Nog pittig debatje over aanschaf leermethoden „Samuël" Verbouwde Informatiecentrum op Neeltje Jans open Nieuwe grote aktie- dag kerkrestauratie Kerkwerve Advieskommissie voor het Welzijnsbeleid Zierikzee Gemeenteraad Middenschouwen Brand in woning Serooskerke STREEKNIEUWS Kleuters op bezoek bij rijkspolitie Op woensdag 3 februari Datum is 29 mei Hoorzitting- op 2 februari 4 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 28 januari 1982 Nr. 28015 SCHARENDIJKE, 26-1. De gemeenteraad van Mid denschouwen kwam dinsdagavond jl. in voltallige ver gadering bijeen onder voorzitterschap van burgemeester W. den Boer. Bij de ingekomen stukken toonde de heer Renden zich bijzonder ingenomen met het feit, dat de Raad van State, afdeling rechtspraak, het beroep van Benzine en Petroleum Handel Maatschappij (B.P.) m.b.t. het bestemmingsplan „Buitengebied" heeft verworpen. Burgemeester en wethouders hadden voorgesteld in principe medewerking te verlenen aan een verzoek van de schoolvereniging Samuël" te Kerkwerve voor het aanschaffen van een nieuwe leesmethode en een nieuwe taalmetho de. De voorzitter lichtte toe, dat de aanvraag betrekking heeft op reeds geda ne aanschaffingen. Dat de aanvraag nu eerst ingediend wordt, berustte vol gens de voorzitter op een verkeerde interpretatie van een bespreking tussen gemeente en schoolbestuur. De heer Renden vond het wel raar, dat na 3 jaar nog een verzoek om vergoeding wordt ingediend. Hij had wel enige twijfel of de verrichte aan schaffingen wel zo zwaar op de ex ploitatie van de school drukken. De heer Den Boer verklaarde wel met het voorstel van burgemeester te kunnen te kunnen meegaan. Uit een bespreking van schoolbestuur met de gemeente is inderdaad de konklusie getrokken, dat geen aanvragen ex art. 72 L.O.-wet 1920 konden worden ingediend. De voorzitter meende, dat het in derdaad billijk is alsnog medewer king te verlenen. Het bestuur van de bijzondere school te Scharendijke had geen verkeerde konklusie ge trokken uit de bespreking met de ge meente. De heer Renden vroeg welk bedrag met inwilliging van de aanvraag ge moeid is en of hiervoor een nader voorstel in de raad komt. De voorzitter lichtte toe, dat de uit gaaf aan de orde komt bij wijziging van de begroting. Welk bedrag be schikbaar gesteld wordt door de ge meente hangt af van het advies van de Onderwijsinspectie. De heer Hart vond het een goede zaak de aanvraag in te willigen. De raad besloot met 6 tegen 1 stem (de heer Renden) medewerking te verlenen aan de aanvraag van het schoolbestuur. Op voorstel van het kollege besloot de raad zonder hoofd elijke stemming medewerking te verlenen aan een aanvraag van het bestuur van de vereniging voor Chr. basisonderwijs te Scharendijke voor aanschaffing van een groepstafel. Kleuterschool Aan dezelfde schoolvereniging werden voorts gelden toegestaan voor aanschaffing van een aantal kinder-w.c.'s ten behoeve van de kleuterschool. De raad besloot bij de minister van onderwijs en weten schappen een verzoek in te dienen tot toepassing van artikel 55 quater van de Lager-onderwijswet 1920 t.a.v. de openbare lagere scholen te Ellemeet en Kerkwerve. Voor de beide bijzondere lagere scholen in de gemeente werd ingevol ge artikel 101, vijfde lid, van de Lager-onderwijswet 1920 het bedrag per leerling voor 1982 vaststeld op 580,32. De voorzitter lichtte toe, dat de posten instandhouding schoolgebou wen en die voor verlichting, verwar ming en schoonhouden zijn verhoogd ten opzichte van 1981. Evenees werd vastgesteld het getal wekelijkse lesuren voor vakonder wijs, die in 1982 aan de openbare la gere scholen zullen worden gegeven. „Jeugdsoos" Aan de orde kwam het voorstel tot vaststelling van het bestem mingsplan Scharendijke gedeelte Jeugdsoos". De heer Koster