Weitenberg: ontkoppeling kwestie van maanden Flitsen uit het buitenland Schuld in Ierse aanslag Het Europese parlement Reagan over zichzelf Het verdrin kingsproces Ontruiming Sinaï brengt kolonisten in dwangpositie Landgenoten voor Joegoslaven Staven dynamiet Straf voor pamfletten- verspreider Nieren verloren Wat biedt de BEELDBUIS? Uitbreiding zendtijd dure zaak (f 5 miljoen) Op eigen houtje en gevonden Een kleinigheid vergeten Dodelijke val Lijk gevonden ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE vrijdag 22 januari i982 Nr. 23052 9 DEN HAAG, 21-. Het kabinet moet miljarden meer ombuigen dan het nu van plan is. De voorstellen op het terrein van de Ziektewet zijn wel aanzetten, maar volstrekt onvoldoende. Om de investeringen te stimuleren is per jaar nog eens vier a vijf miljard nodige die uit extra ombuigingen moeten komen. Het banenplan van het kabinet ontneemt het uitzicht op de noodzakelijke blijvende verbete ringen van de ekonomie. Prestatie-beginsel Dat is de opvatting die de adjunkt- direkteur van het Centraal Planbu reau, prof. drs. J. Weitenberg, weer geeft in het CD/Aktueel, het week blad van het CDA. Weitenberg maakt deel uit van verschillende CD A-kommissies. De dringendste maatregelen zijn bij de beloning meer nadruk leggen op het prestatie-beginsel en ook is niet te ontkomen aan ontkoppeling van sociale uitkeringen en ambtena rensalarissen van de lonen in het be drijfsleven. Die ontkoppeling is geen kwestie van jaren meer dan van maanden.' BRUSSEL. De Navo-raad zal zater dag in aanwezigheid van ekonomi- sche deskundigen in Brussel bijeen komen om de uitwerking te bestude ren van sankties die bondgenoten te gen de Sow jet-Unie en Polen na de uitroeping van de staat van beleg hebben genomen. ANKARA. De president van Iran, Sayed Ali Khamanei, heeft een plan ontwouwd om de omstreden Islami tische revolutionaire gardisten grote „militaire, politieke en sociale be voegdheden te geven om het regiem te schragen. OMAHA (Nebraska). De Sowjet- Unie zal waarschijnlijk komende maand al in staat zijn een ruimte- spionagestation te lanceren met zes tot tien ruimtevaarders aan boord, zo heeft voormalige hoge funktionaris van de NASA, Charles Berry gezegd. WENEN. De bij Irkoetsk geboren ballet-ster Rudolf Noerejev, die 21 jaar geleden de Sowjet-Unie verliet, is het Oostenrijkse staatsburger schap verleend. Dit heeft de Weense staatopera meegedeeld. SANTIAGO. De sekretaris- generaal van de verboden socialisti sche partij in Chili, Benjamin Cares, is onlangs door veiligheidsagenteen gearresteerd. Dit is uit justiciële bron in Santiago vernomen. BRUSSEL. De bevolking in de EG eet steeds meer kaas, groenten en fruit, maar minder boter. Dat blijkt uit het landbouwjaarverslag van de Europese kommissie over het jaar 1981. WASHINGTON. President Reagan van de Verenigde Staten heeft ver klaard dat de toestand in Polen ver slechterd. De VS zijn niet van plan „voor eeuwig" te wachten op een verbetering van de toestand in Polen voor nieuwe sankties af te kondigen. BERLIJN. Een rechtbank in West- Berlijn heeft de 25-jarige Pool Jerzy Dygas veroordeeld tot een gevange nisstraf van vijf en een half jaar we gens het kapen van een vliegtuig. Dat is de hoogste straf die in West- Berlijn ooit tegen een vliegtuigkaper is uitgevaardigd. BELFAST, 21-1. Een 25-jarige elec- tricien, Andrew Watson, heeft