Een „Nationaal komité van Verzet - Solidariteit" opgericht Wegenbouwers willen half miljard van minister Zeevalking AGENDA 2 De toestand in Polen De NAVO en Polen Poolse generaal overgelopen naar Verenigde Staten Bisschoppen in Polen doen oproep Slechte graanoogst in Sowjet-Unie Droogte in Israël Demonstratie tegen munitie transporten in Groningen Frankrijk en Russisch gas Geld nodig voor Stokvis Verkoop „handelspoot" van Ogem blijkt te zijn mislukt Inkomen personeel streekvervoer gegarandeerd Dienstweigeraar hongert ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WARSCHAU, 23rl. Op 13 januari is in Gdansk een „na tionaal komité van verzet (OKO) - Solidariteit" gekozen tijdens een bijeenkomst waaraan „leden van de nationa le kommissie (KK) die nog in vrijheid waren, deelnamen evenals sommige andere personen die te 'maken hadden met de aktiviteiten van de KK". BRUSSEL, 23-1. De Navo-landen hebben zaterdag in Brussel niet tot verdergaande maatregelen tegen Po len of de Sowjet-Unie besloten. Op een vergadering van de permanente vertegenwoordigers der vijftien lan den, die werden bijgestaan door eko- nomische deskundigen uit hun hoofdsteden, is gesproken over de maatregelen die diverse landen al hebben genomen en die welke in de zeer nabije toekomst kunnen worden genomen. NEW YORK, 23-1. Verscheidene Poolse hoge funktionarissen, onder wie een invloedrijke generaal, heb ben politiek asiel gekregen in Ameri kaanse ambassades. Dit heeft het Amerikaanse tele visie-netwerk ABC meegedeeld. De asielzoekers zijn volgens ABC direkteuren van grote bedrijven, di plomaten en militairen. Zij worden momenteel door de Amerikaanse in lichtingendienst CIA ondervraagd en zouden waardevolle informatie ver schaffen over Polen, de Sowjet-Unie, het Warschau-pact en de militaire ka- paciteit van de Sowjet-Unie. Een hoge Poolse generaal, die zich op een geheime verblijfplaats in de staat Virginia zou bevinden, ver schafte de CIA dusdanige „explosie ve" gegevens dat de inlichtingen dienst deze niet doorspeelde naar de daarvoor geëigende diensten op het ministerie van buitenlandse zaken. ABC zei de informatie te hebben ge kregen uit kringen op het ministerie van defensie. WARSCHAU, 23-1. De Rooms Ka tholieke bisschoppen van Polen heb ben de regering in Warschau opgeroe pen het „normale leven" te herstel len en alle geïnterneerden onmiddel lijk vrij te laten. In een brief, die zondag in alle ker ken werd voorgelezen, wordt de rege ring verder gevraagd af te zien van druk om ideologische motieven. Ook moet zij stoppen met het ontslaan van mensen omdat ze lid zijn van dé vakbond Solidariteit. Politieke waarnemers in Warschau verwachten dat de leider van Polen, generaal Wojchiech Jaruzelski, heden-maandag op de brief zal in gaan, als hij aan het begin van een tweedaagse zitting van het parle ment een rede houdt. In het herder lijk schrijven roepen de bisschoppen „allen van wie het afhangt" op de vrijheid en de overtuiging van een ie der te eerbiedigen. „In naam van de vrijheid belijden wij dat men de ar beiders het recht moet teruggeven zich in onafhankelijke vakbonden en verenigingen te organiseren", aldus de bisschoppen. Tegelijk waarschu wen zij ervoor dat beperking van de vrijheid van de mens leidt tot pro test, oproer en zelfs oorlog. MOSKOU, 23-1. De Sowjet-Unie heeft het resultaat van de graanoogst van 1981 weggelaten uit een lijst van ekonomische resultaten van dat jaar. Waarnemers menen dat de oogst een van de slechtste van de afgelopen ja ren is. Dit is de eerste keer in zes jaar dat de graanoogst niet is opgenomen in het jaarlijks overzicht, dat door het Russische regeringsblad „Izvestija" wordt gepubliceerd. Volgens westerse deskundigen is de oogst van vorig jaar ongeveer 175 miljoen ton, het laagste cijfer in zes jaar. De Sowjetleiders streven naar een