„Blijvende rust" voorwaarde voor geleidelijke versoepeling Fr akties: verhoging PTT- tarieven geleidelijker POLEN TRANSPORT 2 Rede Jaruzelski Dalende scheepsprijzen LAATSTE NIEUWS Poolse kerk wil verzoening De nieuwe Finse Kontroleposten president op Poolse wegen Gromyko wil niet praten over Polen Dood Soeslov Jjej afvalprobleem gemeld Overleg Haig- Gromyko begonnen AGENDA Tweede Kamer (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE BALKEN Elders in dit nummer vindt men het reisverslag van de mannen, die het 25-tons-transport hebben ver zorgd naar Polen. Het transport be vatte o.m. het door jeugdsoos „Bro- gum" destijds ingezamelde mate riaal, aangevuld met goederen uit de verschillende depóts op Schouwen- Duiveland. de aktie is - zo blijkt - uit ermate suksesvol verlopen en de ze kerheid is er, dat alle goederen niet alleen ter bestemder plaatse zijn aan gekomen, maar ook zo eerlijk moge lijk worden verdeeld. Met name de ergst bedreigde mensen (kinderen, bejaarden, zieken) krijgen door een uitgekiend distributiesysteem voor rang bij de verdeling. Vooral de zekerheid dat de goede ren van hier op de goede plaats te recht komen is uiterst belangrijk. De initiatiefnemers zijn voornemens met dit belangrijke werk door te gaan. Zij mikken thans op een nieu we voorraad van 20 a 25 ton, dat on verwijld naar Polen zal worden gere den. Alsdan opnieuw met zekerheid ,,dat het op de goede plaats aankomt". Voor alle transporten is dit helaas blijkbaar niet zó evident. Op dit punt heeft de Belgische mi nister van buitenlandse zaken (te vens voorzitter van de Europese mi nisterraad) zich maandag uitgespro ken. Hij zei letterlijk: ,,de voedsel- transporten die naar Polen worden gestuurd, bereiken nog altijd niet de bevolking; er zijn hele treinen, die nooit in Polen zijn aangekomen". De minister voegde daaraan toe: ,,De Europese gemeenschap zal derhalve haar voedselhulp aan Polen alleen doen toekomen aan religieuze en hu manitaire organisaties. Het is de eni ge manier waarop de hulp op het juiste adres terecht komt". Het is opvallend dat het verhaal van de regio-goederentransporteurs geheel klopt met deze ministeriële verklaring. Eerstgenoemde voegen daar nog aan toe, dat vooral de klein schaligheid van een (zo'n) transport bijdraagt aan de kennelijk aanwezi ge potentiële mogelijkheid om het geheel tot een sukses te maken. ROTTERDAM/OSLO, 25-1. De prijzen voor tweedehands schepen zijn het vorig jaar als gevolg van de daling van de vrachtprijzen sterk teruggelo pen. Volgens het Noorse bu reau Fearnlys bracht een twee dehands tanker van 250.000 ton eind vorig jaar vijf miljoen dollar op, tegen 12,5 miljoen dollar een jaar daarvoor. Ook de prijzen van bulkcar riers daalden scherp. Eind vo rig jaar was zo'n schip van 60.000 ton te koop voor onge veer tien miljoen dollar. Eind 1980 kostte een 60.000 tons bulkcarrier nog 17,5 miljoen dollar. Het aanbod van scheepsla ding daalde vorig jaar volgens Fearnlys met vijf procent ten opzichte van 1980. Die daling werd vooral veroorzaakt door het inzakken van het vervoer van ruwe olie en olieproduk- ten met twaalf procent. Het ertsvervoer per schip daalde met 3,5 procent als gevolg van het teruglopen van de aktivi- teiten in de staalindustrie. De verschepingen van steenkool en granen namen vorig jaar toe met respektievelijk drie en vier procent. WARSCHAU, 25-1. Blijvende rust is een eerste voor waarde om geleidelijke versoepeling of eventueel beëin diging van de staat van beleg in de tijd tot eind februari mogelijk te maken. Dit heeft de leider van het Poolse militaire bewind, generaal