Vakleerkrachten weer aan orde in Duivelandse raad jUpt, ctV MI Indrukwekkende restauratie Zierikzeese molen „De Hoop" goed DE ZIERIKZEESCHE COURANT UW TAXATEUR n Jtiotnisso „Stap achteruit" De vissersvloot Een ambachtelijk werk ZrERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling t 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; ..Succesjes" (t/m 4 regels) I 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 29 januari 1982 138ste jaargang Nr. 23056 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Provincie-geld voor sektor Welzijnszorg Advertentie van onroerende goederen in geheel z.w.-Nederland MBEUS/DB KOEPEL. Breda Roosendaal 076-222511 01650-40150 Bergen op Zoom Haamstede 01640-41900 01115-1224 De heer C. J. Hillebrand (P.v.d.A.) had ervaren, dat de bevolking nogal moeite had met de uitvoering van het gemeentelijke snoeiplan. „Hadden de burgers niet wat beter op de hoog te gebracht moeten worden?" vroeg hij het kollege. Wethouder A. L. Bak ker (P.v.d.A.) liet weten, dat de be woners van de straten waar gesnoeid werd, van te voren bericht hadden gekregen. De heer Hillebrand deed daarop de suggestie de plannen wat breder aan te kondigen door publika- ties in de pers, zodat de hele bevol king op de hoogte zou zijn. De wet houder zei daar nog niet bij te hebben stilgestaan. De heer Hillebrand informeerde verder naar de plannen betreffende de inrichting van de Ring in Ouwer- ZIERIKZEE, 28-1. De restauratie van de Zierikzeese molen „De Hoop" vordert. Al sinds de zomer van 1981 wordt aan de molen gewerkt, maar deze en vooral vol gende week zal de restauratie voor het publiek meer zicht baar worden. In de Lange Nobelstraat liggen sinds deze week namelijk de indrukwekken de lange roeden; holle ijzeren balken, die het wiekenkruis gaan vormen en die waarschijnlijk maandag a.s. via een takel aan de molen worden gemonteerd. Het lag in de bedoeling deze roeden vrijdag (vandaag) te bevestigen, maar wegens weersomstandigheden kon dit niet doorgaan. Wie door de Nobelstraat wandelt zal niet geloven dat deze imposante balken door wind in beweging moe ten worden gezet. Ze zijn 24 meter lang en wegen bijna 2000 kilo. Maar volgens molenmakers M. A. Versluys en J. J. Wilten van het molenmakers- bedrijf St. Victor (vernoemd naar de beschermheilige van de molenaars) leveren die roeden geen problemen op. Integendeel, ze zijn speciaal voor de molen gemaakt door een Limburg se smid, die zich heeft gespeciali seerd in het vervaardigen van deze balken. Malle Jan Het vervoer van de balken van het bedrijf, dat in Zeeuws-Vlaanderen is gevestigd, naar Zierikzee was overi gens ook een opvallende gebeurtenis. ,,We proberen ons vak op een zo een voudig mogelijke manier uit te oefe nen". vertelt de heer M. A. Versluys. ,,We willen zo min mogelijk gebruik maken van moderne apparatuur. Ook wat het vervoer betreft. Om die roeden te vervoeren maakten we ge bruik van een zogenaamde Malle Jan. Dat is een eenvoudig, ouderwets voertuig op twee hoge wielen. De wielen werden in het midden onder de roeden geplaatst, waardoor het een stuk gemakkelijker manoeuvre ren is dan met wielen aan vóór- en achterzijde". Met een gangetje van 40 km per uur. onder politiebegeleiding, zijn ze richting Zierikzee gereden. Verroest Er moest nogal wat vernieuwd en gerepareerd worden aan de molen. O.a. een gedeelte van kap en de staartkonstruktie werden gedeelte lijk vernieuwd/gerepareerd en ver der werden ook de houten