be kend schuldig te zijn aan de moord aanslag in januari vorig jaar op Ber- nadette (Devlin) Mcaliskey, leidster van een kampagne voor de mensen rechten voor de Noordierse Katholie ke gemeenschap. Twee andere man nen spraken dezelfde beschuldiging tegen. Het echtpaar Mcaliskey werd ernstig gewond toen hun huis in Ty- rome werd beschoten. STRAATSBURG, 21-1. In tegen stelling tot dinsdag toen het Europe se parlement vier rondes nodig had om te komen tot de keuze van een voorzitter leverde de verkiezing van twaalf vice-voorzitters weinig pro blemen op. Eén stemronde en drieën half uur telwerk was voldoende om het presidium, of het dagelijks bestuur, van het parlement bekend te doen zijn. Slechts de stemming over de questoren, leden van het pre sidium zonder stemrecht, restte om het presidium kompleet te maken. WASHINGTON, 21-1. President Ronald Reagan van de Verenigde sta ten, die woensdag aan zijn tweede jaar in het Witte Huis is begonnen, heeft verklaard dat hij een indruk wekkend begin heeft gemaakt met het doen opleven van de volkshuis houding, maar tegelijkertijd riep hij op tot krachtiger bestrijding van ver spilling, bedrog en wanbeheer. De president sprak woensdag tot kabi netsleden en hoge staatsambtenaren. WASHINGTON, 20-1. Onder- dompeling in vrieswater tot wel een halfuur lang hoeft niet noodzakelijk tot verdrinking te leiden als er snel en langdu- rig pogingen tot herleving worden verricht, aldus het Amerikaanse Nationala Insti tuut voor Oceaan en Atmos feer NO AA. Het noemt twintig gevallen van herleving van 25 mensen die langer dan vijf minuten in koud water waren geweest, zonder dat zij hersenbeschadi ging hadden opgelopen. Nog eens twee kwamen weer tot le ven maar hadden fysieke scha de opgelopen. In een geval was een acht tienjarig middelbare scholier, die dood leek nadat hij uit een bevroren vijver was gehaald waar hij 38 minuten lang in had gelegen, weer bijgekomen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Het PPR-kamerlid Waltmans wil van minister Zeeval- king (verkeer) weten waarom de Rijksluchtvaartdienst geen bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgenomen vlucht van een Concorde vanaf de luchthaven Schiphol. UTRECHT. De kans dat Formalde hyde, een gas dat kan vrijkomen uit spaanplaat, bij mensen kanker ver oorzaakt, is uiterst klein. Er is op grond van de beschikbare weten schappelijke gegevens dan ook geen aanleiding om de huidige norm - 120 microgram per kubieke meter lucht - te wijzigen. DEN HAAG. De junta van El Sal vador heeft Nederland, in tegenstel ling tot een aantal andare landen ven de Europese gemeenschap, niet uitge nodigd waarnemers te zenden naar de verkiezingen die daar binnenkort zullen worden gehouden. DEN HAAG. De bosbouw- en kul- tuurtechnische school in Velp heeft een eigen schoolbos gekregen, name lijk de vierhonderd hectare grote boswachterij. „Het Rozendaalse Bos" van Staatsbosbeheer. HILVERSUM. De NOS is van plan op 28 februari tijdens het een uur du rende experiment op Nederland 1 met driedimensionale televisie twee spektakulaire onderwerpen op het scherm te brengen. DEN HAAG. De Haagse politie heeft de hal van het Centraal Station ontruimd na een bom-melding. De melding is om tien voor vijf binnen gekomen. Om twee minuten voor zes zou de explosie plaats moeten vin den. DEN HAAG. Opwekking van elek triciteit op grote schaal door middel van zeegolven is in ons land nog steeds onrendabel, zo blijkt uit een onderzoek van de afdeling civiele techniek van de Technische Hoge school in Delft. DEN HAAG. Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben grote be zwaren tegen plannen om de Wet uit kering wegen (WUW) te wijzigen. Zij hebben deze bezwaren nog eens in een brief aan minister Zeevalking van verkeer en waterstaat kenbaar gemaakt. DEN HAAG, 20-1. Drie maanden voordat de Israëlische terugtrekking uit de Sinaï-woestijn voltooid moet zijn, weigert een harde kern van Joodse kolo nisten nog steeds te vertrekken. De Palestijnse inwoners van het aan de strook van Gaza grensende ge bied zullen ook moeten wijken, maar in vervangende woonruimte voor hen is niet voorzien en de krottenwij ken zullen groter worden. Ondanks een royale schade loosstelling van tussen 350.000 en 550.000 gulden per gezin die de Israë lische regering in december toezegde, hebben ongeveer 500 van de 2.5000 Is raëlische kolonisten laten weten ni^t van plan te zijn hun woning te verla ten en zich elders te vestigen. De ge- DEN HAAG. De protestants-chris telijke onderwijsvakorganisatie PCO meent, dat homofilie of het on gehuwd samenleven geen argument mag zijn om onderwijskrachten te weren. DEN HAAG. Burgemeester Kra- jenbrink van Enkhuizen heeft mi nister De Koning (landbouw en visse rij) gevraagd sportvissers op het IJs- selmeer een vangstbeperking voor de baars op te leggen. DEN HAAG. De regering heeft besloten tot verdere deelname aan de ontwikkeling van de L-Sat kommu- nikatiesatellieten van het Europese ruimte agentschap ESA. DEN HAAG. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zullen de gemeente Dordrecht een vergunning verlenen voor de bouw van een met kolen te stoken elektriciteitscentrale aan de Merwedehaven. HAARLEM. De politierechter te Haarlem heeft de 56-jarige hovenier W. op den V. uit Krommenie veroor deeld tot een gevangenisstraf van twaalf weken, waarvan negen voor waardelijk, wegens onjuiste aangifte van loonbelasting over de jaren 1972 tot en met 1977. UTRECHT. Als de direktie van Tu- schinski eind deze week niet ingaat op een door bonden en personeel op gesteld eisenpakket gaat het perso neel volgende week voor het publiek gratis voorstellingen draaien. ROTTERDAM, 21-1. De Rotter damse werf Verolme/Botlek heeft in de jaren 1980 en 1981 nauwelijks va- katures aangemeld bij het Geweste lijk Arbeidsbureau. Dit schrijft de direkteur van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Rot terdam donderdag in een reaktie op uitlatingen van de werf dat geregeld opdrachten afgewezen moeten wor den door een tekort aan vaklieden. In de beide jaren zijn in totaal 23 vaka- tures aangemeld. Het bedrijf is volgens de direkteur van het arbeidsbureau echter van plan arbeidsplaatsen die op dit mo ment door Joegoslaven bezet worden door Nederlandse vaklieden te laten vervullen. NIEUWERKERK A/D IJSSEL, 21- 1. In een schuur in Nieuwerkerk a/d IJssel heeft politie donderdag 98 sta ven dynamiet gevonden. Genoeg om alle banken in ons land op te blazen, schatte de rijkspolitie. De springstof is afkomstig van een diefstal in december vorig jaar van 99 staven bij de NAM in Nieuwer kerk. In verband hiermee zijn don derdag drie personen aangehouden, de 30-jarige H. L., de 39-jarige vrouw B. en haar 17-jarige zoon, allen wo