ZVU-kursus etsen in atelier te Haamstede Vijf en twintig ton hulpgoederen Schouwen-Duiveland in Polen DE ZIERIKZEESCHE COURANT Verhaal van een transport Doden en gewonden bij botsingen Nog geld voor gezond deel Ogem De zorgen van de welvaartsstaat HHHI Jtiotniese NCW: investeringsplan effektiever dan banenplan Ook op Schouwen-Duiveland pa BILT ZjStC ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling f 34,90, per jaar f 133,00, Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Dinsdag 26 januari 1982 138ste jaargang Nr. 23054 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer: Haven Den Osse wordt weer verhuurd SCHOUWEN-DUIVELAND, 25-1. „Terug van wegge weest" hebben de Polenreizigers - met het Schouwen- Duivelandtransport van 25 ton - verteld over hun erva ringen. Het zijn de heren C. Noordhoek, chauffeur en zijn bijrijder W. J. Geleijnse te Haamstede. Vertrokken werd op donderdag 14 januari (8 uur) met een truck van de fir ma De Groene uit Goes en - als reeds gemeld - met een 25-tons-oplegger van de firma Talen uit Nieuwerkerk. Beide onmisbare vehikels werden - zonder kosten - voor het goede doel beschikbaar gesteld. Brief pastoor Namens de Parochie ,,St. An na" in Posnan bedank ik zusters en broeders in geloof en liefde voor de zeer vele goe deren gestuurd door uw ge meenschap voor families met kinderen. Zieken en ouderen bekoren ook tot onze zorg. Veel hartelijkheid en goede zorg mochten wij ontvangen (in deze moeilijke situatie) van kinderen, jeugd en ouders die wij misschien nooit zullen ken nen. U bent bijzondere mensen in onze samenleving. Wij zul len bidden 'voor al het goede van God voor u allen. Antonie Wasbinski PastoorSt. Anna"-kerk Posnan De Westduitse grens werd gepas seerd en rond 19.00 uur was de kom- binatie in Helmstedt. Om 23.00 uur werd de DDR-grens gepasseerd. In de DDR werd overnacht in de cabine en vrijdagmorgen 7.00 uur werd de. reis voortgezet. De Poolse grens werd om 12.00 uur gepasseerd. Op 15 km van Poznan vond door militairen een kontrole plaats op pa pieren en paspoorten. Om 16.30 uur waren de rijders bij de kontaktfami- lie in Poznan. De chauffeurs wilden onmiddellijk met uitladen beginnen en ge adresseerde pakketten doorsturen, maar dit werd ontraden met het oog op de eventuale houding van buren en politie. Helpers NIJMEGEN, 25-1. Op Rijksweg 2 in de omgeving van Zaltbommel is maandagmiddag een groot aantal au to's op elkaar gebotst. Volgens de rijkspolitie in Nijmegen is er een groot aantal gewonden. Er stonden auto's in brand en er zaten mensen in wrakken bekneld. Minimaal vier vrachtauto's zouden bij de botsing zijn betrokken. Door de botsingen zijn vier mensen om het leven gekomen. Het aantal gewonden is nog niet vastgesteld, al dus de politie. Bij de botsingen zou den zeker vier vrachtwagens en tien personenauto's zijn betrokken. De oorzaak is nog onbekend. ROTTERDAM, 25-1. Het banken- consortium dat zich voor de financie ring van Ogem garant heeft gesteld, heeft 140 min. geleend aan het noodlijdende Ogen-concern. Deze 140 miljoen gulden zal worden inge bracht in de dit weekeinde opgerich te Vijverbos T.B.I. Holding B.V., die hiermee de gezonde onderdelen van Ogem zal kopen. Dit heeft de presi dent van de raad van bestuur van Ogem, dr. ing. H. J. Mathod, maan dag verklaard in een perskonferen- tie. Voor de te kopen werkmaatschap pijen van Ogem, is een aanvullende koopprijs bedongen, die uiterlijk op 30 juni 1986 zal zijn vastgesteld en be taald. Deze aanvullénde koopprijs zal bestaan uit een eventueel over schot dat beschikbaar komt bij ver koop van T.B.I. in zijn geheel, of van de individuele werkmaatschappijen en dat ligt boven het eigen vermogen van 31 december 1981. VENLO, 25-1. De zorgen van de welvaartsstaat lijken van sociaal- ekonomische aard te zijn, maar in wezen gaat het om een bestuurlijke krisis. De2e uitspraak deed maandagmid dag het eerste kamerlid prof. dr. C. J. Rijnvos (C.D.A.). hoogleraar algeme ne ekonomie en overheidsfinanciën aan de Erasmusuniversiteit van Rot terdam. tijdens de in Venlo gehouden regionale jaarvergadering van de Unie beambten leidinggevend en ho ger personeel (Unie BLHP). Het mankeert volgens