Bijna f 8 miljoen tol Zeelandbrug in 1981 Haven Den Osse zal weer worden verhuurd Afdeling Duiveland van de Partij van de Arbeid C.Y.E.L. - Nieuwerkerk: 1981 was niet ongustig 3 Raad Smalstad 1 februari STREEKNIEUWS Jongen dood gestoken Dienstweigeraar uit kerk Weer rumoer rond munitietransport Giftige boerenkool De vrouw in Algerije ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Dinsdag 26 januari 1982 Nr. 23054 BROUWERSHAVEN, 25-1. De realisering van een jachthaven te Den Osse zal voorlopig om financiële rede nen niet worden uitgevoerd. Daarom stelt het kollege van b. en w. van de gemeente Brouwershaven de raadsle den voor een gedeelte van de voormalige werkhaven op nieuw te verhuren aan Kavero B.V. te Brouwershaven. SCHOUWEN-DUIVELAND. Antieke groep in landelijke omgeving, zeker vóór 1914, gelet op de mode, maar waar? Wie weet iets over dezegroep"? Het zou heel fijn zijn als wat klaarheid kon verschaft. Wie o wie? DUIVELAND, 25-1. Met overgrote meerderheid heeft de ledenvergadering van de afdeling Duiveland van de Partij van de Arbeid zich geschaard achter de motie van de Streekfederatie Schouwen-Duiveland inzake de verlaging van de ziekengelduitkering. Dit voorstel zal in de raadsverga dering van maandag 1 februari aan de orde komen. Het betreft 166 ligplaatsen (drij vende steigers) die in 1977 werden aangebracht. De verhuurtermijn loopt van 1 januari 1982 tot 1 januari 1983. ZIER1KZEE SCZ-programma's Op donderdag 4 februari treedt Frans Halsema met zijn nieuwe pro gramma „Is die kruk vrij?" in de Concertzaal op. Woensdag 17 februari brengen on der andere Josephine van Gasteren en Steije van Brandenberg het blijspel „Ik voor jou en jij voor mij" in de Concertzaal. Eerste koncertmeester Jaap van Zweden (viool) geeft vrijdag 19 fe bruari in het stadhuis samen met Ro nald Brautigam (piano) een koncert. Voor aanvangstijden: zie agenda. Benzine tank leeggehaald Toen J. G. uit Zierikzee maandag ochtend bij zijn auto, geparkeerd in de Hoofdpoortstraat kwam, ontdek te hij dat zijn benzinetank leeg was gehaald. „Jamsession" Het Trio Maarten Bruynes zal voortaan iedere zondagmiddag op treden in bar Mirabelle te Zierikzee, maar het bijzondere aan deze optre dens is dat iedereen die een instru ment kan bespelen of kan zingen hieraan kan deelnemen. Eigen instrumenten moeten wel worden meegebracht. Deze „sessi ons" zullen worden gehouden van drie tot half zeven. Kursus bloemschikken De Stichting Bevordering Onder wijs aan Volwassenen geeft een kur sus bloemenschikkën in de techni1 sche school te Zierikzee. De aan vangsdatum is maandag 1 maart. Op deze kursus, die door een ervaren leerkracht wordt gegeven, leren de kursisten de bloemen op verschillen de wijzen toe te passen. Veel aandacht wordt besteed aan verhouding, kleur en lijnenspel. Tij dens iedere les, acht in totaal, wor den bepaalde grondvormen behan deld en zal een demonstratie worden gegeven. De leerlingen gaan daarna zelf aan de slag. Voor tijd: zie agen da. Na een daling in 1980 met 5,8 pro cent is het aantal motorfietsen in 1981 weer toegenomen, en wel met 4,9 procent ten opzichte van 1980. Het aantal motorfietsen bedroeg vorig jaar 21.589 (in 1980: 20.576). Het aantal personenauto's die de brug passeerden was 2.215.790, tegen 2.309.599 in 1980. De passage van de lichte vrachtauto's was 164.063 (in 1980: 166.472), terwijl het aantal zwa re vrachtauto's opliep van 113.564 in 1980 tot 114.392 vorig jaar. In totaal zijn vorig jaar 2.494.245 voertuigen Kavero heeft echter verzocht deze verhuurtermijn te stellen op