10-50% 1 DS. DE GRAAF SPREEKT OVER DE DEGELIJKE deurloo mode Colberts en kostuums ONZE PUZZELRUBRIEK Lezing N.C.V.B. Kerkwerve KERKDIENSTEN VOOR ZONDAG 99 KERKWERVE, 20-1. „Een vrouw die de Here vreest, is te prijzen", luidde de tekst uit Spreuken 31, die ds. B. de Graaf aanhaalde woensdagavond tijdens zijn inleiding voor de N.C.V.B. afdeling Kerkwerve. Zijn causerie was getiteld „De degelijke huisvrouw". Spreker zag in Spreuken 31 een bijbelgetuigenis van hoe de vrouw kan en mag zijn. Hij wees erop, dat God de vrouw een bijzondere plaats heeft gegeven: als spil van het gezin. Spreker be treurde het, dat emancipatie-bewe gingen zich vaak negatief uitlaten over die taak van de vrouw. „De vrouw is wel gelijkwaardig, maar niet gelijk aan de man". Spreker be pleitte het scheppingwerk in juiste banen te blijven volgen: twee aparte mensen, met ieder een eigen taak. INGEZONDEN STUKKEN Burghse kerktoren Velen met mij zullen met be langstelling kijken naar de mooie ou de foto's, zoals het toen was in de re gio, afgedrukt in uw blad. Met betrekking tot het Burghse- plaatje, met als centraal de kerk, d.d. 19 januari j.l., is bij het onderschrift een abuis ingeslopen. Na de brand, op 25 september 1924, is er een nieuw bovenstuk op de to ren gekomen welke spitsvormig was, en dit heeft geduurd tot 5 januari 1945, toen deze spitse toren is ver nield door een Engelse bom. We hebben op de-betreffende plaats dus te doen met de bouwstijl van de toren van voor 1924, en om nog iets nauwkeuriger te zijn, is het een plaatje van voor 1922, daar het door het geopende raam kijkende vrouw, mevrouw Jannetje Graafeiland- Slager was in haar Hotel, Café, Restaurant, welke zij in 1922 heeft overgedaan aan J. I. van der Moer. Met het onderschrift dertiger jaren ben u dus verkeerd voorgelicht, en dit had begin twintigerjaren moeten zijn. Misschien is het leuk één en ander voor de oudere Burghenaren te korri- geren. R. SAMAN Kz. Bernhardstraat 11 Haamstede Welfare Schouwen Westhoek De Welfare-afdeling van het Rode Kruis houdt op 27 januari 1982 een verkoopdag in het rusthuis „Duin oord". Weer een heel jaar lang heb ben velen zich ingespannen en ont spannen met het vervaardigen van kunststukjes op het gebied van naald en draad. Eens per jaar wordt er een ver koopdag gehouden, waarvan de op brengst bestemd is voor het Rode Kruis. Vanaf 9.30 - 11.30 en 14.30 -16.00 uur worden velen verwacht in het rusthuis Duinoord. Welfare Schouwen Westhoek KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND GOUDA. Bij een inval in het klub- huis van de motorrijderesgroep „De Black Harley's" in Gouda heeft de plaatselijke politie donderdagmor gen vier jonge mannen gearresteerd. Zij zijn - evenals een buiten het klub- huis aangehouden jongeman - in hechtenis genomen op verdenking van verkrachting. Advertentie Hij achtte het onjuist, dat sommige vrouwen zich soms „slaaf" van het gezin voelen. „Zij heeft geen minder waardige plaats, een vrouw is meer dan een kokkin. Beter dan de beste psycholoog is zij in staat een man op te vangen". Intuïtie Verder noemde ds. De Graaf de grote mate van intuïtie, die een vrouw is gegeven. „Een man bena dert de dingen zakelijk; een vrouw beredeneert niet, maar heeft achteraf soms toch gelijk". Naar aanleiding van de zinsnede uit Spreuken 31: „Zij doet