Zaalvoetballers willen tot kostenvermindering komen Jaarverslag 1981 gemeente Düiveland Eerste jeugdteam ttv Kerkwerve pakt winst Punten uit agenda Provinciale vergadering ERIC DE NOORMAN k Alternatieve plannen opgesteld Tweede helft kompetitie De elzenhoutbosjes van de Schouwse Westhoek Wigberths wraak 6 ZIER1KZEE, 25-1. De teruglopende bestedingen laten zich ook in de voet balsport gelden. Om tot een kostenvermindering te komen van het zaalvoet bal was er maandagavond in het „Huis van Nassau" te Zierikzee door de kom missie zaalvoetbal Schouwen-Duiveland een vergadering belegd, waarin eni ge alternatieve plannen ter tafel werden gebracht. De voorzitter, de heer C. In 't Veld zette in zijn openingswoord uiteen dat deze vergadering met de vereni gingen was belegd om naar wegen te zoeken om het gehele zaalvoetbalgebeu- ren iets minder kostbaar te maken. Namens het bondsbestuur waren aanwezig de voorzitter, Henny Klein, de bestuursleden Sam de Koeijer en Dick Mooy en de admi nistrateur Wim Jagt. Voorkomen Voorzitter Schaalje zette uiteen dat men gezien de thans heersende toestanden in Brabant, waar veel wild zaalvoetbal wordt gespeeld, tot het beleggen van deze vergaderingen is gekomen daaf men in Zeeland deze toestanden wil voorkomen. Duide lijk beklemtoonde hij, dat de spelers welke deelnemen aan wild voetbal het risiko lopen voor het leven door de KNVB te worden geschorst. Om het zaalvoetbal in georgani seerd verband te spelen zijn er drie mogelijkheden. De eerste en de duurste is zoals er nu wordt gespeeld. Alle verenigingen zijn hierbij vol waardig lid van de KNVB afdeling Zeeland en moeten daarbij aan alle hiervoor geldende verplichtingen voldoen. Deze zijn o.m. de afname van „Voetbal in Zeeland" 60,— per jaar per vereniging, „Voetbal Totaal" 80,— per jaar per vereniging en het adresboek van de afdeling 20,— per jaar per vereniging. Gezamenlijk Een goedkopere wijze waarop het zaalvoetbal kan worden gespeeld is, als de gezamenlijke verenigingen in één klub (met behoud van naam) worden ondergebracht bijvoorbeeld de vereniging Schouwen-Duiveland. De hierboven genoemde kosten zouden dan alleen door deze vereni ging moeten worden betaald, wat een niet onaanzienlijke kostenbesparing te zien geeft. Binnen deze vereniging kunnen de kompetities normaal worden afge werkt waardoor, daar men volwaar dig lid blijft, de kampioen kan blij ven deelnemen aan het kampioen schap van Zeeland. In Zeeland wordt al reeds zo gespeeld door de Huzavo en Z.V.A.'81. De mogelijkheid is ook aanwezig, dat de verenigingen bedrijfsvoetbal gaan spelen, waarbij zij alles zelf re gelen en sluiten zich conform bij voorbeeld de R.V.O.-organisatie aan. De bijdrage per jaar, 10,— kontri- butie per vereniging per en 60,— per vereniging voor „Voetbal in Zee land". Willen de verenigingen meer bin ding met de KNVB en gebruik blij ven maken van kommissies, scheids rechters, drukwerken e.d. dan bedra gen de kosten ƒ4,— per lid per jaar, verzekeringspremie 2,65, kontribu- tie 10,— per vereniging per jaar en 60,— per vereniging per jaar voor „Voetbal in Zeeland". Bij deze laatste mogelijkheid heb ben de verenigingen echter geen stemrecht meer en kan de kampioen ook niet meer deelnemen aan het toernooi om het kampioenschap van Zeeland. In verhouding met het veld- voetbal noemde afdelingsvoorzitter Schaalje de zaalvoetbal een tamelijk dure sport, mede door de huur van de zalen welke ieder jaar nog wordt ver hoogd. Vooral voor de kleine klubjes met 12 tot 15 leden drukken de kosten zeer zwaar, reden om naar wegen te zoeken dit tot kostenbesparing kun nen leiden en het mogelijk te maken dat de zaalvoetbalsport kan blijven worden beoefend. Door verschillende vertegenwoor digers van de verenigingen werd nog aandacht geschonken aan de verhou ding veldvoetbal-zaalvoetbal, welke