Taakverdeling regio-gemachtigden blijkt moeilijker dan verwacht Wim Broekhoven: Geen wedstrijden in de week Grote overwinning, 9-1 voor tweede jeugdteam 5 Enorme opkomst Schaakvereniging „Zierikzee" Jaap de Jonge stevent op nieuwe titel af bij TOG Bruinisse Programma zaalkorfbal Twaalfduizend korfballeden in afdeling Zuid-West Bedrijfsvolleybal Programma volleybalteams Mevo '80 Volleybalprogramma Kwiek Bruinisse Programma basketbal Mevo '80 Dames 2 Mevo '80 verliezen eerste bekerronde, 8-12 Programma zaalhockey SAMAN B.V. Die Gouwe van slag af (5-5) Te veel R.K.- kerkgebouwen Koopkracht sociale uitkeringen met procenten verminderd Ttv Scaldina i ZIERIKZEESCHE NIEI'WSBÜDE Donderdag 28 januari 1982 Nr. 23055 NIEUWERKERK, 26-1. Een afgebakende taakverde ling voor de diverse regio-gemachtigden vaststellen, bleek tijdens een vergadering van alle betrokkenen in de kantine van de Nieuwerkerkse voetbalvereniging SKNWK aanmerkelijk moeilijker dan door enkele opti misten van te voren werd verwacht. Ongeveer anderhalf uur werd er onder leiding van de voorzitter J. A. Schiet- tekatte van SKNWK over gediskussieerd, maar uitein delijk bleken de meningen dusdanig verdeeld, dat er nauwelijks van enige zinnige vooruitgang kan worden gesproken. Sinds de laatste vergadering van de afdeling Zeeland van de KNVB vertegenwoordigen Dig Vleugel (Bruse Boys), Wim van de Waal (Re- nesse), Nico Timmerman (Zierikzee) en Cees in 't Veld namens de zaal voetbal op Schouwen-Duiveland, het meest noordelijke gedeelte van Zee land als stemgerechtigden op deze vergaderingen. Gezamenlijk probe ren zij zo goed en zo kwaad als dat lukt de belangen van Schouwen-Dui veland te behartigen in het totale Zeeuwse gebeuren. De regio-gemachtigden krijgen evenwel de wensen van de dertien voetbalverenigingen, het zaalvoet- balgebeuren en het zomeravondvoet bal mee vanuit de regio- vergaderingen, zodat de verenigin gen zo toch indirekt hun zegje gezegd hebben. Het systeem, dat nu ruim een jaar werkt en werd ingevoerd omdat men in een kleinere kring wil de vergaderen om zodoende eindelo ze spraakverwarringen te voorko men als alle verenigingen op de afde- lings-j aarvergaderingen kwamen, zou niet of zeker niet helemaal bevre digend werken. Verlengstuk Vandaar dat op de vorige regionale bijeenkomst van het Schouwen-Dui- velands voetbalgebeuren op 12 okto ber 1981 in Zierikzee werd besloten om de exakte taakverdeling van de regio-gemachtigden op de agenda te zetten en te bepraten. Rinus de Broekert van de VV Zie rikzee stelde bij de opening van de diskussie, dat er bij zijn vereniging aardig wat vragen blijven hangen. „Is de regio-gemachtigde nu eigen lijk een verlengstuk van de KNVB of niet", stelde hij. „Zo ja, dan moeten er vaste richtlijnen komen uit de KNVB, waaraan de regio-gemachtig den zich moeten houden. Zo nee, dan moet er meer druk komen uit de ver enigingen op de regio-gemachtigden om wat voor elkaar te krijgen. „Het moet duidelijk zijn, dat de verenigingen de regio-gemachtigden moeten sturen met de problemen, zo als die leven", stelde Jo Korstanje, afdelingsvertegenwoordiger voor Zeeland in Zeist. „Op de regio-verga deringen kunnen de verenigingen ko men met hun vragen, die dan worden meegenomen door de regio-gemach tigden". Volgens Korstanje zouden regio-ge- machtigden zich