IJ LO TRIO MAARTEN BRUYNES ORGANISEERT PLAY-INS DE ELZENHOUTBOSJES VAN DE SCHOUWSE WESTHOEK Inzinking in de bouw niet zo erg als in '74-'75 4 In bar Mirabelle Voor amateurmuzikanten s.c.z. „Tien jaar later: 't jaar tien" DRUKWERK FAMILIEDRUKWERK HANDELSDRUKWERK Studie Rabobank Man van trap gegooid Uit auto stappend kind gedood Goedkope stroom uit Duitsland ZIERIKZEE, 29-1. Pianisten, drummers, gitaristen of zangers kortom; amateurmuzikanten kunnen zondag middag deelnemen aan een muziek-play-in in Bar Mira belle te Zierikzee. Het wordt waarschijnlijk een zeer ge varieerd muzikaal gebeuren, want zowel jazz, als punk en popliefhebbers zijn welkom. Het Trio Maarten Bruynes met v.l.n.r. Piet de Keyzer, John Muis en Maarten Bruynes. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) „Tien jaar later",moet misschien niet uitsluitend als het verlengstuk van „Groenten uit Balen" worden gezien, het is een autonoom stuk volkstoneel over de huidige krisis, maar toch: wie in november „De Groenten" zag moet woensdag een pré hebben gehad toen onder auspi ciën van de S.C.Z. het Vlaamse Volkstoneel Bent de follow-up op de planken van de Concertzaal zette. „Tien jaar lager" toont dezelfde fa milie, nu niet in de ban de staking bij het zinkbedrijf Vieille Montagne in Balen, maar in de knellende greep van: matiging, bezuiniging, aftop ping, werkloosheid, kortom in de greep van de malaise anno nu. Opa is dood, dochter Germaine is met haar geflipte student getrouwd en heeft inmiddels haar tweede kind gebaard. Vader Jan Debruyker is ge pensioneerd en inmiddels heeft de doemdenkende oom Albert zijn in trek bij de familie genomen. Opval lend is dat moeder Clara geen rim peltje ouder is geworden en boven dien nog precies dezelfde huisloof is als tien jaar geleden. Auteur Walter van den Broeck heeft blijkbaar alle maatschappij-ontwikkelingen de af gelopen tien jaar opgemerkt, behalve die van de vrouwenbeweging. „Mag en kan er nog gelachen wor den tien jaar later? Liefst wel", schrijft regisseur Jaak Vissenaken in het programma. Toch was er niet zo veel ruimte voor een gulle lach, de cynische grijns kwam beter tot zijn recht. De emoties sneden diep en maakten soms best een (heel) beetje treurig. Zeer pittige en flitsende dialogen ook in „Tien jaar later", maar ja... niet iedereen in de Zierikzeese Con certzaal beheerst het Vlaams tot in de puntjes en er zal dan ook best wat verloren zijn gegaan. Maatschappijkritiek drong wel door in dit stuk: „De arbeider heeft het altijd gedaan, als hij werkt, is hij een dure vogel; als hij dopt (werkloos is) is hij lui en als hij uit pure nood iets zwart doet, is hij een dief". Toch overheersen de persoonlijke proble men, hetgeen het kijkspel wel ten goede zal zijn gekomen. Heel flauw, bijna zouteloos was het om Jo de Meyere te horen zeggen, dat op Kert- savond een prima T.V.-stuk met ka pelaan Odekerke (de Herdershond) te zien zou zijn, om over de passage over auteur Van den Broeck dan maar verder niks te zeggen. De spelers van Bent maakten zich eerder waar in deze regio en ook woensdagavond onderstreepten ze wederom hun klinkende namen. „Tien jaar later" eindigt met de vraag hoede krisis van heden zal af lopen. U en ik weten dat niet, Walter van den Broeck wist het ook niet en liet de vraag open. Het - matig opgekomen - publiek had genoten van het Vlaams Volksto neel en toonde dat met een warm ap plaus. A.P Spontaan foon betreft wordt verzocht een eigen mondstuk mee te brengen. Overige instrumenten moeten door deelne mers worden meegebracht. De play- ins geginnen rond twee uur tot zes uur 's avonds. Jannewekken 11 Zierikzee/Telef. 