Cabaretprogramma van Frans Halsema: ,,Is die kruk vrij?" „Ik ben Joep Meloen" in bioscoop Zierikzee 9 Z.V.U./Uit in Zeeland Paarden dood door virus De specialisten honoraria Deel van „Polenshow" op t.v. Akties om ziektegeld Werktijdverkorting banken? Wat biedt de BEELDBUIS? Filmkring Ziejook draait Woody Allen's Annie Hall AMSTERDAM. Vrouwen die van de toneelschool afkomen maken be duidend minder kans op een baan bij het toneel dan hun mannelijke kolle ga's. Vele werkloze aktrices laten zich niet eens inschrijven bij het ar beidsbureau. ZIERIKZEE, 27-1. Op donderdag 4 februari vindt in de Concertzaal, onder auspiciën van de Z.V.U./Uit in Zeeland, een voorstelling plaats van het nieuwe cabaretprogram ma van Frans Halsema: ,,Is die kruk vrij?". Voor de muzikale medewerking zorgen „The Angels of Hope". DEN HAAG. B en w van Den Haag zullen de gemeenteraad voorstellen om tot een stedebouwkundige afron ding te komen van de omgeving van het Haagse stadhuis aan het Burge meester de Monchyplein. DEN HAAG. De ambtenarenbon den van FNV en CNV zijn niet erg enthousiast over het voorstel van PvdA-fraktievoorzitter Wim Meijer om de ambtenaren een half procent te laten inleveren voor een eigen ba nenplan. DEN HAAG. Prof. dr. C. de Galan, hoogleraar algemene en arbeidseko- nomie aan de Rijksuniversiteit van Groningen, is met ingang van 1 okto ber 1982 bij koninklijk besluit be noemd tot voorzitter van de verzeke ringskamer. Frans Halsema heeft met zijn one- man-shows ,,Ik, ik en nog er eens ik" en ,,Je moet er geweest zijn" bewe zen een sterk avondje cabaret te kun nen brengen. DEN HAAG, 27-1. Ernstige aan tasting door het Rhinopnemuonievi- rus heeft in de tweede helft van de vorige week en in het weekeinde het leven gekost van vijf paarden uit de manege Noordland te 's- Gravenzande. Dierenartsen van de diergenees kundige fakulteit van de Rijksuni versiteit hebben hen afgemaakt. Vol gens de fakulteit was dat voor de paarden het beste, drie paarden kon den niet meer staan en zouden bij po gingen om toch op te staan zichzelf ernstig hebben verwond. DEN HAAG, 27-1. De gemiddelde specialist verdiende in 1980 bijna 259.000 gulden en in 1981 iets meer dan 247.000 gulden. Dat is respectie velijk 75.6000 en 65.900 gulden boven de van het salaris van een hoge amb tenaar afgeleide norm. Tussen de specialisten onderling bestaan grote verschillen, vorig jaar verdiende de gemiddelde cardioloog 411.700 gul den (227.300 gulden teveel) en de ge middelde kinderarts 140.900 gulden (38.100 te „weinig"). Maar ook bin nen de afzonderlijke specialisten ko men groe afwijkingen van het voor dat specialisme geschatte gemiddel de voor. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. De rente van in de zo genoemde consignatiekas gestorte gelden is dit jaar vastgesteld op 5,25 procent, het ministerie van financien heeft dit dinsdag meegedeeld. De rente bedroeg vijf procent. UTRECHT. De industiebond CNV in niet van plan akties tegen de ziek tewet te staken als het parlement de ziektewetplannen van het kabinet goedkeurt. AMSTERDAM. Volgens de ambte narenbonden ABVA en KAVO moet er ernstig rekening mee worden ge houden dat het openbaar vervoer in Amsterdam vrijdag in de ochtendu ren niet zal rijden. DEN HAAG. Telefonisch kolporte- ren voor een liefdadig of idieel doel is voortaan verboden. De Eerste Ka mer aanvaardde dinsdag een aanvul ling op het Wetboek van Strafrecht waarin dit verbod is opgenomen. AMSTERDAM. In het afgelopen jaar zijn in totaal 389.312 personen auto's in ons land verkocht. Dat is een flinke daling vergeleken met 1980 toen er 451.587 personenauto's in ons land werden omgezet. DEN HAAG. De Stichting Volksge zondheid en Roken is tevreden over het resultaat van de kampagne „Wie rookt is net gezien" die dinsdag na een jaar is beëindigd. AMSTERDAM. De Amsterdamse politie heeft drie mannen aangehou den, die ervan worden verdacht géstolen cheques met een totale waarde van ongeveer één miljoen gulden, te hebben opgekocht. UTRECHT. Klachten tijdens de menopauze kunnen met hormonen behandeld worden, vrijwel