DE ELZENHAKHOUTBOSJES INDE KOP VAN Toneelgroep BENT brengt het stuk: „Tien jaar later" 3 Gespecialiseerd verhaal z.v.u. „Tussen zomer en winter" STREEKNIEUWS Voet afgerukt bij paardrijden Jongeman doodgestoken Kotter blijkt vergaan Interkerkelijke dienst Zierikzee Z.V.U. - „Uit in Zeeland" ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 25 januari 1982 Nr. 23053 WESTERSCHOUWEN, 23-1. „Het duingebied in de „Kop van Schouwen" kan verdeeld worden in hoge, re- liëfrijke buitenduinen en in lage, reliëfarme binnendui- nen. Deze binnenduinen worden aan de westzijde be grensd door de hoogtelijn van 7,5 m N.A.P. De begren zing naar het vlakke polderland toe ligt ongeveer bij de Hoge Weg, Hoge Zoom, Laone. Hier ligt het duinzand nog ten minste twee meter dik op de klei, die in de pol der aan de oppervlakte ligt". Aan het woord de heer Frans Beekman, aardrijkskunde leraar aan de R.S.G. „Prof. Zeeman", in zijn artikel: „Over bos" genaempt elsenmeet" („De elzenhakhoutbosjes van de Schouwse Westhoek"), opgenomen in het de* cembernummer '81 van „Zeeuws Nieuws - Natuur, Landschap en Milieu". OUWERKERK. Het z.g.n. „Oost-slop" in het vooroorlogse Ouwerkerk, met zicht op de oude-in de oorlog verdwenen- kerktoren. Op de foto: Sientje Manni, N.N., Leent je Mannie (thans mevr. Speelman, Burgh), Leen Hack en Jacob Hack. Wie misschien een traan laat om de versimpeling van de mise en scène, gelardeerd voorheen met toch meer showachtige elementen, komt snel tot bedaren als hij het perfekte resul taat ziet en hoort van het artistieke huwelijk van Jasperina de Jong en (ook haar echte) partner Eric Herfst. Met eenvoudige stijlmiddelen, een vrijwel kaal toneel is er een brede marge voor de wervelende soort kunst, die men het adjektief „klein" heeft toebedacht en waarom eigen lijk? Cabaret vrijdag in de Concertzaal, onder de kulturele paraplu van de S.C.Z., met het echtpaar „dus"; Jasperina opnieuw troetelkind van de Bühne om haar onmiskenbare - niet verflauwde - mimische, dantes- ke en (vooral) vokale kwaliteiten en Eric, als de volmaakte tegenhanger; droog, nuchter, onhandig en hoofd- stoterig. Sterk Amsterdams gekleurd dit nieuwe theaterprogramma, een Lu- relei produktie onder de titel: „Tus sen zomer en winter" en in dit „tus sen" bleek alles te passen; veel wat voorspelbaar was, maar ook schitte rende uitschieters, als (Jasperina): „De Spuitbus" en „Arbeidsplaat sen". Geen „Dobbe, dobbe" ditmaal, maar een perfekte etalage van met lijf en keel gebrachte liedjes, zo apart eigenlijk en nergens -zo - te horen. Evenzo „Het item", met namen die mogelijk wat onwennig de provincie, in fladderen, want - een voorbeeld - wie leest hier dagelijks Amsterdams Parool - columnist Henk Spaan? Een rouwkrans (helaas) bij de „Amsterdammertjes", gietijzeren symbooltjes van wat eens een „swin ging city" was, maar nu zwanger van geweld, verloedering en krakerijen. Psychologische zelfherkenningstrek jes yerder in „De stamkroeg" en - macaber genoeg - „De schuilkelder", inklusief een soort trie trac-bom- spelletje tijdens het wachten tot de „fall out" verdwenen is. Trouwens „In wat voor land leven we hier eigenlijk?" vroeg Eric zich zelf af, in de vermomming van hui- zenspekulant, die zich indekt tegen onwelkome, klandestiene bewoners. Eén ding is zeker bij alle wankelmoe digheid, Jasperina „houdt het niet" met de musicus Jan Huydts, al be weerde Eric het tegendeel, maar dat paste allemaal in die mélange van met de pumphak aangetikte en om- vergekegelde „eigentijdsheden", te- vinden „tussen zomer en winter" maar waarschijnlijker nog in alle sei zoenen. De teksten waren van Ivo de Wijs en Eric Herfst; de muziek van Harry Bannink en Joop Stokkermans. Een