Een kleinigheid vergeten Een lied gewijd aan de vroegere stoomtram van de R.T.M. „Verdwenen maar niet vergeten" „Mi t'n tram Man speelde voor schoolarts Koffie niet zo „slecht" Bodemprijzen Campagne A.I. Landelijke hulp voor Vegé- winkeliers in Zeeland De tram (toen) te Schuddebeurs. RENESSE, 25-1. De heer J. H. Blom, dirigent van „Luctor et Emergo" te Re- nesse, attendeerde ons op een bestaand lied over „den tram", zulks naar aan leiding van een recentelijk in deze krant gepubliceerd kursiefHet lied werd afgelopen zomer nog gezongen door het Hervormd Kerkkoor te Renesse. We laten de tekst hieronder volgen. Flitsen uit het buitenland PARIJS. De Libische leider kolo nel Moeammar Gaddafi heeft de Al gerijnse leiders voorgesteld geleide lijk een unie tussen Libië en Algerije tot stand te brengen, waarbij elk land zijn eigen politiek systeem zou houden. SINGAPORE. Premier Lee Kuan Yew van Singapore heeft aangekon digd dat zijn regering de plicht van kinderen om voor hun bejaarde ou ders te zorgen wettelijk wil vastleg gen. LA PAZ. Ex-president Alfredo Ovando Candia van Bolivia is op 65- jarige leeftijd in La Paz overleden. Hij stierf aan een maagkwaal. j WASHINGTON. Het federale 'hooggerechtshof van de Verenigde Stafèn heeft bepaalde dat de Jicaril- la-indianen in Nieuw-Mexico be lasting mogen vragen van oliemaat schappijen die in hun reservaat werkzaam zijn. GENÈVE. De -voornaamste lucht vaartmaatschappijen die op de Noor- datlatische routes vliegen zijn het eens geworden over een nieuw systeem voor vaststelling van de ta rieven dat er waarschijnlijk op neer zal komen de laagste tarieven om hoog gaan. HAMBURG. In West-Duitsland blijven de benzineprijzen dalen. Bij veel pompen is normale benzine al goedkoper dan dieselolie. Gemiddeld is benzine twintig procent goedkoper geworden in vergelijking met de ho ge prijzen die gedurende de afgelo pen zomer werden betaald. Tijdens deze demonstratie legde een woordvoerder van Amnesty het publiek één en ander uit. „U vraagt zich misschien af: Waar maken die mensen zich druk om. Wij zetten ons in voor mensen die recht hebben op onze aandacht, die zelf geen rechten hebben, het gaat om mensen die zijn verdwenen". Intimidatie In meer dan 20 landen verdwijnen Janne-kee die ging uut rie-jen, van Burgh of mi t'n tram. Ze most eerst 'n stuitje loape omdat z'uut Westenschouwen kwam, In ze droeg zoon mooie muste in 'n tasse nam ze mee. Ze zei: iioe kan 'k es ruste, Ik mot nae Zurrek-zee. Tjoeketjoeketjoe (bis) 't Was 'n snapje md naar 'Aemstie, ze stopten bie 't slot. De kastanje stieng te bloeien md 't 'ekken was kapot. In toe ree ze nae Renisse, langs 't mooie Biesterveld. Ze zei: da kan nie misse, da bin mense mi vêê held. Van Renisse nae Noordwaelle, mi een bocht naar Ellemêêt, op die 'arde 'oute banken, Jannekee die zei'; t is vrêêt. Md hoe kajje '.t zo verzinne, Tante Pi van d'n Ouwendiek, die kwam den tram ok binne, Jannekee die zei: E kiek! Nou toen was 't vaerder klesse van Briepe tot in ok vaerder Zonnemuire, mens wat gieng d'n tied toch gauw. 