wel eens te wensen overlaat. Gewezen werd ook op het feit dat de veldvoetballers nu worden uit gesloten voor vertegenwoordigende teams daar de avonden, waarop deze wedstrijden worden gespeeld niet zijn afgestemd op het veldvoetbal. Over de op de vergadering gedane voorstellen om tot kostenbesparing te komen zullen de vertegenwoordi gers zich met hun besturen gaan be raden, waarna binnen afzienbare tijd een beslissing zal worden genomen over de wijze waarop men het zaal voetbal verder gaat beoefenen. DUIVELAND, 26-1. Evenals de voorgaande jaren, heeft de gemeente weer een verslag samengesteld over een aantal zaken die in de gemeente Düiveland plaatsvonden. Bij de Technische dienst hebben zich in de loop van 1981 geen muta ties voorgedaan. Per 1 februari 1982 is de heer J. C. M. Rens uit Rozenburg benoemd tot opzichter-voorman. Het personeel bestaat thans uit: 1 direk- teur gemeentewerken, 1 technisch ambtenaar, 1. technisch ambtenaar, 1 opzichter-voorman en 9 werklieden. Bevolking. Het aantal inwoners per 1 januari 1981 bedroeg 5173. Ver meerdering door geboorte 87 en ver mindering door overlijden 33, samen 54 blijft dus 5227. Het aantal ge vestigde personen was 261 en het aantal vertrokkenen 207 is totaal 54 zo was het aan per 1 januari 1982 in totaal 5281 personen. Brandweer. In de loop van het jaar is de brandweer 26 keer uitgerukt waarvan driemaal met vals alarm. Het brandweerkorps bestaat mo menteel uit 25 personen. Bestemmingsplannen. Het korri- plan „Nieuwer kerk" werd vast gesteld en ter goedkeuring ingezon den. Het komplan „Oosterland" is momenteel in vooroverleg. De twee de herziening van het bestem mingsplan „Ouwerkerk" is in voor bereiding, hetgeen ook het geval is met de tweede herziening van het bestemmingsplan „Sirjansland". Woningbouw in 1981. In het jaar 1981 kwamen in totaal 31 woningen gereed, t.w. 26 woningen te Nieuwer kerk, plan Erl. Steenstraat, 2 wonin gen: Herscho. Dr^ Schutterstraat. Oosterland. 1 woning: dr. Speelman te Oosterland, Molen weg, 1 woning Van Driel, Stationstaat Nieuwer- kerk, 1 woning Staatsbosbeheer. Weg Buitenl. Pers te Ouwerkerk. Woningen in aanbouw. Er zijn drie woningen in aanbouw, t.w. 1 woning Machielse, dr. Schutterstraat in Oosterland; 1 woning: J. P. Boogert, v. d. Abeelstraat, Oosterland en 1 woning Van Nierop, Loensweg te Nieuwerkerk. Woningbouw plannen in voorberei- ding. Er zijn 24 bouwplannen in voor bereiding tw.: 4 woningen „Beter Wonen", Den Domp, Ouwerkerk. 9 woningen „Beter Wonen", Groene Poort te Oosterland. 10 woningen „Beter Wonen" projekt Kleine Ker nen te Sirjansland en 1 woning „Kloosterziel", Loensweg te Nieu werkerk. Bouwplannen voor woningen die KERKWERVE, 23-1. De tweede helft van de kompetitie tafeltennis van de afdeling Zeeland is zaterdag van start gegaan. Door ttv Kerkwerve wordt hieraan deelgenomen door 2 senioren-teams en 3 jeugd-teams. Het eerste jeugdteams, uitkomend in de derde klas, onmoette thuis Middelburg Zuid 7. Omdat Tanja v. d. Wekken niet meer beschikbaar is, bestaat het le jeugdteam thans uit Stoffel v. d. Wekken, Gerard Knol en Marco Padmos. Na een zwak begin wist de thuisploeg zich te herstellen. Stoffel was kennelijk niet op dreef in zijn eerste set. Hij moest het eerste punt afstaan. Gerard bracht daarna de partijen op gelijkhe hoogte. Marco verrastte door de eerste game win nend af te sluiten, maar kon niet voorkomen dat zijn tegenstander in de tweede en derde game de bezoe kers op voordeel bracht. Het dub belspel werd door Stoffel en Gerard gewonnen, met een game-stand van 26-24, zodat met de pauze de stand 2-2 was. Hoewel beiden 3 games nodig hadden brachten Stoffel en Gerard in de 2 volgende sets de stand op 4-2. Mogelijk hierdoor geïnspireerd, wist ook Marco zijn 2e set te winnen, waardoor de Kerkwerfse ploeg ze ker was van 1 punt. Van