vijf jaar. De reden hiervan is het voorne men de steigers in 1982 te renoveren. Het kollege staat hier afwijzend tegenover. Eén van de redenen is het besluit van de raad de haven in ex ploitatie van de gemeente te krijgen, althans op een tijdstip dat dit finan cieel verantwoord is. Voor één jaar Burgemeester en wethouders stel len daarom voor een gedeelte van de haven te huren van de Dienst der Do meinen voor de huurprijs van 8.546,—, zodat de gemeente de ha ven weer kan verhuren aan Kavero voor dezelfde huurprijs. Na het vertrek van de heer J. A. van der Bijl als (C.D.A.) fraktievoor- zitter, maar tevens als lid van de kommissies voor Rekreatie en Open bare Werken en Onderwijs, moeten deze vakatures worden voorzien. Het kollege stelt voor raadslid C. van Sluis te benoemen tot lid van deze kommissies. Geluidshinderwet Verder komt de verhoging van de subsidie voor de Stichting Zeeuws Studiefonds aan de orde. Het doel van deze Stichting is jonge mensen in de provincie Zeeland steunt verle nen, indien zijzelf of hun ouders niet in staat blijken te zijn de kosten van de studie te dragen. De subsidie zal worden vastgesteld op 0,30 per in woner. Als laatste punt op de agenda staat de vaststelling van de Geluidhinder- verordening Brouwershaven. BURGH Zanguitvoering Het Gemengd koor „Nu met Hope" geeft op vrijdag 5 februari in de re- kreatiezaal van de Gereformeerde Kerk te Haamstede de jaarlijkse uit voering. Het koor zingt o.l.v. de dirigent, de heer M. Hogenstein en met mevrouw E. Vos-Simonse aan de piano een aan tal liederen.. Medewerking verleent de Kp.n. Harmonie „Kunst en Eer" uit Zierikzee o.l.v., dp, heer R. van Soest en trompetsolo door de heer R. de Looze. Verder verloting en gezel lig samenzijn m.m.v. Arjo de Koning na afloop. De zang- en muziekuitvoe ringen hebben plaats in de kerk, het gezellig samenzijn in de rekreatie- zaal. Voor tijd: zie agenda. HAAMSTEDE Lezing Natuur- en Vogelwacht De Natuur- en Vogelwacht organi- over de brug gereden, tegen 2.589.635 in het jaar daarvoor. Weektop De week top voor personenauto's lag vorig jaar in augustus toen in één week 64.699 auto's de Zeelandbrug passeerden. De weektop viel in 1980 ook in de maand augustus en kwam toen uit op 67.186 personenauto's. De tolopbrengsten in 1981 bedra gen 7,77 miljoen; in 1980 was deze opbrengst 8,07 miljoen. seert vrijdag 29 januari een lezing in de Gereformeerde kerk te Haamste de. Aan de hand van dia's zal de heer J. G. Jacobusse het een en ander vertel len over „de planten van Zeeland". Voor tijd: zie agenda. RENESSE Uitvoering Luctor et Emergo Het fanfarekorps Luctor et Emergo uit Renesse geeft onder leiding van de heer J. H. Blom zijn jaarlijksse uitvoering op zaterdag 30 januari en zaterdag 6 februari. De eerste avond is alleen voor donateurs toeganke lijk. Voor de pauze wordt op beide avonden het programma gevuld door Luctor et Emergo en na de pauze voert de toneelvereniging „Op Drift" uit Renesse het blijspel „Zo heeft meu Gerre het gewild" op van D. J. Eggengoor. Voor tijden: zie agenda. Jaarvergadering Plattelandsvrouwen Donderdagavond 28 januari houdt de Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen afdeling Noordwelle en omstreken haar jaarvergadering in restaurant Rietnisse te Renesse. Naast het jaarverslag van de sekreta- resse en de penningmeesteresse zal ook verslag worden uitgebracht over de verschillende aktiviteiten in de afdeling zoals gymnastiek, junioren en senioren, agrarische kommissie, handwerken, bowling, schilderen, de leeskring en het koortje. Uit het