zonder verhoogd risiko op baarmoederkan ker. Dat schrijft de Rotterdamse gy naecoloog dr. F. W. Worst in het bul letin van het Integraal Kankercen trum Rotterdam. DEN HAAG. Staatssekretaris d'Ancona van emancipatiezaken is bereid een bijscholingsregeling die is opgezet door de elektro-technische bedrijfstak als experiment financieel te steunen. DEN BOSCH. Het stadsgewest Den Bosch heeft bij minister Van Dam (volkshuisvesting) met klem ge protesteerd tegen een beperking van de gesubsidieerde woningbouw. VALBURG. De anti- kernenergiebeweging vergoedt nog deze week nia een notaris de schade die is ontstaan tijdens de blokkade van de kerncentrale de Dodewaard in september vorig jaar. GOUDA. De Goudse politie heeft dinsdag opnieuw twee leden van de motorclub „Black Harleys" opge pakt op verdenking van verkrach ting. Vorige week donderdag werden tijdens een massale politie inval in het clubgebouw al 5 leden gear resteerd. WOERDEN. De Woerdense politie heeft dinsdag in een loods te Woer den een partij gestolen goederen ter waarde van bijna anderhalf miljoen gulden gevonden. De 38-eigenaar M.S. van de loods is aangehouden op verdenking van heling. SCHIPHOL. De tatieven voor vliegreizen tussen Nederland en bestemmingen in de Vereinigde Sta ten zullen op 1 april worden ver hoogd met gemiddeld vijf procent. Dit het een woordvoerder van de KLM dinsdagmiddag meegdeeld. HILVERSUM, 27-1. De NCRV heeft besloten gedeelten van de door de Amerikaanse regeringsvoorlich tingsdienst aangeboden show, waarin het westen zijn solidariteit met het Poolse volk gaat betuigen, zondagavond 31 januari na afloop van het normale programma op Ne derland I uit te zenden. De NCRV is van plan hiervan een extra uitzen ding van „Hier en Nu" te maken, die waarschijnlijk om 22.40 uur begint. ROTTERDAM, 27-1. De kaderleden van de Industriebond FNV in het Rijnmondgebied hebben besloten volgende week met akties te begin nen tegen de aangekondigde verla ging van het ziektegeld. Bij ongeveer vijftig bedrijven in Rotterdam en omgeving zullen vanaf 4 februari tot begin maart, wanneer het voorstel van minister Den Uyl en staatsekre- taris Dales in de Tweede Kamer wordt behandeld, dagelijks poort- en kantine-akties worden gehouden. In het dorpshuis te Bruinisse treedt zaterdagavond 30 januari voor jeugdsoos de Pul de formatie The Scene" op. De groep bestaat uit: Thé Lau, gitarist en zanger, Kors Eykelboom, drummer en Floris Nielen, de bassist. WOLVEGA. Het meubelbedrijf Boll en Scharp Castle Furniture in Wolvega kan van het ministerie van economiche zaken een krediet van 1,3 miljoen krijgen binnen de regeling steun aan individuele bedrijven. UTRECHT. De bouwbond CNV is zeer verheugd over de verkoop van het grootste deel van de Amsterdam se houthandel Schoenmakers aan het Zweedse hout- en papierconcern Sto- ra Kopparberg. de werkgelegen heid van 440 man is hiermee, na een half jaar onderhandelen, gewaar borgd". Ook nu kunnen we weer zo'n sterk staaltje verwachten. Wanneer de vol ledige titel van dit nieuwe program ma luidt: „Frans Halsema the An gels of Hope" met „Is die kruk vrij?", dan is voldoende reden om nieuwsgierig te worden. De eerste tip van de sluier: „The Angels of Hope" is een drietal muzi kale dames, die Frans zullen begelei den. Emilie Havelaar (elektrische pi ano en zang), Marijke Nekeman (syn thesizer en zang) en Corrie van Bins- bergen (basgitaar en zang). Een tweede tip van de sluier: Bram Frans met zijn angels". Vermeulen, Neerlands Hoop (in vroe ger dagen). Niet met Frans Halsema op het podium, maar nu de „man ach ter de schermen". Hij schreef samen met Frans de teksten en verzorgde de vormgeving. De laatste tip van de sluier werd opgelicht toen het programma in ok tober 1981 in de theaters kwam. De naam Frans Halsema zegt ge noeg en „The Angels of Hope" (Hoop?) laten zien heel wat mans te zijn. Dan rest slechts de vraag: „Is die kruk vrij?" Fragment uit de film ,,Ik ben Joep Meloen". V.l.n.r. Corrie van Gorp, André van Duin en Frans van Dusschoten. UTRECHT, 27-1. De Dienstenbon den van FNV en CNV