hem aan een duidelijk samenhangend en konse- kwent beleid. De zorgwekkende po sitie van de overheidsfinanciën komt, aldus prof. Rijnvos, konkreet tot uitdrukking in een te groot kol- lektief beslag met name belastingen en sociale premies, alsmede in een fi nancieringstekort van grote omvang. Met een 20-tal helpers werd zater dag met het lossen begonnen, een karwei van twee en een half uur. Het uitladen geschiedde bij de ,,St. Anna "-kerk in de beste orde en de pas to was zo blij met de aangevoer de goederen, dat hij de chauffeurs en kele parochiale klapzoenen ver kocht. De pastorie was bijna te klein om alle goederen tijdelijk te bergen. De pastoor zei feitelijk niet te kun nen begrijpen, dat er in Nederland zoveel mensen zijn, die spontaan voedsel, geld en goederen voor Polen willen afstaan. De toestand De Polen - zo bleek - kunnen onder het huidige militaire bewind, alleen in hun eigen woonplaats telefoneren. Zij mogen niet reizen zonder pasje. Ze mogen wel met de auto rijden, maar kunnen en mogen geen benzine kopen. Er is één radio- en één tv- station, dat eenheidsnieuws brengt en alleen een plaatselijke krant. Per 1 februari krijgt men bonnentoewij zing voor vlees, meel, vis, suiker, ta bak en alkohol. Het „pakket" vergt plm. 6000 zlo ty, maar de gemiddelde verdienste is slechts 4000 zloty. Het meest bedreigd zijn de kinde ren, de bejaarden en zieken, die beslist extra hulp nodig hebben van één van de hulporganisaties. Distributiesysteem De heer Geleijnse: „persoonlijk vind ik het daarom zo goed, dat de goederen uit de regio bij de genoem de kerk worden afgeleverd. De pastoor heeft een systeem bedacht om 800 van de meest urgente geval len, via een kaartsysteem te distribu eren. Hij laat per dag een 20-tal verte genwoordigers van die 800 mensen naar zijn kerk komen, die dan per man een gevulde doos meekrijgen voor distributie. In een boek wordt genoteerd wie wat heeft meegenomen. De handte kening van betrokkene is het latere bewijs voor ontvangst. Zo worden doublures voorkomen en komt een goede en eerlijke verdeling tot stand. Thuisreis De terugtocht werd woensdag 20 januari aanvaard, na een ontroerend afscheid van allen, die bij deze kost bare, maar hoogst nuttige aktie wa ren betrokken. Chauffeur Cees Noordhoek wist de kombinatie weer veilig naar huis te sturen. Terug in de DBR werd eerst het „thuisfront verwittigd, dat al die tijd verder geen informatie had ontvangen. In dikke mist werd de reis voortgezet. Om 19.30 uur was men - na een suc cesvolle reis - weer „op honk" te Haamstede. Advertentie MIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI De truc met oplegger en hun chauffeurs in Poznan. V.l.n.r. de heren L. Szitajtis, C. Noordhoek (chauffeur), W. J. Ge leijnse (bijrijder) en A. Wazbinski (pastoor). Restaurant Renesse DEN HAAG, 25-1. Het kabinet moet binnen drie maanden komen met een samenhangend investeringsplan waardoor nog in 1982 investerihg^oslissin- gen worden beïnvloed. Het plan moet worden gefinancierd uit extra ombui gingen en niet door vergroting van het financieringstekort. Kunnen de extra middelen niet worden gevonden, dan moet het banenplan van minister Den Uyl maar overboord worden gezet. Dat is de kern van een plan dat het Nederlands Christelijk Werkgevers verbond maandag in Den Haag heeft gepresenteerd. Volgens de opsteller van het plan, drs. N. Vogelaar van het NCW, zijn de positieve effekten voor de werkgelegenheid op middel lange en langere termijn omvang rijk. De NCW-ekonoom benadrukte in zijn betoog het belang van investe ringen (die volgens zijn berekenin gen tot en met 1982 dertig procent achterblijven bij wat in het regeerak koord is vastgelegd) voor herstel van het bedrijfsleven en werkgelegen heid. len de ondernemers meer motiveren dan meewerken aan het banenplan, dat bovendien voor zover nu duide lijk mikt op herverdeling van werk", aldus Vogelaar. Bij het uitblijven van inversteringsherstel zal de marktsektor niet alleen verder af brokkelen, met alle gevolgen voor de werkgelegenheid, ook de koopkracht zal verder onder druk komen te staan, aldus de NCW-ekonoom Meer motievatie „Mogelijkheden tot investeren zul- DEN HAAG. Minister Terlouw