't 'arde 'out dat wier verhete, tante Pi die wist wè wat. Aol wat 'n mens wou wete op 'n reise nae de stad. Jannekee vond aoles leutig tot ze zonder centen rocht. In d'n droager gieng al zakke toen d'n tram wier opgezocht. In bie Schoddebozze was ze al dghêêl nie bie d'n tied. Jannekee die ao zöön vaeke, dus 'ier eindigt noe ons lied. BELFAST. Britse soldaten hebben in Armagh, op 55 kilometer ten zuid westen van Belfast, een 23-jarige man doodgeschoten. boeren, studenten, verpleegsters, le raren en kinderen systematisch. De regering „weet van niets". „Wij van Amnesty kunnen niet toestaan dat weerlozen worden weggevoerd om anderen te intimideren. Kortom: Doe iets, omwille van de verdwenen men sen en hun familieleden. Neem het op voor de rechtelozen", aldus de woordvoerder van Amnesty. Voor meer informatie over deze kampagne kan gebeld worden met Ad Slager, Haamstede, tel. 01115-2372. w BONN. De vroegere Zweedse pre mier Olof Palme heeft het Ameri kaanse besluit bekritiseerd om het overleg tussen de Amerikaanse mi nister van buitenlandse zaken en zijn Russische ambtgenoot deze week in Genève tot één dag, dinsdag, te be perken. LONDEN. Vice-premier Miec- zyslaw Rakowski van Polen heeft verklaard, dat de autoriteiten in Warschau nog studeren op het vraagstuk of en zo ja op welke ter mijn vakbonden als Solidariteit weer aktief kunnen worden in het land. DAR ES SALAAM. De president van Tanzania, Julius Nyerere, vindt een aantal leidende funktionarissen in zijn land korrupt en hebzuchtig. BANGKOK. In een treffen tussen de Thailandse grenspolitie en het 1000 man sterke privé-leger van een Birmaanse drugssmokkelaar zijn minstens 50 personen om het leven gekomen. Dit heeft een woordvoer der van de politie maandag in Bang kok meegedeeld. TOKIO. De Sowjet-Unie heeft Ja pan gevraagd om uitstel met een half jaar van de betaling van een bedrag van. 150 miljoen dollar voor textielle- veranties door Japan, zo is het afge lopen weekeinde vernomen in han delskringen in Tokio. HAMBURG. Een meerderheid van tweederde van de Westduitsers is het eens met het standpunt van de rege ring, dat de Bondsrepubliek ondanks Amerikaanse druk niet zal deelne men aan de ekonomische sankties te gen polen en de Sowjet-Unie. BONN. Het bestuur van de West- duitse SPD is het eens geworden over een compromis inzake het veiligheid- seleid van de partij. MOSKOU. De Russische dissident Andrei Sacharov heeft president Mit terrand van Frankrijk in een brief gevraagd bij president Brezjnjev tus sen beide te komen ten gunste van de politieke gevangenen in de Sowjet- Unie. BEIROET. Bij gewapende scher mutselingen tussen Palestijnse guer rillastrijders en linkse para-militaire organisaties zijn in Beiroet verschei dene doden en gewonden gevallen. Persoonlijk ingrijpen van premier Sjafik Wazzan voorkwam een bloed bad. FRANKFORT. De Westduitse in voer van ruwe olie is verleden jaar met 18,7 procent afgenomen tot 79,6 miljoen ton of 1,59 miljoen vaten van 159 liter per dag, zo heeft het West duitse bureau voor handel en in dustrie meegedeeld. BUNNEL, Florida. In Bunnel in de Amerikaanse staat Florida is op 119- jarige leeftijd overleden Ike Ward, als slaaf onder Abraham Lincoln ge boren. ANTANANARIVO. Op Madagas car zijn de laatste dagen legerofficie ren en geestelijken opgepakt na de ontdekking van een samenzwering tegen de wettige regering. ROME. De Italiaanse politie heeft na een schotenwisseling in een apar- tement in Rome twee mannen en een vrouw aangehouden, die verdacht worden van de moord op twee politie-agenten in Siena, afgelopen donderdag. Britten rekenen niet LONDEN, 25-1. Drie op tien Brit ten kunnen niet aftrekken, verme nigvuldigen of delen. De helft van Engelands volwassen bevolking raakt verdwaald in het spoorboekje, eenderde weet geen raad met percen tages of kan een grafiek lezen en voor 60 