JOH MAAKT U VAN TOT EIGENAAR VOOR f21.465,-. DEURLOO VOOR KAMERBREED: VOOR HANDELSDRUKWERK NAAR L O \*v> TAPIJTEN GORDIJNEN V1TR AGE'S MET ALLEMAAL „RONDE" PRIJZEN DEN ZIERIKZEE, TEL. 01110-2345 - B.G.G. 2714-3345-5297 Adverteren doet verkopen! GEMEENTE DUIVELAND HINDERWET DOE HET ZELF VAN Z0EST BMW maakt rijden geweldig. 8 TEXTIEL EN ALLES VOOR UW BABY: Sint Oomusstraat 58 SLAPEN EN HARDE VLOERBEDEKKING: Sint Domusstraat 25 MEUBELEN EN TAPIJT: Sint Domusstraat 76 Bij elke slaapkamer vanaf 700,— deze week een moderne beige of bruine ta bouret, gestoffeerd in ster ke dralon-stretch KADO. Zitgroep CONDOR in sterke visgraat-berber stof, compleet met tussenta- fel en hoektafel, inclusief verlichting, het voorradige model tot a.s. donderdag van 3950,— voor maar 2500,- Een kleine serie eiken fauteuils in diverse prijsklassen en uitvoeringen, in onze oprui ming voor de ronde prijs van500, Elementen zitgroep 5 stuks met 4 armleggers, gestoffeerd in sterke dralon-streep-velours, in onze opruiming voor2000,- Moderne draaifauteuil in beige streep-stoffering en met chroom-frame op ster ke cirkel-voet van 525,— nu voor300, Diverse comfortabele bergères in diverse sterke dra- lonstofferingen van 850,—, 950,— en 1050, nu voor maar800,- Alle voorradige dames- heren- en kindernachtkleding in onze opruiming met minimaal 10 korting RESTANTEN overgordijnstoffen in onze opruiming voor 3,6,9,12,permeter Alle bedrijfskleding zoals overalls e.d., met prij zen van begin 1981 in onze opruiming voor halve prijs (de courante maten zijn uit verkocht) Zeer mooi bankstel in draion bloemstoffering, en geheel met interieur- vering, van 3295,— nu voor2900,— Eiken aanbouwwanden 250 cm, met massief front, veel bergruimte en fraaie vormgeving van 2990,— voor2400,— Salontafels nu voor speciale prijzen zoals eiken plavuis-tafel voor maar 300,—, moderne 8-hoekige bruin marmeren salontafel op blank on derstel van 650,— voor 550,—, alsmede karrewiel- tafel met glasplaat voor maar 400,—, bali-bruine ta fel met gewassen grint blad voor slechts 350,enz. enz. OPENBARE KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van Duiveland maken in gevolge artikel 12 en 29, eerste lid van de wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, bekend dat bij hen aanvra gen voor een vergunning ingevolge de Hinderwet zijn ingekomen van: 1. M. P. Capelle, Kerkstraat 4, Oosterland om vergun ning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een bouwbedrijf/timmer werkplaats op het adres Kerkstraat 4, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie B, nr. 244; 2. mevr. C. Bouwman-Steenpoorte, Lage Rampertse- weg 14, Oosterland om vergunning tot het oprich ten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Lage Rampertse- weg 14, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie G, nr. 437; 3. J. L. Schoof, Hoge Zandweg 1, Oosterland om ver gunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf annex witloftrekkerij en schapenhouderij op het adres Hoge Zandweg 1, kadastraal bekend gemeente Dui veland, sectie G, nr. 517; 4. J. A. Gaanderse, Stoofweg 4, Nieuwerkerk om ver gunning tot het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een landbouwbedrijf op het adres Stoofweg 4, kadastraal bekend gemeente Duiveland, sectie G, nr. 77. Zij zijn voornemens de vergunning te verlenen, on der voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen. De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en ande re ter zake zijnde stukken liggen op de gemeentese cretarie ter inzage vanaf 25 januari 1982 tot 25 fe bruari 1982, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur en op de maandagavonden gedurende deze periode van 18.30 tot 21.30 uur (mel den Kerkring 7). Gemotiveerde bezwaren tegen het verlenen van de vergunningen kunnen door een ieder tot bovenge noemde datum schriftelijk bij het college van bur gemeester en wethouders worden ingediend. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Indien men dat wenst, worden de persoonlijke ge gevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij ons college worden ingediend. Indien daarom telefonisch wordt verzocht (01114- 1651) kunnen tot één week voor 25 februari 1982 mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een ge- dachtenwisseling over de aanvraag tussen het be voegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezi gen. Beroep tegen de op de verzoeken genomen beschik kingen kan later, behalve door de aanvragers en de adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mon deling bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij/zij redelijkerwijze niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te dienen. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, J. VAN BOMMEL De secretaris, J. VAN DER MAAS Nieuwerkerk, 21 januari 1982 oooooooooooooooooooooooocooooooooooooooo< Wegens beursbezoek zijn wij DINSDAG 26 JANUARI de gehele dag GESLOTEN! St. Domusstraat 43, Zierikzee, Tel. 01110-3395 U^^tfvvvvwVV^V^WyMfYVVTOnOtaOCMOQOOQQO «lliiiii BMW 315 met 1,6 liter motor: f21.465,- inclusief BTW. Veel mensen hebben de wens 'ooit' een BMW te bezitten. Maar is een BMW bij u voor de deur niet veel aantrekkelijker dan op uw verlangljjstje? De BMW 315 maakt 't tot werkelijkheid voor f 21.465,-. Voor deze prijs is er geen andere automobiel die zoveel sportief rijplezier biedt en meteen zo veel pure waar voor z'n geld. Vandaar dat er sinds de introductie in mei '81 al meer dan tweeduizend op de weg kwamen. Eén van de redenen ook waarom BMW uitgerekend in déze tijd tot de meest succesvolle merken behoort, met een riante verkoop stijging in '81 en nog fraaiere vooruitzichten voor '82. De BMW 315 is een auto mobiel die veel belooft, maar die goedbeschouwd ook alles al heeft bewezen. De BMW 3-serie is jarenlang geperfectioneerd en vond al 1,2 miljoen enthousiaste bezitters. Wat houdt u nog tegen om óók BMW te gaan rijden? De felle en soepele 1,6 liter motor, zoals alleen BMW die kan maken, is een belevenis qua kracht en prestatie. Terwjjl het benzineverbruik alleszins redelijk is. want bjj 90 km/uur constant is het verbruik bijvoorbeeld maar 1 op 14,7. Vermogen Topsnelheid 55 DIN kW (75 DIN pk) boven 154 km/u Verbruik per 100 km bij 90 km/u constant 6.8 liter (1 op 14.7) bij 120 km/u constant 9.3 liter (1 op 11.1) in stadsverkeer 10.5 liter (1 op 9.5) BMW is een verfijnde en ook uitgekiende manier van auto rijden. Dat ervaart u nu en ook later. De BMW 3-serie is een van de meest gevraagde en dus hoogst betaalde auto's bjj inruil. In elk detail van de constructie is de zekerheid van een prima belegging ingebouwd. BMW is het grote verschil tussen massa- werk en meesterwerk. Uw BMW 315 staat startklaar voor een uitgebreide proefrit bjj de BMW-dealer. Stap in. En neem tegeljjkertjjd ook een kijkje in de moderne werkplaats. Zie zelf met hoeveel extra aandacht BMW's worden omringd en welke attente service u te wachten staat is een perfecte dealer niet even belangnjk als een perfecte automobiel? U hebt van beide het beste als u voor BMW kiest. BMW 315:f 21.465,- indusief BTW. af importeur. Autobedrijf P.A. Remeeus Zn, Kon. Julianastraat 5.4305 AJ Ouwerkerk. telefoon 01114-14 73.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 8