vloeren en trappen vernieuwd. Kortom; de mo len krijgt een goede opknapbeurt. Advertentie **Vl Restaurant Renesse voor reservering: lel. 01116-1215 maandag gesloten Het is moeilijk het verkeerde ongezegd te laten op het verlei delijke ogenblik. G. A. SALA ZIERIKZEE. Molenmaker M. A. Versluys naast de 24 meter lange roeden. (Foto: Zierikzeesehe Nieuwsbode) DUIVELAND, 28-1. „Waar geen geld is, houdt alles op, maar het vakonderwijs is toch een verworven goed ge worden en het zou sneu zijn de lessen in kreativiteit aan te tasten". Dat zei mevrouw A. F. v. d. Zande-Vleugel Schutter (V.V.D) donderdagavond tijdens de rondvraag van de Duivelandse gemeenteraad. Zij deed dat naar aanleiding van eerder door het kollege gedane opmer kingen over de mogelijkheid zich te beraden over het al of niet afschaffen van vakleerkrachten. Stap bij ons binnen met plannen of vragen. Wij zorgen voor uw Goeie reis! DEN HAAG, 28-1. Als het visserij beleid van de europese Kommissie doorgang vindt, zal de Nederlandse zeevisserijvloot in de toekomst met een kwart moeten inkrimpen. Dat gaat gepaard met een verlies van 3000 arbeidsplaatsen. Op kortere ter mijn betekent het een verlies van 100 miljoen gulden aan potentiële in komsten. Raadsvoorzitter burgemeester J. van Bommel hield de destijds door het kollege aangevoerde argumenten ook nu overeind: De Rijksuitkering voor vakonderwijskrachten is aan zienlijk lager geworden, de opleiding voor het vakonderwijs heeft een ge heel gewijzigde vorm gekregen, de onderwijsgevenden zouden ook voor het geven van handvaardigheid wor den opgeleid en „vanuit het veld" waren inmiddels geluiden bij het kollege binnen gekomen, dat inkrim ping van deze onderwijsvorm over wogen zou kunnen worden. De voorzitter wees erop, dat ieder een overtuigd blijkt te zijn van de noodzaak tot bezuinigen, zo lang het niet zijn c igen terrein betreft. Verder liet hij weten de overwegingen be treffende de vakleerkrachten pas verder te zullen uitwerken als het on derwijsveld het er zelf helemaal mee eens is. Snoeiplan kerk, die door het bestuur van de Kulturele Vereniging werden inge diend. Verder wilde hij weten of in derdaad vanuit de Ouwerkerkse be volking het aanbod tot belangeloze financiering voor een bepaald plan was gedaan. De voorzitter antwoordde, dat de plannen pas eind december zijn bin nengekomen, zodat eerst naar de fi nanciële konsekwenties gekeken moet worden, voordat met de kultu rele Vereniging over verdere zaken gesproken kan worden. Verder bleek eenmalig een mondeling voorstel te zijn gedaan om de muziektent door enkele Ouwerkerkse bewoners zelf te laten opknappen en het geld dat daardoor vrij zou komen aan de in richting van de Ring te besteden. Overigens moest de voorzitter konstateren, dat het wel of niet restaureren van de muziektent bin nen de Ouwerkerkse gemeenschap nu plotseling ook gevoelig bleek te liggen. Opperwachtmeester Bij aanvang van deze raadsverga dering deelde de voorzitter mede, dat het verzoek tot uitbreiding van het politiekorps werd gehonoreerd. De vakature voor een opperwacht meester in Oosterland zal binnen kort worden opengesteld. ZIERIKZEE. Leerlingen uit de hoogste klas van de lagere scholen op Schouwen-Duiveland brachten een bezoek aan de ,,open middag" van de Prinses Julianaschool, de opleiding voor l.h.n.o. en m.h.n.o. Op de foto een deel van de jonge be zoekers met op de achtergrond enkele borden van de tentoonstelling. Zie ook elders in dit