Begrotingskonklusie: in welzijns- sektor gaat f 21,5 miljoen om Tachtig kleuters op excursie buro Rijkspolitie te Haamstede v 4 Cijfers Reinigingsdienst Schouwen-Duiveland ELEKTRO LIEVENSE Hondenziekte geeft geen reden tot ongerustheid 3 Provincie Zeeland STREEKNIEUWS De KLM Ontucht met kinderen „Be Schordijk Duivelandse raad over vakleerkrachten ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag 29 januari 1982 Nr. 23056 MIDDELBURG, 28-1. Uit de provinciale begroting voor dit jaar blijkt dat er in de welzijnssektor naar schatting ongeveer 21,5 miljoen om gaat. Van dit be drag betaalt het rijk ongeveer 6,5 miljoen. De uitgaven voor welzijn bestrijken een breed terrein van aktiviteiten: maatschappelijk werk, onderwijs, kuituur, sport, monumentenzorg, etc. KERKWERVE, 28-1. Zojuist verscheen het verslag van de Reinigingsdienst Schouwen-Duiveland, over het vierde kwartaal van 1981. Een verslag vol cij fers, waaruit het een en ander is te distilleren. Een subsidie van bijna 3 miljoen is bestemd voor het provinciaal op- bouworgaan stichting Zeeland, een instelling die als ,,de eerste adviseur" kan worden beschouwd over provinciale welzijnszaken. Advertentie Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. 01114 -1368 01119 -1634 HAAMSTEDE Ouderavond De Chr. Nat. School „Onder de Wieken" houdt op maandag 15 febru ari een ouderavond. Op het programma o.a. de jaar verslagen verkiezing ouderkommis- sieleden en mededelingen. De school is voor het kursusjaar 1981-1982 aan gewezen als aktiveringsschool en met als onderwerp „Werken in groe pen". Over de betekenis hiervan zal het schoolteam een toelichting ge ven, gevolgd door een gezamenlijke bespreking. Voor tijd: zie agenda. SCHARENDIJKE Hulpaktie voor Polen Door de kinderen van de lagere school Helchersee te Scharendijke zijn samen met de leden van de ZLM maandag folders aan de bevolking uitgedeeld in het kader van de hul paktie voor Polen. De inwoners werd verzocht levensmiddelen beschik baar te stellen, zoals margarine, kaas melkpoeder en zeepprodukten. Ook werd om kinderkleding gevraagd. Zaterdagochtend 30 januari wor den de produkten tussen kwart voor tien en elf uur opgehaald. NOORDGOUWE Jaarvergadering N.B.v.P. Woensdag hield de Nederlandse De kleuters werden in groepen van twintig ontvangen door opper J. J. van Doorn, bijgestaan door enkele wachtmeesters. In kleine groepjes werden de kin- Het Zeeuws studiefonds kan reke nen op een bijdrage van 90.000,— van de provincie. Bibliotheekwerk De provincie Zeeland stelt veel welzijnsgeld beschikbaar voor het bibliotheekwerk. Ruim 4 miljoen is gereserveerd voor de provinciale bi bliotheek. De bijdrage aan de provin ciale bibliotheekcentrale (leeszalen en bibliobussen) wordt geraamd op eveneens ruim 4 miljoen. Dit be drag wordt overigens bijna geheel betaald door het rijk. Het aandeel van de provincie in de kosten van de technische bibliotheek is vier ton. Verder wordt 187.000,— uitgetrok ken voor de muziekbibliotheek en 27.000,— voor de lektuurvoorzie- ning voor blinden. Ook de drie Zeeuwse vormingscen tra komen voor in de begroting: He- denesse 153.500,—), Van Eeghen- huis 157.000,—) en het Zilveren Schor 132.500,—). Sociaal-kultureel werk Dit jaar zal voor het eerst een deel programma sociaal-kultureel werk worden gehanteerd. Dit programma is tot stand gekomen via een proce dure die past in de zogenaamde wel zijnsplanning, een gigantische opera tie, die een herverkaveling betekent van taken en geld tussen het rijk, de provincies en de gemeenten. Vier or ganisaties op het gebied van het maatschappelijk werk kunnen reke nen op een provincie-subsidie van 437.000,-. Belangrijkste post van de para graaf vormings- en ontwikkelings werk is de uitgave voor het provin ciaal steunpunt voor de volwassenene dukatie, nl. 350.000,—. Andere bedragen - tus sen 30.000,— en 60.000,— - zijn bestemd voor stimulering van het plaatselijk vormings-en ontwikke