hem goed en geen kwaad", merkte hij op, dat een vrouw in staat is veel brokken, die haar man maakt te bedekken. „Aan zijn vrouw heeft de man het vooral te danken, dat hij iets bereikt in het leven", aldus ds. De Graaf. Hij was ervan overtuigd, dat de Bijbel de vrouw meer op de voor grond plaatst, dan de hedendaagse politiek dat doet. „Waarom worden vrouwen achter de ministers zo vaak vergeten. Hun rol betekent net zo veel als die van vrouwen, die aktief aan de politiek deelnemen". Ds. De Graaf konstateerde verder, dat de taak van de moeder niet door honderd kinderverzorgsters is over te nemen. „Een taak waar je niet voor kunt studeren, een geweldige gave, die aan de vrouw wordt toever trouwd". „Zonder beroep" Hij achtte het juist, dat huisvrouw vaak als „zonder beroep" wordt om schreven, „het gaat immers elk be roep te boven". In Spreuken 31 vond spreker ook de aanduiding, dat de rol van vrouw zich niet beperkt tot de verzorging van man en kinderen, mar dat zij en ook de ongehuwde vrouw haar krea- tiviteit kunnen ontplooien. Bij dat alles vergeet de vrouw ook zichzelf niet. „Een degelijke huisvrouw kleedt zich met smaak, zodat haar man een welgevallen aan haar heeft", aldus ds. De Graaf. Hij wees er verder op dat de Bijbel de vrouw ook in staat acht tot handel drijven: „Zint ze op een akker dan verwerft ze die". Zelf voegde ds. De Graaf daar de konstatering aan toe: „Dat zal dan wel niet helemaal bui ten de man zijn omgegaan". Spreker was er van overtuigd, dat de Bijbel de vrouw niet opsluit in de keuken achter het fornuis, maar de vrouw midden in het gezin plaatst, achter man en kinderen. EPE. De 47-jarioge L. Blei uit Nunspeet is donderdagmorgen ten gevolge van de gladheid om het leven gekomen. De man raakte tussen Nunspeet en Epe met zijn auto in een slip en werd uit de auto geslingerd waarna hij met zijn hoofd op het wegdek terecht kwam. Hij overleed ter plaatse. Volgens ds. De Graaf is de vrouw ook fijngevoeliger dan de man voor zorg en verdriet. Hij rondde zijn in leiding af met de opmerking tot de N.C.V.B.-leden: „U bent geen slavin nen, maar u hebt een geweldige posi tie". Ambten aan mannen Zijn causerie gaf aanleiding tot een levendige diskussie. Hierin kwam onder meer aan de orde, dat Christus de vrouw een veel belangrijkere plaats gaf dan haar in het Oude Testament was toebedacht. Deson danks moest ds. De Graaf toegeven zelf geen voorstander te zijn van het vervullen van kerkelijke ambten door vrouwen. Uit de woorden van Paulus meende hij op te moeten ma ken, dat die ambten aan mannen moeten worden toevertrouwd. ARNHEM. Bij de afweging of een ziekenhuispatiënt na thuiskomst nog professionele nazorg nodig heeft, hanteren verpleegkundigen in het ziekenhuis heel andere kriteria dan de wijkverpleegkundigen, die voor die nazorg verantwoordelijk zijn. DEN HAAG. De pers in Frankrijk en West-Duitsland heeft verdeeld ge reageerd op de verkiezing van de Ne derlandse socialist Piet Dankert tot voorzitter van het Europese parle ment. Algemene lof is er voor de per soonlijke kwaliteiten van de Neder lander. ZWOLLE. „Overijssel moet een windmolenfabriek krijgen", dat idee lanceerde de fraktie-voorzitter van de PvdA in de Overijsselse staten, drs. J. Dijkstra, tijdens de begro tingsbehandelingen. HILVERSUM. Minister Van der Louw (crm) zou