merkte op, dat in de toelichting op het bestemmingsplan niet wordt gespro ken over een eventuele aanbouw van een peuterspeelzaal. Hij informeerde of deze aanbouw in het plan begre pen is of dat hiervoor een afzonder lijk bestemmingsplan zou komen. De voorzitter antwoordde, dat wel is gevraagd of tot kombinatie kon worden overgegaan. De stukken van het bestemmingsplan waren toen al in de vaststellingsprocedure betrok ken. Er is twijfel bij burgemeester en wethouders gerezen of aanbouw ge wenst is. Burgemeester en wethou ders zullen zich bezighouden met een plan voor een peuterspeelzaal. Er zal naar een meer geschikte plaats wor den uitgezien. De raad besloot zonder hoofdelijke stemming tot vaststel ling van het bestemmingsplan. Drankbestrijding Het voorstel tot vaststelling van een verordening tot beperking van het verstrekken van alkoholhouden- de drank voor gebruik ter plaatse ontmoette nog al weerstand bij de heer Hart. Hij was van mening, dat de gemeente niet bevoegd is protekti- onele maatregelen te nemen ten be hoeve van bestaande horecabedrij ven. Spreker wees er op, dat het nieu we bestemmingsplan voor de kom van Scharendijke regelt waar hore cabedrijven mogen komen. Het voor stel van burgemeester en wethouders is daarom totaal overbodig. Hij ver klaarde vast te houden aan het vrije ondernemerschap. De voorzitter antwoordde, dat be paalde zaken inderdaad bij bestem- mingsplan geregeld kunnen worden. Er zijn echter praktisch altijd mazen. Voor zover bekend is in alle ge meenten op Schouwen-Duiveland reeds een dergelijke verordening vastgesteld. Middenschouwen zou dan een witte vlek zijn. Bovendieii wordt alleen in het ontwerp-bestem- mingsplan voor de kern Scharendij ke de horecabestemming geregeld. Het aantal horecabedrijven in de gemeente is op een redelijk peil. Nieuwe aanvragen zullen serieus be keken worden. De heer Den Boer vond, dat het aantal horecabedrijven in de ge meente voldoende is. Van het verbod tot vestiging van nieuwe horecabedrijven kan volgens de voorzitter zonodig ontheffing ver leend worden. De verordening werd door de raad vastgesteld met de stem van de heer Hart tegen. De raad besloot het subsidie aan de Stichting Zeeuws Studiefonds in gaande 1982 te verhogen van 0,27 tot 0,30 per inwoner. Door de raad werden vastgesteld de 34e t/m 37e wijziging van de ge meentebegroting voor 1981 en de 2e wijziging van de begroting 1982. De tarieven van door de gemeente voor derden uit te voeren werken of door de gemeente te verrichten leve ringen werden voor 1982 opnieuw vastgesteld. „De Haerde" Burgemeester en wethouders had den een voorstel gedaan tot het vaststellen van een voorbereidings- besluit voor vaststelling van een bestemmingsplan voor een perceel op het voorterrein van het bungalow park ,,De Haerde" te Ellemeet. De voorzitter stipte nog aan, dat de vereniging van eigenaren van het bungalowpark het plan hebben tot aanleg van tennisbanen en enkele an dere rekreatieve voorzieningen. De heer Renden informeerde of de vereniging de grond nog moet kopen. De voorzitter antwoordde, dat dit in middels was gebeurd. De raad besloot zonder hoofdelijke stemming tot vaststelling van het voorberei- dingsbesluit. Tijdens de rondvraag vroeg de heer Hart of bij aanleg van het fietspad langs de Heuvelsweg in de „berg" bij Nieuwerkerke zal worden gegraven. De voorzitter zei, dat de heuvel niet aangetast mag worden, daar deze als kuituurmonument is bestemd. In de sloot zal een riolering worden gelegd. Het fietspad komt op de gedempte sloot. De heer Den Boer bracht naar vo ren, dat er op het sportveldenkom- plex te Kerkwerve sprake is van wa teroverlast. Er is reeds een greppel gegraven doch dit zou geen oplossing bieden. De voorzitter antwoordde, dat het kollege hieraan