President Reagan speelt hulpprogramma's door naar (50) staten Een kleinigheid vergeten Studie: ekonomische problemen zullen Sowjet-Unie militair verzwakken NFO: nog veel te verbeteren aan overgangswet basisonderwijs Veel doden bij spoorweg ongeluk in Algerije 7 „State of the Union" V.S. en El Salvador De honger stakers in Moskou Noodtoestand in Peru Vechten in Afghanistan Kinderen zonder hersens Zakgeldlonen? Tornado failliet Stelen te Epe ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 28 januari 1982 Nr. 23055 WASHINGTON, 27-1. Met de toezegging dat de State of the Union en de ekonomie „in de nabije toekomst" veel beter zullen zijn, heeft president Reagan dinsdag vergaande overheveling van sociale-verzekeringspro- gramma's ter waarde van 47 miljard dollar van Washing ton naar de 50 Amerikaanse staten voorgesteld. In een persoonlijk pleidooi ten overstaan van een verenigde vergadering van de twee huizen van het Congres, wees de president voorstellen voor een accijnsverhoging op genotmiddelen vanwege het,stijgende tekort op de rijks begroting van de hand en beloofde dat zijn regering de bejaarden en armen in Amerika niet de rug zou toekeren. Op vrijdag 19 februari is het op de West-Friese Flora in ieder geval al volop lente. Die eerste lentedag" speelt tegen een achtergrond van honderdduizen den bolbloemen, planten en heesters. PARIJS, 26-1. Bij een treinongeluk op de spoorlijn tussen Algiers en Oran zijn dinsdagavond 92 mensen omgekomen. Er zijn honderden gewonden. Dit heeft het officiële Algerijnse persbureau APS woensdag meegedeeld. De president zei dat hij een buiten lands beleid had opgebouwd dat steunde op „sterkte, eerlijkheid en evenwicht". WASHINGTON, 27-1. De Ameri kaanse vereniging voor de burgerlij ke vrijheden heeft president Reagan dinsdag opgeroepen een eind te ma ken aan de militaire steun en wapen- leveranties aan El Salvador. Het was voor de eerste keer sinds de oorlog in Vietnam dat de vereniging zich uit sprak over de Amerikaanse buiten landse politiek. MOSKOU, 27-1. Twee Russische Pinkstergemeenteleden die in de Amerikaanse ambassade in Moskou in hongerstaking zijn en sinds zon dag ook niet meer dronken, hebben dinsdag toegestemd in het weer drin ken van vruchtensap, nadat hun een verandering in hun situatie was toe gezegd. Zij hebben echter gewaar schuwd dat zij opnieuw drinken zul len afwijzen als er niet snel vooruit gang wordt geboekt. Gruwelijke wraak CARACAS, 27-1. Een Vene- zolaanse landarbeiders heeft tegenover de autoriteiten ver klaard dat hij 56 moorden heeft gepleegd nadat hij twin tig jaar gevangenisstraf had uitgezeten voor een moord die hij nooit bekend heeft. Luis Maria Ortega was in 1947 tot twintig jaar veroor deeld wegens moord. In die ja ren dat hij vastzat beraamde hij de moord op alle getuigen die op zijn proces waren opge treden. Na zijn vrijlating begon hij de 56 stelselmatig uit de weg te ruimen, waarbij hij volgens de pers soms met uitermate mo derne methoden te werk ging. Anderhalf jaar geleden werd Ortega aangehouden en in de loop van het onderzoek heeft hij de justitie en politie de weg gewezen naar de plaatsen waar hij zijn 56 slachtoffers begroef. Flitsen uit het buitenland JERUZALEM. Het Israëlische par lement (Knesset) heeft met 55 tegen 52 stemmen een motie van wantrou wen van de oppositionele arbei derspartij verworpen. Dertien van de 120 afgevaardigden waren tijdens de stemming afwezig. BOSTON. Van de Amerikaanse DC-10 die zaterdag tijdens mist