procent is het inflatiegemiddelde potjeslatijn. Dit alles staat in een enquête die uoor de regering is gehouden door het instituut Gallup voor de publieke opinie, omdat het bedrijfsleven had geklaagd dat schoolverlaters de een voudigste rekensommen niet aan konden. Volgens de enquête zijn twee op vijf rekenleraren op middelbare scholen niet bevoegd. De helft van de driezendBritten die door enqueteurs werden benaderd, raakte in paniek bij hun verschijnen en weigerde me dewerking. ROME. De Rode Brigades hebben een zesde communiqué publiek ge maakt in de zaak-Dozier. De linkse stadsguerrillagroep ontvoerde de ho ge NAVO-militair op 17 december in het Noorditaliaanse Verona. PARIJS. Premier Pierre Mauroy van Frankrijk heeft gezegd dat het aardgaskontrakt dat Frankrijk met de Sowjet-Unie heeft gesloten niet in tegenspraak is met de Franse steun aan het Poolse volk. PEKING. Al ruim een week ver blijft een China-deskundige uit de Sowjet-Unie in Peking, waar hij besprekingen heeft gevoerd met hoge Chinese ambtenaren. Dit hebben bronnen bij de Sowjet-ambassade in de Chinese hoofdstad gemeld. LIMA. Bij overstromingen in midden-Peru zijn afgelopen weekein de ongeveer 200 mensen omgekomen en 600 huizen vernield. Dit heeft een woordvoerder van de bescherming burgerbevolking gezegd. WASHINGTON. Het „huidige kli maat" bemoeilijkt de voorbereiding van een topkonferentie tussen presi dent Brezjnjev en president Reagan. Dit heeft de woordvoerder van het Witte Huis, Larry Speakes, maandag verklaard. CARIO. De Egyptische regering heeft de Sowjet-Unie gevraagd om 66 deskundigen te sturen die bij de geza menlijke projekten van de twee lan den van dienst kunnen zijn. PEKING. Chin's sterke man, vice- voorzitter Deng Wiaoping, heeft niet deelgenomen aan de receptie die de Chinese top had belegd ter gelegen heid van het Chinese nieuwjaar. CAIRO. Zesenzestig Sowjetrussi- sche civiele deskundigen zullen een aantal van de duizend deskundigen vervangen die in september van het vorig jaar Egypte werden uitgewe zen, verklaarde de Egyptische mi nister van buitenlandse zaken, Ka- mal Hassan Ali. MOSKOU. De Sowjet-Unie heeft de leiding van de Italiaanse kommu- nistische partij „rechtstreekse dienstbaarheid aan het imperialis me" verweten. AMSTERDAM, 26-1. De Amster damse politie heeft een 54-jarige man, J. de G. aangehouden, die on der het mom van schoolarts van de Geneeskundige Dienst onzedelijke handelingen heeft gepleegd met kin deren: Dit heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. De man zocht volgens de politie in het telefoonboek de adressen op van voornamelijk buitenlandse gezin nen. Die belde hij dan op, waarbij hij zich uitgaf voor schoolarts en een af spraak maakte voor een huisbezoek. Bij dat bezoek toonde hij een vals le gitimatiebewijs. Behalve kinderen „onderzocht" hij in enkele gevallen ook de moeder, aldus de politie. Er zijn problemen ontstaan door dat groothandel Maljers in Middel burg in moeilijkheden is geraakt en de levering van goederen heeft gestaakt. De twee dichstbijzijnde Vegé-groothandels, Aldis in Breda en Verhoeff in Zoetermeer, zijn bereid de taak van Maljers binnen Vegé over te nemen. Hoewel Vegé op de hoogte was van 64 Want nu vermoedt Van Vuren de herkomst van al dat geld, wat Joop zo vlot kon voteren: voor het huis, de terugbetaling van het deel van Van Vuren zelf; de auto en alle andere dure inkopen, het was hem altijd al een raadsel, maar nu ligt de