jaarlijkse oogst van 239 miljoen ton tot aan 1985. In 1975, toen de graanoogst ook uit het overzicht werd weggelaten, be droeg de opbrengst 140 miljoen ton. HYDE PARK (NEW YORK). Het geboortehuis van president Franklin Delano Roosevelt is zaterdag door brand ernstig beschadigd, een week voordat de 100ste geboortedag van hem zou worden gevierd. Dit staat in een „verklaring" van dit klandestiene vakbondsorgaan die vrijdag Warschau bereikt heeft. De verklaring, waarvan de echt heid niet met zekerheid kan worden vastgesteld, is getekend door de voorzitter van het nationaal komité van verzet - Solidariteit, die als oor- logsnaam „Mieszko" heeft aangeno men, de naam van de eerste koning van Polen. Drie voorwaarden Volgens het getypte dokument zal ,,OKO-Solidariteit" „de funkties van hoogste orgaan van de vakbond op zich nemen" tot aan drie voor waarden is voldaan. Deze betreffen opheffing van de noodtoestand en hervatting van de wettige en statu taire aktiviteit van Solidariteit, de vrijlating van gearresteerde en geïn terneerde vakbondsmensen, militan ten van de oppositie, studenten en in- tellektuelen en totstandkoming van een dialoog tussen de regeringsploeg en het volledige bestuur van de KK, onder leiding van Lech Walesa, met deelneming van door Walesa gekozen deskundigen. „OKO-Solidariteit", die verklaart de leiding van de „samenzwerings- aktiviteit in het hele land" op zich te nemen, deed een beroep op de leden van dé KK die niet aan de Stichtings bijeenkomst deelnamen, kontakt met het komité op te nemen" en waarschuwde alle leden van Solida riteit tegen elke poging te doen voor komen alsof zij de vakbond in de be trekkingen met de autoriteiten ver tegenwoordigen" NEW YORK. Arabische afgevaar digden bij de Verenigde Naties hopen dat de algemene vergadering van de V.N. voor het eind van de volgende week bijeen kan komen voor een spe ciale spoedzitting over de Golan- hoogte. Dit heeft de Jordaanse am bassadeur bij de V.N., Hazem Musei- beh, meegedeeld. JERUZALEM, 24-1. De aanhouden de droogte in Israël, het heeft al twee maanden niet geregend, is een ramp voor de landbouw. Minister van landbouw Meir Ben-Meir, die dit zon dag meedeelde, sprak van de ergste droogte sinds 1911. Zware nacht vorsten teisteren daarnaast de fruit teelt. Vooral de bananenteelt in de Jordaanvallei ondervindt hiervan grote schade. GRONINGEN, 23-1. Ruim duizend mensen hebben za terdagmiddag in Groningen deelgenomen aan een de monstratieve optocht tegen de munitietransporten. De tocht had plaats op initiatief van de Vredewerkgroep Hefshuizen. De deelnemers verzamelden zich bij het Groninger hoofdstation, waar even eerder de veertiende munitie- trein, op weg naar Duitsland, was ge passeerd. De demonstratie was toen nog niet begonnen. Van het Stati onsplein ging het door de binnenstad naar het plein voor het Akademiege- bouw. In de stoet werden spandoeken meegevoerd met teksten als „dé roe ringen gaan over lijken en de treinen ook" en „veeg-de--rtfGft?netrein de Eemshaven weer in". Biï het Academiegebouw riepen, drie sprekers namens de verschillen^, jp aktieeroepen op tot nieuwe akties; en Wokkade? bij de volgende mum-, tietransporten. Geen bommen Peter op 't Holt, de woordvoerder van de Vredeswerkgroep Hefshui zen, distantiëerde zich met nadruk van groepen die menen bommen te moeten leggen. Een ander spreekster stelde vast dat de akties tot nu toe wel degelijk sukses hebben gehad en PARIJS, 23-1. Frankrijk gaat van af 1984 acht miljard kubieke meter aardgas per jaar uit de Sowjét-Unie invoeren gedurende 25 jaar. Het des betreffende kontrakt is zaterdag in Parijs ondertekend. Het is de eerste grote transaktie tussen een westers land en de Sowjet-Unie sinds het uit roepen van staat van beleg in Polen. de transporten hebben vertraagd. Zij riep de deelnemers op ervoor te zor gen