aandacht zal schen ken. De gemeente toont zorgvuldig heid voor de sportterreinen. Wanneer b.v. wedstrijden in kompet itiever- band zijn afgelast kunnen niet zon dermeer vriendschappelijke wedstrijden worden gespeeld. SEROOSKERKE, 27-1. In Seroos kerke sloeg door nog onbekende oor zaak dinsdagavond een felle brand uit in de woning aan de Prunjewek- ken nummer 8. De brand ontstond in de C.V.ruimte op de eerste verdie ping en breidde zich snel uit naar naastgelegen kamers en zolder. De brandweerkorpsen van Haamstede en Renesse waren spoe dig ter plaatse om de brand te blus sen. Het pand liep veel rook- en wa terschade op. Het schadebedrag is nog niet bekend. De eigenaar van de woning was tij dens de brand niet aanwezig. Tijde lijke bewoonster van het pand was de moeder van de eigenaar plus twee kinderen. Zij werden na de brand bij de buren ondergebracht. ZIERIKZEE Chr. Scholengemeenschap De Chr. Scholengemeenschap voor Mavo-Lhno houdt op woensdag 10 fe bruari een „open middag" voor toe komstige brugklasleerlingen uit de zesde klas van de lagere scholen. De bijeenkomst vindt plaats in de dépendance van de Schuurbeque- Boèyestraat. In de avonduren vindt in het hoofdgebouw (De Huy- bertstraat 35) een voorlichtingsbij eenkomst plaats voor ouders van toe komstige brugklassers over de moge lijkheden na de lagere school. Ver. oud-leerlingen tulnbouwkursussen Zierikzee Dinsdag 2 februari organiseert de Vereniging oud-leerlingen tuinbouw- winterkursussen Zierikzee een avond met als sprekers de heren mr. E. G. Karei, advocaat te Zierikzee en mr. F. W. J. van Veen, gerechtsdeur waarder voor Schouwen-Duiveland, Tholen en St. Philipsland. De heren zullen het een en ander vertellen over de meest aktuele za ken die zich voordoen in de wereld van „Recht en Slecht". De avond wordt gehouden in het „Huis van Nassau". Exkursie Hoogovens De vereniging oud-leerlingen tuin- bouwwinterkursussen Zierikzee, or ganiseert 16 februari een exkursie naar Estel Hoogovens BV te IJmui- den. Voor opgave: telefoon (01110) 2791 of (01110) 4334. Voor tijd: zie agenda. Botsing Op de hoek Karsteil-Nieuwe Ha ven vond woensdagmiddag een bot sing plaats tussen twee auto's. M. v. d. P. uit Zierikzee kwam via het Karsteil naar boven en raakte de van rechts komende auto, bestuurd door mevr. G. S.-d. R. uit Zierikzee. Beide voertuigen liepen schade op. „Slavenkas" op de radio De „Slavenkas", die elk jaar een kooi beschikbaar stelt voor het zeil schip „de Eendracht" komt op don derdag 4 februari op de radio. Via Hilversum 2 wordt gesproken over de „Slavenkas" door Jan van Herpen onder de rubriek „Zo hoor je nog eens wat". Voor tijd: zie agenda. DREISCHOR Vergadering Stichting Samenlevingsopbouw De Stichting Samenlevingsopbouw houdt op maandag 1 februari bestuursvergadering in het dorps huis te Dreischor. Bij de mededelingen vertelt het bestuur op basis van een interne noti tie over het „Welzijnskoepel-idee" in gesprek te treden met de dagelijkse besturen van de Stichting Jeugd en de Stichting Welzijn voor Ouderen. Naast het verslag van de opbouw werker staat een informatieve bespreking van het planninggebeu- ren met toelichting van de heer C. Groenleer op de agenda. Voor tijd: zie agenda. BRUINISSE Nachtdienst „in 't Opper" Sinds begin januari heeft de Stich ting Protestantse bejaardenzorg Dui- veland vier dames in dienst die bij toerbeurt nachtdienst lopen in het bejaardentehuis „in't Opper". Voordien was er de z.g. „slaap- wachtVi .