NGL: middenschool over de ruggen van de leraren ASPEKTEN VAN EEN NOTA Doden bij amok (V.S. Dozier vrij na twee en vijftig dagen AGENDA installatiebedrijf 2 Onderwijzers- reaktie op nota Gijzeling bus liep goed af HOSTELLER IE SCHUDDEBEURS WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK deunloo b.u. Jeugdsozen in het weekeinde (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Konfidentie Het voortgezet basisonderwijs waarvan deze week bijzonderheden bekend werden gemaakt, biedt - in de desbetreffende nota - een eftal aspektcn, waarmede alle leerlingen bij deze vorm van onderwijs te ma ken krijgen. Het is meer dan een dor re opsomming, want een vak als Ne derlands bij - voorbeeld „laat men uiteen vallen" in kennis van die taal (hard nodig trouwens), maar ook spreken luistervaardigheid en ken nismaking" met onderdelen van de Nederlandse literatuur. De kwali- fikatie in dit geval is opmerkelijk: „kennismaking met onderdelen van de literatuur". Is er dan nog sprake van enige systematiek en betekent kennismaking ook een dusdanig stu die, dat men Joost van Vondel niet in de 19e eeuw laat leven? Voor andere vakken is het woord „kennisma king" vervallen. Daarvoor wordt het woordt „oriëntatie" gebruikt, n.l. op de natuur, op de mens, de maatschap pelijke verhoudingen, de techniek, ambacht en huishouden. Op die ge bieden blijft het niet bij „oriëntatie", maar gaat het ook om kennis, „houdingen en vaardigheden met betrekking tot genoemde gebie den", maar dan wordt het weer va ger. In dat kennisverwervingsproces vallen n.l. elementen te gebruiken uit de scheikunde, natuurkunde, ge- zondheidskunde, biologie, land bouw, aardrijkskunde, ekonomie, maatschappijleer, geschiedenis, recht, staatsinrichting en uit de ont wikkeling en toepassing van de tech nologie en techniek in de samenle ving. Informatica hoort er ook bij en Engels. Voor Frans en Duits blijft het weer bij oriëntatie, alsthans voor één van deze talen. Muzische vorming staat ook gepro grammeerd, plus lichamelijke opvoe ding en geestelijke levensbeschou welijke vorming. Alle genoemde ele menten „moeten herkenbaar zijn in het „schoolwerkplan" en staan dus weliswaar niet als zelfstandig vak ken op het lesrooster, maar er moet kennisgemaakt" er moet georiën teerd en vakelementen moeten in het gehele patroon vervlochten. Op de lager scholen (oude stijl) komt - na lintegratie kleuterschool- lagere school - derhalve een breed oriënterende studieprogramma, dat het „uitwaaieren" naar andere oplei dingen vergemakkelijk kan. Te ver- W.achten valt dat deze vorm van on derwijs zeker een „tour de force" wordt voor de leerkrachten, die feite lijk voor de zoveelste maal een stevi ge didaktische draai moeten maken. Het ziet er uit als een verhevigde meerjarige „brugklas" en heeft uite raard niets meer gemeen met de vroe gere situatie, toen verder studerende jeugd op de lagere school werd klaar gestoomd voor het toelatingsexa men. voor de (toenmalige) H.B.S. Bij de thans in het kader van de „mid denschool" (de term wordt overigens niet meer gebruikt) nogal theorieti- sche „veronderstellende „benaderin gen, blijven wel wat praktische vra gen open, maar hopelijk zal diezelfde praktijk later de nodige klaarheid verschaffen. SAN FRANCISCO, Califomië, 28- 1. Een man doodde twee mensen en verwondde er zeven toen hij met een karabijn het vuur opende in een druk kantoor gebouw in San Francisco. In een daaropvolgend vuurgevecht met de politie werd hij zelf