Ik ben Joep Meloen EG-kommissie wil landbouwprijs verhoging met 9 Drie jaar voortgezet basisonderwijs voor iedereen „POLENSHOW" De nieuwe André van Duinfilm AGENDA Mensenhandel in V.S. Om beperking strategische bewapening Lech Walesa zou ziek zijn Kabinetskrisis in Ierland Aanval op luchtbasis El Salvador HOSTELLERIE SCHUDDEBEURS Stichting Het Theater vertoont in de Concertzaal LAATSTE NIEUWS Dozier vrij Jeugdsozen in het weekeinde (01110)6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZWEERDE 2 De Polenshow", die over de hele wereld uit Amerika wordt uit gestraald en op miljoenen tv-buizen moet komen, heeft - zo voorspellen de vóórberichten - iets weg van een stukje Oost-Europese tragiek, ver pakt in Hollywoodachtige melkcho colade. Wel zal ..alles en iedereen" aanwezig zijn in de „scene", tot en met de Nederlandse minister-presi dent, als hij zulks besluiten wil of kan. Groten der aarde dus, de Ameri- ^kaanse president voorop en allerlei artiesten, andere staatshoofden en talrijke sterren. Het is echter de vraag of be langstelling voor en medeleven met het Poolse volk op een dergelijke ma nier moet gebracht. De zaak is daar wellicht toch te ernstig voor en met name de Amerikaanse president zou er goed aan doen, niet alleen Polen te entameren, maar ook de toestand in El Salvador en andere Midden- Amerikaanse staten. Tegen die achtergrond is showach tige „bla bla" niet zo gepast, om het voorzichtig te formuleren. Men kan voorbijgaan aan de zonder twijfel mateloze ergernis, die deze zaak bij de Russen zal opwekken, maar aan de overkant van de oceaan mag de vlag pas uit, als het blazoen geheel zuiver is. Wat. immers te denken van de Reagan-opvatting, dat de schen ding van de mensenrechten alleen zwaar moet worden bekritiseerd in „vijandelijke" landen, maar milder moet worden benaderd in landen, die de Verenigde Staten vriendelijk ge zind zijn. Men hoeft geen politieke hoge school te hebben gevolgd, om dat be hoorlijk huichelachtig te vinden. Het nut van de „Polenshow" ligt eerder op technisch terrein. Een „item", let niet welk kan als het nodig en ge wenst is, met behulp van satellieten wereldwijd worden verbreid en vrij wel op hetzelfde ogenblik. Een ver worvenheid van een bepaald soort westerse welvaart, die echter tegen de achtergrond van vele miljoenen werklozen, nog geen welzijn impli ceert. De „Polenshow" kan - wie het wil aannemen in een vriendelijke bui - nog wel goed bedoeld zijn, maar de toch al ernstige polarisatie in de we reld wordt er door in de hand ge werkt. De vraag of dat de kosten waard is, moet met „nee" beant woord. LOS ANGELES, 27-1. Op grond van verdenkingen van omvangrijke mensenhandel heeft de Amerikaanse politie dinsdag invallen gedaan in vil la's in Beverly Hills, de beken de luxeuze buitenwijk in Los Angeles. Slachtoffers van de handel zouden Indonesiërs zijn die de V.S. worden binnen gesmokkeld en als huishoude lijk personeel worden ver kocht, aldus woensdag een FBI-funktionaris, Edgar Snow. Een elf maanden durend on derzoek wees uit dat ten minste 25 mannen en vijf vrou wen op die manier zijn ver handeld" voor bedragen tus sen de 1500 en 3000 dollar de slachtoffers moesten minstens twee jaar bij hun „eigenaars" blijven welke meest te vinden waren in de villawijken van Los Angeles. BRUSSEL, 28-1. De Europese kommissie wil, dat de landbouwprijzen in het komende jaar met gemiddeld ne gen procent omhoog gaan. Deze verhoging geldt voor het merendeel van de agrarische produkten in- klusief melk, vlees, rundvlees, schapevlees, suiker, wijn en olijfolie. Voor de overige produkten ligt de prijsverhoging tussen de zes en twaalf procent. Advertentie „Om het inkomen van de Europese boeren er niet op achteruit te laten gaan, zijn deze verhogingen noodza kelijk", zegt de Europese kommissie in haar voorstel. WASHINGTON, 27-1. Aan nieuwe besprekingen „met de Russen over beperking van de strategische bewa pening zal niet worden begonnen, zo lang de Amerikaans-Russische be trekkingen bedorven zijn door „de schaduw van Polen". Dit heeft Wal ter Stoessel verklaard die de tweede man wordt op het