bestuur zijn aftredend me vrouw S. Veerhoek-van Voskuylen en T. M. Kostense-de Vos. Laatstge noemde is niet herkiesbaar. Na de pauze geven de dames L. Blom-Weijers en A. Padmos-Prince demonstraties over diverse massage technieken en harsen. Verder geven ze voorlichting over huidverzorging en make-up met behulp van dia's. Voor tijd: zie agenda. SEROOSKERKE Uitvoering Velocitas Zaterdag 30 januari wordt in het Dorpshuis te Serooskerke weer de jaarlijkse uitvoering van s.v. Veloci tas gehouden. Na de uitvoering is er een gezellig bal. Voor tijd: zie agen da. KERKWERVE Restauratie Ned. Hervormde kerk De eerste fase (de buitenkant) van de restauratie van de Ned. Hervorm de Kerk is inmiddels uitgevoerd en nu bestaan er plannen om met de tweede fase (het interieur) te begin nen. Om dit te kunnen verwezenlijken heeft de restauratiekommissie een aktieplan opgesteld waarbij de steun van de bevolking onmisbaar is. Het ligt in de bedoeling dat de deze aktie zaterdag 29 mei zal worden ge houden. De kommissie nodigt be langstellenden uit de bespreking van deze aktie bij te wonen, woensdag 27 januari in de konsistorie van de kerk. Voor tijd: zie agenda. NIEUWERKERK Ophalen oud papier Zaterdagochtend 30 januari zal te Nieuwerkerk weer oud papier wor den opgehaald. De opbrengst is weer bestemd voor het werk der zending van de Gereformeerde Gemeenten. Het publiek wordt verzocht de pa pierwaren goed gebundeld en tijdig gereed te zetten om een vlottere af voer te bevorderen. OOSTERLAND Opbrengst koilekte Onder leiding van de heer D. I. van de Velde werd er in de maand januari hier ter plaatse gekollekteerd ten ba te van het werk van de Mbuma- zending, door Mirjam Bakker, Anne Marie Hendrikse, Henriëtte IJzelen- berg, Anja Meerman, Arianne Morks, Irma Pieper en Jannie en Ar jan Steenpoorte. De opbrengst bedroeg in de maand januari 1982 de mooie som van 285,05. Woningbouw Vorig jaar besloot de gemeente raad van Duiveland over te gaan tot sloping van het oude schoolgebouw aan de Groene Poort in Oosterland. Er werd toen in de raad aangedron gen om op, de alsdan vrijkomende grond sociale woningbouw te realise ren. Thans is er van dit terrein een exploitatie-opzet gemaakt en kunnen er een negental woningen op ge bouwd worden, tegen een kavelprijs van 12.112,70 per woning. BRUINISSE „Wegwijs in Bru" In Bruinisse is onlangs het boekje „Wegwijs in Bruinisse" huis-aan- huis verspreid, waarin ook de plaat selijke postcode is opgenomen. Voor al dit laatste, de postcode, verstrekt betrouwbare gegevens, hoewel over bodig door het PTTpostcodeboek. De overige gegevens zijn erg onvolledig, vaak overbodig en soms bijna ko misch door hun ouderdom. Zo telt Bruinisse volgens dit boekje, waar- Voor de uitgeefster (een fa. uit De venter) geen enkele verantwoording voor evt. fouten neemt, drie dames kapperszaken (volgende maand zit Bru h.w.s. zonder). In het adressenbestand van diverse bedrijven staan firma's uit Roosen daal, Hellevoetsluis en Middelburg, terwijl in Bruinisse, of toch zeker el ders op Schouwen-Duiveland zaken bestaan die hun branche op een uit stekende wijze vertegenwoordigen. Echt geen boekwerk waar Bru op zat te wachten. Binnenkort komt de ge- meentegids van Bruinisse weer uit. Kapper gevraagd Het ontbreken van een dameskap perszaak in Bruinisse, na de sluiting van de zaak van Delfgauw in februa ri, laat ook het gemeentebestuur van Bruinisse niet onberoerd. Het kollege zal nagaan wat gedaan kan worden om dit facet van het win kelbestand voor de gemeenschap te behouden. Als Delfgauw er niet in slaagt