dat een tweede proeftransport volledige zal mislukken. Na afloop van de demonstratie gin gen nog enige honderden deelnemers naar het Congrescentrum „Het Te huis" voor een vergadering. DEVENTER. Er is een speciaal re chercheteam samengesteld dat. speurt naar de daders van de sabota ge op de spoorlijn bij Deventer, waar treinen met Amerikaanse munitie overheen rijden. HILVERSUM, 24-1. De raad van bestuur van het noodlijdende Ogem- concern gaat nog zondagmiddag met de overheid praten om te pi «beren een lening van zestig miljoen gulden los te krijgen om de werkgelegenheid van de Stokvis-bedrijven zoveel mo gelijk veilig te stellen. Dit heeft de heer L. Koopmans, lid van de raad van bestuur, zondagmiddag gezegd in een radio-uitzending van AVRO- magazine. Zou deze poging sukses hebben dan kan de werkgelegenheid voor 10.400 van de 12.800 Ogem-medewerkers worden gewaarborgd. Eerder vorige week heeft minister Terlouw echter gezegd niet voor een extra financiële injektie te voelen. De heer Koop- mans zei verder nog dat na opsplit sing van het Ogem-koncern van de huidige moedermaatschappij waar schijnlijk niets zal overblijven. AMSTERDAM, 23-1. De verkoop van de handelspoot van Ogem aan Transgulf International gaat niet door. Een woordvoerder van de Ogem heeft zaterdagavond meegedeeld dat de onderhandelingen over de ver koop in Zürich „geen sukses hebben opgeleverd". Eerder op de dag ver klaarde een woordvoerder van de Unie BLHP dat de onderhandelingen met Transgulf International zo goed als zeker rond waren en dat Trans gulf de Ogem-handelspoot zou over nemen. De voorzitter van de raad van bestuur van Ogem ir. H. J. Mah- tot verklaarde enkele uren voor het mislukken van de onderhandelingen nog „halfweg" te zijn en te hopen dat de onderhandelingen nog afgerond zouden kunnen worden. LISSABON. Portugal heeft besloten twee Sowjet-diplomaten uit te wij zen die werkzaam waren op de am bassade van de Sowjet-Unie in Lissa bon. Dat heeft het Portugese persbu reau ANOP gemeld, dat een „officië le bron" aanhaalt. Het persbureau geeft niet de identiteit van de Rus sen, maar als reden geeft het op dat ze in Portugal een aktiviteit ont plooid hebben die „in strijd zijn met hun diplomatieke status". DEN HAAG, 23-1. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Zeevalking (verkeer en wa terstaat) om het huidige inkomen van het personeel van het stads- en streekvervoer te garanderen, inklu- sief de tijdelijke toeslag die vorig jaar na de akties in Den Haag en Rot terdam is toegekend. De minister stelt hierbij wel de voorwaarde dat de vakbonden de konklusies van het rapport van het Centraal Adviesbureau voor Organi satie, Dokumentatie, Registratie en Personeelsbeheer (ODRP) van de Vereniging van Nederlandse Ge meenten aanvaarden. Zeevalking heeft, ook namens zijn kollega's Den Uyl (sociale zaken en werkgelegenheid) en Van Thijn (bin nenlandse zaken), werkgevers en vakbonden in stads- en streekver voer uitgenodigd voor overleg op 28 januari. De vakbonden zijn het niet eens met de konklusies van de ODRP. ZEVENAAR, 22-L De 19-jarige Bas Elfrink uit Zevenaar is vrijdagoch tend in de Andreaskerk in Zevenaar in hongerstaking gegaan om af te dwingen dat hij „definiteif en zonder strafvervolging uit al zijn militaire verplichten wordt ontslagen". Hij weigert ook vervangende dienst plicht. Elfrink had op 4 november van het vorig jaar voor zijn nummer moeten opkomen. Sinds die datum heeft hij zich echter schuil gehouden, naar zijn eigen zeggen om zich op de konfron- tatie voor te bereiden. „Nu is de tijd aangekomen dat ik de strijd tegen het militarisme weer openlijk wil voeren", zo laat hij in een schriftelij ke verklaring weten. De totaalweige raar wil met zijn hongerstaking doorgaan tot al zijn eisen zijn inge willigd. Hij is van plan om tijdens zijn aktie permanent in de kerk te blijven bivakkeren. iedere maandag Bruinisse Dorpshuis. Speel- en strip-O-theek. 