nende in die plaats. Volgens de hoofdverdachte, H. L. heeft hij de ene missende staaf gebruikt voor ex perimenten, aldus de politie. ARNHEM, 20-12. De krijgsraad in Arnhem heeft woensdag de 25-jarige dienstplichtige huzaar en ex-VVDM- bestuurslid J. A. van B. uit Amster dam veroordeeld tot een onvoor waardelijke gevangenisstraf van twee weken, omdat hij op 9 novem ber van het vorige jaar op de Tonnet- kazerne in 't Harde vierhonderd pamfletten wilde verspreiden, waarin werd opgeroepen om in uni form deel te nemen aan de grote vre desdemonstratie in Amsterdam. Auditeur-militair Mr. H. Beaumont had zes weken onvoorwaardelijk ge- eist. ZATERDAG 23 JANUARI NED. I: Dag huis, dag tuin, dag op- bergschuur opent het middagpro gramma gevolgd door De Lawaaipa- pagaai. Stuif es in wordt uitgezonden vanuit Slagharen. Na de Wie-kent- kwis volgt de serie How the west was won. Hierin staat Luke er niet zo mooi op bij sheriff Stillman, aange zien hij hem lelijke verwondingen bezorgde bij een vuurgevecht. Toch keren zijn kansen ten goede als hij het leven van rechter Rensen weet te redden. Na het journaal sportaktua- liteiten in Sportpanorama waarna in de aflevering van Kitsch en Antiek blijkt dat het huwelijk tussen de kin deren de families beslist niet nader tot elkaar gebracht heeft. NED. II: Studio Sport extra besteedt aandacht aan de EK schaat sen. Benny van de lieverdjes van Grange Hill is de dupe van een twist tussen Simon en Tucker. Op verzoek brengt werken van de komponist Jan Zwart. In Rebel voor de vrijheid is de bloedige opstand bij Castle Hill neer geslagen en hebben de militairen de touwtjes steviger in handen dan ooit te voren. Interessante mensen zijn te aanschouwen in Showroom. Wereld en sportgebeurtenissen worden voor geschoteld in Hier en Nu. Dominee Klaver verzorgt tot slot nog de avondoverdenking. ZATERDAG 23 JANUARI NED. I: 10.00 Teleac; 10.30 Frysk; 10.50 Teleac; 13.00 Nieuws voor do ven; 15.30 Nieuws; 15.32 Dag huis, dag tuin; 15.45 De Lawaaipapagaai; 16.10 Stuif es in; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Wie-kent-kwis; 20.15 How the west was won; 21.37 Journaal; 21.55 Sportpanorama; 22.55 Kitsch en An tiek; 23.25 Nieuws; 23.30 Nieuws voor doven. NED. II: 17.25 Studio Sport; 18.25 Paspoort; 18.35 Sesamstraat; 18.50 Toeristische tips; 18.59 De lieverdjes van Grange Hill; 19.20 Op verzoek; 20.00 Journaal; 20.27 Rebel voor de vrijheid; 21.20 Showroom; 22.20 Hier en nu; 23.25 Tot besluit; 23.40 Nieuws; 23.45 Nieuws voor doven. ZONDAG 24 JANUARI NED. I: Casper het lieve spookje opent bij de VARA het programma. In Pacific Princess krijgt doctor Adam Bricker het benauwd door be dreiging van een jaloerse mededin- HILVERSUM, 21-1. De NOS heeft de regeringskommissaris voor de omroep een begroting voorgelegd, waaruit blijkt dat de door minister Van 'der Louw van c.r.m. geanta- meerde zendtijduitbreiding met vier uur op 1 april van dit jaar een direkte uitgave vergt van bijna vijf miljoen gulden. Daarvan zijn ruim 1,3 miljoen gul den om de volgens de NOS nodige personeelsuitbreiding over de laatste negen maanden van dit jaar te be kostigen en ruim 3,5 miljoen gulden ten behoeve van vervangingsinveste ringen. HAARLEM, 21-1. Onderzoek heeft uitgewezen, dat van de 5,3 miljoen Nederlanders, die de afgelopen zo mer met vakantie naar het buiten land zijn geweest, 64 pet. op eigen