lingswerk, konsulenten vormings- en ontwikkelingswerk voor vrouwen en voor kadervorming. Kunstzinnige vorming Voor de kunstzinnige vorming is in totaal vijf ton uitgetrokkeri, waar van 350.000,— is bestemd voor het provinciaal steunpunt kunstzinnige vorming. Bond van Plattelandsvrouwen afde ling Noordgouwe e.o. haar jaarverga dering. Na het gebruikelijke voorle zen van verslagen en het benoemen van een kaskommissie, volgde de bestuursverkiezing. Penning-beheerder, mevrouw T. v. Vossen-Kroon werd herkozen. Na de rondvraag (met bloemen voor de bestuursleden) las mevrouw M. v. d. Werf-Klaasse een humoristisch ver haal in Schouws dialekt. Mevrouw De Goederen (schoonheids-specia liste te Haamstede) gaf voorts nog voorlichting over huidverzorging. deren rondgeleid en ook mochten de kleuters in een politie-auto een ritje door het dorp maken. Maar de meeste indruk maakte toch wel de kapstok waar tien politiepetten keu- Voor amateuristische kunstbeoefe ning is ruim drie ton beschikbaar, waarvan iets meer dan 100.000,— bestemd is voor de provinciale tonee ladviseurs. Diverse subsidies staan ter beschikking voor amateur-mu- ziekuitvoèringen, beroepsdirigen ten, het Zeeuwse jeugdorkest, de Zeeuwse koorschool en het Zeeuws centrum voor het amateurtoneel. S1RJANSLAND Rerformatorische Kontaktvereniging Op de vergadering van de Refor matorische Kontaktvereniging in het verenigingsgebouw te Sirjansland spreekt op woensdag 10 februari ds. Van de Born, Ned. Herv. predikant te Nieuwe Tonge. Hij zal over art. 13 van de Nederlandse Geloofsbelijde nis, dat handelt over de Voorzienig heid Gods, een inleiding houden. BRUINISSE Bijzondere raadsvergadering In verband met het terugnemen van de agenda (laatste raadsvergade ring) van het kollegevoorstel met be trekking tot de definitieve plannen en de konsept-overeenkomst tussen gemeente en rijk betreffende de aan passing van de oude gemeentehaven, en het toch wel spoed-eisende karak ter van dit voorstel, belegt het kolle ge van b. en w. een extra raadsverga dering op zaterdag(morgen) 30 janua ri. Aan de orde komt dit éne punt. Voor tijd: zie agenda. Modernisatie vissersvloot De modernisatie van de Bruse vis sersvloot zet zich ook in 1982 gestaag- voort. Zo heeft de Bru 8 van de fa. Padmos z'n manoeuvreerbaarheid een stuk vergroot door bij de fa. Maaskant een boegschroef in te bou wen. Deze boegschroef met een dia meter van 50 cm wordt door een elek tromotor van 60 pk aangedreven en heeft een variabel toerental. Het on derwaterwerk werd in het Maaskant dok in Stellendam verricht, het mo torisch gedeelte bij het bedrijf in Bru. De Bru 27 gaat volgende week naar de fa. Kooyman in Zwijndrecht. Dit schip van de fa. De Ronde wordt hier verlengd en verbreed. Feestavond „De Nagtegaal" Vrijdag 5 februari geeft de vogelve reniging „De Nagtegaal" uit Bruinis- se voor leden, gezinsleden en'dona teurs een feestavond in het Ned. Her vormd Verenigingsgebouw. Naast een rondje bingo en het rad van avon tuur vindt op deze avond de prijsuit reiking plaats van de onlangs gehou den zeer geslaagde vogeltentoonstel ling. Voor tijd: zie agenda. Ruilavond „PhilateJica" Woensdag 3 februari a.s. houdt de I.V. Philatelica, afd. Bruinisse haar maandelijkse ruilavond weer in het Ned. Hervormd Verenigingsgebouw aan de Deestraat. Met een veiling, verloting en gratis zegels voor de jeugd wordt getracht er weer een leu ke avond van te maken. Een hande laar is aanwezig. Aanvang: 19.30 uur (agenda). rit op een rijtje lagen. Natuurlijk moesten die petten even worden ge past. Het kot Verder mochten de kleuters de cel len (het kot) bezichtigen waar „boe ven" volgens een kleuter „broad mi groene zeepe" te eten krijgen. Het werd een leerzame en interessante exkursie. Zo werd er in genoemde periode door alle wagens samen 37.331 km af gelegd, een daling t.o.v. dezelfde pe riode in 1980. Totaal 8643 m3 vuil werd ingezameld, een stijging van 721 m3. De gemiddelde inzameling per week was 599 m3. De algehele aanvoer van vuil, inklusief de vuil- (vervolg pag. 1) voor kernwapens zouden zijn", aldus de S.G.P.