feestelijke attentie was er van het huis, in de vorm van twee flessen champagne en nu maar hopen, dat op het „moment suprème" de stop er af wil, want op het toneel lukte dat (ge wild) niet. Het publiek vond alles mooi, zelfs de bekering tot de Islam, om der wil le van de superbenzine en liet met handkracht pittig horen voldaan te zijn. (Weer eens een keer) een vol huis had een puik avondje uit. B.d.v. ZIERIKZEE Bijeenkomst PvdA In het pand Drie Koningenlaan 25 bespreekt de PvdA dinsdag 26 janua ri het tweede deel van het koncept- verkiezingsprogramma. Aan de orde komen onderwijs, welzijn, cultuur en sport. Botsing Vlak voor het politieburo vond vrijdagavond op de kruising Kerk hof ZZ en Balie een botsing plaats. Automobilist A. v. B. uit Kapelle a/d IJssel kreeg geen voorrang van A. B. op zijn fiets. De auto raakte bescha digd en de fiets zat aan de voorkant in elkaar. Federatie Maatschappelijke Dienstverlening Per 1 februari 1982 gaat de Federa tie Maatschappelijke Dienstverle ning Noord-Zeeland meer aandacht besteden aan het informatie- en ad vieswerk als aparte werksoort. Naast maatschappelijk werk en ge zinsverzorging kan men er nu ook te recht voor informatie en advies, ge richt op het maatschappelijk ver keer. Men kan er antwoord krijgen In het binnenduinlandschap treft men naast weiland, bouwland en boomgaarden twee opmerkelijke landschappen aan. Allereerst zijn dat de zogenaamde vroongronden: duin graslanden die eeuwenlang als schrale weidegrond gemeenschappe lijk werden gebruikt en verder op een aantal plaatsen elzenhakhout bosjes. Deze bosjes, omgeven door hout wallen, zullen hier nader beschouwd worden. In vele van de genoemde landschappen in de binnenduinen zijn overigens op grote schaal vanuit de dorpen Renesse, Haamstede en Burgh nieuwbouwwijken, bunga lowparken en campings binnenge drongen. Hadden eens de binnenduinen een agarisch karakter, sinds de laatste 25 jaar is het gebied in hoge mate „ver stedelijkt"! Binnenduinen De binnenduinen van Schouwen zijn evenals soortgelijke gebieden op Voorne en Goeree te beschouwen als de oudste duinen in Zuidwest-Neder land. Ze werden gevormd in de vroe ge middeleeuwen (10e eeuw) en hun uiterlijk is sindsdien sterk door de mens bepaald. Omdat de binnendui nen hoger lagen dan het schorren (la ter) polderland erachter, liepen (en lopen!) er kleine duinbeekjes door die overtollig water afvoerden. Bij Renesse lopen er twee: één langs de Hoogenboomlaan en één van het Watergat in oostelijke richting naar de Laone en Slot Moermond. Ten noorden van Haamstede loopt een „waeteringe" van het gebied op vragen waar iedereen, mee te ma ken heeft. Zaken als sociale verzeke ring en wetgeving, onderwijs, arbeid en scholing, huur aangelegenheden, dienstplicht enz. Ook worden er een voudige diensten verricht zoals het helpen invullen van moeilijke for mulieren. Dit Vlaamse toneelgezelschap brengt theater van de lach, maar achter de schaterlach vallen de tra nen. Bent bracht op 24 november j.l. met veel sukses „Groenten uit Balen" op de planken van de Con certzaal. Komplete titel van het „Bent"- stuk is: „Tien jaar later: 't jaar 10." Medewerkenden zijn: Suzanna Jucht- mans, Annelies Vaes, Jo de Meyere, Hans Royaards en Willy van Hees- velde. Op 10 maart 1971 kwam er een suk- rond de Duinhoeve langs de Jonge Jan Boeyesweg naar de Hoge Zoom. Ook bij Burgh zien we het heldere duinwater op een paar plaatsen naar de polder afvloeien. In de vochtige delen van de binnen duinen nabij deze duinbeekjes kwam vanouds een kreupelhoutvegetatie voor met els, berk en wilg en daér maakte de mens de zogenaamde el- zenmeet. Meer uit dit belangwekkend arti kel, hopen wij in een