het pand aan de Nieuwstraat aan een opvolger in het dameskap- persberoep te verkopen, zal waar schijnlijk ook dit pand aan het Bruse ondernemerschap ontvallen. Behal ve nog wat beunhazen, die de dames „zwart" opmaken, heeft Bruinisse alleen nog de dorpsbarbier, v. d. Vel de, in de Korte Ring, die wel perma nent knipt, maar voor een perma nentje niet geknipt is Kleuren tv's gestolen Tussen vrijdag en maandag zijn uit 6 appartementen aan de Hageweg zes kleuren tv's gestolen ter waarde van 7500,—. De technische recherche stelt een onderzoek in. BRIELLE, 25-1. De 16-jarige Allard Robert Cinjee uit Oostvoorne is om het leven gekomen, nadat hij eerder in het wachtlokaal van het busstati on in Brielle met een mes was neer gestoken. De dader, de 19-jarige R. M. uit Brielle, kon worden aangehou den. De dader en het slachtoffer had den al enige tijd ruzie, aldus zondag een mededeling van de rijkspolitie. Het-slachtoffer had een steekwond in de borststreek. Hij overleed on derweg naar het ziekenhuis. ZEVENAAR, 25-1. Vijf recher cheurs van de gemeentepolitie Zeve naar hebben maandagmiddag de to taal dienstweigeraar Bas Elfrink in de Andreaskerk in Zevenaar gear resteerd en geboeid afgevoerd. El frink die op 4 november van het vo rig jaar had moeten opkomen is vrij dag in een vergaderzaaltje in de An dreaskerk een hongerstaking begon nen om af te dwingen dat hij „defini tief en zonder strafvervolging uit al zijn militaire verplichtingen wordt ontslagen". GRONINGEN, 25-1. In Groningen zijn maandagavond ongeregeldheden uitgebroken na een demonstratie van zo'n vierduizend Groningers tegen de blokkade-akties tijdens het munitie- transport. Er zijn twee personen aan gehouden. De moeilijkheden begonnen toen de anti-blokkadebetogers oog in oog kwamen met anti-militaristische be togers die leuzen riepen tegen het munitietransport. Er werd hier en daar geschopt en geslagen. De politie slaagde er uiteindelijk in de rust te herstellen. AMSTERDAM, 25-1. De keurings dienst van waren in Amsterdam heeft kankerverwekkende stoffen gevonden in boerenkoolmonsters die afkomstig zijn uit de direkte omge ving van de chemische fabriek Cindu te Uithoorn. Het onderzoek is door de keuringsdienst verricht op ver zoek van de plaatselijke milieugroe pering Cindroom. ALGIERS, De Algerijnse regering heeft een ontwerp ter her vorming van de wet inzake de positie van de vrouw ingetrokken nadat wijdverbreid protest van vrouwen was gerezen tegen het voorstel, dat als „vijandig tegen de vrouw" en „een stap terugwerd gezien. Vol gens het voorstel zou „euwige onder geschiktheiddeel van de vrouw zijn geworden, aldus de tegenstansters. De tekst werd tot dusverre niet offi cieel gepubliceerd, maar volgens af schriften van het ontwerp zou de vrouw volgens de strenge Islamiti sche leer onvoorwaardelijk moeten gehoorzamen aan de vader, vérvol gens de echtgenoot en bij hun dood een oom of de oudste zoon. Veelwijverij zou toegestaan zijn en bij verstoting van de vrouw zou zij nauwelijks rechten op de kinderen kunnen doen gelden. Huwelijken met niet-moslems zouden worden verboden. Voor de uitoefening van een beroep zou goedkeuring van de alsdan verantwoordelijke man nodig zijn. Na welkomstwoorden herdacht de voorzitter drie leden, die in het afge lopen jaar waren overleden: de heer J. H. Kooijman (mede-oprichter van de vereniging), Job v. d. Zande (een man die veel voor de landbouw heeft gedaan) en de onlangs plotseling overleden dijkgraaf A. M. Geluk. Na een terugblik op het achterliggend jaar, waarin de vereniging veel werk