doodgescho ten. Het incident deed zich donderdag voor in het gebouw van de Mission Insurance Com/Any. De vrouw van de man is onder de twee gewonden wier toestand ernstig is. Volgens een woordvoerder van de firma had de man - die met de kara bijn in een foedraal was binnengeko men huwelijksproblemen. DORDRECHT, 28-1. Het heeft er de schijn van dat de middenschool over de ruggen van de leraren moet worden ingevoerd. De nota: „Verder na de basis school" is een politiek stuk met teveel ideologie. Over de hoofden van de be trokkenen heen wordt het allemaal geregeld. Er had nog echt overlegd moe ten worden over de vraag: wat doen we met kinderen van 11 tot 15 jaar? Daarop komt het kommentaar neer, dat voorzitter drs. J. van den Maagdenberg van het Nederlands Genootschap van Leraren (N.G.L.) gaf na eerste kennismaking van de nota. Positief vond hij dat de lijn van de eerder uitgebrachte contourenno ta is omgebogen en dat het emancipa torische model is verlaten. Kloof? Wat de uitwerking betreft wordt, ook naar inhoud, volgens Van den Maagdenberg teveel aangesloten bij het basisonderwijs. Daardoor ont staat er een grotere kloof dan er nu is tussen basis- en voortgezet onder wijs. Na de middenschool breekt voor alle kinderen een keiharde peri- AMSTERDAM, 28-1. De Algemene Bond van Onderwijzend Personeel (ABOP) is niet gelukkig met de nota „Verder na de basisschool". Erg te leurstellend noemt hij het in een eerste reaktie dat na de driejarige zelfstandige opleiding er eigenlijk geen vernieuwing van het voortgezet onderwijs volgt. ode aan. Mavo en Lbo zijn dan vrij wel verdwenen. Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs zal er slechts voor een elite zijn, een uiter mate kleine groep echt begaafde leer lingen, veronderstelde de NGL- voorzitter. H.M. koningin Beatrix hoopt zondag 31 januari haar 44ste jaardag te vie- ROME, 28-1. De 50-jarige generaal Dozier is volgens Ansa ongedeerd en in goede gezondheid. Een speciale eenheid van de Italiaanse politie (Ucigos) voerde een bestorming uit van een appartement. De Rode Brigades hebben Dozier 52 dagen gevangen gehouden. Voor zijn vrijlating eisten ze een losgeld van 10 miljoen US-dollar (ongeveer 25 miljoen gulden). Minister van binnenlandse zaken, Virgilio Rognoni, stelde president Pertini en de Amerikaanse ambassa deur in Rome, Maxwell Rabb, van de vrijlating in kennis. Het is voor het eerst dat de Italiaanse politie erin slaagde een door de Rode Brigades, LOS ANGELES. De Turkse consul- generaal in Los Angeles, Kemal Ari- kan, is vermoord door twee mannen die het vuur openden op zijn auto. Dit heeft een woordvoerder van de politie bekendgemaakt. WASHINGTON. President Reagan heeft donderdag de weg vrij gemaakt voor voortzetting van de militaire en ekonomische hulp aan El Salvador. VELDHOVEN, 28-1. De gijzeling van een aantal Franse schoolkinde ren is donderdagmiddag op vreedza me wijze geëindigd in het Brabantse Veldhoven. De gijzelnemer, de 16-jarige (en dus niet 15-jarige) F. H. uit een klein plaatsje in de buurt van het Noord- franse Soissons heeft zich zonder ver zet aan de Veldhovense politie over gegeven. Dat heeft de Bossche hoofd officier van justitie mr. A. Pfeill don derdagavond op een perskonferentie meegedeeld. Die gijzeling begon donderdagmor gen omstreeks zeven uur in Soissons. De verdachte hield daar een school bus aan door met opgestoken hand midden op de weg te gaan staan. De knaap was geen normale gebruiker van die bus. Hij