Jaruzelski, maandag verklaard. Dit kan echter alleen „als zich geen onvoorziene omstan digheden voordoen en geen illegale akties plaatsvinden", zo zei hij volgens het Poolse persbureau PAP. Tevens waarschuwde hij in een re de voor het parlement, de SEJM, in Warschau, dat de staat van beleg bij dergelijke akties door „tegen de staat gerichte krachten" direkt zal worden verscherpt. „Aan druk van buitenaf zullen wij niet toegeven", aldus Jaruzelski. Een datum voor beëindiging noemde hij niet. WARSCHAU, 25-1. De R.K. kerk in Polen heeft tegengesproken dat zij een konfrontatie met de autoriteiten wil. Zij zei dat haar in sterke bewoor dingen gestelde herderlijk schrijven waarin gevraagd werd om beëindi ging van de staat van beleg, bedoeld was om voorwaarden voor nationale verzoening te scheppen. De kerkelijke woordvoerder voor persaangelegenheden, Alojzy Orszu- lik, zei in een vraagggesprek met UPI dat de brief niet bedoeld was als vorm van druk op de Poolse militaire leiders. Hij klaagde erover dat som mige westelijke nieuwsorganisaties daarop sprongen als gieren. Staat van beleg Zoals Radio Warschau Jaruzelski weergaf, wordt kennelijk alleen mo gelijke opheffing van „beperkingen" tegen eind februari beoogd, maat niet beëindiging van de staat van be leg zelf per die datum. Of de uitzon- WARSCHAU, 25-1. Op strategische plaatsen langs de autowegen in ge heel Polen zijn kontroleposten inge richt. Dit melden reizigers die in Warschau aankomen. Naar hun zeggen lijken de kontro leposten op de wegversperrringen die de laatste dagen zijn aangebracht op de uitvalswegen van Warschau. Autobestuurders krijgen daar het te ken te stoppen, moeten hun doku- menten laten kontroleren en moeten hun auto laten doorzoeken. Poolse burgers die buiten hun eigen provin cies reizen hefcben daarvoor speciale toestemming nodig. De kontrole posten moeten er voor zorgen dat de ze speciale regeling niet wordt ontdo ken. - ISIS OTU GENEVE, 25-1. De minister van buitenlandse zaken van de Sowjet- Unie Gromyko weigert de kwestie- Polen te bespreken tijdens zijn bij eenkomst met zijn Amerikaanse ambtgenoot Haig dinsdag in Geneve. „Ik ben absoluut niet van plan de kwesties met betrekking tot Polen en de binnenlandse situatie in Polen te bespreken" aldus Gromyko maan dag bij aankomst in Geneve. De Verenigde Staten heeft bij mon den van minister Haig gezegd de bij eenkomst met Gromyko voorname lijk te willen wijden aan de Poolse krisis. Bij aankomst in Geneve zei Haig zondagavond dat hij Gromyko uit eerste hand de verontwaardiging wil overbrengen die leeft in de Vere nigde Staten en andere westerse lan den over de ontwikkelingen in Po len. MOSKOU, 26-1. Mikhail Soeslov, lid van het politburo en „ideoloog" van het Kremlin, is op 79-jarige leef tijd in Moskou overleden, zo heeft een betrouwbare officieuze Sowjet- kring aan AFP meegedeeld. GENÈVE, 26-1. De Amerikaanse en de Russische minister van buiten landse zaken, Alexander Haig en An drei Gromyko, zijn dinsdagmorgen in Genève aan hun overleg begonnen. Het is hun eerste sinds het uitroepen van de noodtoestand in Polen op 13 december. Polen werpt dan ook zijn schaduw over de besprekingen. De Amerikaanse minister had van tevoren gezegd de in het Westen heer sende „woede" over de toenemende repressie in Polen ter sprake te wil len brengen. Gromyko zei daarop met geen woord te willen reppen over Polen. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de Amerikaanse VN- kommissie in Genève. Journalisten werd daar de toegang geweigerd. Dinsdagmiddag volgt een tweede gesprek in het gebouw van de Russi sche missie. BREDA, 25-1. De overheid heeft met de invoering van de Wet Chemi sche Afvalstoffen (WCA) in 1979 de afvalproblematiek in ons land niet verminderd, alleen maar gekrimina- liseerd. Dit is gebeurd door voor hands te volstaan met het maken van een meldingensysteem voor che misch afval en het verbieden van mi lieugevaarlijke praktijken, zonder tegelijk een oplossing te geven voor de afvalsnood. HELSINKI, 26-1. De 58-jarige Mau- no Koivisto, die vandaag (dinsdag) vrijwel zeker de nieuwe Finse presi dent wordt, is de zoon van een be scheiden timmerman uit de ha venstad Turku. Koivisto's voorgan ger, de illustere Urho Kekkonen, was de zoon van een arme houthak ker, zodat met Koivisto de traditie wordt bevestigd dat Finse presiden ten worden gekozen uit mensen die zich hebben weten op te werken tot de hoogste funkties louter door hun inzet, doorzettingsvermogen en be kwaamheden. Iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30 - 20.00 uur. Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur, Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. Noordgouwe/Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. deringsbepalingen via het parlement in de gewone wetgeving worden op genomen bleek maandag vooralsnog uit niets. Duidelijk maakte de gene raal wel, dat zeker in de industrie be paalde „elementen van de staat van beleg" langer zullen moeten blijven gelden, maar hij zei niet hoelang. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Dinsdag 26 januari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. Driekoningenlaan 25^ Tweede deel concept-verkiezingsprogramma P.v.d.A. 20.00 uur. Haamstede Rekreatiezaal Ger. Kerk. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afdeling Wester- schouwen, demonstratie van schoon heidssalon Hajenius. 20.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering Middenschouwen. Aanvang: 19.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Jaarvergadering Plattelandsvrouwen afdeling Brou wershaven. 20.00 uur. Nieuwerkerk Kantine, sportpark „Het Springer". Vergadering Schouwen-Duivelandse voetbalverenigingen. 19.30 uur. Woensdag 27 januari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst- schilderen Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 „De Zeeuwsche Herberghe". V.O'.O. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denbijeenkomst N.C.V.B. 14.30 uur. De gekroonde Suikerbiet. Vrouwen café, thema avond. 20.30 uur. Poppentheater Al te Klein. Poppen spel Wolkje Wit. 14.30 uur. Kerkwerve Konsistorie Ned. Herv. Kerk. Verga dering kommissie kerk. 20.00 uur. Dorpshuis. Jaarvergadering Platte landsvrouwen afd. Noordgouwe. 20.00 uur. Dorpshuis. Vergadering Landbouw- verenigingen. 19.30 uur. Leeszaal bibliotheek, Molenweg 44. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Donderdag 28 januari Zierikzee Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. „Huis van Nassau". Ver. v. Bedrijfs voorlichting. 19.30 uur. Renesse Rest. Rietnisse. Jaarvergadering Plattelandsvrouwen. 20.00 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Raadsvergadering gemeente Duiveland. 