mocht verzetten, las sekretaris J. J. Folmer het jaarverslag. Jaarverslag Daarin kwam uit, dat er veel zor- De motie spreekt uit, dat de voor genomen plannen van het kabinet Van Agt om de ziekengelduitkering te verlagen onaanvaardbaar zijn. Er van uitgaande, dat krachtens het re geerakkoord ook op de sociale uitke- ringëh moet worden bezuinigd, \Vordt ér 'ih dè mbtie op 'aang'edroh- gen de overeengekomen bezuinigin gen op een andere wijze te realiseren. Verwezen wordt daarbij naar voor stellen als dat van het Partijbestuur van de PvdA. Afgevaardigden In de afdelingsvergadering, gehou den op 21 januari j.l. in het Dorpshuis te Ouwerkerk, werden voorts afge vaardigden aangewezen naar het Raads- en Statencóngres te Amster dam en naar vergaderingen van de Streekfederatie. Opgeroepen werd deel te nemen aan een kursus Lokale Politiek, die vijf avonden zal duren en gegeven zal worden in Brouwershaven door mevr. A. C. Hoogendoorn-Herfkens en de heer G. J, van der Salm onder auspiciën van de Streekfederatie. De deelname staat open voor alle PvdA- leden op Schouwen-Duiveland. De eerste avond is op 3 maart a.s. gen waren voor de landbouw: vaak te koud en te nat, maar toch geen on gunstig jaar. De tarwe- en bieten op brengst was goed, aardappels en peulvruchten matig, terwijl de gladi olen en witlof veel leden onder de re gen. De prijzen waren overwegend goed, de kunstmest steeg schrikba rend. De tweede spuitkar van de vereni ging deed veel en nuttig werk: totaal 4000 ha. Op 60 bedrijven werden sui kerbieten gerooid (gem. 4 ha. per be drijf). Ondanks de slechte weersom standigheden kon de vereniging goed aan zijn verplichtingen voldoen. „Zo gaan we moedig 1982 in met het werk van onze vereniging op de velden van onze leden", aldus de se kretaris. Voorts gaf de voorzitter een cijfermatig overzicht van 1981 en merkte op, dat de prijzen van nieuwe machines en materiaal sterk zijn gestegen. „Dit heeft tot gevolg dat er hogere prijzen zullen moeten worden gevraagd" volgens de voorzitter. Investeringen Over het voorstel tot nieuwe in vesteringen in 1982 werd ruim schoots van gedachten gewisseld. Het bestuur stelde matiging voor, de vergadering vond dat zoveel moge lijk het bestaande materiaal gehand haafd moet blijven na een goede schoonmaak-winterbeurt. Bij de rondvraag kwam het perso neelsbestand aan de orde, met loven de woorden over werk van de vereni ging én personeel. Tot slot van de vergadering dankte de voorzitter al len en sprak de wens uit voor een gunstig landbouwjaar. WESTHOEK, 't Wintert op alterlei manieren, maar dat betekent niet dat er in de natuur weinig te zien valt. Hier de Kloosterweg, met een fraaie landschap scène, richting Vliegveld. De evergreensmarkeren het geheel en rust ligt over de velden. Boomgroepen wachten - nog niet ongeduldig, want het is nog vroeg, de (toch) naderende lente. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Het verkeer over de Zeelandbrug is in 1981 afgenomen in vergelijking met 1980. Dit blijkt uit het jaaroverzicht van de nv Provinciale Zeeuwse Brug Maatschappij. Het aantal personenauto's is in 1981 ten opzichte van 1980 te ruggelopen met 4,06 procent; het aantal lichte vrachtauto's verminderde met 1,4 procent. De zware vrachtauto's gaven vergeleken met 1980 een stijging te zien van 0,7 procent. NIEUWERKERK, 26-1. De Coöperatieve Vereniging tot Exploitatie van landbouwwerktuigen en machines „Nieuwerkerk" hield onder voorzitter schap van H. J. van der Zande een ledenvergadering. A

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3