bij een landing op de internationale luchthaven Logan doorschoot en in de haven van Boston terechtkwam worden twee inzittenden vermist. Hij verklaarde dat de strafmaatre gelen die hij Polen en de Sowjet-Unie heeft opgelegd na de afkondiging van de staat van beleg in Polen, ,,de wereld duidelijk maken dat Ameri ka geen zaken als gewoonlijk zal doen met de krachten van onder drukking. „Als de situatie in Polen blijft ver slechteren, zullen meer maatregelen volgen", zei hij. Voornaamste onder deel van Reagans boodschap aan de volksvertegenwoordiging betrof de staat van de Amerikaanse ekonomie. Hij zei dat zijn blauwdruk de ren tevoet had helpen verlagen, ekono- mische groei had bevorderd en de overheidsuitgaven had gedrukt. Toe gevende dat het federale tekort „on ze eerdere verwachtingen overtreft", weet Reagan het probleem aan de re cessie en de recessie aan vorige rege ringen. Die recessie, gaf de president toe, heeft hem geplaatst voor „grote te korten, nog geen 100 miljard dollar en afnemend, maar niettemin nog te hoog". Geen belastingverhoging Maar voegde hij eraan toe, be lastingverhoging brengt de begro ting niet in evenwicht. Zij zal over heidsuitgaven aanmoedigen en de partikuliere investeringen afrem men. Het verhogen van belasting zal de ekonomische groei vertragen, de produktie verminderen en toe komstige banen in de waagschaal stellen. „Daarom vraag ik u de begroting niet in evenwicht te proberen te brengen over de rug van de Ameri kaanse belastingbetaler. Ik vraag dit jaar niet om belastingverhoging en ik ben niet voornemens af te zien van ons vertrekpunt van belastingver lichting", aldus de president. Naar staat en gemeente Sleutel van Reagans eerste rede over de State of the Union was zijn oproep om veel sociale programma's van Washington in handen te geven van staat en gemeente. CAIRO. Bezoekers van Egypte die nen hun hotelrekening op grond van een regeringsbesluit nu in harde va luta's, zoals de dollar, het pond ster ling, de Duitse mark en de Franse frank, te voldoen. Daarmee wil de re gering de zwarte handel in vreemd geld tegengaan. OSLO. Drie jonge Noorse neo-nazi's zijn in Oslo tot langdurige gevangenisstraffen veroordeeld we gens het vermoorden van twee jonge leden van een onbekende uiterst rechtse groepering. WASHINGTON. De Amerikaanse wapenverkopen zullen in het begro tingsjaar 1982 een rekordhoogte be reiken van zeker 24,1 miljard dollar. Dat is driemaal zo veel als in 1981 en anderhalf maal zo veel als in 1980. PEKING. De Chinese kommunisti- sche partij heeft besloten tot voort zetting van de vereenvoudiging van de Chinese taal, ondanks enige be zwaren van taalkundigen. MOSKOU. De chef-ideoloof van de kommunistische partij van de Sowjet-Unie, de 79-jarige Michael Soeslov, is overleden als gevolg van hartstilstand. Dit heeft de Sowjet- televisie in het journaal gemeld. MOSKOU. Niet alleen de graan oogst maar ook de suikerbietenoogst in de Sowjet-Unie is het afgelopen jaar zwaar tegengevallen, zo wordt vernomen van westerse landbouw deskundigen in Moskou. Hij zei dat de groei van dergelijke programma's - zoals bijstand aan ge zinnen met minderjarige kinderen en het Food Stamp programma - de re gering hadden gemaakt tot bemoeial, onhandelbaar, ondoelmatig, kost baar en onkontroleerbaar. „Laat ons dit probleem met één en kele, boude stap - teruggave van fe derale programma's ter waarde van ongeveer 47 miljard dollar aan staten en gemeenten, samen met de midde len voor hun financiering