K.M. „Witte van Haemstede" huldigt twee jubilarissen Oranjevereniging Oosterland aktief in 1981 en ook in 1982 AMNESTY ÏNTERNATIO 1 PAAUWE DE ZIERIKZEESCHE COURANT Tijdens de uitvoering Weer vliegtuig te water (VS) Treinstaking Engeland Het financierings tekort Dubbele moord te Belfast Ge-animeerde vergadering- PAAUWE B.V. WA> I£6h PE 8ii.r ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE Maandag 25 januari 1982 138ste jaargang Nr. 23053 REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1, 4300 AA Zierikzee. WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) f 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. In dit nummer: Woensdag (alweer) SCZ-voorstelling BURGH-HAAMSTEDE, 22-1. Twee leden van de Ko ninklijke Muziekvereniging „Witte van Haemstede", de heren B. v. d. Weel en J. v. d. Weel, zijn vrijdagavond in de zaal van camping Duinrand tijdens de uitvoering ge huldigd voor hun jarenlange lidmaatschap door voorzit ter de heer H. J. van Zuylen. BOSTON, 24-1. Slechts één van de 190 inzittenden van een Amerikaans vliegtuig is zondag licht gewond ge raakt, toen het toestel van de start baan van het vliegveld van Boston (Massachusetts) gleed en gedeeltelijk in de haven terecht kwam. Doordat de staart en een vleugel van de DC-10 boven water bleven, konden de passagiers en beman ningsleden het toestel ordelijk verla ten. Het vliegtuig, van de Amerikaanse maatschappij „World Airlines", was na een tussenlanding te Boston on derweg van Newark (New Jersey) naar Los Angeles. LONDEN, 24-1. Het spoorwegver keer in Groot-Brittannië lag zondag weer volledig stil als gevolg van een staking door de treinbestuurders. Evenals de vorige keren was het pu bliek op eigen vervoer aangewezen. Sinds 13 januari staken de ongeveer 20.000 treinbestuurders met tussen pozen van enkele dagen. Een oplos sing van het konflikt is niet in zicht. De vakbond eist drie procent loons verhoging. HILVERSUM, 23-1. In het regeer akkoord is overeengekomen dat het financieringstekort van de overheid met één procent moet worden terug geschroefd, terwijl tevens een finan cieringstekort voor dit jaar van 6,5 procent wordt genoemd. Uitgaande van een vorig jaar ontstaan tekort van 7,5 a 8,5 procent kom je uit op een financieringstekort voor dit jaar van tussen de 6,5 en zeven procent, zo heeft D'66-fraktievoorzitter Brink horst zaterdag gezegd in een uitzen ding van VARA's: „In de Rooie Haan". De heer B. v. d. Weel, vijftig jaar lid ontving de oorkonde plus de gou den speld, de heer J. v. d. Weel mocht de oorkonde en de zilveren speld in ontvangst nemen. De heer M. Post ontving een enveloppe met inhoud voor zijn inzet als instrukteur van de drumband. De „Witte van Haemstede" liet zich samen met de drumband aan de donateurs en belangstellenden ho ren. Zware taak Het was voor de heer A. Stoutjes- dijk, pas drie maanden als direkteur in dienst, een zware taak om de num mers nog voor de uitvoering klaar te krijgen. De groep, bestaande uit ne gentien muzikanten, is nog steeds te klein. Er is vooral een tekort aan hoorns en bugels en dat moet volgens de heer Stoutjesdijk worden gekom- penseerd. Na een gezamenlijk openingsnum mer door het fanfarekoips met de DEN HAAG. De Ministerraad is in beginsel akkoord gegaan met een voorstel tot wijziging van de strafbe paling d.-e slaat op het verbergen van weggelopen minderjarigen. De aan vulling betekent dat de hulpverlener die een weggelopen kind verbergt niet strafbaar meer is als hij de Raad voor de Kinderbescherming heeft in gelicht of als er sprake is van hande len in het kader van zorgvuldige hulpverlening. drumband onder leidng van de heer M. Post, verwelkomde de voorzitter o.a. de burgemeester, mevr. J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer, wethouder P. v. d. Aarsen en de heer D. C. Steur, als oud-dirigent. De voorzitter hoop te vurig dat volgend jaar in het dorpshuis opgetreden kan worden. Honderd jaar Zo niet, dan over 2 jaar want dan bestaat „Witte van Haemstede" 100 jaar. Dank bracht hij aan de heren muzikanten die