet eens over de vraag welke gemeenschappelijke taktiek op de veiligheidskonferentie in Ma drid moet worden gevolgd ten aan zien van de kwestie-Polen. Dit is in NAVO-kringen vernomen na een ver gadering van de NAVO-raad in Brus sel. TEHERAN. Bij felle gevechten tus sen leden van de Iraanse Revolutio naire Garde en aanhangers van de Linkse Moedjahidien E Chalq in de stad Amol zijn zeker 55 doden geval len, onder wie 33 Guerrillastrijders. Dit heeft radio-Teheran bekendge maakt. CAIRQ/JERUZALEM. De Ameri kanen willen pogen alle problemen verbonden aan de kwestie van Pa lestijnse autonomie als een pakket op de onderhandelingstafel leggen om tot een oplossing te komen via een afruil van punten over welke als zodanig niet zou kunnen worden on derhandeld. Sb -4» 4 Mevrouw C. Boot-Hanse met haar 76ste kleed. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) BXJRGH-HAAMSTEDE, januari. Wat ons betreft mag mevrouw Boot-Hanse uit Haamstede, beter bekend als tante Tine, een vermel ding krijgen in het Guinness Book of Records, want sinds bijna zes jaar borduurt zij iets meer dan een tafellaken per maand. Inmiddels is zij al aan haar zesenzeventigste tafellaken bezig en dat is toch heel wat voor een vrouw van negenentachtig jaar. Het begon met een borduurpakket dat zij van haar familieleden voor haar verjaardag had gekregen. Sindsdien weet tante Tine niet van ophouden. Ze vertelt:'s Avonds na de maaltijd heb ik een paar uurtjes vrij. De televisie heeft dikwijls niets te bieden, dus tja, dan borduur ik maar rustig verder". Tot nu toe heeft ze de kleden weggegeven aan familieleden, ken nissen of bazars van de kerk. Dus wie weet wie er allemaal in het be zit zijn van zo'n handgemaakt tafellaken dat eigenlijk, wat arbeid suren betreft, onbetaalbaar is. BRUSSEL. De Europese kommis- saris voor landbouw, de Deen Poul Dalsager, vindt dat de nieuwe, door de kommissie vastgestelde land bouwprijzen met een gemiddelde verhoging van negen procent, volle dig passen in het verslechterde kon- junktuurbeeld van de Gemeenschap. WASHINGTON. President Reagan van de Verenigde Staten heeft woensdag gezegd dat hij een Ameri kaanse blokkade tegen Cuba niet uit sluit en hij drong er bij het land op aan zich „weer aan te sluiten bij het Westelijk halfrond". WASHINGTON. De State Depare- ment heeft Cuba er van beschuldigd wapens en geld te leveren aan Guer rillastrijders in Columbia via een narcoticabende. TEL AVIV. De datum waaop Israel het laatste deel van de Sinai- woestijn overdraagt aan Egypte, 26 april, moet enkele dagen vervroegd of later worden, Dit heeft de Isreali- sche staatsradio gemeld. ADDIS ABEBA. De militaire rege ring van Ethiopië heeft het begin van een groot offensief tegen de opstan delingen in Eritrea, die voor afschei ding zijn, aangekondigd. GENEVE. De Russische minister van buitenlandse zaken, Andrej Gro myko, heeft de Verenigde Staten er van beschuldigd de onderhandelin gen over de beperking van strategi sche kernwapens op de lange baan te schuiven. WARSCHAU. De 54ste internatio nale handelstentoonstelling in het Poolse Poznan gaat door ondanks de ernstige ekonbmische moeilijkheden waarmee Polen kampt en de ekono mische maatregelen die de Verenigde Staten hebben genomen om uiting te geven aan hun ongenoegen over de gebeurtenissen in het Oostereuro pees land. GLASGOW. Bij een explosie in een mijn bij Glasgow zijn 40 mijnwer kers gewond geraakt, onder wie ze ven ernstig. De gewonde mijnwer kers werkten op een diepte van 600 meter. CALI/BOGOTA. De zeven linkse Colombianen, die woensdag een toestel van de nationale luchtvaart maatschappij kaapten, hebben don derdag alle nog resterende gijzelaars vrijgelaten. Dit is officieel in de zuidwest-Colombiaansestad Cali meegedeeld. MOSKOU. De Sowjet-Unie heeft besloten de produktie van industrie- Ie robots te vergroten tot 8000 stuks per jaar, zo heeft het Russusche pers bureau Tass bekendgemaakt. Wan neer ht genoemde produktieniveau moet zijn bereikt is niet geméld. JERUZALEM. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, Alexander Haig, is in het fylidden- Oosten teruggekeerd om de leiders van Israel en Egypte ertoe over te ha len hun geschillen over zelfbestuur voor de Palestijen in de bezette Ara bische gebieden bij te leggen. WESTHOEK, januari. Elzenmeten hadden als belangrijkste taak de voor ziening van brandstof. Het uitgelopen hout werd laag afgehakt en samenge bonden tot „musters". ZIERIKZEE. In de keuken van de Prinses Julianaschool konden de leerlingen van de zesde klasse van de lagere scho len op Schouwen-Duiveland zelf hun pannekoeken bakken. Even later werden ze met smaak verorberd. De leerlingen brachten een bezoek aan de „open middag", die woensdag in de l.h.n.o.-school werd gehouden. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Deze takkenbossen werden ge bruikt in ambachtsbedrijven als smederij, bakkerij en als brandstof op de vuurplaat in de boerderij, ar beiderswoning en herberg. Interessant is het feit dat mensen geen brandstof uit de nat uur roofden maar het zelf verbouwden en zo ook niet of minder afhankelijk waren van geïmporteerde brandstof als turf en steenkool. Energiebalans Het zou de moeite waard zijn eens uit te rekenen of de energiebalans wat behoefte en produktie betreft toen in evenwicht was. Uit een aan tal gevonden cijfers maak ik op, dat een elzenmeet 3500 a 4000 musters per gemet (ca. 9000 per ha) om de 7 jaar produceerde. In de jaren van in- sektevraat of veel noordenwind was die opbrengst wel minder. In onze tijd met z'n grote belangstelling voor alternatieve energiebronnen als wind- en zonne-energie zou 't interes sant zijn eens een elzenmeet op de ou de wijze te exploiteren en de op brengst in termen van energie uit te drukken. Voor een goed beheer zou men dan te rade kunnen gaan bij de oude „Ak ten van verpachting" zoals die er nog zijn van de Burgerlijke en Kerkelij ke Armbesturen uit de tweede helft van de 19e eeuw (Oud-Archief Haamstede nrs. 717, 871-873). Deze besturen bezaten namelijk ook verschillende elzenmeten, die ze verpachtten voor landbouwgebruik. Zij hadden uiteraard belang bij een goed beheer, zodat de houtopbrengst gegarandeerd was en benut kon wor den voor de armen. („Verkooping van Hakhout voor den Plaatselijke armen etc." Oud-Archief Haamstede nrs. 875, 876, 883). Er zijn registers van deze „Arme Bosschoen" en ook tekeningen van de percelen bos. Beheersmaatregelen Het hakken mocht volgens bedoel de akten geschieden voor „Elzen en Esschen op zeven en het Wilgen of Kopboomen op zesjarig hout". De pachters zouden het bos „heinbaar moeten houden, en de dijke rondom de zelve behoorlijk opzetten". De bossen moesten goed schoonge- houden worden „van braam, doorn, hoppe en andere Vuilnis" (d.i. „vuul- te", Zeeuws voor onkruid). De repen land („meetjes") tussen de greppels werden de eerste twee ja ren na de hak „bezaaijd" dus gebruik voor graan en vervolgens benut als weiland. F. Beekman

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4