vervolg te pu bliceren. Elders in het land zijn voor deze vragen speciale instellingen: de zoge heten M.A.I.C. (maatschappelijk ad vies en informatie centra). Het is ech ter niet zinvol ook in deze regio een dergelijk centrum te starten, daar de maatschappelijk werkers van de Fe deratie Maatschappelijke Dienstver lening informatie- en advieswerk al tijd al verricht hebben, maar dan als onderdeel van het maatschappelijk werk. In de nieuwe situatie wordt er ech ter meer vorm en aandacht aan gege ven door middel van extra dokumen- tatie en aparte spreekuren op werk dagen van 9.00 tot 10.30 uur op beide kantoren: Zierikzee, Havenplein 24, tel. 01110-3351; Tholen, Hoogstraat 12. SCHARENDIJKE Vechtpartij Bij het uitgaan van jeugdsoos Tra ce zaterdagavond, brak een vechtpar tij uit. H. T. uit Scharendijke kreeg een klap op zijn neus, waardoor zijn neusbeen brak. De vermoedelijke da der is C. H. uit Scharendijke. Zeehonden Zaterdagmiddag werden in de jach thaven te Scharendijke, rond 14.45 uur een tweetal zeehonden waarge nomen. Het ging om een oud en een jong dier. Manschappen van het veld- detachement der Rijkspolitie hebben de dieren een poos gadegeslagen en hun mening was dat de beide dieren het uitstekend naar hun zin hadden en ingrijpen niet noodzakelijk was. Bij een slechte gezondheidstoestand zouden ze gevangen worden en naar Pieterburen overgebrachten worden om daar in het opvangcentrum wat op verhaal te komen. Naar verluidt bevinden zich nog meer zeehonden in het Grevelingenmeer. OUWERKERK Jaarvergadering N.B.v.P. De Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen, afdeling Duiveland hield de jaarvergadering in het Dorpshuis van Ouwerkerk. Wel- sesvol einde aan de staking in het Kempens zinkbedrijf Vieille Montag- ne, en bijgevolg ook aan de troebelen die zij in de schoot van het gezin De- bruyeker had verwekt. Wat is er sindsdien gebeurd? Opa is dood. Jan is met pensioen. Germaine en Luc zijn getrouwd en hebben twee kinderen. Ook bij de Debruyckers doet de wereldkrisis zich scherp aanvoelen. Net als tien jaar geleden is er weer geldgebrek. Tot overmaat van ramp komt een komstwoorden waren van de presi dente mevrouw H. Schoof-Klaassen. Het jaarverslag werd gelezen door de sekretaresse, mevrouw W. v. d. Linde-Zoeter, gevolgd door het fi nancieel jaarverslag. Bij de bestuurs verkiezing werd N. Hijwaard- Meijers m.a.s. herkozen en werd J. Flikweert-Bal als nieuwe bestuurslid gekozen. Afscheid werd genomen van J. D. van Oeveren-Gaanderse, die een pla- tenbon kreeg aangeboden voor het vele werk in dienst van de bond ver richt. Vervolgens werden aktivitei- ten van afgelopen- en komend jaar belicht. Na de pauze werd een indrin gende film vertoond over het Foster Parents Plan, met aansluitend een verslag van de adoptiekommissie over Jean Baptiste - een 10-jarige jon getje - die door een groepje dames werd geadopteerd. Tot besluit van deze jaarvergade ring gaf de eigen volksdansgroep o.l.v. J. Ernst-van Wijngaarden een uitvoering. OOSTERLAND Rommelmarkt fanfare Het ligt in de bedoeling van de mu ziekvereniging „Oosterlands Fanfa re" met de drumband om de a.s. zo mer weer een rommelmarkt te hou den zoals dit in het verleden placht te geschieden. Aangezien men alweer reeds gaat piekeren over de voorjaarsschoon maak en er dan ligt iets bpven water komt dat opgeruimd kan worden, verzóekt het bestuur van de fanfare beleefd aan de ingezetenen afgedank te spulletjes alvast gereed te leggen. Deze zullen binnenkort opgehaald worden door leden van de muziek. Er zal dan een nader bericht hierover ge publiceerd worden. Medewerking ongenode gast met grote eetlust op dagen: Nonkel Albert uit Oostende. Doemdenken Met