4^ „Sterke VOO-afdeling is belangrijk voor Zierikzee" Van Dijk Co gaat op in Esselink Beheer B.V. Middelharnis DE ZIERIKZEESCHE COURANT PAAUWE PAAUWE B.V. Jlietnicce Veel meer ombuigingen Kritiek op wethouder van onderwijs Geen eigen bijdrage in 1982 Minder geld, minder verzuim? De koopkrachtontwikkeling voor de minimumloners Werklozen met bijstandsuitkering Geval van bedrijfsfusie wie Ban. lL ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 28 januari 1982 138ste jaargang Nr. 23055 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur. M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling I 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) t 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. In dit nummer: Nieuwe aktiedag voor kerk Kerkwerve Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a - Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 Dit nummer bestaat uit 10 pagina's. £tAA/WV\AAAAAAAAA/W\AA/V J i Stemmen zou men niet alleen i moeten tellen, maar ook we- i j i 9en- i Lichtenberg J i De mening van de schoolraad hier over (nieuwbouw aan de Baden Po- wellweg en integratie met de Nuts- kleuterschool) is in de laatst gehou den vergadering duidelijk naar vo ren gekomen. Hierop aansluitend Advertentie Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten PARIJS. Als schepen gevaar ople veren voor.de veiligheid, de gezond heid van de bemanning of voor het milieu zal alles worden gedaan om te voorkomen dat zij een Europese ha ven uitvaren. TEL AVIV. Een Israëlische krijgs raad heeft vijf jonge Palestijnen uit de strook van Gaza tot levenslang veroordeeld, omdat zij in een reeks aanvallen in totaal vijf Israëliërs zouden hebben gedood. DEN HAAG, 27-1. Uitvoering van het regeerakkoord waarop het twee de kabinet Van Agt steunt vergt om buigingen in de orde van grootte van 15 tot 20 miljard gulden en niet van 9,5 miljard zoals in het akkoord voor de jaren 1981-1985 is genoemd. Dat staat in een notitie van de amb telijke top van het ministerie van fi nanciën. De notitie is door de toen malige minister Van der Stee eind ju li vorig jaar naar de informateurs Lubbers, De Koning en Van Thijn gestuurd. Deze kritiek op de finan ciële paragraaf van het regeerak koord is toen niet gepubliceerd. Het ministerie van financiën heeft het stuk van de topambtenaren woens dag vrijgegeven. DEN HAAG, 28-1. Minister Garde niers (volksgezondheid) heeft don derdag in de Tweede Kamer met de mededeling dat de voorgenomen ei gen bijdrage op geneesmiddelen voor 1982 van de baan is, een eind ge maakt aan veel onzekerheid. Ze sloot evenwel niet uit dat ze in de rest van de kabinetsperiode de eigen bijdrage toch nog zal moeten doorvoeren om de in de gezondheidszorg noodzake lijke ombuigen te bereiken. Advertentie ZIERIKZEE, 27-1. Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling Zierik zee zei de voorzitter, de heer D. v. d. Wekken dat het be langrijk is een sterke VOO-afdeling te hebben. „Laten we zorgen dat we sterk blijven". Hiermee doelde de voorzitter op de ontwikkelingen in het Zierikzeese on derwijs van de laatste tijd, onder meer wat betreft het idee Binnen de Veste te laten verhuizen naar het leegko mende gebouw van de Jan Wouter v. d. Doelschool aan de Raamstraat. Vaate). Zal er dan eindelijk een ak- tieve wethouder op het gebied van onderwijs komen? VVant wat er in het gebouw gebeurt heeft bij deze wet houder niet veel belangstelling. Voorzitter V. d. Wekken vond dat er te weinig visie op korte- en middel lange termijn was en sprak van een ,,hap-snap-beleid". Wat de Theo Thijssenschool betreft kon hij meedelen dat in maart de ver gunning wordt afgegeven om samen met de Woelwaters in een school te gaan. ZIERIKZEE. Het bedrijf van Van Dijk Co aan het Industrieterrein. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) De vestiging van Van Dijk bouwstoffen te Zierikzee dateert uit de dertiger jaren. In 1979 werd de nieuwbouw aan het Groeneweegje in gebruik genomen. Na de samenvoeging zullen in het gehele bedrijf 23 personen werkzaam zijn. Het vervoer van de grote trans porten wordt verzorgd door derden. De direktie, die zich gesteund weet door jonge, geschoolde en enthousi aste medewerkers, ziet ondanks de vele pessimistische berichten in de bouwwereld de toekomst met ver trouwen tegemoet. EINDHOVEN, 27-1. Een verlaging van het ziektegeld tot tachtig procent van het loon zal, hoewel het daar niet voor is bedoeld, ook tot gevolg heb ben dat het ziekteverzuim daalt. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de FNV de stormram wil hanteren om die voorgestelde verlaging van het ziek tegeld tegen te gaan. Dat stelt F. Sweens, direkteur sociaal beleid van DAF Trucks in de DAF-Bode. het personeelsblad van de onderneming. Verwachting tot vrijdagavond: Onbestendig: In de nacht en ochtend enkele opkla ringen, overigens veel bewolking en perioden met regen. Minimumtempe ratuur ca. 3 graden; middagtempera- tuur ongeveer 6 graden. Krachtig, aan de kust enige tijd harde of storm achtige wind uit westelijke richtin gen. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m maandag 1 feb.: Zaterdag: Half tot zwaar bew. Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: west 7 Zondag: Kans op neerslag: 60% Min.temp.: 4 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: west 5 Maandag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: west 5 ZON- EN MAANSTANDEN 29 jan. Zon op 8.26, onder 17.21 Maan op 10.36, onder 22.18 Eerste Kwartier: 1 februari (15.28) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 29 jan. 5.28 18.33 11.45 Doodtij ij: 3 februari HET WEEROVERZICHT DE BILT, 28-1. Het K.N.M.I. deelt mede: Een grote depressie-aktiviteit kenmerkt de komende dagen het weer in West-Europa. Ten noorden van Schotland bevond zich donder dagmorgen een aktieve depressie die naar Zuid-Skandinavië trekt. Een bijbehorende neerslagzöne zal ons donderdagmiddag en avond passe ren. Daarna komen er in de nacht en ochtend enkele opklaringen waarna vrijdagmiddag een nieuwe regenzone ons vanuit het westen bereikt. De temperatuur komt het komende et maal niet onder nul. De nachttempe- ratuur ligt rond de 3 graden en de middagtemperatuur rond de 7. Er waait een krachtige en aan de kust af en toe harde wind uit westelijke rich tingen. Tijdens het weekend dringt tijdelijk iets koudere lucht met win terse buien tot West-Europa door vond de heer V. d. Wekken dat ook eenheid binnen de afdeling een be langrijke faktor is. Hij riep de vergadering op be- dracht te zijn voor het afnemen van het aantal lidmaatschappen. Vorig jaar waren dat er nog tweehonderd, terwijl de vereniging nu 175 leden telt. ,,De Theo Thijssenschool, Binnen de Veste en in mindere mate 't Kof schip verkeren in een vervelende si tuatie. Ik heb het idee dat ouders om niet duidelijke motieven hun kind(eren) naar een bijzondere school sturen, omdat het zo makkelijk is", aldus de voorzitter. Wethouder „Voor wat 1982 betreft heeft de Wet op de Medezeggenschap onze bij zondere aandacht. We houden als bestuur deze zaak nauwlettend in de gaten." Deze week werd bekend dat op 1 augustus 1985 de wet op het ba sisonderwijs in werking treedt, een lang verwacht moment. De al veel besproken veranderingen houden volgens de voorzitter heel wat inzet en denkkracht van de betrokkenen in. Hij deelde mede dat dit jaar de ge meenteraadsverkiezingen voor de deur staan. „Het is een belangrijke zaak dat Zierikzee waarschijnlijk een andere wethouder van onderwijs krijgt (momenteel de heer C. Bij de Ouderkommissie Uit de vergadering werd de vraag gesteld of er in de (nabije) toekomst geen avond voor ouderkommissies kon worden georganiseerd in ver band met de Wet op de Medezeggen schap. De voorzitter van het provin ciale bestuur van de VOO, de heer A. Damman antwoordde dat deze wet de aandacht heeft van het distrikt. „De VOO-Zeeland stelt in samen werking met de ABOP een soort handboek