-die er als alles rustig was, zelf ook ging slapen. De vier dames, NEELTJE JANS, 27-1. Woensdag 3 februari zal het ver bouwde Informatiecentrum op het werkeiland Neeltje Jans weer worden opengesteld voor het publiek. Rijks waterstaat en streekvervoersmaatschappij Zuid West Nederland staan daarmee gereed voor de te verwachten 200.000 bezoekers in 1982. Het verbouwde centrum heeft nu de beschikking over twee filmzalen met een totale kapaciteit van 250 be zoekers per half uur. Ook de exposi tieruimte is aanzienlijk vergroot, zo dat het tentoongestelde materiaal wat meer ruimte heeft gekregen. De verklarende teksten zijn verkort en in 4 talen aangebracht. De uitgebrei de teksten zijn nu in de vorm van een loopfolder gratis verkrijgbaar aan het begin van de expositie. De topkapaciteit per dag is uitge breid van 1800 tot 3000 perso nen. De beschikbaarheid van twee film zalen biedt de mogelijkheid meer ser vice te verlenen aan buitenlandse be zoekers. Gelijktijdig kunnen nu twee talenversies van de film „Ooster- schelde, kerend tij" worden ver toond, terwijl ook de mogelijkheid bestaat om incidenteel andere films met betrekking tot het Deltaplan te tonen. Door de strategische ligging van het centrum aan de rand van de geï nundeerde bouwput wordt vanaf 1982 het aantal attrakties uitgebreid Tachtig leerlingen van kleuterschool Het Kleuterbosje" brachten deze week een bezoek aan het politiebureau te Haamstede. Er werd hen het één en ander uitgelegd over het werk van de politie, maar het passen van politiepetten von den de kleuters toch eigenlijk wel het meest interessant. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) KERKWERVE, 27-1. Woensdagavond werd in de kon- sistorie van de Hervormde Kerk te Kerkwerve een ver gadering gehouden die was uitgeschreven door de restauratiekommissie Ondanks het feit dat niet velen in het zaaltje verschenen werd er heel wat besproken. Zeker is het dat op zaterdag voor Pinksteren (29 mei a.s.) „Ker kwerve weer op z'n kop zal staan". omdat het hefschip „Ostrea" vanaf begin dit jaar een ligplaats in deze bouwput zal vinden. Bezoek schip De bezoekers van het centrum kun nen in de periode dat het schip wordt beproefd en later tussen de plaat singsoperaties door, het schip van zeer nabij aanschouwen. Ook het verbouwde centrum legt beperkingen op aan de tentoonstel lingsbouwers om de schaal van het werk te tonen en daarmee de betrok kenheid van de bezoekers te verho gen. Getracht wordt daarom om in 1982 zoveel mogelijk reële gebruikte „stormvloedkeringsartikelen" om en nabij het centrum te plaatsen. Naast een reeds eerder geplaatste stortsteen van 6000 kg zal nu reeds een trilnaald van het verdichtings schip „Mytilus" te zien zijn. Bij Rijkswaterstaat wordt nog gezocht naar meerdere van dergelijke artike len voor de buiten expositie. Het zal er op die dag, zowel in als rondom het dorp, weer gonzèn van aktiviteiten. De kommissie legde een plan op tafel en de aanwezige bur- allen gediplomeerd verpleegkundi gen, zijn mevrouw Jobse en me vrouw De Groot uit Bruinisse, me vrouw Geluk uit Oosterland en me juffrouw Van Engelen uit Kerkwer- nv- BRUINISSE-— i Schrijfavond A.l. De maandelijkse brieven- en kaar- tenaktie van Amnesty International vindt op Bruinisse nog steeds weer klank. Ook woensdagavond %n de leeszaal naast de bibliotheek waren Lia v. d. Berge, Margo v. d. Arend en Susan Posthoorn weer present als gastvrouwen om de mensen te ont vangen die aan de hand van een voorbeeld-brief persoonlijk wilden protesteren tegen politieke onder drukking, onrechtmatige gevangen neming of marteling. Er was een gerichte aktie voor vrij lating van vijf paters van de orde der Jezuïeten in Vietnam die gevangen zitten zonder formele aanklacht. Voorts één voor vrijlating van de 31- jarige en zwaar mishandelde Maria Espinola uit Uruguay. De derde schrijf aktie was gericht aan de presi dent van Demokratische Republiek van Soedan om vrijlating van Mo hammed Murad, lector geschiedenis aan de universiteit van Khartoem. Na een vrijheidsstraf van zes maan den wegens het