een vermindering van het aantal van vier landelijke ra diozenders niet uit de weg gaan, als „bescheiden geldmiddelen ons daar toe zouden dwingen". UTRECHT. De chauffeurs in streek- en stadsvervoer zullen waar schijnlijk kiezen voor gratis open baar vervoer-akties als de regering ze niet alsnog een behoorlijke toeslag voor bezwarende werkomstandighe den geeft. EINDHOVEN. Hitachi, JVC, Mat sushita, Sony en Philips hebben defi nitief overeenstemming bereikt over de belangrijkste specifikaties voor „acht millimeter video", een nieuw videocassetteformaat dat speciaal is ontworpen voor gebruik in videoca mera's met ingebouwde recorder. DORDRECHT. Staatssekretaris Stuiveling van binnenlandse zaken is niet bereid te bevorderen dat het aandeel van het rijk in de exploita tietekorten van de Kiltunnel wordt verhoogd. Zij heeft dit aan de Dordt- se wethouder van financiën, P. C. Janse meegedeeld. UTRECHT. De Stichting Neder lands Centrum Buitenalnders (NCB) heeft speciaal voor de circa 120.000 buitenlandse analfabeten die in ons land wonen een nieuwe alfabetisatie- methode ontwikkeld die meer aan sluit op de leefsituatie van de betrok kenen. AMSTERDAM. Het Museumplein moet weer een levendige en bruisen de plek in de hoofdstad worden. Dat vinden vele Amsterdammers, meent de Stichting Museumplein Amster dam (SMA), die met dit doel voor ogen een reeks aktiviteiten ont plooit. Nederlandse Hervormde Kerk Zierikzee: Gasthuiskerk: 9.30 uur ds. Assendorp, 11.00 uur ds. De Rooij, H.D. 17.00 uur interkerkelijk dienst in Geref. kerk. Kerkwerve: 11.00 uur ds. Duk, H.D., m.m.v. zondags school. Serooskerke: 10.00 uur mevr. De Boon-Tol, Spijkenisse, 11.30 uur zondagsschool. Burgh: 10.00 uur ds. Baas. Haamstede: 10.00 uur de heer Rouw; 19.00 uur ds. Assendorp, Zie rikzee. Renesse: 9.30 uur ds. Eikel boom. Noordwelle: 11.00 uur ds. Ei kelboom. Scharendijke: 11.00 uur ds. C. den Engelse, em. pred. Brouwers haven: 9.30 uur ds. Baks, Seroosker ke. Zonnemaire: 11.00 uur ds. Baks, Serooskerke; 9.45 uur zondagsschool. Noordgouwe: 11.00 uur ds. Geers. Dreischor: 9.30 uur ds. Geer; 11.00 uur zondagsschool kleinen, 19.00 uur zondagsschool groten. Ouwerkerk; 10.00 uur eerw. heer Baas; zondags school in dorpshuis. Nieuwerkerk: 10.00 uur ds. v. d. Ban. Oosterland: 10.00 en 18.00 uur ds. Plante. Sirjans- land: 10.00 en 18.30 uur ds. Van der Valk. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur ds. Teekens. Lutherse Kerk Zierikzee: 10.00 uur ds. De Rooij, Zie rikzee. Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 uur ds. Baas, Oolt- gensplaat; 17.00 uur interkerkelijke dienst. Haamstede: 10.00 uur ds. Fa- ber, Renesse; 19.00 uur ds. Eikel boom. Scharendijke: 10.00 en 14.30 uur kand. R. A. v. d. Kooy, Bodegra ven. Brouwershaven/Zonnemaire: 10.00 uur ds. Stutvoet; 15.00 uur ds. A. v. d. Waal, Middelharnis. Nieu werkerk: 10.00 uur ds. P. Homburg, Middelharnis; 17.00 uur kand. G. B. Huiskamp, Kampen. Bruinisse: 10.00 uur de heer A. v. d. Schee, Spijkenis se; 17.00 uur ds. A. C. Verheul, Sleeu- wijk. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Brouwershaven: 9.30 en 18.30 uur ds. Meijer. Vleeseten in Nederland RIJSWIJK. 