State Department. In een verklaring voor de senaats kommissie van buitenlandse zaken gaf hij als zijn mening dat de gebeur tenissen in Polen „niet bemoedigend" zijn en geen goeds voorspellen voor de verhouding tus sen Washington en Moskou. In Was hington waren berichten ontvangen dat „de onderdrukking in Polen toe neemt". ROME/WARSCHAU, 27-1. De ge zondheidstoestand van de leider van de Poolse vakbond Solidariteit, Lech Walesa, is snel verslechterd, zo hebben Italiaanse kranten woensdag gemeld. Walesa, die sinds de afkondi ging van de noodtoestand op 13 de- december huisarrest heeft, zo sterke depressies hebben. De vrouw van Walesa heeft de Poolse premier, generaal Wojciech Jaruzelski, een brief geschreven waarin ze haar bezorgdheid om de ge zondheid van haar man uit. Hij heeft volgens de berichten alleen kontakt met de woordvoerder van het Poolse episkopaat, Alojzy OrsAi/ifk /en met minister Stanislaw Ciosek (Vak bondszaken). Voor de Nederlandse boeren gaat deze berekening echter niet op. Zoals de voorstellen er nu liggen kunnen de agrariërs zeker niet rekenen op de verhoging van hun prijzen met negen procent. Exportsubsidies De kommissie heeft namelijk ook voorzien dat de monetair komenpse- rende bedragen (zogenaamde export subsidies die de gemeenschap aan be paalde landen betaalt) moeten wor den afgebouwd. In haar voorstellen stelt de kom missie dat de MCB voor Nederland van 4,3 naar 1,3 procent wordt ver laagd. Deze monetair kompenserende be dragen zijn ingesteld om de geschil len in wisselkoersen tussen de ver schillende lidstaten teniet te doen. Zes procent Indien de ministerraad, die over enige weken de landbouwprijzen de finitief moet gaan bepalen (in ieder geval vóór 1 april) zich met deze plan nen van de kommissie akkoord ver klaart, zou het betekenen dat de Ne derlandse agrariër zes procent prijs verhoging voor zijn produkten kan vragen. Deze mogelijke verhoging met zes procent betekent dat de kosten van het levensmiddelenpak ket voor de konsument met gemid deld drie procent omhoog gaat. De kosten van levensonderhoud slechts met 0,5 tot 0,6 procent. DUBLIN, 27-1. Premier Garret Fitzgerald van de Ierse republiek heeft woensdag in het parlement meegedeeld, dat hij het ontslag van zijn regering zal indienen bij presi dent Patrick Hillery. De premier deed zijn mededeling, nadat de volksvertegenwoordiging de. begroting van de regéringskoali- tie van Fine Gael en Laböur-partij met één stem verschil had verwor pen. SAN SALVADOR/WASHINGTON/ OTTAWA, 27-1. Linkse guerrillastrij ders hebben woensdag een aanval ge daan op de grootste luchtmachtbasis iji El Salvador Dopango. Bewoners van de oostelijke buiten wijken van de hoofdstad, San Salva dor, verklaarden dat bij de twee uur durende aanval minstens zes raket ten werden afgevuurd. Ook werden salvo's van zware machinegeweren gehoord. Volgens een militaire woordvoer der heeft de aanval slechts geringe schade veroorzaakt. Ilopango is de thuisbasis voor de 14 „Huey"-heli- kopters, die door de V.S. zijn gele verd aan de junta. Het was de eerste aanval op de militaire basis sinds twee jaar. CAMERINO, ITALIË. In de bergen van Midden-Italië hebben jagers woensdag de stoffelijke resten ge vonden van Jeanette May, een rijke Britse, en haar Italiaanse vriendin Gabriëlla Guerin, die in november 1980 spoorloos waren verdwenen. MÖSKÖU De Russische Ina Law- rowa (42) heeft na vijf weken haar hongerstaking beëindigd. Haar Franse verloofde, de 54-jarige inge nieur Guy Torrent, heeft een visum gekregen voor een bezoek aan Mos kou, zo heeft een dochter van me vrouw Lawrowa meegedeeld. De nota heet „verder na de basis school". Ze is geschreven ter voorbe reiding van een wet voor de opzet en inhoud van een nieuw stelsel van vervolgonderwijs. Deze kent twee fa sen: het voortgezet basisonderwijs voor iedereen en het - ook voor iede reen bedoelde - in drie soorten ver deelde vervolg: twee-, drie- en vierja rige opleidingen beroepsonderwijs, twee- en driejarig algemeen onder wijs en drie- en vierjarig voorberei dend wetenschappelijk onderwijs. Uitbreiding- In verband met het vervolg onder- Advertentie Vanaf vrijdag 29 januari a.s. is ons bedrijf weer geopend. U bent dan weer van harte welkom. Wij beginnen met frisse moed en bieden uo.a.de volgende mogelijkheden' Heerlijk verse koffie met warme appelbol of gebak naar keuze in de winterse bossen van Schuddebeurs Gezellige lunchkaart met kleinere gerechten Uitgebreide menukaart met vele specialiteiten Nieuw: MENU DU JOUR - dagelijks wisselend, feestelijk 3-gangen menu Prijs f 35.