willen dit jaar in de cao-onderhandelingen voor het bankbedrijf bereiken dat er een 36- urige werkweek wordt ingevoerd. Op deze manier kan de werkgelegen heid bij de banken behouden of zelfs uitgebreid worden, zo heeft de ach terban van de bonden bij de banken bepaald. ZIERIKZEE, 27-1. Stichting het Theater vertoont komend weekend de komische Nederlandse film „Ik ben Joep Meloen" met André van Duin in de hoofdrol. André speelt in zijn eerste speel film de rol van een pianostemmer (Joep Meloen) die slechts één wens heeft, nl. carrière maken als concert pianist. Zijn rustige leventje komt in een stroomversnelling terecht wan neer hij het zangeresje Dorien de Groot (Corrie van Gorp) ontmoet. In foyer Concertzaal VRIJDAG 29 JANUARI NED. 1: Popeye opent het VARA- programma gevolgd door de thriller Lily weet het beter. De rol van Lily wordt gespeeld door Sylvia de Leur. Lily is schoonmaakster op een groot kantoor en op een keer krijgt ze de schrik van haar leven: ze vindt een lijk. Als ze de politie gewaarschuwd heeft en zij wacht op hun komst, blijkt het lijk verdwenen te zijn. Na deze kolderieke misdaadfilm kan ge keken worden naar politiek nieuws in Haagse bluf. De baas en zijn on derneming is de titel van een driede lige serie van het IKON. Vanavond staat centraal Moeten we nu wel of niet inleveren? A woman under the influence is de titel van de speelfilm uit 1974 van de regisseur van John Cassavetes. Zijn vrouw Gene Row lands speelt de hoofdrol als een wat labiele echtgenote. Peter Falk ver tolkt de mannelijke hoofdrol als ja loers echtgenoot en vader van drie kinderen. Op een avond komt hij niet thuis, daar hij een gesprongen water leiding moet repareren en meer tijd in beslag neemt dan voorzien was. Zijn vrouw raakt in paniek en vlucht de straat op NED. 2: Een special rond zanger Benny Neyman opent het TROS pro gramma. Engelse humor staat cen traal in de aflevering van Wordt u al geholpen? Vanuit de Florahal te Rijnsburg presenteert Ivo Niehe de tv,'.show. Onder andere zullen de Four Tops daarin hun opwachting maken. Dan het vierde deel van Sam Harvey. Sam heeft de moord op zijn ouders opgelost, maar er wacht hem een nieuw karwei, waarmee hij snel denkt klaar te zijn, het tegendeel is echter waarDe avond wordt besloten met Aktua tv en TROS sport met beelden van het tennistoer nooi in Mexico. VRIJDAG 29 JANUARI NED. 1: 10.00 Frysk telebord; 10.30 Schooltelevisie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Open schoolt.; 18.58 Nieuws; 19.00 Popeye; 19.05 Lily weet het beter; 20.35 Haag se bluf; 21.37 Journaal; 21.55 De baas en zijn onderneming; 22.35 Invloeden op een vrouw; 01.00 Nieuws; 01.05 Nieuws voor doven. NED. 2: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Benny Neyman; 19.20 Wordt u al ge holpen?; 20.00 Journaal; 20.27 De tv- show; 21.35 Sam Harvey; 22.35 Aktua tv; 23.20 TROS Sport; 00.15 Nieuws. ZATERDAG 30 JANUARI NED. 1: Allereerst een natuurfilm over de Australische rivier De Fran klin gevolgd door Ren je rot. Ter in- troduktie van éen eerdaags uit te zen den biljartkursus volgt een de monstratie van de wereldkampioen kunststoten Raymond Steylaerts en Raymond Ceulemans. Eerste de besteis de titel van een programma waarin getracht zal worden allerlei rekords te breken. Na Kieskeurig brengt André van Duin zijn theaters how in samenwerking met Corry van Gorp en Frans van Dusschoten. Na journaal en sportnieuws een afleve ring van de Duitse misdaadserie Ta- tort getiteld Geen kinderspel. De tienjarige Stefanie kan de dood van haar moeder niet verwerken en rea geert zich af tegen haar stiefmoeder door haar zoveel mogelijk te ontlo pen en buitenshuis over behoorlijk lange vingers blijkt te beschikken. Op allerlei mogelijke manieren tracht ze haar vaders blikken op haar te vestigendat tenslotte sukses ople vert NED. 2: Allereerst een registratie van de EK hardrijden op de schaats vanuit Oslo. Daarna WK alpine skiën voor dames vanuit Schladmig. Voorts nog een samenvatting van in ternationale zwemwedstrijden te Amersfoort. Slakkie en Puntmuts en de Lieverdjes