21-1. Het Neder- landse gezin heeft in 1981 iets meer varkensvlees en iets min der rundvlees gegeten dan in 1980. Dat blijkt uit cijfers van het Produktschap voor Vee en Vlees in Rijswijk. Voorzitter G. A. Meijer maakte woensdag bekend dat het verbruik van varkensvlees vorig jaar per hoofd van de bevolking is gestegen van 39,5 naar 40 kilo. Aten we in 1980 nog 20,4 kilo rundvlees, vorig jaar was dat nog 18,4 kilo. In totaal konsu- meerden we 62,4 kilo vlees en- dat is een kilo minder dan het jaar daarvoor. Toch heeft het Produktschap geen reden tot klagen, want de export van vlees en vleeswa ren, alsmede levende slchat- dieren bereikte een waarde van 6,6 miljard gulden. Dat is ,1,2 miljard meer dan in 1980. Nederland importeerde voor 1,4 miljard gulden aan vlees, aldus Meijer. „Na het aardgas is de landbouw de belangrijk ste exportsektor van het Ne-, derlandse bedrijfsleven", zei hij. Binnen de landbouw neemt de vee- en vleessektor veertig procent voor zijn reke ning, voegde hij eraan toe. UTRECHT. Een groep dienstplich tige soldaten uit Ede, die voor de tweede maal wacht moet lopen bij kernwapens in Havelte en 't Harde, heeft bij minister Van Mierlo van de fensie geprotesteerd tegen de arbeid somstandigheden bij de zogenaamde „Site-wacht". SCHIPHOL. Een zeer dichte mist heeft ervoor gezorgd dat het lucht verkeer op Schiphol gedurende de hele donderdagmorgen nagenoeg stil heeft gelegen. Rond 13.00 uur trok de mist op en konden de eerste toestel len weer landen. SCHIPHOL. De Rijkspoltie Dienst Luchtvaart heeft een 46-jarige Engel se arts op Schiphol aangehouden in verband met de smokkel van twintig kilogram marihuana. Een woord voerder van de Rijkspolitie Dienst Luchtvaart heeft dit donderdag mee gedeeld. DEN HAAG. Dat het werkgelegen heidsplan van minister Den Uyl van sociale zaken niet mag leiden tot een beroep op de kollektieve middelen, is geen reden om in het kader van dit plan het speciaal kreëren van ar beidsplaatsen voor vrouwen achter wege te laten. De emancipatieraad schrijft dit aan minister-president Van Agt, Den Uyl en diens staatsse kretaris D'Ancona. DEN HAAG. De Haagse politie gaat per 1 februari niet-justi-tiële hulp verlenen aan slachtoffers van geweldsmisdrijven. Aan dit experi ment is een periode van anderhalf jaar voorbereiding voorafgegaan. Dit heeft de politie donderdag mee gedeeld. DEN HAAG. Volgens Boersma heeft Ogem misbruik gemaakt van het gunstige belastingstelsel op Cy prus dat internationale bedrijven ge bruiken voor de uitvoering van pro- jekten in het Midden-Oosten. RIJSWIJK. Op een met automati sche halve bomen beveiligede over weg te Rijswijk is donderdagochtend een personenauto onder de intercity- trein van Amsterdam naar Brussel gekomen. ASSEN. De 98 staven dynamiet, die de politie donderdag in een schuur in Nieuwerkerk a/d IJssel heeft gevonden, waren door de die ven zelf niet tot ontploffing te bren gen. Het zijn speciale patronen voor seismisch onderzoek, die alleen on dergronds kunnen exploderen. DEN HAAG. Vanuit de vaste twee de kamerkommissie voor buiten landse zaken is bij minister Van der Stoel aangedrongen op het zo veel mogelijk open houden van de huma nitaire hulp aan Polen. Met name de hulp ten behoeve van kinderen, be jaarden en zieken acht de kommissie van belang. GOUDA. De politie in Gouda heeft bij haar onderzoek in het klubhuis van de motorrijdersgroep „The Black Harleys" zeventien molotov cocktails, waarvan twaalf gebruiks