01110-6551* Stencil - offset en boekdruk VERLOVINGSKAARTEN HUWELIJKSKAARTEN GEBOORTEKAARTEN Een uitgebreide keuze uit vele modellenboeken. van klein tot groot en van zwart tot in vele kleuren, voor: BRIEFPAPIER ENVELOPPEN REKENINGEN FOLDERS, ENZ. UW DRUKKER Dit initiatief gaat uit van het be kende Schouwen-Duivelandse Trio Maarten Bruynes, in nauwe samen? werking met de nieuwe eigenaren van bar Mirabelle, Maurice en Jenny Hessier. Afhankelijk van de belangstelling zullen deze play-ins iedere zondag middag tot mei worden gehouden en nogmaals „alles kan en alles mag" benadrukt Piet de Keyzer van het Trio,•„uiteenlopend van blokfluit tot elektrische gitaar". ZIERIKZEE. Een merkwaardige Zierikzeese plaat uit 1917. Mogelijk als gevolg van het bombardement werd geen ker mis gehouden, maar men organiseerde wel een zomerfeest. Onderdeel van het programma was een rijwielpromena de". Deelneemsters en deelnemers staan hier opgesteld voor het Burgerweeshuis. UTRECHT, 28-1. De huidige inzinking in de bouw zal dit jaar niet het diep tepunt bereiken dat in 1974-1975 werd gehaald. Aangezien de konjunkturele omstandigheden, de ekonomische politiek en de financiële positie van de overheid nu nogal verschillen met destijds, mag worden verwacht dat het her stel nu langer op zich zal laten wachten en veel langzamér zal verlopen. Het produktievolume op middellange termijn zal waarschijnlijk onder het niveau van 1977-1979 blijven. Dit blijkt uit een bedrijfstakstudie van de Rabobank. De leden van het Trio, Johan Muis (drummer) Piet de Keyzer (saxofo nist) en Maarten Bruynes (pianist organist), spelen regelmatig in restaurants en bars. Tijdens één van de optredens in bar Mirabelle ont stond spontaan het idee ook het pu bliek aan deze optredens te laten deelnemen. Piet de Keyzer vertelt: „Er bestaan op Schouwen-Duiveland vrij veel amateurmuzikanten, die eigenlijk niet aan bod komen. Het is de bedoe ling deze mensen een kans te geven en daarnaast vinden wij het erg aar dig spontaan muiek te maken. Er ge beurt namelijk weinig op dat gebied in deze regio". Bar Mirabelle, die gewoonlijk dicht is op zondagmiddag zal de zaak speci aal voor deze play-ins openen. „Het wordt absoluut geen kommerciele stunt" aldus het Trio. „Wij vragen er geen geld voor en belangstellenden hoeven tevens geen entree te betalen". Jazz De voorkeur van het Trio Maarten Bruynes gaat duidelijk uit naar de jazz, maar de leden zijn in staat alle vormen van amusementsmuziek te spelen. „Op jazz-muziek komt toch een bepaald publiek af, een geselek- teerde klubje en dat is niet onze be doeling. Jong en oud is welkom". Saxofoon Wat informatie voor belangstellen den: een hammondorgel een drumstel en een saxofoon zijn tijdens deze play-ins aanwezig. Wat de saxo- Dood op weg naar genezer MANILLA. 27-1. Woensdag zijn bij Baguio in het noorden van de Filip pijnen elf Canadezen die met grote verwachtingen op weg waren naar een ..gebedsgenezer" met een inter nationale reputatie, bij een verkeers ongeluk om het leven gekomen. Hun busje kwam volgens de politie fron taal in botsing met een reiswagen en vloog in brand. Negen inzittenden van busje en reiswagen liepen, in en kele gevallen ernstige verwondingen op. De reis van de Canadezen zou ove rigens vergeefs zijn geweest, want gebedsgenezer Antoni Agpaoa werd een paar dagen geleden geroffen door een beroerte en vecht zelf voor zijn leven. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENBAND SCHIPHOL. De luchtvaartmaat schappij Fast Airways, gevestigd op luchthaven Eelde, heeft bij de Rijksluchtvaartdienst RLD vergun ning aangevraagd voor het uitvoeren van lijndiensten tussen Eelde en een Londense luchthaven. DEN HAAG. De staatssecretaris van verkeer en waterstaat, J. C. TH van der doef geeft post/rijkspost spaarbank toestemming te bemidde len in reisverzekeringen. De bouwnijverheid is een belang rijke bedrijfstak binnen onze ekono- mie. Zij neemt 9 a 10 procent van de totale produktiewaarde