de jeugdige leerlin gen muziek-inzicht bijbrengen en aan de mensen van de oud-papieraktie. Verder vroeg hij aandacht voor het toekomstige dorpshuis dat als „kaal geraamte" opgeleverd zal worden en waarvan de meubilering en aankle ding door de dorpsgemeenschap bij eengebracht moet worden. Het muzikale gedeelte werd geo pend door de heer M. Post met zijn drumband. Het muziekkorps volgde met acht nummers, waaronder een optreden van vijf leerlingen, welke muziek door de dirigent was geschre ven. Voorzitter Van Zuylen dankte de muzikanten voor hun in korte tijd ingestudeerde programmanummers. Toneel Een grote verloting vulde groten deels de pauze en de toneelvereni ging „Op drift" vulde het tweede ge deelte van het programma. De dames Renske Poll, Annie Ver- seput, Ria v. d. Roest, Corrie Hooger- huis, Adrie Schaleven en de heren Wout Lokker, Dick Kooman, Hjal- mar de Winter en Marco Holm speel den met verve het toneelstuk „Wie kaatst die wint". Na afloop ont vingen zij van de voorzitter een aan denken. Een gezellig bal besloot deze avond onder leiding van „Het Schel de Trio". De beide jubilarissen feliciteren elkaar, links de heer.B. v. d. Weel (goud) en in op de foto staat de voorzitterde heer H. J. van Zuylen. het midden de heer J. v. d. Weel. Rechts (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Dit nummer bestaat uit 8 pagina's. BELFAST, 23-1. Onbekende over vallers zijn zaterdagochtend een wo ning in het oosten van Belfast bin nengedrongen en hebben daar een lid van een protestantse paramilitaire groep en diens zoon doodgeschoten. De zoon, de 21-jarige Robert Mit chell, werd in de hal gedood, waarna de overvallers, het moeten er twee geweest zijn volgens de politie, de trap op gingen en de 46-jarige vader vermoordden. Mevrouw Mitchell was niet thuis, de 18-jarige zoon Paul, die beneden sliep werd niet opgemerkt en rende langs het lijk van zijn broer het huis uit. Het is niet bekend wat de reden van de moord is geweest. OOSTERLAND, 21-1. „Het is verheugend dat er zo'n goede opkomst op deze vergadering is; dat is wel eens an ders geweest", aldus voorzitter Chiel Dalebout, op de al gemene ledenvergadering van de plaatselijke Oranjeve reniging in de zaal van het cafétaria „Neffen d'Eule". De voorzitter sprak een welkomstwoord tot de aanwezigen, inzonderheid tot enige oud-voorzitters der vereniging, tot de heer C. J. de Later, en anderen. De vereniging telt momenteel 161 leden. m z ZIERIKZEE. Zierikzee vormde zaterdag het eindpunt van de karavaan-tocht van Amnesty International door Zee land. Met deze manifestatie beoogde Amnesty de Zeeuwse bevolking te informeren over de manieren waarop men mee kan helpen de aktie Verdwenen, maar niet vergeten" te doen slagen. De aktie van zaterdag werd in Zierikzee beslo ten met een fakkeloptocht. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Veel dank bracht de voorzitter aan de muziekvereniging „Oosterlands Fanfare" en de drumband waarop de Oranjevereniging nimmer tevergeefs een beroep op doet. Ook Duivelands brandweer betrok hij in deze dank woorden. Ook deze werkte mede om de festiviteiten te doen slagen. De jaarkontributiekanop f 5,gehand- haaft blijven. Verder wees de voor zitter op geslaagde aktiviteiten in het voorbijgegane jaar, zoals „Duive- land-dag", en de bazar. Met het bedrag dat men ontving van de gemeente Duiveland, bestemd voor traktatie van de schoolkinderen 1000,—) kon men maar net rondko men. De „Aktie Polen" kan als zeer geslaagd genoemd worden. De be- jaardenreis kon ook in het afgelopen jaar geen doorgang vinden wegens geringe belangstelling. Na dit inleidend woord liet de se- kretaris, de heer Jan P. Boogert tal van evenementen de revue passeren. Op 16 januari 1981 werd de jaarver gadering gehouden en op 17 maart de bejaardenavond; Koninginnedag slaagde weer goed. Op 2 mei was er een filmavond en ook de „Duiveland- dag" viel in de smaak. Vervolgens gaf de penningmeester de heer J. A. Beije, verslag van de stand van zaken betreffende de geld middelen, waarbij een bevredigend batig