lidmaatschap van de verboden kommunistische partij werd hij zonder wettelijke formali teiten opnieuw gearresteerd en op gesloten. Ook een petitie van Amnesty Inter national voor ongelimiteerde man daatstelling voor de Verenigde Naties-werkgroep inzake gedwongen of onvrijwillige verdwijningen lag ter ondertekening. Ruim 20 mensen schreven een brief of namen de adres sen mee om ze thuis te schrijven. DEN HAAG. De Nederlandse Taalunie in oprichting is woensdag in de Ridderzaal in Den Haag in gesteld. Dit sloot aan op de uitwisse ling van de akten van bekrachtiging van het verdrag van een unie op het gebied van de Nederlandse taal. DEN HAAG. Staatssekretaris Van der Doef van verkeer en waterstaat heeft kamervoorzitter Dolman in een brief laten weten dat de behandeling van het struktuurschema burger luchtvaartterreinen in maart niet kan doorgaan. gers konden hier op inhaken. Zo zijn er op de bijeenkomst al heel wat ta ken verdeeld. Vele schouders maken licht werk en als ieder wat doet, kan ook deze aktie weer een sukses wor den. „Spullen" De restauratiekommissie ver trouwt erop dat de burgerij haar steentje bijdraagt. Om te beginnen kap. dit. dopr, „het sparen en niet weg- göoien" van „rommel" (spullen die toch niét meer' gebruikt worden). Wanneer u van deze artikelen af wilt, belt dan gerust naar Krijn Stouten (01110-6404). Hij en z'n makkers staan klaar om het spul te bergen. Naast de rommelmarkt is er een ba zar en verkoop van allerlei handel. De bekende bloemen en planten, handwerken en oliebollen (ja, ook vlak voor Pinksteren) zullen op die dag niet ontbreken. Getracht zal worden een ten toonstelling van oude en nieuwe landbouwwerktuigen en gereed schappen in te richten. Er wordt ge zocht naar kunstenaars die in de Ned. Herv. Kerk hun werk willen laten zien. De bezoekers kunnen dan tege lijk het interieur van de kerk bewon deren en ondertussen ook genieten van orgerspel. Voor de kinderen zullen aktivitei ten op touw worden gezet zodat ook zij aan hun trekken komen. Puzzeltocht Naast de aktiviteiten in de dorps kern wordt om het dorp heen een puzzeltocht uitgeze. In de route zijn een aantal verschillende bedrijven opgenomen waar allerlei „natuur- produkten" te koop zijn. Gedoeld wordt op de toeristen die de werkma nier van „De Schouwse Poelen" kun nen leren kennen, natuurlijk zullen aan deze tocht prijzen worden ver bonden. Al met al beloofd het weer een historische dag te worden voor Kerkwerve. Drie jaar geleden werd met een dergelijke aktie (zij het niet zo groots opgezet) bijna veertiendui zend gulden verdiend. Hopelijk verloopt ook dit jaar alles naar wens zodat over enige tijd een geheel vernieuwd interieur kan be wonderd. „Maak op 29 mei, de restauratiekommissie blij". MAASTRICHT. Aan de Maastrichtse politierechter, mr. J. Nolet werd in Maastricht de vraag voorgelegd of een wereldwinkel al dan niet een kommerciele instelling ZIERIKZEE, 27-1. Op dinsdag 2 februari houdt de Advieskommissie voor het Welzijnsbeleid een hoorzitting in het stadhuis, naar aanleiding van de ter inzage gelegen koncept-voorontwerpen van het welzijnsplan 1.982 t/m 1985, het programma 1982 en de subsidieverordening sociaaal kultureel werk. Eind 1981 was de verbouwing in volle gang. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Wat betreft de agenda, volgt na opening, het verslag van een vorige vergadering, behandeling van de in gediende bezwaren en de vaststelling van de voorontwerpen Welzijnsplan t/m 1985, het 1982-programma en de subsidieverordening sociaal-kultu- reel werk. Brieven kwamen in van de Stichting Samenlevingsopbouw Schouwen-Duiveland, het Zeeuws Consultatiebureau voor Afkohol en Drugs, de Stichting Jeugd Schouwen- Duiveland.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3