20.00 uur. Vrijdag 29 januari Zierikzee Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. DEN HAAG, 25-1. Verhoging van de PTT-tarieven, met name voor de post, moeten in het vervolg geleidelij ker gebeuren dan tot nu toe het geval is. Dit geluid lieten alle frakties in de Tweede Kamer maandag horen tijdens de behandeling van de PTT-begroting voor 1982 door de vaste kommissie voor verkeer en waterstaat. De CDA-er Eversdijk pleitte voor een vaste verhoging eenmaal in de twee jaar. Staatssekretaris Van der Doef (Verkeer en waterstaat) zei het met de kamerleden eens te zijn. Hij vindt dat er een grens moet zijn aan het hanteren van de PTT-tarieven door de regering als een vorm van indirek- te belastingen. „Ik zie niet in waarom de toevallige gebruikers zouden moeten opdraaien voor een gat in de begroting", aldus Van der Doef. Alleen de VVD bleek bij monde van De Beer geen moeite te hebben met deze belastingvorm. De Kamer wil meer duidelijkheid over de financiële relatie tussen staat en P.T.T. Eversdijk (C.D.A.) herinnerde eraan dat de voor gangsters van de staatssekretaris, mevrouw Smit-Kroes, niet heeft ge reageerd op een verzoek van de Ka mer vorig jaar om hierover een nota op te stellen. De huidige bewinds man zei dat alleen te kunnen doen als over dat onderwerp door het kabinet ook een beleidsvorm is uitgedacht. De tariefsverhoging van de posteri jen per 1 april kreeg de instemming van alle frakties. Garage Regenboogstraat. Afscheid brandweerlieden. 20.00 uur. SchoolgebouwBestuursvergadering Beatrixschool. 15.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Gereformeerde kerk. Lezing Natuur- en Vogelwacht. 20.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Familiebijeen komst C.B.T.B. 18.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Toneelavond V.O.O. 20.00 uur. Zaterdag 30 janauri Serooskerke Dorpshuis. Uitvoering sv Velocitas. 19.30 uur. Dorpshuis. Jaarlijkse uitvoering fan farekorps „Luctor et Emergo. 19.30 uur. Maandag 1 februari Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dinsdag 2 februari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Haamstede Hotel Bom. Vergadering ver. „Porno- na". 19.30 uur. Zonnemaire Café „Bommenede". Vergadering Waterschap Schouwen-Duiveland, Distrikten II en III. 9.30 uur. Woensdag 3 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst schilderen Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Vergadering Waterschap Schouwen-Duiveland, Distrikt I. 9.30 uur (v.m.). Dorpshuis. Vergadering Waterschap Schouwen-Duiveland,Distrikt IV. 14.00 uur. Donderdag 4 februari Zierikzee Concertzaal. SCZ Frans Halsema: „Is die kruk vrij". 20.00 uur. Vrijdag 5 februari Burgh-Haamstede Rekreatiezaal Ger. Kerk. Jaarlijkse uitvoering gemengd koor „Nu met Hope". 19.30 uur. Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Muziekuitvoering „O. en U". 19.30 uur. Zaterdag 6 februari Burgh-Haamstede Rekreatiezaal camping Duinrand. Toneeluitvoering „de Hutspot" voor bejaarden. 14.00 uur. Dorpshuis. Jaarlijkse uitvoering fan- farekrops „Luctor et Emergo". 19.30 uur. Brouwershaven Ophalen oud papier, sportvereniging Brouwershaven. Vanaf 9.00 uur. Tonnenmagazijn. Grote Avond, to neelavond, P.J.Z. 19.30 uur. Dinsdag 9 februari Kerkwerve Verenigingsgebouw. Bejaardensoos Kerkwerve. 14.30 uur. Woensdag 10 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst schilderen Z.V.U. Aanvang 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Vergadering Interge meentelijke Planningsgroep Schou- wen-Duiveland/St. Philipsland. 19.45 uur. Donderdag 11 februari Zierikzee Bovenzaal „Huis van Nassau". Ver gadering sportraad. 19.30 uur. Vrijdag 12 februari Burgh-Haamstede Rekreatiezaal camping Duinrand. Uitvoering sportvereniging DFS. 19.30 uur. Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Dinsdag 16 februari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Haamstede Rekreatiezaal Ger. Kerk. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afdeling Wester- schouwen jaarvergadering. 14.00 uur. Woensdag 17 februari Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Concertzaal. Blijspel „Ik voor jou en jij voor mij". 