oplossing voor de hand: die anderhalve ton zal Stee man wel op de een of andere manier in veiligheid hebben gebracht om er na zijn invrijheidstelling mooi weer van te spelen. Waarschijnlijk geheel of ge deeltelijk belegd in aandelen, heeft-ie nog rente ook. Ja het gesprek is min of meer een woede-uitval van zijn schoonvader, die ineens alles blijkt te weten. Een raad sel voor Joop, hoe hij daar in zo korte tijd achter gekomen is. Dat moet ver raden werk zijn. Al is van Vuren een intelligente zakenman, zelf zal hij nooit op de gedachte gekomen zijn, dat zijn schoonzoon in het verleden jarenlang aan de zelfkant van het leven wandelde. Met af en toe een onderbreking, korter of langer, in de gevangenis, en al watje mij terugbetaalde.... dat kon allemaal niet van je salaris..... Joop verweert zich: Flauwekul., in die brandkast zat geen rooi cent...wat ik heb is geërfd van mijn vader... Maar Van Vuren gelooft er niet meer in. „Altijd vermoed, dat er met jou in het verleden iets aan de hand is ge weest Ik herinner me je bak nieuw gereedschap. Je had natuurlijk in jaren niet getimmerd, dus je zult wel geen beitel of hamer meer gehad hebben. PRAAG. De Tsjechoslowaakse po litie heeft eind vorige week enige jongeren opgepakt naar aanleiding van een onderzoek naar de versprei ding van pamfletten in Praag waarin de bevolking werd opgeroepen „tot verdediging van de Poolse arbeiders". DEN HAAG, 25-1. Koffie bevat aanzienlijk minder benzopyreen dan Konsumenten Kontakt en „Koning Klant" van de VARA onlangs be kend maakten. Het laboratorium dat in opdracht van deze twee instanties de koffie onderzocht heeft een meet methode gebruikt, die niet geheel juist was. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat koffie in vergelijking met sommige andere produkten geen noe menswaardige hoeveelheid van deze kankerverwekkende stof bevat. Dit heeft Konsumenten Kontakt bekend gemaakt. Niettemin blijft deze organisatie pleiten voor strenge wettelijke re gels om de hoeveelheid benzopyreen in yoedsel en milieu terug te dringen. DEN HAAG, 25-1. Steeds meer fa brikanten gaan volgens Konsumen ten Kontakt bodemprijzen hanteren, waardoor de produkten in de win kels duurder worden. Instellen van een bodemprijs komt in praktijk vaak neer op een prijsverhoging van tien procent. Tientallen merkartike len hebben al een bodemprijs. Wat biedt de BEELDBUIS? WOENSDAG 27 JANAURI NED. 1: De KRO brengt als eerste programma onderdeel De Poppen kraam gevolgd door Maja de bij en tot slot een aflevering van het We reldcircus. De rubriek Gewest tot ge west gaat onder andere nader in op een popvereniging in Zeeland. Ieder speelt zijn rol is de titel van een drie delige Australische serie Steeds komt een persoon voor het voetlicht die nogal bekendheid geniet in het openbare leven belicht worden hun relatie met hun partners in beroeps en privé leven. Vandaag staat de ak- trice Kate Harris centraal. Film- nieuws wordt verstrekt in Cinevisie gevolgd door journaal, Den Haag vandaag en Studio Sport. NED. 2: IKON brengt allereerst het tweede deel van de serie Weekend. Gemma werkt als kassiere en zij raakt in een gewetenskon flikt, om dat zij een vroeger schoolvriendin netje iets ziet stelen. De VOO brengt als eerste programma-onderdeel van Dynastie waarin Blake van zijn chauffeur krijgt te horen dat zijn vrouw een halssnoer heeft beleend om Matthew financieel bij te sprin gen. De INFO show brengt weer amusement en aktualiteiten