moeten organiseren. „Als zij dat niet doen is dat hun pakkie-an, maar ze zullen dan op de afdelingsvergadering weinig berei ken, waardoor de verenigingen logi- Maandag, 25 januari j 1.werden in de 19de ronde van de huishoudelijke kompetitie 10 partijen gespeeld. De uitslagen: J. J. v. d. Ende-R. v. d. Veken V2-V2; H. Uil-R. Moerman 0-1 (na arb.); A. M. v. d. Westen-A. J. Scheele 1-0; J. J. Hoogstrate-H. C. Jukkenekke 0-1; J. A. J. v. d. Made-J. Verkerk 1-0; J. L. Bom-P. M. Bou- wens 0-1; C. van Eldik-L. Oosse 0-1; A. Louws-B. S. Spiegels 1-0; H. van Rossum-C. P. Polderman 1-0; A. Waaijers-H. L, H. Timmermans 0-1. BRUINISSE, 27-1. Zoals de zaken er tot de 18e ronde voor staan in de huishoudelijke kompetitie van de Bruse schaakvereniging T.O.G. ste vent J. de Jonge regelrecht aan op prolongatie van de titel. Nu was A. Slinger het slachtoffer. J. v. d. Bos moet nu toch de tol be talen voor z'n zeer goede resultaten eerder dit seizoen, A. van Maurik bleef hem de baas. J. de Korte moest opnieuw een nederlaag incasseren. A. Kik en C. v. d. Berge verdeelden de punten. In een enerverende partij versloeg M. Houkamp R. Bal. P. Holleman bleef nipt de baas over Ad v. d. Ber ge. H. Knop verloor van L. Holleman die hierdoor flink steeg op de rang lijst, evenals L. Beider die won van A. J. v. d. Berge. K. v. d. Bos speelde met wit een prima partij tegen J. Reurich. A. Douw maakte K. Klink de puntjes afhandig. J. Nieuwersteeg won vrij gemakkelijk van D. van Wolferen en steeg naar de 13e plaats. T. v. d. Have, sterk spelend met wit, won zijn partij tegen L. Houkamp; Abr. v. d. Berge was vrij. Uitslagen: A. Slinger-J. de Jonge 0- 1; J. v. d. Bos-A. van Maurik 0-1; J. de Korte-J. C. Hagens 0-1; A. Kik-C. v. d. Berge '/>-Vi; M. Houkamp-R. Bal 1- 0; Ad v. d. Berge-P. Holleman 0-1; L. Holleman-H. Knop 1-0; L. Belder-A. J. v. d. Berge 1-0; K. v. d. Bos-J. Reu rich 1-0; A. Douw-K. Klink 1-0; J. Nieuwersteeg-D. van Wolferen 1-0; T. v. d. Have-L. Houkamp 1-0. scherwijs ontevreden zal zijn en de regio-gemachtigden hun testament wel kunnen maken. Het is een vicieu ze cirkel, die goed kan werken. Er moet evenwel een mogelijkheid zijn voor de regio-gemachtigde om een beslissing van de regio-vergadering terug te draaien, wanneer zich tij dens de afdelingsvergadering daar voor plotseling oorzaken voor doen. In de volgende regio-vergadering kan men de koerswijziging dan na der uitleggen en eventueel hardma ken". Johan Bom van de VV Renesse -een man die wel weet wat er binnen de KNVB te koop is - sloeg eigenlijk min of meer de spijker op de kop door te stellen: „We zouden als ver enigingen zo ver moeten kunnen gaan, dat we een onberispelijk ver trouwen hebben in het funktioneren van de regio-gemachtigden in de af deling Zeeland. Daarbij betwijfel ik of je ze inderdaad wel een afgebaken de taakverdeling in de schoenen kunt schuiven. Naar zijn mening is het he le gebeuren daar te klein en vaak ook te vrijblijvend voor". Akkefietjes Dig Vleugel stelde, dat de regio-ge- machtigden van Schouwen-Duive land (en de Bevelanden) zich op de hoogte hadden gesteld van de manier waarop men in Brabant te werk gaat en hij kwam met enige voorbeelden. Na enig over en weer gepraat ble ken diverse zaken voor een kleine ge meenschap als Schouwen-Duiveland wat aan de komplexe kant. „Iedere