-. Kinderen tot 12 iaar halve prijs Dit menu kunt u tot s avonds 18 30 uur bestellen 1 Wij kontinueren ons suksesvol ROMANTISCH MENU a f 49,50 (4-gangen menu met keuze in voorgerecht en hoofdschotel) Op maandag zijn wij gesloten Lid Romantisch Tafelen Donkereweg 35 - Tel. 01110-5651 - Schuddebeurs (3 km van Zierikzee. richting Dreischor) j A.s. zaterdagmiddag15.00 uur A.s. zaterdagavond19.00 en 21.30 UUr A.s. zondagmiddag15.00 UUT A.s. zondagavond20.00 UUf Alle leeftijden DEN HAAG, 27-1. De middenschool of het geïnte greerd voortgezet onderwijs is donderdag in de nota van minister Van Kemenade en staatssekretaris Deetman (onderwijs en wetenschappen) voortgezet basisonder wijs gedoopt. Het wordt in afzonderlijke scholen van tenminste tweehonderd leerlingen gegeven, waar alle kinderen na de basisschool naar toegaan. Het voortgezet basisonderwijs duurt drie jaar. In bepaalde gevallen kan het met één jaar worden verlengd. wijs willen de bewindslieden de par tiële leerplicht voor zestienjarigen uitbreiden tot een volledige. Wie aan de vastgestelde basis-eindtermen van de eerste fase voldoet, kan tot el ke tweejarige opleiding van de twee de fase worden toegelaten. Deze eindtermen worden landelijk vastgesteld. De school voor voortge zet basisonderwijs wordt afgerond met een getuigschrift, dat ook advi seert over de verdere leerweg. Is de leerling het niet eens met dit advies, dan kan hij toelatingsonderzoek vra gen aan een tweede-fase school. HELSINKI. Mauno Koivisto heeft woensdag het presidentschap in Fin land overgenomen. In zijn inaugurele rede beloofde de nieuwe president het beleid van neutraliteit en vriend schap met het buurland de Sowjet- Unie voort te zetten. ROME, 28-1. De Amerikaanse gene raal James Lee Dozier die 17 decem ber door de Rode Brigades was ont voerd, is donderdagmorgen bevrijd door de politie. Dit heeft het Itali aanse persbureau Ansa bekendge maakt. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-thee'k. 18'.30 - 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. N oordgou we Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk ..Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Donderdag 28 januari Zierikzee Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. „Huis van Nassau". Ver. v. Bedrijfs voorlichting. 19.30 uur. Renesse Rest. Rietnisse. Jaarvergadering Plattelandsvrouwen. 20.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Klaverjaswed- strijden. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Raadsvergadering gemeente Duiveland. 20.00 uur. Vrijdag 29 januari Zierikzee Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. Garage Regenboogstraat. Afscheid brandweerlieden. 20.00 uur. SchoolgebouwBestuursvergadering Beatrixschool. 15.30 uur. Foyer Concertzaal. Filmkring Zie- jook Annie Hall. 20.00 uur. Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Gereformeerde kerk. Lezing Natuur- en Vogelwacht. 20.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Familiebijeen komst C.B.T.B. 18.00 uur. Zonnemaire Café Bommenede. Ledenvergadering Bond van Opzichzelfstaanden. 20.00 Oosterland „Oosterhof". Toneelavond V.O.O. 20.00 uur. Zaterdag 30 janauri Zierikzee Concertzaal. Film: Joep Meloen, 15.00, 19.00 en 21.30 uur, a.l. Serooskerke Dorpshuis. Uitvoering sv Velocitas. 19.30 uur. Dorpshuis. Jaarlijkse uitvoering fan farekorps „Luctor et Emergo". 19.30 Zondag 31 januari Zierikzee Concertzaal. Film: Joep Meloen, 15.00 en 20.00 uur. Bar „Mirabelle". Trio Maarten Bruy- nes. 15.00 uur. Maandag 1 februari Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dreischor Dorpshuis. Bestuursvergadering Stichting Samenlevingsopbouw. 