en Ton Lensink presenteert het programma Mooi Nederland. Dit keer staat Lim- de onderhandelingen tussen Schuite- ma in Amersfoort, mede-aandeelhou der van Maljers, en de banken, heb ben Vegé Nederland en de andere aangesloten Vegé-grossiers aanvan kelijk gemeend, hangende de bespre kingen, geen verstorende aktivitei- ten naar de winkeliers toe te moeten ondernemen. toen je bij mij kwam solliciteren. Over je werk zeg ik je geen kwaad woord. Ik heb in jaren niet zo'n goeie kracht gehad, daar kom ik eerlijk voor uit Dat was ook een der oorzaken, dat ik geen bezwaren kon aanvoeren voor jullie huwelijk. Gerdaiswegvanjeenik kom me eigenlijk geen betere schoonzoon wensen, omdat jij immers een uitste kende vakman bent Ik denk aan die restauratiewerkzaamheden in de stad, dat was optimaal vakwerk. Waarom voor den donder niet open kaart ge speeld? Toen ik vroeg naar je vroegere leven?" „Goed. Neem eens aan, dat ik tevo ren mijn verleden had opgebiecht En wat dan? al was ik nog zo'n goeie kracht in uw bedrijf, u zou me ontslagen heb ben. En Gerda op de hoogte gesteld, zodat ervan een huwelijk geen sprake zou zijn. Dan stond ik opnieuw op straat Weet u, dat dan het resultaat geworden zou zijn? Dat ik waarschijn lijk mijn ouwe stiel weer opgenomen zou hebben. Hebt u - afgezien dus van mijn verleden ooi ook maar in één opzicht over me te klagen gehad? Dan mag u het nu zeggen. Als u verstandig bent houdt u uw mond tegen Gerda. Of wilt u ons huwelijk kapot maken?" Ik ben voor hel blok gezet, weet Van Vurea Moet ik inderdaad het geluk van mijn enige dochter in de waag schaal leggen? Dat gebeurt zeer zeker, als ik haar de waarheid zeg Maar ik kan ook niet zonder meer doorgaan nu ik weet wat Joop.... nota bene mijn Boeken met geluid AMSTERDAM, 25-1. De Klu- wergroep Algemene Uitgeve rijen komt binnenkort op de markt met een vierdelige boe kenserie - de jaren 70, 60, 50 en 40 - waarvan het bijzondere is dat de werken niet alleen in formatie geven door middel van woord en beeld maar ook nog met behulp van geluid. De geluidsfragmenten zijn samengebracht op speciale ge luidspagina's in de boeken die kunnen worden beluisterd met een zogenaamde sonobox, een geluidsdoos die op de ge luidspagina's kan worden ge plaatst en na het indrukken van een knop de gesproken tekst weergeeft. burg centraal. Tot slot volgt dan nog een aflevering van de comedyserie Taxi. WOENSDAG 27 JANUARI NED. 1: 10.00 Schooltelevisie; 13. Nieuws voor doven; 14.45. Ópen schooltijd; 15.30 De poppenkraam; 15.55 Maja, de bij; 16.20 KRO's We reldcircus; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Van gewest tot gewest; 19.50 Politieke Partijen; 20.00 Ieder speelt z'n rol; 20.52 Cinevisie; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Studio Sport; 22.40 Nieuws; 22.45 Nieuws voor doven. NED. 2: Sesamstraat; 18.50 Jeugd journaal; 18.59 Weekend; 19.25 Ken merk; 20.00 Journaal; 20.27 Stichting Socutera; 20.32 Dpnastie; 21.15 Info- show; 22.10 Mooi Nederland; 22.45 Taxi; 23.02 Teleac; 23.37 Nieuws. DONDERDAG 28 JANUARI NED. 1: Ria Bremer en Peter Lens presenteren het medische program ma Vinger aan de pols gevolgd door de Engelse speelfilm getiteld Hoog water. Hierin wordt de avontuurlij ke Peter Curtis na vier jaar uit de ge vangenis ontslagen. Hij heeft destijds een man neergeslagen die zijn hond had doodgereden. De man was hartpatiënt en stierf aan het pak rammel. Tot zijn verbazing ontmoet hij in een café een man