hem glipt het hedendaagse doemdenken naar binnen. De herin neringen en dagdromen waarin Jan ronddrabt, worden belaagd door het cynisme van Luc en de alles op de helling zettende doemverhalen van Nonkel Albert. Clara raakt er helemaal van over haar toeren, maar Jan is ervan over tuigd dat op 8 januari 1981, op de 10de verjaardag van het uitbreken van de staking, de arbeiders op straat zullen komen, en de m^cht zul len grijpen van de bevolking zal door de muziek vereniging op hoge prijs gesteld wor den. Vandaar dat wij deze aktie zeer aanbevelen, namens het bestuur. Frituurvet in gezicht gegooid Cafétariahouder G. B. uit Ooster- land werd zaterdagavond zo boos op de bezoeker J. d. J. uit Oosterland, dat B. de pan met heet frituurvet pakte en het vet in het gezicht van D. J. gooide. Het slachtoffer moest met brandwonden naar het ziekenhuis in Goes worden vervoerd. C. B. uit Bruinisse, een andere bezoeker, kreeg ook nog vet over zich heen, maar kon na behandeling naar huis. Toneelavond V.O.O. Op vrijdagavond 29 januari a.s. houdt de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, afdeling: „Duiveland" haar jaarlijkse toneelavond in de grote zaal van het dorpshuis „Ooster hof" aan de Sint Joostdijk te Ooster land. De avond wordt geopend door de voorzitter, de heer P. Ie Comte. Na het inleidend woord zal de ei gen toneelgroep het blijspel „De on betaalbare loodgieter" voor het voet licht brengen. Dit blijspel, dat door acht personen gespeeld wordt, is geschreven door Hans van Wijngaarden en staat on der regie van de heer A. J. G. den Hollander, die in dit spel een dubbel rol speelt. 'de pauze zal er een verloting plaats hebfrèöf niet. tal yan aantrekke lijke prijzen. En na afloop van het stuk is er een groot bal-na voor de liefhebbers van een dansje met het trio MengelmoesVoor niet-leden die deze avond willen bezoeken is de entreeprijs 8,50. BRUINISSE Illegale zender opgepakt Na veel klachten van storing op ra dio en TV in de omgeving van 't Hoefje-Botterstraat is de illegale zender van A. de G. door de rijkspoli tie in beslag genomen. De zender was met een 25 watt versterker uitgerust. Snelheidskontrole Vrijdagmorgen heeft de Rijkspoli tie in de Nieuwstraat voor hotel Storm een snelheidskontrole gehou den. Op dit punt steken dagelijks veel kinderen deze invalsweg over op weg naar school v.v. Negen bekeuringen werden uitge deeld. Negatieve koploper was een automobilist die 73 km/uur reed. Ook een opgevoerde brommer kreeg een financieel presentje in 't rood. Ook enkele Brabanders die op de sierbestrating voor 't gemeentehuis hun auto hadden geparkeerd, onder gingen dit lot. Ze hadden duiven ge lost voor de tentoonstelling in 't Dorpshuis. Slechte verlichting De Rijkspolitie heeft 10 bekeurin gen uitgedeeld aan bestuurders van fietsen, bromfietsen en auto's we gens het rijden zonder of met gebrek kige verlichting. Het gebeurde don derdag 21 januari tijdens zeer dichte mist. Verkeerskontrole In de bebouwde kom van Bruinisse zijn vrijdag snelheidskontroles ge houden. Daar kregen 8 personen een procesverbaal wegens te hard rijden. De hoogste score was 73 km. Op donderdagavond gingen op dezelfde plaats 5 personen op de bon omdat hun gevoerde verlichting niet deug de. Deze kontrole gebeurde in dichte mist. WARSCHAU/WEN EN/VATI CAANSTAD. Het Vaticaan heeft zich voorzichtig gedistantieerd van de be wering van de Amerikaanse presi dent Reagan, dat de paus de Ameri kaanse sankties tegen Polen zou steunen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Staatssekretaris Kombrink van financiën denkt door bepaalde maatregelen vanaf medio 1983 de situatie te kunnen tegengaan, dat zieke werknemers door fiscale