houtjes is gegaan. De overige 36 pet. heeft gebruik gemaakt van de diensten van een reisbureau, maar 25 pet. (in 1980 23 pet) heeft een kant-en- klare reis gekocht. Zondag 24 januari, 20.25 uur, Nederland I: ,,Het oponthoudJeroen Krab bé als Hans in dit tv-spel rond problemen van jonge mensen. ger. Met het Oponthoud wordt een Nederlands tv stuk op de buis gezet waarvan Willem Capteyn het script leverde. Het verhaal gaat over een jong ombemiddeld stel dat samen woont in een kelder. Een heer in goed doen biedt hen een schitterend bestaan aan, in ruil voor een stuk on vrijheid. Er groeit een conflictsitua tie waaruit de voortzetting van hun verhouding dubieus dreigt te wor den. In Ik zou wel eens willen weten buigen vijf Nederlanders zich over een aantal strafzaken. De onlangs overleden actrice Jessie Matthews speelde de laatste rol in haar leven in Het schilderijtje uit de Engelse serie De onvoorstelbare wereld van Roald dahl. Zij vertolkt hierin de rol van een weduwe waarbij een in antiek handelende man toevallig bij haar aankloptDan de eerste afleve ring van een serie over de Verenigde Staten. Hierin wordt verhaald, over de ontstane leemte op de ar beidsmarkt gedurende de Tweede Wereldoorlog. NED. II: Ook nu besteedt Studio Sport extra aandacht aan het EK schaatsen. De VARA brengt in de middag een jeugdrubriek Roffel geti teld. Dan het Kunstmagazine De Ver beelding, Panoramiek yhandel dit keer over de presidentsverkiezingen in Finland. De VPRO verzorgt een drietal programma's Eerst de uit twee delen bestaande film die zich af- speeld in de Nieuwmarktbuurt te Amsterdam. Words fail me is het En gelse drama getiteld dat gebaseerd is op de roman van Beryl Brainbridge. Centraal hierin staat een Engels ge zin vlak na de Tweede Wereldoorlog met als hoofdpersoon dochter Madge, die het niet zo nauw neemt met de fa miliegeheimen. De aktualiteitenru- briek BGTV sluit de uitzending af. ZONDAG 24 JANUARI NED. I: 13.00 Nieuws voor doven; 15.45 Teleac; 17.00 Gesprek met Tat- jana Goritsjewa; 17.35 Wilde ganzen; 17.45 Studio Sport18.20 Nieuws voor doven; 18.30 Teleac; 19.00 Nieuws; 19.05 Casper, het lieve spookje; 19.15 Love boat; 20.05 Het oponthoud; 20.45 Ik zou het wel we ten; 21.30 Roald Dahl; 21.55 De on derste steen; 23.05 Nieuws; 23.10 Nieuws voor doven. NED. II: 12.00 Het Capitool; 13.25 Studio Sport; 14.45 Open schooltijd; 15.30 Nieuws15.35 Roffel; 16.25 De verbeelding; 17.05 Studio Sport; 17.35 Sprekershoek; 17.50 Oogst in beeld; 18.20 Op zicht; 18.45 Se samstraat; 19.00 Studio Sport; 19.55 Lotto; 20.00 Nieuws; 20.10 Panora- miek; 20.40 Vijf minuten bedenktijd; 20.45 Welkom in het leven; 21.45 Words fail me; 22.45 BGTV; 23.15 Nieuws. MAANDAG 25 JANUARI NED. I: De KRO komt langs in Cuyk, waarin onder andere als gasten zullen optreden Ria Valk, Sandra, Ciska Peters en BZN. In de Henk Elsink show os dit maal de ak- trice Annet van Nieuwenhuizen te gast. Bob Bouma presenteert het pro gramma Voor een briefkaart op de eerste rang, waarin weer tal van filmfragmenten te zien zullen zijn. Ter gelegenheid van de Wereldlepra- dag maakte Manus van der Kamp in opdracht van de Ned. Stichting voor leprabestrijding de film Sarva Man- galem gelijk voor allen die zich af speelt in Nepal. NED. II: Tarzan de heer van het oerwoud opent het programma ge volgd door Zeg 'ns AAA, hierin ver blijft het punkmeisje Ankie