die alles van zijn verleden afweet en die hem steeds maar blijft vragen naar de laatste woorden van de man Inde reeks ontmoetingen staat nu een ont moeting met Jacqueline Crevoisier, centraal. Drie vrouwen komen aan bod die aantonen dat het voor vrou wen met geringe schoolopleiding moeilijk is aan werk te komen. NED. 2: Brook Shields staat cen traal in de Muppet show. Na deze vrolijke poppenshow een nieuwe af levering van Dubbelspion. Voor Do- rien Vreelandt gaat geen zee te hoog om de aandacht te trekken van de schaakgrootmeester Slansky. Daar door komen de wedstrijdorganisato ren met een lege stoel te zitten In de Sullivans treft Tom Bert met Christine aan en hij neemt zonder meer aan dat zij een verhouding heb ben. In de nieuwe Canadezen staan ditmaal de Ieren centraal die naar Canada vertrokken. Aad van den Heuvel presenteert tot slot aan de avond nog de Alles is anders shou>, gevolgd door het jongeren praatpro gramma Dwars. DONDERDAG 28 JANUARI NED. 1:10.00 Schooltelevisie; 10.30 Frysk Telebord; 11.00 Schooltelevi sie; 13.00 en 18.20 Nieuws voor do ven; 18.58 Nieuws; 19.00 Vinger aan de pols; 19.25 Hoog water; 20.50 De ecotect Louis le Roy; 21.37 Journaal; 21.55 Den Haag vandaag; 22.10 Ot en hoe zit het nou met Sien?; 22.45 Nieuws; 22.50 Nieuws voor doven. NED. 2. 18.25 Paspoort; 18!t35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 De Muppet show; 19.25 Dubbelpion; 20.00 Journaal; 20.27 De Sullivans; 20.55 Brandpunt; 21.30 De nieuwe Ca nadezen; 22.25 De alles is anders show; 23.25 Dwars; 23.45 Niexiws. Door HENK VAN HEES WIJK schoonzoon, heeft uitgehaald. Alles bij mekaar zeker een jaar of vijf in gevan genissen doorgebracht. Als dé familie dit te weten komt overleef ik ihet iiiet Ik moet mijn mond wel houden. Zuch tend besluit hij het onderhoud: „Ik moet er eerst een paar nachien over slapen. Ga maar aan de slag. Overleg desnoods met Evert wat er deze week het meest urgent is ik ben er op het ogenblik niet toe in staat" Tegen Evert zegt Joop als hij bene den in de werkplaats zich bij de ande ren voegt: „Vader is een beetje over spannen. Ik zou zeggen: neem jij voor lopig de leiding op je. Misschien bete kent het niet veel, maar vandaag blijft hij waarschijnlijk wel bovea" Evert junior heeft bij geruchte iets vernomea Het onderhoud bovea dat vader en Joop hadden, was ook niet bepaald vriendelijk, want al kon je geen woorden verstaaa.. ze hadden duidelijk ongenoegen met elkaar. Pas als ze samen wegrijden naar een woning, waarin nieuwe kozijzen en ramen geplaatst moeten wordea vraagt Evert „Waren er trubbles?" „Ze hebben mijn huis zaterdagnacht beklad met teer of iets dergelijks. Ge bruikmakende van onze afwezigheid. Vader ontdekte het zondagmorgen en is aan de slag gegaan om het schoon te maken voor het helemaal ingewerkt was. „Zeker werk van je achterbuurman?" (wordt vervolgd) ZIERIKZEE. Fakkeloptocht Amnesty International. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE, 25-1. Om de aandacht te vestigen op de campagne van Am nesty International „Verdwenen maar niet vergeten" werd zaterdag een fak keloptocht gehouden door de Zierikzeese straten. UTRECHT, 25-1. Vegé Nederland, een landelijke organisatie waarbij onge veer 550 winkeliers zijn aangesloten, heeft in overleg met de bij haar aan gesloten grossiers maatregelen getroffen de Zeeuwse Vegé-leden van goede ren en diensten te blijven voorzien.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4