van het Ne derlandse bedrijfsleven voor haar re kening. De produktie bedroeg vorig jaar naar schatting bijna 40 mil jard. De ingezakte bouwmarkt heeft al tot een aanzienlijke aanpassing van de produktiekapaciteit in de burgerlijke en utiliteitsbouw geleid. Het saneringsproces is volgens de Rabobank nog niet voltooid. Kwetsbaar De positie van meerdere aanne mersbedrijven blijft kwetsbaar. Op langere termijn zijn er zeker perspektieven voor goed geleide aan nemersbedrijven. Er is nog steeds, met name in de woningbouw, een grote behoefte aan bouwprodukten, SCHIPHOL. De rijkspolitie dienst luchtvaart heeft afgelopen zondag maar eerst nu in verband met het on derzoek pas bekendgemaakt is, tien kilogram heroïne op Schiphol in beslag genomen. In verband hiermee is de 25-jarige Maleisiër H. N. F. aan gehouden. DEN HAAG. De Algemene Neder landse Vereniging van Reisbureaus (ANVR) gaat bij staatssekretaris Van der Doef van verkeer en waterstaat fel protest aantekenen tegen diens besluit het dienstenpakket van de postkantoren uit te breiden met ver koop van reisverzekeringen. die na verloop van tijd kan worden omgezet in koopkrachtige vraag. De mate waarin dit zal gebeuren kan door de bouwwereld tot op zekere hoogte zelf worden beïnvloed door grote aandacht te schenken aan het beheersen van de relatieve bouw kostenstijging. ARNHEM. Totaalweigeraar Bas Elfrink uit Zevenaar, die zaterdag door de politie in de Andreaskerk in zijn woonplaats is gearresteerd, is voorgeleid voor de officier van kom- missaris bij de krijgsraad in Arn hem. ZEIST. De pluimveeslachterijen in ons land maken weer een moeilijke periode door. De afzet gaat bijzonder traag en de praktijk leert dat indivi^ duele slachterijen elkaar onderbie- den, waardoor de winstgevendheid nog verder in het slop komt. UTRECHT. Het wordt verplicht om op voorverpakte eet- en drinkwa ren een hoeveelheidsaanduiding te vermelden. Dit ontwerp-besluit is woensdag door het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne bekend gemaakt. ROTTERDAM. Het Walradarper- soneel, dat al via enkele akties heeft geprotesteerd tegen plannen van de dienstleiding om loodsen op topposi ties van de walradarstations te plaat sen, krijgt deze week steun van de bemanningen van tenders in de Rijn mond. ui WESTHOEK, januari. Op Schouwen hoort men wèl een enkele maal voor de houtwal om de elzenmeet het woord dijk („diekje") gebruiken. Deze houtwallen hebben de laatste jaren nogal wat aandacht gekregen (zie de speciale nummers van Het Vogeljaar in 1979, Natuur en Milieu in 1980, Na- tura in 1981). Ih Natura gaf De Boer een beschrij ving van de vegetatie van de hout- <$ciu>U/w3C u/n/ wallen rond Renesse. Veldiep, els en in mindere mate abeel, eik en mei- 1^/^ I tajecUwve-fv X I t» NnMv4L*uii^v DEN HAAG. Minister Den Uyl van sociale zaken en werkgelegenheid kan in grote lijnen instemmen met het rapport met betrekking tot een aantal aspecten van het ar beidsmarktbeleid van de stichting centrales van werkgevers en werkne mers. ROTTERDAM. De Ogem en de in Zürich gevestigde onderneming Transgulf international hebben woensdag definitief overeenstem ming bereikt over de verkoop door Ogem van de Stokvis-groep en de nieuwe handels vennootschp (NAHV). Ogem heeft dit woensdaga vond meegedeeld. LEIDEN. Ongeveer 40 van de 150 mensen in Nederland bij wie per jaar een bepaalde vorm van bloedkanker (acute myeloide leukemie) wordt ont dekt, kunnen geholpen worden door transplantatie van beenmerg. Zij hebben dan een kans van 50 procent dat zij helemaal genezen. Meisjes in lange broek DEN HAAG, 27-1. De CDA- kamerleden Evers dijk en Bei- nema menen, dat het bestuur van de Stichting voor kleuter en lageronderwijs op Gerefor meerde grondslag in Sint Phi- lipsland oneigenlijke" voor waarden stelt voor toelating van