20.00 uur. Donderdag 16 februari Zierikzee „Huis van Nassau". VARA-afdeling Schouwen-Duiveland, jaarvergade ring. 19.30 uur. Bruinisse Pleintheater Aquadelta. Jongeren- middag C.C.C. 13.30 uur. Vrijdag 19 februari Zierikzee ,,t)e Zeeuwsche Herberghe". Vissers- vereniging. 20.00 uur. Stadhuis. Koncert Jaap van Zweden en Ronald Brautigam. 20.00 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Vrijdag 26 februari Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Maandag 1 maart Zierikzee Technische school. Kursus bloem schikken. 19.30 - 21.30 uur. Dinsdag 2 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Woensdag 3 maart Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Vrijdag 5 maart Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Dinsdag 9 maart Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur Werkloosheid was er toen (helaas) ook al en niets omhanden hebben (nu ja, niets) is heel deprimerend. Dus toen die man kwam (jaren geleden natuurlijk) of er geen handje toe te steken viel in zijn houthandel, was de keus niet moeilijk, want er was geen keus. Tevoren (een bekentenis) had ik bij het idyllisch gewicht van - zeg maar - een twaalf duims balk nimmer stil gestaan, maar toen moest dat ineens wel. Stil staan is trouwens een heel gekke uitdruk king in dit verband, want die balken - en allerlei ander soort hout - moesten verplaatst worden van punt ,,A" op het omliggende terrein, naar een loods op plaats ,,B". Intelligentie is daar niet veel voor nodig, maar wel spierkracht, die de zerzijds niet aanwezig was, althans niet in voldoende mate. Hout is hout is hout, maar het weegt wel. Een balk in wankel evenwicht op de schouder gelegd, bepaalt de momen- telijke situatie van een mens geheel en al. Wellicht zijn daar nu mechani sche transportmiddelen voor, maar in ieder geval toen niet. Wie gewa pend met zo'n balk, even wilde kij ken naar een mooie wolk of enkele door de zon veroorzaakte kleurrijke strepen aan de hemel, liep kans te struikelen en dat was een onaangena me ervaring. Een schouder(tje) dat geen dikke balken gewend is, gaat ook lijden on der de zich herhalende belasting. Men beweerde in die tijd, dat on kruid wieden in juist opgekomen ui- enplantjes, het zwaarste werk was, maar bietenrooien met de korte spa de mocht er ook zijn. Het balken dra-{ gen echter werd in dit verband nooit genoemd, maar om de triologie kom pleet te maken, hoorde dat er feite lijk toch wel bij. Balken dragenhet is feitelijk werk voor een balkende ezel, maar die gedijen niet in dit on- suptropische klimaat, zodat het werd overgelaten aan mankracht. De hele week balken dragen valt lelijk tegen hoor. Een vrije zaterdagmorgen was er toen ook nog niet en op zaterdag morgen moest men ook - of weer - balken dragen, ,,'t Went", zei de baas altijd, die zelf, ook dragende trou wens, nimmer last scheen te hebben van de balken en er soms wel twee opnam en vervoerde als waren het veertjes. Tegen het einde van de zaterdagmor gen was het uitbetalen. Het loon - ik zeg daar niks van. want cao's waren er toen nog niet - bedroeg tien gulden en dat was toch een mooi, gaaf be drag voor een ongeschoolde balken- drager. De baas weer in zijn oneindi ge wijsheid: „of je nu tien gulden hebt of je hebt ze niet". De man had gelijk. Vlug naar huis en een troostende balsem op de zere schou der, met een doek er overheen, maar natuurlijk wel een eigen tientje in de portemonnee, 's Maandagsmorgens begon het weer balken SCHIEREJLANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2