-woordvoerder. Logopediste Naar aanleiding van het verslag van het algemeen bestuur van de Schoolartsendienst liet mevrouw Van der Zande weten, dat de werk zaamheden van de logopediste zich in de toekomst tot de gestelde norm zul len beperken. Dit zal tot gevolg heb bed,dat heel wat kinderen buiten die diensten van de logopediste zullen gaan vallen. Zij kondigde in dit ver band reeds klachten van ouders aan. Mevrouw Hoogendoorn kreeg desge vraagd de mededeling dat nog wel getracht zal worden in samenwer king met de R.P.C.Z. een oplossing te vinden. Naar aanleiding van een brief van de I.S.D. betreffende de aankoop van het pand Oude Haven 54 te Zierikzee voor 207.000,— wilde de heer Hille- brand weten wat het alternatief - nieuwbouw - zou hebben gekost. Wethouder Bakker liet weten, dat op het aankoopbedrag nog een som van ongeveer 400.000,— voor ver bouwing zal komen, maar dat nieuw bouw in de simpelste vorm minstens 800.000,— zou hebben gevergd. De heer J. v. d. Maas (C.D.A.) vroeg zich af hoe die aankoop uit eigen midde len van de I.S.D. gefinancierd kon worden. De wethouder verwees daar op naar enkele financiële meevallers, zoals de toetreding van de gemeente Bruinisse tot de I.S.D. Subsidie Zeeuws Studiefonds De raad ging akkoord met een sub sidieverhoging tot 0,30 per inwoner aan de Stichting Zeeuws Studie fonds. Zowel de heer L. Meerman (S.G.P.) als mevrouw Hoogendoorn informeerden naar de in het voorstel genoemde voorwaarde, dat geen voorschotten worden verstrekt aan inwoners van gemeenten die de sub sidie-verhoging afwijzen. De voorzit ter gaf een korte toelichting op de voorgeschiedenis. Opvallend daarin was dat juist de grotere gemeenten tot nu toe een lage subsidie - 0,17 a 0,20 p.i. - verstrekten. Voor ge meenten, die deze subsidie niet tot 0,30 p.i. optrekken, zullen nieuwe aanvragen om subsidie niet worden gehonoreerd. De raad verleende een krediet van 41.057,88 in verband met een destijds verleende garantie voor het kopen van een eigen woning. De ga rantie werd destijds verleend voor een bedrag van 111.300,—. Door de niet tijdige betaling van rente en af' lossing waren de lasten opgeiopen tot een bedrag van 129.115,75. De opbrengst van het pand bedroeg 47.000,-. AMSTELVEEN, 28-1. De KLM heeft het derde kwartaal (oktober tot en met december 1981) van het lopen de boekjaar afgesloten met een ver lies van 7.7 min tegen een verlies van 3,4 min in dezelfde periode van 1980. Hiermee komt het resultaat over de eerste negen maanden uit op een winst van 108,0 min tegen een winst van 77,0 min in de eerst drie kwartalen van 1980-81. Per aandeel van 100 bedroeg het verlies in het derde kwartaal 1,93 0.04) en de winst over de eerste negen maanden 27,09 19.09). verwerkingsdienst, steeg met ruim 1000 m3 of wel 7 Voor ongedierte- bestrijding werd 278 keer de hulp van de dienst ingeroepen, waaronder 205 keer voor ratten, 41 keer voor muizen en 21 keer voor klachten over wespen. Ook hier een duidelijke stij ging t.o.v. 1980. Het Rijk neemt voor 50 deel in het totale verlies, zodat de kosten voor de gemeente Duiveland 41.057,88 bedragen. „Droevig", vond de heer Hillebrand. Hij kreeg desgevraagd de mededeling, dat de gemeente niet als bieder had deelge nomen tijdens de verkoop van het be treffende pand. Mejuffrouw M. de Bruin werd be noemd als onderwijzeres in vaste dienst aan de openbare lagere school in Ouwerkerk en aan de openbare la gere school in Nieuwerkerk werd me vrouw H. M. J. Viergever-Steendijk als onderwijzeres in vaste dienst be noemd. Aan de Kulturele Vereniging in Ouwerkerk werd een startsubsidie van 125,verstrekt ten behoeve van het jongerenwerk. De raad ging verder akkoord met het voorstel be treffende de bestuurlijke samenwer king Oosterschelde. Ook verklaarde de raad zich we derom voor instandhouding