van ekonomische zaken zal de Tweede Kamer binnenkort voorstellen om de energiestoeslag van de WIR te verho gen. HAAMSTEDE, 25-1. Sinds kort org-aniseert de ZVU ook een kursus etsen op Schouwen-Duiveland. In een tot atelier verbouwde boerenschuur van boerderij De Haan aan de Torenweg komen wekelijks elf deelnemers/sters bijeen óm zich - ieder in eigen tempo - deze techniek ei gen te maken. ml WW, WW* Kursisten aan het werk. (Foto's: Zierikzeesche Nieuwsbode) Deze kursus wordt geleid door de Amerikaanse Colleen Graham en Pe ter Jansen uit Zierikzee die beiden de etstechniek bijzonder goed onder de knie hebben en prachtige kunstwer ken kreëren. Colleen komt eigenlijk uit New York maar zwerft al enige jaren over de wereld om zich te specialiseren in tekenen en druktechnieken. Ze heeft o.a. in Schotland en Parijs gestu deerd en is uiteindelijk op boerderij De Haan terecht gekomen. Ze maakt daar zeer fraaie etsen van vooral de dieren om haar heen. Peter en Colleen zijn trouwens op een wonderlijke manier met elkaar in kontakt gekomen. Spontaan Toen Colleen nog maar pas in Haamstede woonde, en nog niet be schikte over een eigen drukpers, wandelde zij door de Zierikzeese straten en zag in de Nieuwe Boogerdstraat in een werkkamer een drukpers staan. Spontaan belde ze aan en ze vroeg de eigenaar, dat was Peter, of ze gebruik mocht maken van zijn atelier. Peter Jansen wist inmiddels dat er veel belangstelling bestond (en bestaat) voor een kursus etsen, van daar dat hij en Colleen besloten sa men zo'n kursus op te zetten. Voorlo pig worden deze lessen alleen 's mid dags gegeven maar er bestaan plan nen voor een ZVU-etskursus in de avonduren. Tijdens zo'n kursusmiddag in het atelier gaat het er trouwens zeer in- Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. Wh Colleen Graham (rechts) assisteert een kursist. formeel aan toe. De kursisten wor den zee persoonlijk benaderd waar door Peter en Colleen de groep maar net aan kunnen. Slechts twee middagen heeft de groep nu achter de rug, maar er wer den al aardige resultaten bereikt. Natuurlijk, ieder heeft z'n eigen stijl en de één maakt liever een eigen ont werp terwijl de ander een bestaande plaat natekent. Daarin worden de deelnemers vrijgelaten. Verschillen de technieken zullen tijdens de nog komende 8 lessen (in totaal 10) wor den behandeld. Privé Degenen die liever privé teken- of etslessen willen volgen kunnen ook bij Colleen terecht. Voor meer informatie over deze ZVU-kursus of opgave kan kontakt worden opgenomen met mevrouw S. Eggink, 01110-2627 van de ZVU- werkgroep Schouwen-Duiveland. Verwachting tot woensdagavond: Winterse buien Half tot zwaar bewolkt en regen-, sneeuw- of hagelbuiten. Tempera tuur tussen plus 1 en plus 5 graden. Krachtige, aan de kust tijdelijk stormachtige wind, draaiend van west naar noordwest. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m zaterdag 30 jan.: Donderdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: -1 gr. Middagtemp.: 3 gr. Windkracht: zuid-west 5 Vrijdag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: zuid-west 6 Zaterdag: Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 3 gr. Middagtemp.: 6 gr. Windkracht: west 6 ZON- EN MAANSTANDEN 27 jan. Zon op 8.29, onder 17.17 Maan op 9.51, onder 19.50 28 jan. Zon op 8.27, onder 17.19 Maan op 10..15, onder 21.04 Eerste Kwartier: 1 februari (15.28) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 27 jan. 4.17 17.14 10.35 22.40 28 jan. 4.50 17.54 11.09 23.22 Springtij: 27 januari HET WEEROVERZICHT DE BILT. 26-1. Het K.N.M.I. deelt mede: Een depressie welke vanaf Schotland naar Zuid-Skandinavië trekt, bepaalt het komende etmaal ons weer. De wind draait de komen de 24 uur in ons land geleidelijk van west naar noordwest en neemt daar bij tijdelijk toe tot krachtig, wind kracht 6 en langs de kust tot storm achtig. windkracht 8. De uit de Poolstreken afkomstige lucht zal daarbij geleidelijk over ons land gaan uitstromen. De Poollucht wordt op zijn weg naar onze omge ving door het relatief warme zeewa ter tot iets boven het vriespunt aan- gewarmd voor deze lucht ons land binnenstroomt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1