claims als gevolg van hun ziekte net to minder verdienen dan de in hun c.a.o. geregelde 100 procent doorbeta ling. DEN HAAG. Bij het hoger beroeps onderwijs HBO studeren thans bijna eveneel vrouwen als mannen. Het aandeel van de vrouwelijke studen ten bedroeg het vorige schooljaar (1980-81) ongeveer 47 procent. Dit blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij het ho ger gezondheidszorgonderwijs zijn twee van de drie studenten vrouw. Bij het hoger technisch en hoger agrarisch onderwijs is het aandeel van de vrouwen veel minder: respek- tievelijk elf en veertien procent. ROTTERDAM, 23-1. De twintigja rige Thea Lagrouw uit Capelle a/d IJssel is de rechtervoet afgerukt toen zij tijdens het paardrijden op de ma nege aan de Kralingse weg in Rotter dam van haar paard viel. Haar voet was in de stijgbeugel blijven steken. De vrouw is in een ziekenhuis opge nomen, zo deelt de Rotterdamse poli tie vrijdag mee. BRIELLE, 23-1. De politie in Briql- le heeft'z£férdaig'Öe 19:jarigè'R;' M:' uit die plaats,, gearresteerd. Deze wordt ervan verdacht eerder op de dag in het busstation in Brielle de 16- jarige A. R. C. uit Oostvoorne te heb ben doodgestoken. Het ging volgens de politie om een oude vete. M. heeft inmiddels bekend. Het slachtoffer overleed op weg naar een ziekenhuis in Rotterdam. LAUWERSOOG, 23-1. De zoekak- tie naar de sinds vrijdagmorgen op de Noordzee ter hoogte van de Duitse Bocht vermiste Wieringer kotter „Ja cob Senior" is zaterdag niet voortge zet. Volgens voorzitter Bolwijn van de reddingsmaatschappij KNZHRM in Lauwersoog had het „geen enkele zin" de aktie - die vrijdagavond toen het donker begon te worden is gestaakt - te hervatten. Aangenomen wordt dat de drie opvarenden van de „Jacob Senior" zijn verdronken. Het gaat om schipper Jacob Wigbout (22) uit Den Oever, Sijbren Smink (21) uit dezelfde plaats en Paulus M. M. Meel dijk (25) uit Hippolytushoef. Ditmaal in de Ger. Kerk werd zon dag een door de I.W.Z. voorbereide interkerkelijke dienst gehouden, on der het motto: „Eenheid onder de Christenen". Talrijke medewerker(s) weer (ook) aan deze dienst, waarin voorgingen mevr. Luitenante Dijkstra-Voorn van het Leger des Heils en pastoor H. de Graaf van de R.K.-parochie. Na het openingsgebied, samenzang en Schriftlezingen door enkele kinde ren. Bij het programmapunt: „Voor de kinderen hield de luitenan te de jeugd enkele ogenblikken gezel lig bezig en (na nog) een kinderlied je, hield zij de overdenking, die een evangeliserend karakter droeg. Voor een volkale bijdrage zorgde het be kende jeugdkoor-combo „Joy" o.l.v. Piet van Donk, die in dubbelfunktie optrad, want hij bespeelde ook het orgel voor de begeleiding. Voor kerk en wereld en met name genoemd leed werd voorbede gedaan. Polen-hulp Op verzoek van de I.W.Z. hield de heer J. W. Geleijnse - bekend van de Polentransporten - te Haamstede een toespraakje, waarin hij verslag deed van zijn laatste reis. Hij onderstreep te dat de distributie van goederen in Poznan, waar de 25 ton materiaal naar toe gingen, uitstekend is gere geld door de kerk. De pastoor van de betreffende kerk houdt een kaart systeem bij, zodat eerlijkheid kan worden betracht bij de verdeling. Zijn echtgenote dankte voor hetgeen voor het Poolse volk wordt ingeza meld. Een inzameling na afloop - ook bestemd voor Polen - bracht 1.257.50 op. ZIERIKZEE, 23-1. Op woensdag 27 januari a.s. vindt in de Concertzaal te Zierikzee onder auspiciën van Z.V.U./Uit in Zeeland een voorstelling plaats van het toneelstuk „Tien jaar later" door de toneelgroep Bent m.m.v. o.a. An nelies Vaes, Jo de Meijere, Hans Royaards en Willy van Heesvelde.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3