nummer. (Foto: Zierikzeesehe Nieuwsbode) Advertentie Dit nummer bestaat uit 12 pagina's. Veel bewolking en vooral vannacht nu en dan regen of motregen. Tempe ratuur rond zeven graden. Vrij krachtige, aan de kust af en toe harde westen wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 2 febr.: Zondag: Veel bewolking Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: west 5 Maandag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkr.: zuid-w 4 Dinsdag: Kans op neerslag: 807e. Min.temp.: 5 gr. Middagtemp.: 7 gr. Windkracht: zuid-w. 5 ZON- EN MAANSTANDEN 30 jan. Zon op 08.24, onder 17.23 Maan op 10.57, onder 23.34 31 jan. Zon op 08.23, onder 17.25 Maan op 08.23, onder 17.25 1 febr. Zon op 8.21, onder 17.27 Maan op 11.41, onder 00.51 Eerste Kwartier: 1 februari (15.28) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 30 jan. 6.03 19.10 0.02 12.25 31 jan. 6.42 19.45 0.41 13.12 1 febr. 7.31 20.28 1.24 14.08 Doodtij: 3 februari. Advertentie Rente Spaar-selekt-extra 10 (bi| opname 2% relourrente) Deposito 1-6 jr vast t/m 11,25% Spaarbiljetten t/m 11 NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE S 'n Bondsspaarbank Havenpark 16 - telefoon 01110-4051 Advertentie Mevrouw Van der Zande zag in het les geven in handvaardigheid een specifiek beroep, dat vooral ook door gehuwde vrouwen uitgeoefend zou kunnen worden en beoordeelde het derhalve als een stap achteruit als deze specifieke leerkrachten zouden verdwijnen. Bovendien vreesde ze dat t.z.t. dan ook de speciale oplei ding zal verdwijnen. Bij de behandeling van de ingeko men stukken stelde mevrouw A. C. Hoogendoorn-Herfkens (P.v.d.A.) voor adhesie te betuigen aan een mo tie van de raad van de gemeente Vlie land inzake beperking atoombewa pening. Het kollege stelde voor de motie voor kennisgeving aan te nemen, om dat de motie aanmerkelijk verder strekte dan de lokale politiek. Het voorstel van mevrouw Hoogendoorn werd met negen tegen twee stemmen verworpen. Haar voorstel kreeg de steun van fraktiegenoot Hillebrand. P.v.d.A.-wethouder Bakker stemde tegen het voorstel. De S.G.P.-fraktie liet in een stemverklaring bij monde van de heer A. van Klinken weten het eens te zijn met de argumenten van het kollege. „Dat we tegen het voorstel van mevrouw Hoogendoorn stemmen, wil niet zeggen dat we Vervolg pag. 3 de blokfluit de klarinet in de koffer, daarnaast de hobo. de viool en de slrijkslok. de akoestische gitaar, de weemoedige cello de vleugel, soms een harp. heel af en toe een citer, een cymbaal daar zit allemaal muziek In voor de jongens van flakkee expresse is verhuizen echt een fluitje van een cent. flakkee expresse 01870 2188 middelharnis Molen „De Hoop". (Foto: Zierikzeesehe Nieuwsbode) Het verwijderen van het inmiddels al 100 jaar oude en verroeste wieken kruis is het meest zichtbaar. De heren Versluys en Wilten zijn trouwens echte molenfanaten. Bei den hadden als kind al veel be langstelling voor de molen. Hun „karriere" begon als mede werker van een molenmaker en later besloten de heren zelf een bedrijf op te zetten. Er zijn niet zo veel molen makers meer in Nederland, zodat de heren niet alleen in Zeeland hun werk vinden, maar ook in overige provincies. In de provincie Utrecht bijvoorbeeld verzorgen zij jaarlijks het onderhoud van bijna alle molens. Ze hop' over 2 a 3 maanden de restauratie van molen „De Hoop" te voltooien. Verwachting tot zaterdagavond: Zacht weer

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1