de laatste 3 sets wist alleen Stoffel er één te win nen en daardoor de volle winst thuis te houden, met de eindstand 6-4. Tweede jeugdteam Minder florisant verging het het 2e team van Kerkwerve. Dit team, dat is samengesteld uit Marianne v. d. Wekken, Han v. d. Velde, Jacco Elen- baas en Jan-Jaap Landman, moest het thuis opnemen tegen Scaldina 2. In de openingspartij wist Marianne een game te winnen van Van Pinkste ren, maar moest de derde game inle veren aan haar tegenstander. Het zelfde beeld vertoonde de 2e set, waarin Saman in 3 games won van Jan-Jaap. Jacco maakte het Faber in verband met de slechte toestanden nog niet gerealiseerd kunnen wor den. 5 woningen: Plano bouw, Merel laan te Nieuwerkerk; 3 woningen: Partikulieren, Leuvenstraat te Oosterland; 3 woningen, partikulie ren: Lage Weg te Sirjansland. Leegstand nieuwe woningen, nog niet bewoond geweest. 5 woningen: Planobouw Merellaan te Nieuwer kerk; 1 woning: L. W. Boogert, Dr. Schutterstraat te Oosterland; 1 wo ning Den Domp te Ouwerkerk. Bouwvergunningen. In het afgelo pen jaar werden in totaal 90 bouwer gunningen verleend. Het totaal aan bouwsommen beliep eén bedrag van 2.855.000,-. De legesopbrengst voor deze vergunning bedroeg in totaal 12.844,-. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND GRUBBENVORST. De 15-jarige Miranda Opsteeg uit het Limburgse Velden is door een een verkeersonge val in Grubbenvorst (L.) om het le ven gekomen. Het meisje reed als passagiere mee in een personenauto die door onbekende reden van de weg raakte en tegen een boom reed. UTRECHT. De komende dagen zijn in de industrie meer prikakties zoals werkonderbrekingen (zoals maandag bij de scheepswerven ADM en NSM) te verwachten uit protest tegen de plannen van minister Den Uyl (Soci ale zaken en werkgelegenheid) om het ziektegeld te verlagen. UTRECHT. Het CNV vindt het niet zinvol om ten behoeve van ar beidsplaatsen te bezuinigen op de be groting van het ministerie van kui tuur, rekreatie en maatschappelijk werk, als duidelijk is dat deze bezui nigingen arbeidsplaatsen kosten. GRONINGEN. Het Amerikaanse vrachtschip American Ranger, dat 1160 ton konventionele munitie in de Eemshaven aan wal heeft gezet, is naar zijn thuishaven, Sunny Point in California vertrokken. AMSTERDAM. Aan vijf automobi listen is bij een alkoholkontrole in Amsterdam in de nacht van zaterdag op zondag een rijverbod opgelegd. Zestien bestuurders van auto's moesten zich onderwerpen aan een bloedproef. VAASSEN. Onbekenden hebben in het afgelopen weekeinde in Vaassen tien keer ingebroken met behulp van valse sleutels. Daarbij is voor enkele tienduizenden guldens buitgemaakt aan sieraden, cheques en kontant geld. In alle gevallen waren de bewo ners van de woningen, waarin werd ingebroken, thuis. ARNHEM. De kerncentrale in Dode- waard zal na een jaarlijkse inspek- tiebeurt begin februari weer worden opgestart. Zaterdag werd bekend dat de centrale al drie weken stil ligt. ROTTERDAM. De banken van het noodlijdende Ogem-concern willen geen geld beschikbaar stellen voor een afvloeiingsregeling voor Ogem- personeel. Dit hebben de bonden maandag meegedeeld na een gesprek met de banken en de Ogem-top in Rotterdam. DEN HAAG. Siemens Nederland N.V. heeft definitieve opdracht ge kregen van het Provinciaal Elektrici teitsbedrijf van Noord-Holland (PEN) voor de levering van een tur- bogeneratorinstallatie voor de nieu we produktie-eenheid van de centra le Velsen. VENLO. De fabriek van Stalen meubelen Bremix in het Noordlim burgse Reuver heeft bij het arbeids bureau vergunning voor ontslag aan gevraagd voor 32 werknemers. Het bedrijf dat al lange tijd in ernstige fi nanciële moeilijkheden verkeerde is afgelopen donderdag failliet ver klaard. AMSTERDAM. Het bestuur van de Amsterdamse afdeling van de Neder landse Politiebond (NPB) heeft zijn werkzaamheden hervat. De leden traden anderhalve week geleden af omdat het NPB-hoofdbestuur wei gerde akties binnen de Amsterdamse afdeling te steunen. DEN HAAG. Binnenkort zal het kabinet beslissen over een voorstel waarin de aftrekbaarheid van de hy potheekrente wordt geregeld. Staats- sekretaris Kombrink heeft dit mee gedeeld tijdens een uitgebreide kom missievergadering van de vaste ka merkommissie van financiën. DEN HAAG. Regeringspartijen PvdA en D'66 zijn van oordeel dat de regering haar beleidsvoornemens tot vermindering van de monetaire fi nanciering dient te heroverwegen. DEN HAAG. D'66 verlangt van het kabinet voor het bereikten van in vesteringsherstel van ons bedrijfsle ven aanvullende maatregelen. Die dienen gericht te zijn op de eigen ver mogenspositie. DEN HAAG. De werkzaamheden bij de belastingdienst zullen aanzien lijk toenemen onder meer als gevolg van een versterking van de fraude bestrijding. Daarom is een verdere uitbreiding van de mankracht bij de belastingdienst noodzakelijk. ROTTERDAM. De Rotterdamse er- edivisieklub Feyenoord houdt er re kening mee het voetbalseizoen 1981/1982 te moeten afsluiten met een verlies van een miljoen gulden. UTRECHT. Het Tweede Kamer lied voor de WD, E. Nijples, zal van daag in de Tweede Kamer een spoed debat aanvragen over de gan van za ken rond het munitietransport. Nij- pels kondigde dit aan tijdens een spreekbeurt in Utrecht. DEN HAAG. Binnen enkele maan den zal het kabinet aangeven hoe het zich de te vormen postbank voo'r- stelt. DEVENTER. Ongeveer zestig ak- tievoerder hebben dinsdagochtend omstreeks half, een een menselijk blokkade voor de 18e munitietrein opgeworpen. De blokkade is even buiten Deventer aan de rand van de gemeente Diepenveen. DEN HAAG. Na het personeel in het streekvervoer heeft ook het HTM-personeel in Den Haag ge dreigd met akties. MIDDELBURG, 23-1. Verschillende punten komen (aanvullend) nog aan de orde, op de 29 januari te houden vergadering van Provinciale Staten. Landschapsverordening Sinds eind 1979 is een deel van de Afvalstoffenwet in werking getre den. Dit had gevolgen voor de land schapsverordening Zeeland, omdat hierin zaken zijn geregeld die nu in de Afvalstoffenwet zijn opgenomen. Om doublures te voorkomen wordt de landschapsverordening aange past. De aanpassing is zuiver formeel en tast de aard van de verordening niet aan. Subsidie rekreatiewerk Als de staten er mee instemmen krijgt de Stichting rekreatiewerk LONDEN. Het Britse lagerhuislid Bryan Magee is uit de Labourpartij getreden en overweegt het aanvra gen van het lidmaatschap van de nieuwe sociaal-demokratische partij. Engels op basisscholen DEN HAAG, 25-1. Met ingang van het schooljaar '85-'86 kan op alle ba sisscholen Engels worden gegeven. De verplichting zal ertoe later gel den. Dit blijkt uit het voorontwerp van de overgangswet basisonder wijs, het nieuwe stelsel waarin kleuter- en lager onderwijs in elkaar overgaan. Staatssekretaris Hermes van on derwijs en wetenschappen heeft het voorontwerp dinsdag de onderwijs raad en onderwijsorganisaties om advies gestuurd. Hij wil dat ze voor 8 maart reageren. Hij acht het noodza kelijk dat de overgangswet ander half jaar voor het inwerking treden van de wet basisonderwijs wordt in gevoerd om verantwoord naar de nieuwe situatie te kunnen overgaan. Het nieuwe stelsel van het basison derwijs willen de bewindslieden van onderwijs en wetenschappen op 1 au gustus 1985 laten ingaan. DEN HAAG. De PTT blijft vooro plopen met het ontwikkelen van deeltijdarbeid. Staatssekretaris Van der Doef (Verkeer en waterstaat) deelde de vaste kamerkommissie maandag bij de behandeling van de bègroting voor de PTT mee dat hij sinds kort beschikt over een rapport van de PTT over de extra kosten van deeltijdarbeid. ROTTERDAM. De Vervoersbond FNV