van de openbare lagere school in Sirjans land en stelde verder de exploitatie- opzet Groene Poort Oosterland en de exploitaite-opzet komplan Ouwer kerk vast. UTRECHT. De F.N.V. heeft bij mi nister Van Dam (volkshuisvesting) geprotesteerd tegen de plannen om de huurharmonisatie in één klap door te voeren. Dan zouden vooral de lagerbetaalden zwaar worden gedu peerd en dat is voor de F.N.V. onaan vaardbaar. DEN HAAG, 28-1. De Haagse poli tie heeft - naar donderdag bekend is gemaakt - eerder deze week een 34- jarige man uit Eindhoven aangehou den op verdenking van het plegen van ontucht met kinderen in de leef tijd van vijf tot elf jaar in Den Haag, Valkenswaard, Wageningen en Har derwijk. Hij zou de kinderen hebben aangerand en mogelijk verkracht. Ziekte van Parvo De ziekte is zeer besmettelijk en al leen sterke honden die in goede kon- ditie zijn hebben 50 kans deze ziek te te overleven. Voor de hondenliefhebbers op Schouwen-Duiveland zijn er dus nog geen redenen tot ongerustheid. De dierenartsen adviseren wel vooral jonge honden tegen deze ziekte in te enten, ieder jaar weer. Voor een pension of dierenasiel be tekent het uitbreken van deze ziekte HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 29-1. Het K.N.M.I. deelt mede: In een sterke westelijke stro ming wordt zachte lucht naar onze omgeving getransporteerd. Die stro ming wordt in stand gehouden door depressies die via IJsland naar Skan- dinavië trekken. Bijbehorende re- gengebieden doen ook Nederland aan en de kans op zon is voorlopig klein. Het meest aktieve regengebied trekt waarschijnlijk in de avond en nacht van vrijdag op zaterdag over. Zaterdag overdag valt uit de laag hangende bewolking af en toe motre gen. De temperatuurverschillen tus sen dag en nacht zullen klein zijn: in de nacht een temperatuur van circa zes graden en overdag 8 a 9 graden. De westenwind is in het binnenland krachtig, windkracht 6 en aan de kust hard, windkracht 7. Het zachte weer houdt nog zeker tot midden vol gende week aan. Het plaatje waarnaar gevraagd werd (dinsdagnummer) betreft - volgens mij - „De Schordijk", die toentertijd doorliep tot de hofstede „De Gantel". Ik was toen (1911) 15 jaar en werkte met mijn vader op de hofste de. Van Oosterland af was het een uur lopen. De zomer van 1911 was snikheet en om te schuilen voor de felle zon moest je soms wegkruipen onder de korenschoven. Vanaf 24 ju ni had het niet meer geregend. Eind september brak het mooie zomer weer met een ontzettende storm, die veel schade toebracht. Bij de weg (fo to) waren twee bossen: „Kakelaar" en „Heerlijkheid". Toen we naar huis gingen werden die bossen door de storm plat geslagen. Ik zei nog: „die komen niet meer overeind", maar dat bleek toch weer wel het ge val. In ieder geval was het een vrese lijke reis. De Bruse mosselschepen werden naar de overkant geslagen en bij Sirjansland kwam nog een gat in de dijk. E. M. HOOGERHUIS-V. D. BERG Oosterland een ramp. De virus zit namelijk ook in de ontlasting van de hond dus an dere honden hoeven alleen maar daaraan te ruiken om ook besmet te worden. Daarom zullen pensions en asiels om een inentingsbewijs vragen wanneer een hond moet worden on dergebracht. Een hond die met de ziekte van Parvo is besmet eet slecht, geeft over en lijdt aan buikloop. BURGH-HAAMSTEDE, 27-1. Tachtig leerlingen van kleuterschool „Het Kleuterbosje" uit Haamstede brach ten dinsdagochtend onder leiding van hoofdleidster me vrouw Van Toledo en leden van de ouderkommissie een bezoek aan het politieburo te Haamstede. SCHOUWEN-DUIVELAND, 28-1. De besmettelijke hondenziekte „Parvo", die onlangs vooral op Zuid- Beveland de kop op stak, is op Schouwen-Duiveland nog niet echt doorgebroken. Dierenarts Ken Buth uit Haamstede vertelt dat hij zo nu en dan een hond ervan verdenkt met deze ziekte te zijn besmet. Van een veront rustende doorbraak is echter nog geen sprake.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3