regio-gemachtigde houdt bij ons in principe kontakt met een bepaald vastgesteld groepje ploegen, maar in de praktijk komt het erop neer, dat we wanneer we informeren alleen maar het antwoord: „We hebben geen problemen" te horen krijgen", meende Vleugel. „Als er dan al geen problemen zijn, dan heeft het toch ze- }yir NIEUWERKERK, 26-1. Tijdens de dinsdagavond gehouden regio-ver gadering in Nieuwerkerk deelde Wim Broekhoven, kompetitieleider van de afdeling Zeeland van de KNVB, tot geruststelling van de aan wezige dertien Schouwen-Duive- landse voetbalverenigingen mee, dat het wel helemaal fout moet gaan wil len er in de Zeeuwse afdeling wedstrijden naar avonden in de week verhuizen. „Het is natuurlijk prachtig, dat men in Zeist probeert een regeling uit te dokteren, die voor alle afdelin gen hetzelfde is", stelde hij, „maar ze weten nog altijd niet hoe problema tisch we hier in Zeeland moeten wer ken met al dat water". Desgevraagd deelde Broekhoven mee, dat hij vooralsnog niet in de problemen komt met zijn program ma. „Ik heb nog drie of misschien wel vier weekeinden over om te schuiven", meende hij. „Bovendien kan er op Hemelvaartsdag, op Zaterdag 30 januari Sporthal Onderdak ADSPIRANTEN le klasse D: All Ready Al-Blauw Wit AI, 15.10. 2e klasse C: All Ready AII-Animo A V, 14.25. 3e klasse B: AU Ready AIlI-Animo A VII, 13.40. PUPILLEN 3e klasse B: AU Ready PII-Animo P VII, 13.00. De afdeling zuid-west van het Ko ninklijk Nederlands Korfbal Ver bond heeft deze maand het twaalf duizendste lid kunnen inschrijven. Dit aantal leden is verdeeld over in totaal 62 verenigingen, waarvan de Schouwen-Duivelandsc klub All Ready tot de kleinere behoort. DEN HAAG. Het voorontwerp van de wet gelijke behandeling mannen en vrouwen, bijgenaamd de anti-dis- kriminatiewet, moet volgens C.D.A.- voorzitter Piet Bukman op een aan tal punten nog bijgesteld worden. Hij zei dit in de televisierubriek Den Haag vandaag. Jo Korstanje: ,,Niet met akkefietjes naar de regio-gemachtigden stappen, maar met belangwekkende zaken". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ker geen nut om een taakverdeling vast te stellen". Jo Korstanje meende hierop, dat de regio-gemachtigde te vaak met onbe nullige akkefietjes benaderd wordt, maar dat werkelijk belangwekkende zaken binnenskamers gehouden wor den. „Dat is een foutieve instelling. Daarmee moet men naar de regio-ge- machtigden. Er moet een dusdanige vertrouwensband zijn, dat men er van uitgaat, dat de regio-gemachtig de zich met de hand en tand zal ver zetten om de belangen van de klubs in zijn regio uitgevoerd te krijgen. Soms proef je wel eens, dat er wat ha pert aan dat onderlinge vertrouwen en dat is jammer, maar mogelijk moet dit nog groeien. Het is tenslotte nog een erg jonge materie", meende Korstanje. Al met al moest voorzitter Schiet- tekatte bij zijn afsluitingswoord te recht konstateren, dat er eigenlijk niets uit de diskussie was gekomen. Of toch? „Door het in vergaderingen als deze met elkaar bepraten van za ken, die in de verenigingen leven, denk ik, dat zulke gesprekken toch nut hebben. Het begrip „regio-ge- machtigde" is nog een erg nieuw be grip en ik denk dan ook, dat het over een of misschien twee jaar allemaal gladjes zal verlopen zonder dat we de gemachtigden allerlei aparte funk- ties opleggen. Resumerend geloof ik dan ook, dat deze diskussie zinvol is geweest, zeker omdat alle dertien verenigingen van de partij waren en dat is wel een tijdje geleden", stelde de heer Schiettiekatte. Pinksterzaterdag en tweede Pinksterdag gevoetbald worden. Misschien niet leuk, maar nog altijd aanmerkelijk prettiger dan op een avond in de week". Sporthal Onderdak Vrijdag 29 januari 19.00 uur: MEVO 2-Big S; Chr. S. Gem.