gaat in de Rotterdamse haven akties voorbereiden tegen de kabi netsplannen om de uitkeringen bij ziekte te verlagen. RODEN. Voor veertien van de 45 werknemers van de klokkenfabriek Orfac in Roden (D.) is maandag kol- lektief ontslag aangevraagd. Voor de overige werknemers heeft het bedrijf werktijdverkorting aangevraagd van vijftig procent voor een periode van zes weken. Het bedrijf is in de moeilijkheden geraakt, doordat het zit met grote voorraden. (II) WESTHOEK, januari. In de vochtige delen van de binnenduinen nabij deze duinbeekjes kwam vanouds een kreupelhoutvegetatie voor met els, berk en wilg en dadr maakte de mens de zogenaamde elzenmeet. De elzenmeten zijn duidelijk een zeer oud ontginningssysteem en daarom nu eerst een beschrijving van zo'n hakhoutaanplant. Elzenmeet Een elzenmeet is omringd door een lage houtwal of sloot. Het land daar binnen, een rechthoek van twee a drie ha, is doorsneden met greppels die ongeveer vier meter uit elkaar liggen een waarlangs elzenstruiken groeien. Er zijn overigens ook wel el zenmeten van nog geen ha en ook zijn ze niet altijd rechthoekig. Hardnek kig duikt in de literatuur de naam „haaymeten" op voor de houtwallen die om de elzenmeet zijn aangelegd. Biologen die zich niet in de historie verdiept hebben gebruiken hier een naam die op Schouwen niet bekend Goeree Op Goeree was een „haemeete" een door een lage houtwal („schurvelink") omgeven stuk duin, ook werd op Goeree wel van „elzen- haaymeet gesproken als de greppels dicht naast elkaar lagen en er veel el zen stonden. Zeeland over 1982 een provinciale subsidie van 28.900,—. G.S. menen, dat de stichting haar werkzaamhe den op provinciaal niveau verricht en dat daarom sprake is van een pro vinciale steunfunktie. Om die reden is het merendeel van de Zeeuwse ge meenten ook niet bereid mee te fi nancieren. Het bedrijfsleven heeft zich voor 1982 bereid getoond in de kosten van de stichting 12.500,— bij te dragen. Schenking schilderij De provincie krijgt van drs. P. J. van der Feen en dr. W. S. S. van der Feen-van Benthem-Juttiong uit Domburg een schilderij, getiteld „Bloemen" en gemaakt door Jacoba van Heemskerck. Voorwaarde bij de schenking is, dat het geplaatst wordt in het Zeeuws museum; het schilderij is daar nu in bruikleen. G.S. stellen voor het schilderij in dank te aan vaarden. Wijziging reglement van orde Op 6 november vorig jaar kwam de wijziging van het reglement van orde voor de staten aan de orde. De zaak is nu nader bestudeerd en wordt op nieuw aan de staten aangeboden. Als het voorstel wordt aanvaard, komen er in de plaats van de nu werkende kommissies (ongeveer 10) zes kom missies, die de staten viseren over te nemen beslissingen. Voor 25 jaar ZIERIKZEE. Het comité van aan beveling, dat zich ten doel stelt in het nieuwe Slingerbos een vogelvolière op te richten, heeft toestemming ont vangen voor het innen van baten die voortvloeien uit een zegelaktie van één der zeeppoeder fabrieken in ons land. RENESSE. Als gevolg van de pu- blikaties over de opgravingen bij Slot Moermond is een stroom van mensen op het terrein van de opgra vingen afgekomen. Om beschadigin gen te voorkomen is thans het terrein afgesloten. OOSTERLAND. In de eerste maand, dat het badhuis alhier in ge bruik is, zijn er ongeveer 560 baden genomen. Dit kan echter nog niet als maatstaf dienen, daar de kinderen deze maand nog gratis gebruik van de badinrichting hebben kunnen ma ken. SEROOSKERKE. Dankbaarheid over de gereedkoming vooropstel lend, hebben weggebruikers gewezen op de noodzakelijkheid in het mid den van de nieuwe weg Serooskerke- Haamstede een zogenaamde as- streep aan te brengen, om de ver keersveiligheid te bevorderen. ADVERTENTIE. Procureurslap pen zijn nu voordelig! f 2,28 per 500 gram, 100 gram ham en 100 gram ge hakt f 1,06. OOSTERLAND. Aan