19.30 uur. Oosterland Dorpshuis. Vergadering Waterschap Schouwen-Duiveland.Distrikt IV. 14.00 uur. Donderdag 4 februari Zierikzee Concertzaal. SCZ Frans Halsema: „Is die kruk vrij". 20.00 uur. Radio-uitzending de „Slavenkas" Hilversum 2. 19.00 uur. Vrijdag 5 februari Kerkwerve Verenigingsgebouw. Feestavond „WIK". 19.30 uur. Burgh-Haamstede Rekreatiezaal Ger. Kerk. Jaarlijkse uitvoering gemengd koor „Nu met Hope". 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Muziekuitvoering „O. en U". 19.30 uur, Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Vanaf heden gesloten voor onbepaal de tijd. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. The Little Pub (Nieuwerkerk) Openingstijden: vrijdag 19.30-23.00 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur Dinsdag 2 februari Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. „Huis van Nassau". Vereniging oud- leerlingen tuinbouwwinterkursus- sen Zierikzee, lezing „Recht en Slecht". 20.00 uur. Stadhuis. Hoorzitting Advieskom missie voor het Welzijnsbeleid. 19.00 uur. Haamstede Hotel Bom. Vergadering ver. „Porno- na". 19.30 uur. Zonnemaire Café „Bommenede". Vergadering Waterschap Schouwen-Duiveland, Distrikten II en III. 9.30 uur. Woensdag 3 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst schilderen Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Vergadering Waterschap Schouwen-Duiveland, Distrikt I. 9.30 uur (v.m.). M' adde in de dêrtiger jaeren 'n no- am, die pruumde wat of. Ie stoppede 'n inkele keer wê 's 'n sigaore, m& mêêstentieds was 't 'n pruumpje. 't Zou nie êrg ewist ma d' ouwe pruumen gooide'n nooit weg, md ie stak ze in de zak van z'n zondagse pak. 's Maendagsochtens most z'n vrouwe Keetje 't pak borstele, in dan aelde z'ök de zakken leeg. Greep ze nutuurlijk in de natte dodden, in dan was ze tog kwaed. „O" zei noampje dan aoltied: „vieze vêrkens worre nie vet" in dae kon ze 't mee doe. Noe, da's ök mi van die woste, die ze friekandellen noeme, êk g' ööre. 'k Wil de maansen nie achteranpraete, md a zu dae noe tog kopvellen in koeietuuten in doe; dan is 't net as mi noam mi z'n pruumen: twéé anden op êênen buuk. Md 't kom aoltied van pas, as je nog kennisse eit van vroe ger. Wd dienk je van de vérkens- suunen, die m'n vroeger op schole opaete? Dat was 6k nie flauw, md me bleve gezond 6, in nie te weinig. Een suune was een suune, md 't gieng nutuurlijk om buukzweerde. Dae waere m'n meraekels gek van. 'n Bitje zout t'r op, in aruit snokke an de zweerde, in knauwe. Dae waere uuzenwae geslacht wasdie t'r nie vee om gaeve; dae mog je d' êêle stompe meeneme, ma soms kuste je zö'n mieters klein stikje wé in j'olle kieze douwe. 't leng d'r van af. As t'r zweerde was, wier 't gauw genogt uutgebloaid nutuurlijk, in dan gien- ge m'n mi 'n kroot je lingst 't achter- uus, in dan rook j'a dat t'r geslacht was. De slachter was nog bezig mi 'n straele waeter uut t' emmers 't plaes- je schóón te maken, in op 't furnuis stieng de woste d te siesteren in de panne. D'r is nie vee zicht op, dat dien tied trug komt, dienk 'k. A m'n dan kwaeme, zei de vrouwe: „Alli even wachte 6, zommedéêmt kriege je wat". Md 't is verbie. Noe is 't 'n pondje gehakt bie de slachter, in hin ders wete omme naebie nie mi wa vozze soppen binne. Vérkens, wat weete m'n d'r nog van? As die vroe ger lingst stróö gienge loape, kwam d'r sturm. De róók uut de schouwe gieng dan zó dwarrele, in dan wist je 't wê. De zompe gieng stienke, in de katte gieng d'r eige over d' ooren wasse. Dan wier 't vüül weertje Ma noe komt op de buuze, mi kaertjes vanuut de logt éél aoge genome, zaage ze, in je kunt 't óód van Paale- boer zie. E jd, in dien tied moste de maan sen wat achter d'and vó 's winters. 'n Tonne vol, in spek an de zolder, md dat wier gauw genogt gastig. Zó nauw keke ze nie 6. want - 'k ét dae- net nog gezeid - vieze vérkens worre nie vet. Zó is 't md net. Allé, neem nog md 'n stikje buukzweerde, in dan nae griete pluumeruste mó 'n méns ók op z'n tied. A je dae mee zêêns bin, kom je in mien straetje. Salu! SCHIEREILANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2