-Onderdak; Renesse 1-PJZ 2; VCS-PTT. 19.50 uur: de Putters-WIK 1; Brogum-Willibrordus; Fiscus 1-WIK 4; MEVO 4-Luctor. 20.45 uur: Zweedse Rode Kruis 2- Cluzona; SAZ-Schouwenoor; BB Wansink-PJZ l;Zeelandia 1-Zweedse Rode Kruis 1. 21.40 uur: Kwiek-MEVO 1; WIK 2- Opel Team; WIK 3-ZWN; DTS-Fiscus 2. Zes Mevo'80-teams, uitkomend in NeVoBo-verband, spelen komend weekeinde hun vollyebalwedstrij- den in Zierikzee. Het meisjes-jeugdteam komt vrij dagavond 29 januari, in de Mu- lockstraat als eerste binnen de lijnen en wel tegen Vovero 2 uit Rozenburg, waarvan gewonnen dient te worden. De overige thuiswedstrijden vinden zaterdagmiddag (16.45 uur) in sport hal Onderdak plaats. In de derde klasse D ontmoeten he ren 1 en heren 3 elkaar. Het door blessures gewijzigde eerste herenteam zal moeten winnen, zeker na het verlies van een wedstrijdpunt vorige week. Het tweede herenteam, de laatste weken erg suksesvol, moet de sterkste kun nen zijn in het treffen met Yum 3 uit Hoogvliet. Datzelfde geldt voor het eerste damesteam dat Vevoro 2 ont moet. Het tweede damesteam speelt tegen Volley/V. d. B. 3 en zal even eens tot winst in staat moeten zijn te gen dit onderaan de ranglijst geno teerde team. Uitwedstrijden Het derde damesteam staat zaterdag middag tegen Intermezzo 4 een lasti ge wedstrijd te wachten. Het vierde damesteam speelt in Stellendam te gen VC Goeree 2. Waarschijnlijk is er voor het Zierikzeese volleybalteam geen sukses weggelegd. Het vierde Yierentéam ten slotte ontmoet in Strijen het vijfde team van V/Quick. De eerste ontmoeting eindigde voor Mevo in een 1-3 nederlaag. BRUINISSE. Het eerste da- mesteam van volleybalvereniging Kwiek uit Bruinisse speelt zaterdag 30 januari de belangrijkste wedstrijd uit de kompetitie. Om 14.45 uur treedt het team van coach Henk Rut gers in Hellevoetsluis aan tegen Ibis, dat met een punt achterstand op de tweede plaats staat in de tweede klas. De thuiswedstrijd tussen Kwiek en Ibis leverde na een enerverend duel een 3-1 zege op voor de Bruinisser formatie. Winst aanstaande zaterdag in Hellevoetsluis betekent nagenoeg het kampioenschap voor Kwiek, waardoor de ploeg dan voor een unie ke prestatie zal hebben gezorgd. In een ruk stootte Kwiek dan van de vierde naar de eerste klas, waardoor men het hoogste volleybal zou gaan spelen op Schouwen-Duiveland. Het tweede damesteam heeft even eens een uitwedstrijd af te werken. In Strijen moet het team het opne men tegen Volley/Quick. De aan vangstijd is 13.30 uur. De Kwiek he ren spelen zaterdag een thuis wedstrijd tegen Ibis. Aanvangstijd 17.30 uur. Vrijdag 29 januari Meisjesjunioren: Marathon-Me- vo'80 te Vlissingen. Zaterdag 30 januari Sporthal Onderdak Heren: Mevo'80-Valkenisse 2, 19.00 uur. Dames 2: Mevo'80-Scheldesport, 19.00 uur. Maandag 1 februari Bekerwedstrijd, tweede ronde. He ren: Marathon 2-Mevo'80 te Vlissin gen. Het tweede damesteam van de bas