nog steeds in huize Van der Ploeg. Mien is als de dood dat de familie in moei lijkheden komt door het voortdu rend spijbelen van de jongedame. In de serie Malu een vrouw worden Ma- lu en Elisa opgeschrikt door een ech telijke ruzie van de buren. Konsu- mententumult wordt beslecht in de rubriek Koning Klant en satire komt aan bod in Pisa. De avond wordt af gesloten door het praatprogramma Sonja op maandag. MAANDAG 25 JANUARI NED. I: 10.30 Schooltelevisie; 13.00 Nieuws voor doven; 14.00 Schooltele visie; 18.20 Nieuws voor doven; 18.28 Teleac; 18.58 Nieuws; 19.00 Daar vraag je me wat; 19.40 De KRO komt langs 20.35 Henk Elsink; 21.37 Journaal21.55 Voor een briefkaart op de eerste rang; 22.45 Sarva Manga- lam; 23.20 Nieuws; 23.25 Nieuws voor doven. NED. II: 18.35 Sesamstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 Tarzan; 19.23 Zeg 'ns AAA; 20.00 Journaal; 20.27 Achter net nieuws; 21.10 Malu, een vrouw22.00 Koning klant; 22.25 Pi- sa, 22.35 Sonja op maandag; 23.40 Nieuws; 23.45 Nieuws voor doven. nereuze schadevergoeding van de re gering naast zich neerleggend, heb ben de kolonisten bevelen het gebeid voor 31 maart te verlaten, ver scheurd. Krachtens de akkoorden van Camp David die Egypte. Israël en de Verenigde Naties in september 1978 tekenden, moet Israël op 26 april zijn laatste steunpunten op het schrale schiereiland aan Egypte overdragen. Israël veroverde de woestijn en delen van Egypte aan de andere zijde van het Suezkanaal tij dens de oorlog van 1967. AMSTELVEEN, 20-1. Een vracht wagen met luchtvracht heeft woens dagavond op Rijksweg 6 naar Schip hol vier kunstnieren verloren. Drie hiervan werden later teruggevonden. Volgens de politie waren de nieren eigendom van de BV Copex Air, die de nieren naar Saoedie-Arabië zou vervoeren. De drie gevonden exem plaren zijn inmiddels op weg naar dit land. De vierde is nog steeds spoor loos, aldus de politie. AMSTERDAM, 20-1. De 21-jarige loodgieter W. H. V. uit Amsterdam is woensdag om het leven gekomen na een val van het dak van een woning in de Zocherstraat in zijn woon plaats. Volgens de politie verloor de man zijn evenwicht toen hij bezig was met werkzaamheden aan de dak goot. Hij was op slag dood. AMSTERDAM, 20-1. In de Amster damse Bijlmermeer is woensdag avond een 17-jarige jongen uit Arn hem dood aangetroffen. Volgens de politie is de doodsoorzaak nog niet bekend. Sektie zal dit donderdag moeten uitwijzen. „Hoewel in de buurt van het slachtoffer dat voor de flat Hoogoord lag wel de huls van een kogel gevonden werd. staat nog lang niet vast of er op de jongen ge schoten is", aldus een politiewoord voerder. 62 Ze gaan naar binnen. Daar legt Van Vuren uit: „Na dat telefoontje van je, gisteravond, ben ik vanmorgen in de auto gestapt en hierheen gereden. Was er met grote vegen op de muur aan de voorkant gekladderd.. Ik ben meteen terug gereden en heb materialen mee genomen om het er vanaf te krijgen. Ik heb er zelfs een staalborstei bij moeten gebruiken. Voorzover ik vanavond, voor het donker nog heb gecontroleerd, is het niet meer te zien of je moet weten wat er gestaan heeft" „Wat stond er dan op?" Joop is plot seling ongerust en heeft een bang ver moeden. „Tja, daar wil ik morgenochtend wel eens rustig met je over praten. Er stond met een soort bruine teer op de muur geschilderd: Inbreker." Bram de Vrieze is weer thuis. Na de