van Grange hill openen het NCRV-programma. Jack Jersey in Sri Lanka staat centraal in de mu- ziekspeóial:- Op leven en dood is de ti- tel van de serie Rebel voor de vrij- - heid. Hierin schenkt Mary het leven aan een zoon, dat echter niet zonder moeilijkheden gepaard gaat. Van luchter allure is de spelshow Kwistig met muziek, waarin drie kandidaten op hun kennis van de lichte muziek getest worden. Na Hier en Nu en sport besluit ds. Van Ginkel de avond over het thema Geloof, Hoop en Liefde. ZATERDAG 30 JANUARI NED. 1: 10.00 Teleac; 10.30 Frysk; 10.50 Teleac; 13.00 Nieuws voor do ven; 15.30 Nieuws; 15.32 Franklin, Australies laatste woeste rivier 16.20 Ren je rot; 17.05 Fantasie Clas- sique; 18.20 Nieuws voor doven; 18.43 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 De eerste de beste; 19.50 Kieskeurig; 20.15 An dré van Duin; 21.37 Journaal; 21.55 TROS Sport; 22.10 Tatort; 23.40 Nieuws; 23.45 Nieuws voor doven. NIJMEGEN. De aanleiding tot de kettingbotsing maandag op rijksweg 2 onder Zaltbommel waardoor vier mensen werden gedood en een tiental gewond raakte blijkt het verbranden van stroomdraad uit sloopauto's te zijn op een langs de weg gelegen woonwagenkamp. NED. 2: 13.00 Studio Sport; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Toeristische Tips; 18.59 Slakkie en Puntmuts; 19.05 De lieverdjes van Grange Hill; 19.30 Jack Jersey in Sri Lanka; 20.00 Journaal; 20.27 Rebel voor de vrijheid; 21.20 Kwistig met muziek; 22.35 Hier en nu; 23.40 Tot besluit; 23.55 Nieuws Zaterdag 30 januari, 22.10 uur, Nederland 1: Tatort. Commissaris Lutz volgt met aandacht de uitleg van een van zijn medewerkers. ZIERIKZEE, 28-1. Filmkring Ziejook draait vrijdagavond 29 januari in de foyer van de Concertzaal de al enkele jaren oude film Annie Hall" van de Amerikaanse regisseur Woody Allen. Hij geniet bekendheid door onder ande re „Interiors" en „Manhattan". Zoals in veel van zijn films het geval is ver tolkt Woody Allen zelf een (hoofd)rol in deze produktie, net als de aktrice Dia ne Keaton. Derde hoofdrolspeelster is Shelley Duvall. Het verhaal gaat dat Woody Allen sinds 1959 elke dag vijf uur bij de psychiater doorbrengt en dat het ma teriaal van die analyses als uit gangspunt dient voor de films. Dat is het verschil met andere he dendaagse grote komieken, zoals Marty Feldman, Gene Wilder of Mei Brooks: De Woody-figuur blijft on veranderlijk herkenbaar als W-oody Allen. Alvy Singer (Allen) blikt op zijn veertigste in flashbacks terug op zijn jeugd in Brooklyn. Als zoon van Joodse ouders moet kleine Alvy zijn huiswerk maken temidden van ker- misgeweld, want zijn vader heeft een botsauto-tent. Alvy reageert zijn agressie af in botsauto's. Daarna zien we zijn schooltijd en vervolgens zien we hem opklimmen tot beroemd tekstschrijver. Vrouwen Flitsende grappen, geklets over hu welijken en verhoudingen, ontroe rende momenten en modieus half-in- tellektueel gebabbel maken deze prachtige autobiografische komedie tot een „must". Voortijd: zie agenda. DEN HAAG. Het ministerie van fi nancien heeft dinsdag bij de Tweede Kamer een wetsontwerp ingediend teneinde isoglucose vanaf 1 maart te kunnen belasten met suikeraccijns. Isoglucose is suiker in stroopvorm, die veel wordt gebruikt in de limonade- en voedingsmiddelenin dustrie. Met de vrouwen lukt het niet zo best, dat geeft de openingscène reeds aan: Een in een prachtig lichtbruin tweed-jasje en een geruit overhemd in dezelfde kleur geklede Alvy zegt: „Ik zou nooit in een klub willen waarvan iemand als ik lid was", een rechtstreeks Groucho Marx-citaat. Eerste vrouw Robin schenkt meer aandacht aan haar intellektuele dan haar sexuele leven. Later ontmoet Alvy op de tennisbaan Annie Hall. De dood en de liefde fascineren Al vy het meest. Hij loopt bijvoorbeeld altijd rond met boeken die het woord „dood" in de titel hebben. „Annie Hall", waarvan hij regisseur, schrij ver èn hoofdrolspeler is, markeert voor Woody allen net zo'n belangrijk punt in zijn karrière als „8V2" destijds voor Fellini.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9