ketbalvereniging Mevo'80 heeft de eerste bekerronde tegen de Polder thuis met 8-12 verloren. Het was een spannende wedstrijd, ondanks het weinige aantal doelpunten dat werd gescoord. Vanaf de beginfase werd er vrij hard gespeeld en de scheidsrechters konden de wedstrijd maar net in de hand houden. Frouke Visser opende de score voor Mevo, maar de Polder volgde snel. Marjan Mol bracht de stand op 4-2, maar opnieuw kwam de Polder langszij. Vlak voor rust maakte An ne v. d. Tuin het derde doelpunt. De ruststand was 6-6. In de jtweede helft-kon; Marjan Mol nog e.en keer de basket. vinden en werd Jose Velders het veld uit gestuurd. Voor vijf persoonlijke fou ten. De gastploeg benutte enkele strafworpen, zodat de Polder de overwinning kon grijpen. Coach Bob Noomen verzekerde na afloop dat hij op revanche loert in de return- wedstrijd. Meisj es junior en De uitwedstrijd in Souburg tegen Valkenisse werd door de meisjes juni oren met 41-16 verloren. De Mevo- meisjes speelden een goede partij, maar waren niet opgewassen tegen het sterke Valkenisse. Annemarie Molenaar was de topscoorder van Mevo en nam acht punten voor haar rèkening. Désiree Hoogmoed kwam tot vier punten en Hetty Mol en Petra von Eugen maakten ieder twee pun ten. Zondag 31 januari Meisjes A: Souburg Middelburg 2- HSD, 12.45 uur; Middelburg-HSD, 14.15 uur. Meisjes B: Kapelle Vlissingen-HSD 14.00 uur; HSD-Middelburg 2, 14.45 uur. Meisjes ED: Middelharnis toernooi 10.00 - 13.00 uur. Jongens B: Terneuzen HSD-Mid delburg 14.00 uur; HSD-Goes, 16.00 uur. Het Zierikzeese team bestaat nu uit Hans Saman. Rob van Pinxteren, Camiel Faber en Michel v. d. Berg. Jan Kik is de vaste begeleider. Het nieuw gevormde dubbel, Van Pinxte- ren/Saman, kwam erg veel tekort te gen het goed spelende dubbel, Ma rianne v. d. Wekken/Jan-Jaap Land man, van Kerkwerve. Scaldina ver loor met de setstanden: 15-21 en 12- 21. De volgende partijen werden allen in winst omgezet, 9-1. Senioren De senioren begonnen maandag aan hun eerste wedstrijd week. Scal dina 2 speelde een uitwedstrijd tegen Kerkwerve 2. Het Zierikzeese team bestaat uit de spelers Rita v. d. Zan- de. Jan Kik, de uit het eerste team Fout met tweewielers? AMSTERDAM, 27-1. „Aan het eind van de jaren tachtig zal het bergafwaarts gaan met de verkoop van tweewielers in Nederland. De voordelen van tweewielers zullen het dan verliezen van de nadelen". Prof. dr. L. Bak, planoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam, voorspelde dit in zijn lezing op een perskonfe- rentie in Amsterdam ter gèle- genheid van de Tweewieler Rai 1982 die in februari wordt gehouden. Terwijl de sprekers vóór hem de toekomst voor zowel de fiets als de bromfiets tame lijk rooskleurig afschilderden en ondanks de huidige recessie toch goede verwachtingen had den, veegde Bak die bewerin gen in één klap van tafel. ZOETERMEER. De metaalwerkge vers, verenigd in de FME, vinden dat 1981 voor de metaal- en elektrotech nische industrie geen best jaar is ge weest. DEN HAAG, 27-1. De koopkracht van mensen met een sociale uitke ring is vorig jaar met maximaal 2,5 procent verminderd. In antwoord op schriftelijke vra- Advertentie Technisch Installatie bureau voor aanleg CENTRALE VERWARMING Levering ZELFBOUW PAKKETTEN Julianastraat 40, tel. 2647 Zierikzee ZAALVOETBAL ZIERIKZEE, 27-1. In de derde