18.30-20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Meer Bewegen voor Ouderen. 16.00 - 16.45 uur. Iedere woensdag Zierikzee Consistoriekamer Gasthuiskerk. Re petities Herv. Chr. gemengd koor. 19.30 - 21.30 uur. Consistoriekamer Gasthuiskerk. Op gave leden kinderen i.o, 19.00 - 19.30 uur. Noordgouwe Verenigingsgebouwtje, 14.00-16.00 uur, kinderklub. Oosterland „Open lessen". Bejaardengymnas- tiek. 9.15 - 10.15 (v.m.). Iedere donderdag Zierikzee Poststraat 37: Wereldwinkel Schou- wen-Duiveland; 9.30-16.30 uur. N oordgou we Schuddebeurs Noordgouwe, verenigingsgebouw. Kaartenavond. 20.00 uur. Nieuwerkerk „Rehoboth", Ooststraat 18. Algeme ne Leesbibliotheek. 18.30 - 19.15 uur. Iedere vrijdag Brouwershaven Gemeenschapsruimte. Nutsbiblio- theek. 19.30 - 20.30 uur. Iedere tweede dinsdag van de maand Zierikzee Rode Kruis-gebouw, 16.00-17.00 uur, adviesburo van de A.N.I.B. DEN HAAG, 23-1. De Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers wil dat minister Zeevalking (verkeer en waterstaat) bij zijn kollege-bewindslieden ervoor pleit de aannemers in de wegenaanleg dit jaar voor minstens 500 mil joen gulden aan opdrachten te mogen verstrekken. Dit blijkt uit een brief aan de minister die deze vereniging heeft gepubliceerd. Belangrijkste argument voor het verzoek aan de bewindsman is de ho ge werkloosheid in de sektor wegen aanleg. Volgens de vereniging is 20 procent van de bouwvakkers in hun tak werkloos, dat is tweemaal zo veel als het landelijk gemiddelde. Zoals de zaken er nu voor staan. schatten de wegenbouwers dat hun produktie in 1982 met 20 procent zal teruglopen ten opzichte van vorig jaar. In geld gemeten is hun produk tie in het eerste halfjaar van 1981 met een kwart achteruit gegaan, zo blijkt uit de brief. Het aantal opdrachten over de eerste drie kwartalen daalde in geld gemeten met 13,5 procent. Het half miljard dat zij nu willen, moet volgens hen uit het Rijkswe genfonds, uit de wet uitkeringen we gen en uit de bijdrageregeling riole ringswerken komen. Het geld moet geheel ten goede komen aan het on derhoud van het wegennet, vinden zij. „Er bereiken ons steeds meer klachten van weggebruikers over de verslechterende toestand van onze wegen en de konsekwenties daarvan voor de verkeersveiligheid", zo schrijven zij minister Zeevalking. Spraakgestoorde kinderen MAASTRICHT, 23-1. De be- handeling van taal- en spraak gestoorde kinderen kan en moet verbeterd worden. Bij ge brek aan samenwerking van de verschillende erg gevarieer de disciplines worden deze kinderen nog te vaak naar een hulpverlener verwezen die niet de juiste deskundige blijkt te zijn. Deze opmerkingen maakte prof. dr. E. H. M. A. Marres bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de keel- neus- en oorheelkunde aan de Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht. Elke eerste en derde donderdag van de maand Zierikzee Havenplein 24. Rechtswinkel. 19.00 - 20.00 uur Elke tweede en vierde woensdag van de maand Zierikzee Vrouwencafé de Gekroonde Suiker biet. 20.30 uur. Maandag 25 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Vergadering KNVB, afd. Zeeland zaalvoetbal. 20.00 uur. Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. Z.W.N.-station. Vertrek exkursie Plattelands vrouwenbond afd. Schouwen. 13.45 uur. Prinses Julianaschool, Jannewekken 19. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Haamstede Rekreatiezaal Gereformeerde kerk. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Brouwershaven Gereformeerde kerk, Bostonplein. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Dinsdag 26 januari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 Haamstede Rekreatiezaal Ger. Kerk. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afdeling Wester- schouwen, demonstratie van schoon heidssalon Hajenius. 20.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering Middenschouwen. Aanvang: 19.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Jaarvergadering Plattelandsvrouwen afdeling Brou wershaven. 20.00 uur. Nieuwerkerk Kantine, sportpark „Het Springer". Vergadering Schouwen-Duivelandse voetbalverenigingen. 19.30 uur. Woensdag 27 januari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst schilderen Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. „De Zeeuwsche Herberghe". V.O.O. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denbijeenkomst N.C.V.B. 14.30 uur. De gekroonde Suikerbiet. Vrouwen café, thema avond. 20.30 uur. Dreischor Dorpshuis. Jaarvergadering Platte landsvrouwen afd. Noordgouwe. 20.00 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. Vergadering Landbouw- verenigingen. 19.30 uur. Bruinisse Leeszaal bibliotheek, Molenweg 44. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 Donderdag 28 januari Zierikzee Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. „Huis van Nassau". Ver. v. Bedrijfs voorlichting. 19.30 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Raadsvergadering gemeente Duiveland. 20.00 uur. Vrijdag 29 januari Zierikzee Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. Garage Regenboogstraat. Afscheid brandweerlieden. 20.00 uur. Schoolgebouw. Bestuursvergadering Beatrixschool. 15.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Brou wersh avcn Tonnenmagazijn. Familiebijeen komst C.B.T.B. 18.00 uur. Oosterland „Oosterhof". Toneelavond V.O.O. 20.00 uur. Maandag 1 februari Brouwershaven Stadhuis. Raadsvergadering. 19.30 uur. Dinsdag 2 februari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Hotel Bom. Vergadering ver. „Porno- na". 19.30 uur. Zonnemaire Café „Bommenede". Vergadering Waterschap Schouwen-Duiveland, Distrikten II en III. 9.30 uur. Woensdag 3 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst schilderen Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Vergadering Waterschap Schouwen-Duiveland, Distrikt I. 9.30 uur (v.m.). Dorpshuis. Vergadering Waterschap Schouwen-Duiveland,Distrikt IV. 14.00 uur. Vrijdag 5 februari Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Muziekuitvoering „O. en U". 19.30 uur. Zaterdag 6 februari Burgh-Haamstede Rekreatiezaal camping Duinrand. Toneeluitvoering „de Hutspot" voor bejaarden. 14.00 uur. Brouwershaven Ophalen oud papier, sportvereniging Brouwershaven. Vanaf 9.00 uur. Tonnenmagazijn. Grote Avond, to neelavond, P.J.Z. 19.30 uur. Woensdag 10 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst schilderen Z.V.U. Aanvang 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Vergadering Interge meentelijke Planningsgroep Schou- wen-Duiveland/St. Philipsland. 19.45 uur. Donderdag 11 februari Zierikzee Bovenzaal „Huis van Nassau". Ver gadering sportraad. 19.30 uur. Vrijdag 12 februari Burgh-Haamstede Rekreatiezaal camping Duinrand. Uitvoering sportvereniging DFS. 19.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Dinsdag 16 februari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Haamstede Rekreatiezaal Ger. Kerk. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afdeling Wester- schouwen jaarvergadering. 14.00 uur. Woensdag 17 februari Zierikzee Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Donderdag 18 februari Zierikzee „Huis van Nassau". VARA-afdeling Schouwen-Duiveland, jaarvergade ring. 19.30 uur. Bruinisse Pleintheater Aquadelta. Jongeren- middag C.C.C. 13.30 uur. Vrijdag 19 februari Zierikzee „De Zeeuwsche Herberghe". Vissers vereniging. 20.00 uur. Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Vrijdag 26 februari Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktle (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2