bedreigde de chauf feur met een pistool en dwong hem naar Nederland te rijden. Of er on derweg kinderen zijn vrijgelaten wist de hoofdofficier van justitie donderdagavond niet te vertellen. De jongeman wilde een vriendin bezoeken die verblijft in het kinder tehuis De Sprankel in Veldhoven. Advertentie Vanaf vrijdag 29 januari a.s. is ons bedrijf weer geopend. U bent dan weer van harte welkom. Wij beginnen met frisse moed en bieden u o.a. de volgende mogelijkheden' Heerlijk verse koffie met warme appelbol of gebak naar keuze in de winterse bossen van Schuddebeurs Gezellige lunchkaart met kleinere gerechten Uitgebreide menukaart met vele specialiteiten Nieuw: MENU DU JOUR - dagelijks wisselend, feestelijk 3-gangen menu Pnjs f 35 - Kinderen tot 12 jaar halve prijs Dit menu kunt u tot s avonds 18 30 uur bestellen Wij kontinueren ons suksesvol ROMANTISCH MENU f 49,50 (4-gangen menu met keuze in voorgerecht en hoofdschotel). Op maandag zijn wij gesloten lid Romantisch Tafelen Donkereweg 35 - Tel. 01110-5651 - Schuddebeurs (3 km van Zierikzee, richting Dreischor) j Zaterdag 30 en zondag 31 janauri Dokter A. W. van Geer, Zierikzee tel. (01110) 2080,neemt waar voor dokter Bontkes, dokter Visser en dokter Lodiers. Dokter J. L. Flach, Jan van Renesse- weg 6, Renesse. Tel. (01116) 1280, neemt waar voor dokter Bruel, dokter Stenger en dok ter Van Beek-Verbeek. De weekenddienst loopt van vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter F. J. J. Buyt^ndijk, Dorps weg 5, Bruinisse tel. (01113) 1280, neemt waar voor dokter Van den Berg en dokter Speel man. Tandarts mevr. Boon-Keizer, Wester- Banweg 14 Burgh-Haamstede, neemt waar voor geheel Schou- wen-Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondag middag van 17.00-17.30 uur. Zr. De Muijnck, Huybertstraat 70, Zierikzee, tel. (01110) 4419 neemt waar voor Zierikzee. Zuster A. C. M. Padmos, Molenweg 18, Bruinisse, tel. (01113) 1203, heeft dienst voor Duiveland en Bruinisse. Zuster Adriaanse, Dreischor, tele foon (01112) 1341, heeft dienst voor geheel Schouwen. Dierenarts M. K. Buth, Hogezoom 9, Haamstede (tel. 01115-2254) heeft dienst voor Schouwen- Duiveland. die sinds elf jaar aktief zijn, ontvoer de persoon te bevrijden. In 1978 werd de voorzitter van de Christendemo- kratische partij (D.C.) Aldo Moro 54 dagen na zijn ontvoering dood gevon den in Rome. Dozier werd ontvoerd door vier le den van de Rode Brigades die zich voordeden als loodgieters. Eenmaal binnen in zijn woning in Verona sloe gen ze de generaal buiten westen en namen ze hem in een grote doos mee. Dozier is plaatsvervangend bevel hebber van de generale staf van de NAVO-strijdkrachten in Zuid- Europa. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor, 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15- 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. Vrijdag 29 januari 2£erikzee Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. Garage Regenboogstraat. Afscheid brandweerlieden. 20.00 uur. SchoolgebouwBestuursvergadering Beatrixschool. 15.30 uur. Foyer Concertzaal. Filmkring Zie- jook Annie Hall. 20.00 uur. Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Gereformeerde kerk. Lezing Natuur- en Vogelwacht. 20.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Familiebijeen komst C.B.T.B. 18.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Ledenvergadering Bond van Opzichzelfstaanden. 20.