klas van de zaalvoetbalkompetitie lijkt Die Gouwe van slag af. Was het 1-1 gelijke spel van de vorige week nog redelijk, ook tegen Brogum II kon de Noordgouwse formatie niet tot winst komen. Na een gelijkopgaande wedstijd mocht het team dat als naaste belager van Dreischor nu toch ook al vier verliespunten heeft, niet mopperen met een 5-5 uitslag. SVOWKII kwam voor het eerst tot winst in de derde klas door ZZ '72 met 6-3 klopppen. Renesse had geen kind aan Stella Boys en ging uitein delijk met een fikse 8-1 zege van het veld. In de tweede klas verraste SVOWK het eerste team van ZZ '72 met 1-4, hetgeen een lelijke streep is door de nog geringe promotiemogelijkheden van ZZ '72. In de vorige westrijd klopte de Zierikzeese ploeg Bruse Boys nog met 3-2, Koploper De Steeg krijgt inder daad nog alsnog de verliespunten, die men eigenlijk in de voorgaande wedstrijden op vaak mirakuleuze wijze te ontlopen. Brogum klopte de koploper op kinderlijke wijze met 3- 0, waardoor de spanning er in deze klas zonder meer in blijft. Bij makelaardij II bleef hekkeslui- ter Mevo II ook voor de tweede keer de baas. Werd het in de eerste ont moeting 6-0 nu scheidden de wegen bij een 5-1 stand in het voordeel van Bijmkelaardaij II. komende Leo de Ruiter en Bram Vroegop. In een sportief en goed gespeelde wedstrijd was het nu de beurt aan Kerkwerve om met 9-2 te winnen. Ondanks dat heeft Scaldina het niet zomaar kado gegeven. Maar liefst zeven van de tien sets moesten in drie games worden afgewerkt. Hoewel Leo de Ruiter in het vorige seizoen derde klasse speelde, kon hij niet meer behalen dan een derde ga me tegen Matthey en Huigens. Bij Scaldina blonk Jan Kik uit. Hij ver loor net van Jaap Huigens. na in de beslissende game van een 19-13 ach terstand te zijn teruggekomen tot 20- 20 om ten slotte met 22-20 te verlie zen. In zijn laatste set versloeg Kik tegenstander Matthey met 17-21 en 16-21 en redde daarmee de eer. DEN HAAG, 27-1. Een sanering van het bestand aan katholieke kerk gebouwen en een ingrijpende reorga nisatie van het aantal parochies in Nederland lijkt niet te vermijden. Tot deze overtuiging is het Katho liek Sociaal-Kerkelijk Instituut (KASKI) in Den Haag gekomen op grond van de bestudering van recen te cijfers over de bezettingsgraad van kerkgebouwen. Volgens de jongste tellingen ligt de feitelijke bezetting van de kerkgebouwen rond de 31 pro cent. In gemeenten met minder dagn 10.000 inwoners ligt de gemiddelde bezetting rond de 40 procent. In ste den boven de 100.000 inwoners is dat percentage slechts 20. Het KASKI werpt de vraag op of men met name in de grotere gemeen ten wel zo kan doorgaan. Daar is al leen al, aldus het instituut, het feit dat een schraal bezette dienst de mo tivatie van de kerkgangers niet ten goede komt. Verder wordt het onder houd steeds duurder, alleen al we gens de sterke stijging van de ener gieprijzen. gen van de V.V.D.-kamerleden Nij- pels, De Korte en Hermans heeft mi nister Van der Louw van c.r.m. daar over de volgende gegevens verstrekt: AOW, ongehuwde min 2,4 procent, AOW gehuwde zonder kinderen min 2,2 procent, minimum WAO of bijstand, gehuwde zonder kinderen min 2,3 procent, minimum WAO of bijstand, gehuwde met één kind min 1,7 procent, minimum WAO of bijstand, gehuwde met twee kinde ren min 1,4 procent, bijstand, al leenstaande min 2,5 procent, bijstand één-ouder gezin met één kind min 2,1 procent en bijstand één-ouder gezin met twee kinderen min 1,6 procent. Het beleid voor dit jaar blijft ge richt op een koopkrachtdaling voor de minimuminkomenstrekkers van één procent, aldus de minister. Een éénmalige uitkering lijkt „niet aan trekkelijk" en voor dit jaar boven dien „ook niet noodzakelijk", aldus de minister. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Herwijnen: W. de Bruin, Vreeswijk; te Putten: W. Westland, Lunteren; te Almkerk (toez.): J. J. Roodsant, St. Maartens dijk en Tholen „deelgemeenten Re- hoboth en Immanuël"; te Ried: mevr. J. Schout, kand., Nieuwendijk; te Huizen: drs. P. H. van Harten, Soest (buitengewone wijkgemeente). Aangenomen de benoeming tot voorganger van de Herv. Evang. Ver eniging op G.G. „Bidt en werkt" te Leek (part-time): hr. J. Smit, Kol- lum; naar Stolwijk: W. K. de Haan (predikant krachtens overgansbepa- ling 277D te Hornsterzwaag. Gereformeerde Kerken Beroepen te Groningen-Zuid: H. A. van Houte, Den Helder; te Witmar- sum: R. van der Weg en W. van der Weg-Rullman, kandidaten te Kam pen; te Leek: J. D. Ubbels, Ameron- gen. Aangenomen naar Witmarsum, Pingjum en Zurich: R. van de Weg en W. van der Weg-Rullman, kandida ten te Kampen. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Aan de Theologische Hogeschool te Kampen is geslaagd voor het docto raal examen: W. M. van Wijk, Seis- weg 57, 4334 AE te Middelburg. Beroepen te Assen-Zuid: A. den Broeder, Bergentheim. Gereformeerde Gemeenten Tweetal te Stolwijk (in kombinatie met Berkenwoude): J. J. van Ecke- veld, Zeist en Th. van Stuyvenberg, Meliskerke. Beroepen te Brakel: Th. van Stuy venberg, Meliskerke; te Breda: R. Boogaard, Leiden; te Rotterdam- Zuid wijk-Pendrecht-Lombardijen: L. Blok, Nunspeet. Bedankt voor Werkendam: J. de Pater, Krimpen aan de IJssel. Voor 50 jaar ADVERTENTIE. Katjesdrop de beste kwaliteit 15 cent per ons, borst- brokken 10 cent per ons, anijstablet- ten 6 en 8 cent per stuk. Salmiak pastilles 10 cent per ons. Zuivere ho ning 65 cent per pot. ELKERZEE. Door den burge meester werd de in deze gemeente ge vormde crisis-comité geïnstalleerd: het bestaat uit den burgemeester als voorzitter met vertegenwoordigers van de diaconie der Nederlandsche Hervormde en der Gereformeerde kerk en het burgerlijk armbestuur. ZIERIKZEE. In dit jaar wordt het interlokale telefoonnet van Rotter dam uitgebreid met een rechtstreek- sche leiding onder andere naar en van Zierikzee. RENESSE. Dat de electriciteit ook ten plattelande in de bedrijven steeds meer deze toepassing vindt, blijkt thans weer hier ter plaatse waar de heer G. v. S. in zijne keurig modem ingerichte slagerswinkel een groote electrische automatische koel kast heeft geplaatst. ZIERIKZEE. De uitvoering die de gymnastiekvereeniging Rust Roestbinnenkort hoopt te geven, zal ten bate zijn van de af deeling Zie rikzee van het Nationaal Crisis comité. ZIERIKZEE, 28-1. De tweede helft van de tafeltenniskompetitie is ook voor Scaldina uit Zierikzee van start gegaan en wel voor de drie senioren- en de twee jeugdtearas moest een uitwedstrijd spelen tegen het tweede team van Kerkwerve en behaalde, na een wat moeizame start, een 9-1 overwinning. 1

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5