samen, inhoudende wat de ouderkommissies moeten doen in verband met de Wet op de Medezeg genschap. Dit handboek kan op korte termijn worden verwacht. Het stand punt van de VOO is: houdt de ouder kommissie in stand. Door deze wet is de ouderkommissie namelijk niet meer noodzakelijk. Wij vinden dat het een waardevolle groep mensen betreft, die we niet kunnen en mogen missen", aldus de heer Damman. Hij zei dat er vanuit de zijde van het dis trikt misschien thema-avonden kun nen worden georganiseerd voor de inhoudelijke kant van het onderwijs. Bestuur De bestuursleden mevrouw Th. E. Pronk-Kool, de heer J. Groen en de heer C. P. Polderman waren allen af tredend en herkiesbaar. Alle drie werden door de vergadering per ak- klamatie herkozen. Als nieuw kaskommissie-lid werd benoemd juf frouw C. Vijverberg. ZIERIKZEE. Als introduktie op verkeersbeteugelende maatregelen in de Hoofdpoortstraat, is aan de mond van de straat een snelheidsbeperkend bord geplaatst van 30 km. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) DEN HAAG, 27-1. De uiteindelijke gerealiseerde koopkrachtontwikkeling voor minimumloners en mensen met een sociale uitkering is, ook gezien de met de eenmalige uitkering beoogde effekten, het maximaal haalbare. Dat antwoordden minister Van der Louw van CRM en staatssekretaris Dales van sociale zaken op vragen van de WD-kamerleden Nijpels, De Korte en Hermans. De koopkracht daalde over de hele linie. Het sterkst voor een al leenstaande minimumloner, die vori ge jaar drie procent in koopkracht achteruit ging. Een gehuwde mini mumloner met twee kinderen ging een half procent achteruit. Alleenstaande In de sociale zekerheid ging een al leenstaande met een bijstandsuitke ring er het meest op achteruit: 2,5 procent. De achteruitgang voor iemand met een minimum w.a.o. of bijstandsuit kering, gehuwd en twee kinderen bleef beperkt tot 1,4 procent, zo blijkt uit een overzicht van de be windslieden. WADDINXVEEN. Het voltallige personeel van OGEM-dochter van Schaik en Berhis (60 man) in Wad- dinxveen wil het bedrijf overnemen. DEN HAAG, 27-1. Aan het einde van het tweede kwartaal van vorig jaar ontvingen 105.000 werklozen een bijstandsuitkering. Dat is 31.000 of 42 procent meer dan op 1 juli 1980. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. In vergelijking met het eerste kwartaal van 1981 is de stij ging geringer: op 1 april ontvingen 102.000 werklozen bijstand. In totaal ontvingen medio vorig jaar 387.000 mensen een uitkering, alsdus het CBS. Medio 1980 waren dat er 350.000. ZIERIKZEE, 27-1. De direkties van Van Dijk en Co te Dordrecht en van Esselink Beheer b.v. te Middelhar nis hebben overeenstemming bereikt inzake de overna me door laatstgenoemde van het filiaal te Zierikzee. De overname geschiedt met terugwerkende kracht tot 1 ja nuari 1982. C. Esselink en zn. b.v. te Middel harnis heeft als voornaamste werk gebied Goeree-Overflakkee. Het fili aal te Zierikzee bedient de afnemers óp Schouwen-Duiveland. In heidege bieden zijn veel punten van overeen komst te signaleren: wijze van bou wen, wijze van klantenbenadering, service-verlenirig, assortiment. Integratie van „Zierikzee" in het bedrijfsgebeuren van „Middelhar nis" is derhalve geen grote stap. De direktie van Esselink b.v. hoopt de belangen van de relaties hiermee nog beter te kunnen dienen. De aktiviteiten van Esselink b.v. betreft de verkoop van bouwmateri alen zoals steen, bindmiddelen, be ton, dakpannen, systeemvloeren, dakelementen, hout- en aluminium- kozijnen, plaatmaterialen, asbestce- ment artikelen, wand- en vloerte gels, sanitair, open haarden, isolatie materialen en kunststofprodukten. Geschiedenis De basis voor de Flakkeese beton- fabriek en bouwmaterialenhandel C. Esselink en zn. te Middelharnis werd in 1913 door de heer C. Esselink ge legd. Vooral in de laatste 10 15 jaar werd het assortiment sterk uitge breid met moderne bouwmaterialen. Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1