en een overgangsperiode van bijna 10 jaar ter vermijding van onnodige ont wrichting - uit de weg ruimen", aldus de president. ANKARA. De militaire aanklager heeft de doodstraf geëist tegen 18 van de 199 militante Koerden, die wor den beschuldigd van pogingen een gebied af te scheiden in het zuidoos ten van Turkije. Zij zouden daarbij steun hebben ontvangen van de Sowjet-Unie. LIMA, 27-1. Meer dan 600 mensen zijn volgens officieuze cijfers omge komen en ca. 5000 worden vermist na het overstromen van een meer 600 km ten noordoosten van de Peruaan se hoofdstad Lima. Vooral het gebied van de steden Uchiza en San Pedro de Chonta in het dal van Tochane zijn getroffen. Zeventien dorpjes zijn weggevaagd of ondergedompeld in een modderstroom. De overvloedige regenval leidde tot het overstromen van het op 3500 meter hoogte gelegen meer. Het wa ter verspreidde zich over de rivier de Chontayacu die een woeste stroom werd die de hele vallei van Tocache onder water zette. NEW DELHI, 27-1. Bij een geza menlijk offensief van Afghaanse vei ligheidstroepen en Sowjet-militairen zijn de afgelopen dagen grote verlie zen toegebracht aan het regeringsvij- andige verzet, zo meldden westerse diplomaten in New Delhi woensdag. In de provincie Parwan, ten noor den van de hoofdstad Kaboel, sneu velde een groot aantal verzetsstrij ders dat zijn toevluchtsoord op boer derijen had gezocht, waar met wa pens uitgeruste helikopters hen bestookte. Een Sowjet-Afghaans konvooi drong verder Hazarat, een streek in het midden van het land, binnen en bombardeerde bolwerken van het verzet voordat het weer te rugkeerde naar Kaboel. Of daarbij slachtoffers vielen, is niet bekend, aldus de kringen. Het officiële radiostation heeft het offensief ook gemeld waarbij het zei dat opstandelingen in de provincies Nangarhar, Baghlan, Kunduz, Kan dahar en Herat waren verslagen. CUBATAO, 27-1. In de Braziliaan se industriestad Cubatao, aan de kust van de deelstaat Sao Paulo, zijn vorig jaar 3000 babies geboren. Twaalf van hen hadden geen herse nen (anencefalia) en daarmee geen enkele levenskans. Volgens funktio- narissen in Cubatao zijn dit alleen nog maar de ergste voorbeelden van het grote aantal kinderen dat met af wijkingen wordt geboren. De oor zaak, hoewel officieel niet bewezen, lijkt in een oogopslag duidelijk. De stad heeft immers de twijfel achtige eer algemeen te worden be schouwd als de meest vervuilde stad ter wereld. De rook van 23 fabrieken vormt een giftige verstikkende wolk boven de stad, op de omringende ber gen staan duizenden kale, dode bo men, terwijl rioolwater bedekt met schuim en hier en daar dampend door de stad stroomt. Maar hoewel Cuba tao een gemeente van nationale vei ligheidis en de af gelopen jaren her haaldelijk in het nieuws is geweest, is er nauwelijks enige verbetering opgetreden. „Er zijn hier en daar re sultaten geboekt, maar over het alge meen is het alleen maar erger gewor den" aldus een plaatselijke funktio- naris Florivaldo Caje. CAIRO. In Cairo zijn dinsdag avond 42 Islamitische en Koptische geestelijken vrijgelaten, die in sep tember op last van president Sadat waren opgepakt. MADRID. De Spaanse regering heeft de Sowjet-Unie gevraagd, te gaan onderhandelen over de invoer van aardgas uit Siberië. Dit is dins dag uit officiële bron in Madrid ver nomen. UTRECHT, 27-1. De Industriebond FNV wil volgens de jongerenorgani satie KWJ de deur openzetten voor zakgeldlonen voor jongeren, als die hierdoor beter aan de slag kunnen