de vorig jaar voor de firma M. gebouwde uien- loods op het einde van de Weststraat is thans een gebouw verrezen waarin de uien kunnen worden gedroogd. In vochtige jaren is deze drooginrich- ting onontbeerlijk. Zodoende is het voor deze sorteerinrichting een flin ke aanwinst. OUWERKERK. De bouw der be jaardenwoningen is in een gevorderd stadium. Het glas is er reeds in aan gebracht. ADVERTENTIE. Heren blousons, suedine, modern, sportief en prac- tisch f 49,75. ZIERIKZEE. Naar wij vernemen hebben zich voor de mc. Sparta uitge schreven verkeerscursus reeds 70 deelnemers opgegeven. ADVERTENTIE. Gouden dames- ring met bloedkoraal f 57,70, gouden damesring met aquamarijn f29,75 gouden damesring met rose beryll f 32,50. OUWERKERK. Langs de Konin gin Julianastraat en de Noorsestraat zijn dezer dagen boven de grond inge gaan! Gebruikt zijn de soorten: zaai ling es en Westhof's glorie. bijzonder moeilijk en kapituleerde pas in de 2e game bij de stand 26-28. Een opleving voor het team was de winst bij het dubbel. Hierin kwamen Van Pinksteren en Saman duidelijk tekort tegen Marianne en Jan-Jaap, waardoor de eer gered was. In de vol gende partijen bleek de bezoekende klub duidelijk over meer inhoud te beschikken, dan de eerste partijen deden vermoeden. Opnieuw was het Jacco die zich niet zo maar gewonnen wenste te ge ven. In de set tegen Van Pinksteren bracht hij in een spannend slot de stand op 23-25. Eindstand 1-9. Derde jeugdteam Het jeugdige 3e team ging op be zoek bij de Sasse ttv in Sas van Gent. In dit team debuteerde Miranda Kristelijn. Verder speelden deze keer Willeke Huigens en Elmar Verhage. Gedurende de gehele wedstrijd was er een gelijkopgaande strijd. Niet minder dan 4 sets worden in een der de game beslist. Winst was er voor Elmar in 2 parti jen, Willeke deed daarvoor niet on der en stelde eveneens 2 punten vei lig. Beiden behaalden ook in het dub bel winst. Hierdoor werd de eindstand 5-5. Debutantue Miranda kwam niet tot winst, maar weerde zich in de eerste wedstrijd van haar leven geduchtig. gezien de gamestan- den 24-22 en 22-20. 14. De bedoelingen van de Pictenbenden zijn niet mis te verstaan en met een woest gegrom rukt Svein het waard uit de schede. „Kom hier", buldert hij de overmacht toe. „Hier staat Svein, de kampvechter. Ik heb een lange lijst heldendaden op mijn naam staan zo gezegd en d'r komen er nog een paar bij. voor ik sterf". Hij timmert zichzelf luidruchtig op de borst, maar Eric duwt hem zonder veel plichtplegingen achteruit en roept de Pieten toe: ..Wij zijn vredelievende zeevaarders en slechts uit nood aan land gegaan verschaft ons vrije doortocht naar de landingsplaats van onze boot Een gedrongen Piet met een gezicht, dat blauw glanst van de tatoëring, drijft zijn klei ne paardje naar voren. „De lange boot zal nooit meer de zee beva ren", snauwt hij Eric. „De dappere Pictenkrij- gers hebben hem vernietigd, want hij bevond zich zonder toestemming op ons grondgebied „Het is hier toch Brits gebied, naar ik meen", kan Eric niet nalaten met een uiterst onschuldig gezicht te zeggen. „Grimtan de Grote heeft het in bezit geno men, zoals hij het gehele land van noord tot zuid en van oost tot west tot zich zal nemen!". roept de Piet uit. Hij maakt een kort bevelend gebaar. „Wapens neerleggen!" Eric's ogen knijpen zich tot spleetjes en naast hem knort Svein vol strijdlust, maar de gedachte aan tegenstand verdwijnt even snel als ze opgekomen is, niet alleen vanwege de overmacht, ook omwille van de twee vrouwen en de uitgeputte halfzieke Axe. Het ontwapenen van de klein# troep is een kwestie van minuten, en weinige tellen later zijn Eric en zijn mensen aan alle zijden om ringd door waakzame Pieten op weg naar een onzeker en weinig goeds voorspellende bestemming.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 6