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Toneelavond V.O.O. 20.00 uur. Zaterdag 30 janauri Zierikzee Concertzaal. Film: Joep Meloen, 15.00, 19.00 en 21.30 uur, a.l. Serooskerke Dorpshuis. Uitvoering sv Velocitas. 19.30 uur. Renesse Dorpshuis. Jaarlijkse uitvoering fan farekorps „Luctor et Emergo". 19.30 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Bijzondere raadsver gadering. Aanvang: 10.00 uur. Zondag 31 januari Zierikzee Concertzaal. Film: Joep Meloen, 15.00 en 20.00 uur. Bar „Mirabelle". Trio Maarten Bruy- nes. 15.00 uur. Maandag 1 februari Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dreischor Dorpshuis. Bestuursvergadering Stichting Samenlevingsopbouw. 19.30 uur. Dinsdag 2 februari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. „Huis van Nassau". Vereniging oud- leerlingen tuinbouwwinterkursus- sen Zierikzee, lezing „Recht en Slecht". 20.00 uur. Stadhuis. Hoorzitting Advieskom missie voor het Welzijnsbeleid. 19.00 uur. Haamstede Hotel Bom. Vergadering ver. „Porno- na". 19.30 uur. Zonnemaire Café „Bommenede". Vergadering Waterschap Schouwen-Duiveland, Distrikten II en III. 9.30 uur. Woensdag 3 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst schilderen Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Vergadering Waterschap Schouwen-Duiveland, Distrikt I. 9.30 uur (v.m.). Oosterland Dorpshuis. Vergadering Waterschap Schouwen-Duiveland,Distrikt IV. 14.00 uur. Bruinisse N.H.-verenigingsgebouw. Ruilavond Philatelica. Aanvang: 19.30 uur. Donderdag 4 februari Zierikzee Concertzaal. SCZ Frans Halsema: „Is die kruk vrij". 20.00 uur. Radio-uitzending de „Slavenkas" Hilversum 2. 19.00 uur. Vrijdag 5 februari Kerkwerve Verenigingsgebouw. Feestavond „WIK". 19.30 uur. Burgh-Haamstede Rekreatiezaal Ger. Kerk. Jaarlijkse uitvoering gemengd koor „Nu met Hope". 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Muziekuitvoering „O. en U". 19.30 uur. Bruinisse N.H.-verenigingsgebouw. Feest avond „De Nagtegaal". Aanvang: 20.00 uur. Zaterdag 6 februari Burgh-Haamstede Rekreatiezaal camping Duinrand. Toneeluitvoering „de Hutspot" voor bejaarden. 14.00 uur. Renesse Dorpshuis. Jaarlijkse uitvoering fan- farekrops „Luctor et Emergo". 19.30 Brouwershaven Ophalen oud papier, sportvereniging Brouwershaven. Vanaf 9.00 uur. Tonnenmagazijn. Grote Avond, to neelavond, P.J.Z. 19.30 uur. Dinsdag 9 februari Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos Kerkwerve. 14.30 uur. Woensdag 10 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst schilderen Z.V.U. Aanvang 20.00 uur. School Schuurbeque Boeyestraat. Voorlichting brugklassers. 13.30 uur. Voorlichting ouders. Hoofdgebouw. 19.00 uur. Kerkwerve Verenigingsgebouw. Oranje-komité. 20.00 uur. Sirjansland Verenigingsgebouw. Vergadering Reformatorische Kontaktvereni- ging. 19.45 uur, Bruinisse Gemeentehuis. Vergadering Interge meentelijke Planningsgroep Scjiou- wen-Duiveland/St. Philipsland. 19.45 uur. Donderdag 11 februari Zierikzee Bovenzaal „Huis van Nassau". Ver gadering sportraad. 19.30 uur. Vrijdag 12 februari Burgh-Haamstede Rekreatiezaal camping Duinrand. Uitvoering sportvereniging DFS. 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Maandag 15 februari Zierikzee RGS, Manhuisstraat. Kursus filmen. 20.00 - 21.30 uur. Haamstede „Onder de wieken". Aanvang: 19.45 uur. Ouderavond. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110) 6255 Dinsdag 16 februari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. ZWN station. Vertrek exkursie hoog ovens, ver. oud-leerlingen tuinbouw- winterkursussen. Zierikzee, 7.00 uur. Haamstede Rekreatiezaal Ger. Kerk. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afdeling Wester- schouwen jaarvergadering. 14.00 uur. Woensdag 17 februari Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Concertzaal. Blijspel „Ik voor jou en jij voor mij". 20.00 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Zaterdag 30 januari, Dorpshuis, The Scene. Vanaf heden gesloten voor onbepaal de tijd. Brogum (Zierikzee) Zaterdag 30 januari, optreden Wizz- guy, 21.30 uur, leden 3,—, niet leden ƒ6,-. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110)5396,(01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur Winterpeen en uien gekookt en dooreen gemixed levert een maaltijd op rijk aan vitaminen. Als het edele produkt (met exkuus aan de vegeta riërs onder ons) platte ribaan het geheel wordt toegevoegd, ontstaat het non plus ultra van-wat genoemd wordt - de Hollandse pot". Een vriend (dat komt er ook nog bij) is een agrarisch ge-interesseerde rakker, die heeft ontdekt dat rooima- chines weliswaar het werk vlug en vlot klaren, maar ook steekjes laten vallen. Die steekjes vindt men later terug in de vorm van peen of uien. Het proces heet: „peen en uien lezen achter de rooimachine", een bezig- heid passend in de ombuigingsnood zakelijkheden, die de huidige tijd aan de orde stelt. Als onze peen - en ui - relatie egoistische trekjes zou vertonen, schoten we met het hele verhaal niets op, maar hij .leest" zo veel penen en uien dat zijn - toch al aanwezige mededeelzaamheid - gro teske vormen aanneemt. Vertaald betekent zulks, dat hij met ruime hand uitdeelt. Is de peen geheel vrij van smetstof fen? Ik weet het niet. Is er (een vraag) niet een spuitstofje nodig om bij voorbeeld, akelige wormpjes de nek om te draaien. Is de ui helemaal smetteloos? Is er een vraag) niet een spuitstofje nodig om het uienvliegje te bestrijden? Het uienvliegje bestaat, dat staat buiten kijf, maar wie houdt van dag tot dag de stand van de uienvliegjes bij. Niemand toch? Kan men tegen de achtergrond van mogelijke wormpjes en vliegjes nog wel gelukkig kleven en eten? Waar schijnlijk niet. Daarom hebben we afstand genomen van alle getheoreti seer, waarna de penen en uien zijn ge kookt en gekonsumeerd. Het is een konfidentie, maar waarom zouden we, voor een keer, eens niet de stuk ken op tafel gooien? Ik geloof intussen zelfs, maar dat kan persoonlijk zijn, dat de boven omschreven mixture, het nog kan winnen van uiterst verfijnde hotel- lerie-bedenksels, als canard au oran ge, truffels of geblancheerde bam boescheuten. Zowel de „pee" als de ui kunnen trouwens model staan voor het Zeeuwse eetgebeuren. Niets brengt ons zo dicht bij de aardelijke fertiliteit dan juist deze twee pro- dukten van eigen bodem, met uitzon dering van de aardappel dan, maar die heeft zo'n weergaloze opmars ge maakt sinds Sir Walter Raleigh hem introduceerde, dat hij buiten de culi naire diskussie valt. De platte riblaat ik hier verder dan buiten beschouwing, met uitzon dering van de notitie dat zowel de „pee" als de ui transformerend werkt op dit vleesprodukt. hetgeen een aparte aromatisering be werkstelligt. Als het aan mij lag pootte ik heel de derde tvereid vol met peen en uien, maar zo'n oplos sing zal weer wel te simpel zijn. 't Zou beter zijn als die meelkoeken, als die er ginds al zijn tenminste. SCHIEREILANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2