komen. Dit blijkt volgens de KWJ uit een interne notitie van de Industrie bond. De KWJ is zeer boos over deze stap van de Industriebond, die vol gens een KWJ-woordvoerder in feite betekent dat het recht op minimum jeugdloon op de tocht wordt gezet. ETTEN-LEUR, 27-1. De bewind voerder van het in financiële moei lijkheden verkerende bedrijf Torna do in Etten-Leur zullen vrijdag bij de rechtbank in Breda het faillissement aanvragen. Zij hebben dit de 315 me dewerkers van Tornado dinsdag la ten weten. Er is geen geld voor een afvloeiingsregeling. In een laatste poging het bedrijf te redden hebben de bewindvoerders dinsdag gepro beerd alsnog geld los te krijgen van het Belgische moederbedrijf Be- kaert. Die poging is mislukt. Maan dag ging de verkoop van Tornado aan het Engelse bedrijf Buco niet door. De banken willen het al acht jaar lang verliesgevende Tomadobedrijf geen geld meer geven. Pakketten gratis naar Polen? DEN HAAG, 27-1. Nederlan- ders zouden in staat gesteld moeten worden om postpak ketten gratis naar Polen te ver sturen, dit in navolging van de manier waarop de Zweedse posterijen sedert Kerstmis Zweedse burgers in staat stel len hulp te verlenen aan de Po len. Dit stelt het C.D.A.-ka- merlid Van Vlijmen in schrif telijke vragen aan minister Zeevalking van verkeer en wa terstaat. Volgens Van Vlijmen wordt er door de Zweedse posterijen op deze wijze steun verleend aan een vorm van direkte hulp van mens tot medemens en op een effektieve en volstrekt neutrale wijze. Zweden kun nen pakketten tot twintig kilo vrij van portokosten naar Po len versturen. Ze stelt zich op het standpunt dat geen enkele leerkracht als gevolg van het samengaan van het kleuter en lageronderwijs uit de boot mag vallen. In de overgangswet moeten garanties komen te staan op basis waarvan dit kan worden verwezen lijkt. Over de rechtspositionele gevolgen kan nog niet geoordeeld worden, 65 „Dat neem ik aan, ja, Wie zou het anders doen? We kunnen in wijde om geving met buren en buurt goed over weg. Enkel die Wervelman.... Hij is een nagel aan mijn doodkist" Evert had heel iets anders ver wacht „Ik kreeg de indruk, dat jullie niet bepaald een prettig gesprek had den." „Ze hadden „inbreker" op de muur aan de voorkant geklad. Vader vroeg natuurlijk opheldering hier over. Een jaar of drie, vier geleden - ik weet het niet eens precies - heb ik eens bij iemand ingebroken. Een griet, waar mee ik gescharreld had. Ze was niet eens thuis. Ik had teveel gedronken. Ik heb er een dag voor vastgezetten en kreeg later een fikse boete. Het heeft indertijd in de kranten gestaan Waar schijnlijk is die Wervelman er op de een of andere manier achter geko men." Joop Steeman heeft dit verhaaltje in no time bedacht. En zal het vandaag ook zo aan zijn vrouw vertellen. Vana vond even langs schoonpapa rijden om te zeggen, dat hij er zich zo bij Evert heeft uitgepraat en ook bij Gerda. Daar kan de oude baas geen bezwaar tegen hebben. Tenzij hij een schaandaal wil riskeren... Maar zo stom zal hij toch zeker niet zijn. Zwager Even denki er het zijne van, maar het verhaal is vrij aannemelijk, dus gaat hij over tot de orde van de dag Er moet gewerkt worden. Zo mogelijk APS deelde mee dat het ongeluk gebeurde bij het dorp Benj-Heloua- ne, 110 km ten westen van Algiers. De trein ontspoorde. De cijfers van het aantal doden en gewonden waren afkomstig van de politie ter plaatse en waren slechts voorlopige cijfers. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag. Er is een officiële kommissie van onderzoek naar de plaats gegaan van het trein- KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. De waarschuwing te gen het eten van aal of paling uit de grote rivieren blijft van kracht, ook nu gebleken is dat de aal en paling uit de benedenlopen van die rivieren vorig jaar veel minder PCB's (Po- lychloorbiphenylen) bevatte dan in voorgaande jaren. DEN HAAG. Minister Den Uyl van sociale zaken en werkgelegenheid is het niet eens met de aanbeveling van de Stichting van de Arbied, dat alvo rens tot uitbreiding van deeltijdar beid wordt overgegaan eerst een ge lijkwaardige positie van deeltijd werkers en volletijdwerkers zal moe ten gelden. daar de formatie nog niet is geregeld. Deze bepaalt in eerste instantie hoe veel onderwijsgevenden in het nieu we basisonderwijs zullen kunnen werken. Beroepsmogelijkheid De overgangswet behelst ook een vanavond de nieuwe kozijnen en ra men er in. Morgen is wel weer wat anders te doen. Gerda van Vuren is de hele dag in de war over dat woord „inbreker". Ze belt haar moeder, maar die weet niets meer dan zij zelf. Vader is weggereden in zijn wagen en heeft zich de hele dag niet laten zien. Dat hij als nog naar het bureau van een krant is gegaan om daar de leggers van enige jaren terug na pluist, komt in haai- niet op. Als Joop om half één komt lunchen, dist hij voor de tweede keer het verhaaltje op. En voegt er aan toe: „Een jeugd zonde, meer niet." Gerda denkt evenwel door. „Hoe is degene, die dit op de muur heeft ge schreven, het aan dde weet gekomen" Neem aan, dat het Wervelman werk is geweest; hoe weet hij dit?" Joop haalt de schouders op. „Als je persé in het verleden van iemand wilt gaan neuzen, vind je altijd wel iets. Bij de een wat minder dan bij de ander. Overigens... geen idee. Hoe hij het te weten is gekomen." „Wanneer is dat gebeurd? die in braak?" „O, een jaar of vier geleden, denk ik. Het stond in de krant. Een klein be richtje. Ik zei je al dat ik dronken was. Nuchter doe je zoiets geks natuurlijk niet" Gerda heeft haar man nog nooit dronken gezien. Ze weet dat hij een zeer matige drinker is. Au fond kan 't ongeluk dat het ernstigste sedert de onafhankelijkheid van het land werd genoemd. DEN HAAG. Op verzoek van het VVD-kamerlid Nijpels zal de Tweede Kamer volgende week debatteren over de zaken rondom de munitie transporten per trein vanuit de eems- haven. NIJMEGEN. „In Nederland zijn tot nu toe geen giftige olijfoliën of pro- dukten waarin giftige olijfolie is ver werkt gevonden. EPE, 27-1. De gemeente Epe wordt vooral de laatste weken overspoeld door een golf van inbraken, waarbij de daders zich veelvuldig met valse sleutels toegang verschaffen tot wo ningen. Volgens de politie van Epe komen er gemiddeld tien aangiften per weekeinde binnen plus nog eens tien door de week. Enkele maanden geleden konsta- teerde de politie een abnormale toe name van het aantal inbraken, maar vooral de laatste weken is het een ware plaag geworden. De buit va rieert van enkele duizenden guldens tot tienduizenden guldens. beroepsmogelijkheid bij de Kroon. De NFO verkiest evenwel een be roepsmogelijkheid bij de Raad van State. Ze stelt dat wie in beroep gaat tegen bijvoorbeeld beschikkingen op grond van bezuinigingsoverwegin gen, minder dan een kroonberoep kan verwachten. Bovendien biedt een beroep op Raad van State een grotere rechtsbescherming. Alles kan nu nog niet tot in de puntjes worden geregeld. De be windslieden moeten evenwel