leerlingen. In het bijzonder gaat het daarbij om de bepaling, dat het dragen van lange broeken door Meisjes op school'niet-is toegestaan. Die voorwaarde - aldus de beide kamerleden - is oneigenlijk, zeker als de jonge kinderen over vrij grote af standen door het vlakke pol derland naar school moeten. doorn hebben op de houtwal een on dergroei die in de loop van het jaar sterk van aspekt wisselt. In het voorjaar speenkruid, voor- jaarshelmbloem en sneeuwklokje, later fluitekruid en look-zonder-look en in de zomer weer andere kruiden. Verschillende soorten varens, klimplanten en mossen komen er voor. Men vond meer dan K)0 plante- soorten „Wallenverordening" Waar het elzenhout verdween om plaats te maken voor tuinland of boomgaard bleven op de kavelgren- zen de houtwallen vaak gespaard (Westerschouwen kent sinds 1951 zelfs een „Wallenverordening") zo dat die nu nog veel in de Westhoek voorkomen en een belangrijk ele ment vormen, dat sterk bijdraagt tot de beslotenheid van het landschap. In dit artikel wil ik me verder be zighouden met de komplete elzen- meet, niet met het lijnvormige land schapselement „houtwal", maar met deze oppervlakken hakhout: de op typische wijze verkavelde en beplan te vochtige delen van het kuituur- landschap van de binnenduinen. Dankzij de „Verslagen van den Landbouw" over het jaar 1879 (Oud- Archief Westerschouwen) weten we nauwkeurig hoe in de gemeenten Burgh (waaronder Westenschouwen), Haamstede en Renesse het bodemgc- bruik was. Bijna de helft van de tota le oppervlakte (48 was woest: dat waren de duinen en de vroongron- den. Van dc resterende helft was 20 bouwland, 16 weiland en 13 bos. Dit elzenhakhout had in de drie ge meenten van de Westhoek een totale oppervlakte van 620 ha. We duiken wat verder de archieven in om te zien hoe de elzenmeten gebruikt werden en welke funktie ze in de dorpssa menleving hadden. GRONINGEN, 27-1. De politie van Groningen heeft een man en een vrouw uit die plaats aangehouden, omdat zij ervan worden verdacht een man van een trap te hebben gegooid, waarna die is overleden. De politie hield dinsdagmorgen de 47-jarige vrouw T. C. én de 33-jarige man E. J. aan, omdat ze in zijn woning aan de Hamburgerstraat in Groningen de 43-jarige F. G. van de trap gegooid zouden hebben. Dit is vermoedelijk zondagavond gebeurd. De politie kreeg dinsdag een anonieme tip, dat er in het pand een dode zou liggen. DEN HAAG, 27-1. De driejarige Geoffey S. uit Den Haag is woens dagmiddag in de Kempstaat in zijn woonplaats uit de auto van zijn moe der gestapt, terwijl zij aan het win kelen was, en op de rijbaan door een 18-jarige Hagenaar overreden. Volgens een woordvoerder van de Haagse politie is het jongetje enkele uren na het ongeval in het Westeinde- ziekenhuis in de residentie aan het schedeltrauma overleden. De Haagse politie acht het niet niet uitgesloten dat de wagen onaf gesloten werd ach tergelaten. De mogelijkheid, dat het slachtoffertje er zelf in is geslaagd met portier te openen wordt echter niet uitgesloten. ARHNEM, 27-1. Vertegenwoordi gers van het Elektricitieitsbedrijf Groningen-Drente (EGD) en van de samenwerkende elektriciteits pro- duktiebedrijven (SEP) hebben dins dag en woensdag met de Hamburger Elektrizitatswerke besprekingen ge voerd over de aankoop van goedkope West-Duiste stroom. Dat heeft een woordvoerder van de SEP woensda gavond bevestigd. De West-Duitse elektriciteitbedrijven kunnen stroom leveren, tegen een prijs die dertig procent lager ligt dan'in ons land. Reden voor het bedrijg Elektro. Schmelz werke in Delfzijl om aan het Hamburgse Elektriciteitsbedrijf te vragen hem rechtstreekse stroom te leveren. De West-Duitsers namen contakt op met de SEP, waarop besprekkingen in Hamburg zijn be gonnen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4