volle mep uitgezetten te hebben. Onge veer zes weken vóór zijn straf er op zou zitten, werd hij gepolst Als hij serieus van plan was zijn leven te verbeteren, zou hij met enige dagen vrij kunnen komen. Uiteraard voorwaardelijk. Dus met een stok achter de deur. Maar Bram heeft er voor bedankt „Heel aardig, maar ik heb al die maanden al opgeknapt dus die laatste weken kun nen er ook nog wel bij. Ik wil schoon schip hebben." De adjuncht-directeur van de gevan genis, die gedetineerde 1684 heeft ont boden, is teleurgesteld. „Dus je wilt je leven niet verbeteren, Vrieze?" „Daar laat ik me niet over uit meneer. Overigens, wat is dat je leven beteren? Als ik gestolen goéd verkocht was het altijd afkomstig van mensen, die de kunnen missen of er zwaar tegen ver zekerd waren. Nooit van de kleine man. In de hele wereld wordt door tiendui zenden en nog eens tienduizenden gro te pieten gestolen en die diefstallen worden nog gelegaliseerd bovendien. Als ze het twintig of dertig jaar of nog langer hebben gedaan, krijgen ze soms nog als beloning een lintje. Praat me niet oven je leven beteren. Ik leef, zoals het mij goed dunkt en als ze me in de kraag pakken, heb ik gewoon pech gehad." Maar nu is Bram weer thuis. Net in een periode gekomen, dat Joop Stee man het beter acht een poosje weg te blijven uit de stad. Dus belt hij, felici- teerd Gerda en krijgt Bram zelf aan de telefoon. Waarschuwt hem ten over vloede: „Denk er om geen flauwekul meer met de penose. Jij zult nu werk zat hebben in 't hotel, dus je neemt het werk van Thiessen over. Hij wist dat hij tot jouw invrijheidstelling kon blij ven. En aanpakken. Zodra ik er gele genheid voor heb, kom ik poolshoogte nemen en de boeken controleren." Daar is de ex-delinquent helemaal niet over te spreken. Dat het hotel tijdens zijn afwezigheid gemoderni seerd is, beschouwt hij aan de ene kant als een vooruitgang en bovendien een prima camouflage voor de prinsemarij. Door HENK VAN HEESWIJK De andere zijde is, dat hij na veel meer werk zal hebben te verrichten. Dat Thiessen, de man die Joop heeft aange steld nadat Flip van Kooren was ontsla gen, weg gaat, vindt hij niet nodig. Waar twee van eten kunnen ook drie bikken,is zijn mening. Dus beslist hij, dat Thiessen in ieder geval nog een poosje blijft Bram heeft er helemaal geen zin in zijn rug te krommem. Bin nen drie dagen zien ze Bram weer in het centrum lopen en is opnieuw ouwe jongens met de bekenden. Polst zo hier en daar nieuwe mogelijkheden, al ziet hij die niet direkt zitten, want zijn pakhuis in Oost is hij kwijt en voorlopig heeft hij nog geen andere opslagplaats. Waarbij nog komt dat de rechercheurs hem in de eerste weken misschien wel in de gaten zullen houdea Bram zucht Het is niet eens zo erg plezierig om weer vrij man te zijn. Gerda is eveneens uit haar humeur en wil hem aan het werk zetten, maar Bram is er de man niet naar om zich te laten commanderen, dus er onstaat ru zies. Omdat de man 's morgens lang blijft liggen en 's avonds weer de hort op gaat Werken in het hotel doet hij nauwelijks. Gerda hoopt dat Joop gauw eens langs zal komen om Bram onderhanden te nemen. Ook voor haar is het een grote teleurstelling, dat Bram zijn leven niet wil beteren en alweer pogingen in het werk stelt om op een gemakkelijker wijze wat meer geld te verdienen. (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9