nu ze kerheid geven, dat niemand die op 31 juli 1985 in het onderwijs werkt, lou ter door de herstrukturering zonder werk komt te zitten. Het gaat om een baan, die niet on der alle omstandigheden dezelfde baan hoeft te zijn en te blijven. Wie wil afhaken en 55 jaar is geweest zou daartoe in de gelegenheid moeten worden gesteld, aldus het kommcn- taar van de NFO. Door HENK VAN HE ES WIJK hem weinig schelen. Soms, op het werk, met warm weer doet hij mee met de anderen en drinkt een flesje bier. Meer eigenlijk voorde dorst Nee, Joop is nooit onbekwaam. Op veijaardagen evenmin. Vader laat bij zulke gele - genheden wel eens een veer vallen. Drinkt dan meer dan eigenlijk verant woord is. Evert eveneens. Hij is in menig opzicht twee druppels water met zijn vader. Maar op een verjaardag kijk je schijnbaar niet zo nauw... 't Is vanzelfsprekend een wraak neming; ik waarschuwde je die zon dagmiddag nog. Wat zullen de buren ervan gedacht hebben, toen ze het la zen?" „Weet ik niet," antwoord Joop schouderophalend ,,'t Zal me overi gens een zorg zijn." „Ja, jij denkt er gemakkelijk over, maar ik moet er dagelijls mee omgaan. Ik zie ze meerdere malen op een dag." „Nou, en? Gewoon doorgaan met a- demhalen. Jij hoeft je nergens wat van aan te trekken. Er stond inbreker, niet inbreekster." „Ik ben je vrouw. Ze zullen er mij ook om aankijken." „Luister eens, Gerda iedereen weet, dat Wervelman de schrik is van de buurt En dat ik daatdoor met hem in de clinch lig. dat geintje met die bal waar door mijn gebroken kopje op de kleine jongen terecht kwam, is in de buurt bekend geworden. (wordt vervolgd) TOKIO, 27-1. Toenemende ekonomische problemen zullen de Sowjet-Unie er over hooguit tien jaar toe dwin gen haar uitgaven voor bewapening te beperken. Dit is de konklusie van een dinsdag gepubliceerde studie die het Japanse in stituut voor internationale aangelegenheden heeft verricht in opdracht van premier Zenko Suzuki. Volgens de studie valt er een scher pe controverse binnen de leiding van de Sowjet-Unie te verwachten over de verdeling van de beschikbare mid delen tussen militaire en civiele bestemmingen. De ekonomie is niet meer in staat in beide sektoren voor groei te zorgen. De problemen zijn het grootst in de landbouw en bij de energievoorziening. Dit zal er onder meer toe leiden dat de Sowjet-Unie haar olieleveranties aan de Oost- europese landen aan het eind van de jaren tachtig aanzienlijk zal moeten verminderen. Sterke groei De groei van de Russische bewape ning is volgens de studie aan het eind van de jaren zeventig vergroot van vijf procent per jaar tot zeven acht procent per jaar. De schaarste aan le vensmiddelen en de geringe toene ming van de produktie van kon- sumptiegoederen zullen de regering er waarschijnlijk al vóór 1990 toe dwingen de groei van de bewape ningsuitgaven te beperken tot onge veer vier procent per jaar. DEN HAAG, 26-1. Er is geen sprake van een goede ga rantie op behoud van werk. Integendeel. De overgangs wet basisonderwijs is niet aanvaardbaar voor het onder wijs. Ze moet snel veranderd worden. Dit heeft de grootste onderwijsorganisatie, de Nederlandse Federatie van Onderwijsvakorganisaties (N.F.O.) gesteld in een eerste kommentaar op het voorontwerp van overgangswet, dat dinsdagisgepubliceerd. De rechtspositie en de werkgelegenheid worden volgens haar in dit stuk ontoereikend be schermd. Daar zal nog veel aan verbeterd worden, aldus de N.F.O.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 7