saldo uit de bus-kwam. De heren A. C. Kwaak en S. Zwart kontroleerden de verschillende be scheiden en bevonden deze in de beste orde. De voorzitter dankte de penningmeester en de beide heren van de kontrole. Bestuursverkiezing- Bij de bestuursverkiezing werd de heer J. P. Boogert, aftredend doch herkiesbaar, bij akklamatie herko zen. Na de pauze kwamen de plannen van de verening voor dit jaar aan de orde. De gebruikelijke bejaarden- avond zal plaatsvinden op 23 maart a.s. in het dorpshuis „Oosterhof". Het „Schelde-trio" wil ook ditmaal weer gratis de muzikale noot verzor gen gedurende twee maal 15 minu ten. Op 30 april (Koninginnedag) worden ballonnen opgelaten door de schooljeugd en de vlag geheven door de brandweer. Verder kinderspelen, vossejacht. fietspuzzeltocht en wiel rennen, brandweerdemonstratie, en na dit alles tot slot een oranjebal in het dorpshuis. Uiteraard wil men voor al deze evenementen weer een beroep doen op „Oosterlands Fanfa re" en de drumband. „Duiveland-dag" hoopt men op 26 juni te houden en men denkt deze dit maal te stellen in het teken van de landbouw, gekombineerd aan de ge bruikelijke rommelmarkt. Een en ander zal nog nader bekend gemaakt worden. De bejaardenreis, die vorig jaar de mist ingegaan is wegens gebrek aan belangstelling, zal waarschijnlijk ook dit jaar weer mislukken. Gesuggereerd werd dooreen lid om in plaats van een bejaardenreis er een algemene reis van te maken, waaraan jong en oud kan deelnemen en de naam te veranderen in „Oran- jereis". Dit voorstel dat algemeen in goede aarde valt, zal de aandacht van het bestuur krijgen. Desgewenst kan men zich nu reeds hiervoor opgeven. Na het slot van dit officieel gedeel te werden enige spelletjes „bingo" gespeeld met leuke prijzen gevolgd door een keurig verzorgde mossel- maaltijd, die men zich uiteraard goed liet smaken. Advertentie Laat woninginrichter van uw huis een paleisje maken Wij komen op verzoek gratis en geheel vrijblijvend op elk uur van de dag met stalen bij u aan huis. Zuidweg 20a Zonnemaire Telef. 01112-1318, b.g.g. 1469 ATHENE. De Grieks-orthodoxe kerk heeft de plannen van de Griekse regering om overspel niet langer als strafbaar feit te beschouwen, scherp afgekeurd. JERUZALEM. De Israëlische mi nister van defensie, Ariel Sharon, heeft een nieuwe waarschuwing ge richt tot de Palestijnse strijders in Zuid-Libanon. Dit heeft de Israëli sche (staatsradio gemeld. „Israël zal niet dulden dat zijn grensplaatsjes opnieuw het doelwit van Palestijnse kanonnen zijn". Verwachting tot dinsdagavond: Tijdelijk regen In nacht en ochtend regen. Morgen in de loop van de dag van het westen uit enkele opklaringen. Minimumtem peratuur rond 4 graden; middagtem- peratuur omstreeks 6 graden; zuid westenwind, in het binnenland vrij krachtig, aan de kust en op het IJs- selmeer hard. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m vrijdag 29 jan.: Woensdag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 4 gr. Windkracht: n.-west 6 Donderdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: -1 gr. Middagtemp.: 3 gr. Windkracht: west 5 Vrijdag: Kans op neerslag: 60%. Min.temp.: 1 gr. Middagtemp.: 3 gr. Windkracht: n.-west 5 ZON- EN MAANSTANDEN 26 jan. Zon op 8.30, onder 17.16 Maan op 9.28, onder 18.39 Nieuwe Maan: 25 jan. (05.56) HOOG- EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 26 jan. 3.46 16.33 10.00 21.58 Springtij: 27 januari HET WEEROVERZICHT DE BILT, 25-1. Het K.N.M.I. deelt mede: Een oceaandepressie die de af gelopen nacht bij IJsland aankwam, maakte vandaag een einde aan een periode met rustig weer en met veel mist. Morgen neemt de invloed van de IJslanddepressie verder toe. Dit be tekent veel wind en, vooral in de nacht en ochtend, regen. De wind die ook morgen nog in de zuidwesthoek zit, voert oceaanlucht aan waarin de temperatuur geleidelijk tot een graad of 6 zal oplopen. Na morgen draait de wind naar het noordwesten en wordt het opnieuw wat kouder, waarbij enkele sneeuw buien kunnen vallen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1