klaar met lont, aangetroffen. DEN HAAG. De PTT-raad heeft staatssekretaris Van der Doef (ver keer en waterstaat) met klem aange raden niet door te gaan met de lande lijke spreiding van de centrale direk- tie van de PTT, zolang er geen defini tieve besluiten zijn genomen over de financiering van deze operatie. Advertentie Op alle korting Voor 40 jaar ADVERTENTIE. Wij leveren car bid kookinstallatie bestaande uit een gasfabriek en een tweepits-stel voor f 65,-. BROUWERSHAVEN. Voor de be trekking van onderwijzer der open bare lagere school alhier hebben zich 44 sollicitanten aangemeld. ZONNEMAIRE. Als plaatselijk verkooper van eieren op ziekenbon nen en het inleveren van bonnen voor jeugdigen beneden 20 jaar is aangewezen L. I. vanA. te Zonnemai- RENESSE. De bijeenkomsten van de plaatselijke meisjesvereeniging een afdeeling van ,,De Reizende Kerkzijn door gebrek aan brandstof tot warmere tijden uit gesteld. ADVERTENTIE. Het dagelijks bestuur van het Waterschap Schou wen roept sollicitatie voor water bouwkundig opzichter aan dit water schap, voorlopig tijdelijk maar met kans op een vaste aanstelling. Sala ris f 1800 met twee jaarlijksche ver hoogingen van f 150 met vrije wo ning. Advertentie Hoewel de belangstelling voor de weekpuzzel bijzonder groot was, wa ren slechts enkele inzendingen ge heel korrekt. De meest voorkomende fout werd gemaakt bij 1. horizontaal dit moest zijn statig en niet zoals de meesten hadden ingevuld statie of §tates. In de hoop op meep sukses volgt hieronder de nieutve opgave. Eerste prijs: Karin v. d. Velde Groeneweg 2 4317 PX Noordgouwe Tweede prijs: F. J. Schoonen Scheldestraat 38 4301 VD Zierikzee De oplossing van de puzzel is de vol gende: HORIZONTAAL: 1. statig; 7. ge weer; 13. eigen; 14. NOC; 16. galei; 17. ceel; 18. barak; 20. kilt; 21. N.N.; 22. vermout; 24. T.T.; 26. teen; 28. sage; 31. ja; 33. en; 34. ban; 36. fa; 37. v.v.; 38. oder; 40. satijn; 42. lire; 44. Ede; 45. air; 46. dof; 47. oor; 48. lens; 50. ro man; 52. knol; 53. er; 54. om; 56. nis; 57. Co.; 58. me; 59. slak; 61. veer; oS:' p.j.; 64. kasteel; 67. e.v.; 69. pias; 71. forel; 72. even; 74. anker; 76. pad; 77. meute; 78. stoter; 79. komeet. VERTIKAAL: 1. sec.; 2. tien; 3. agent; 4. tel; 5. in; 6. formaat; 8. eg; 9. wak; 10. elite; 11. eelt; 12. rit; 14. nar; 15. c.a.o.; 18. ben; 19. kus; 22. ven; 23. taf; 28. sjoelen; 27. eer; 29. gal; 30. overleg; 32. adder; 34. baron; 35. nij das; 37. vroom; 39. een; 40. sir; 41. non; 43. ion; 49. sol; 51. mistral; 52. koe; 55. mak; 57. cel; 59. sjako; 60. kaf; 61. vel; 62. revue; 63. pint; 65. sop; 66. eed; 68. vete; 69. pas; 70. set; 72. Eem; 73. net; 75. re; 77. MO. Christelijke Gereformeerde Kerken Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur ds. De Graaf. Kerkwerve: 10.00 en 18.00 uur ds. Van der Sluys. Haamstede: 10.00 en 17.00 uur drs. R. W. J. Soeters. Gereformeerde Gemeenten Haamstede: 10.00 en 15.00 uur lees- dienst. Nieuwerkerk: 9.30 en 15.30 uur ds. Van Gelder. Oosterland: 10.00 en 14.30 uur leesdienst; 18.30 uur ds. Van Gelder. Gereformeerde Gemeenten in Nederland Zierikzee: 10.00 en 18.00 uur lees dienst. Nieuwerkerk: 9.45 en 15.00 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Oud-Gereformeerde Kerken Oosterland: 9.30, 14.30 en 18.30 uur leesdienst. Bruinisse: 10.00 en 17.00 uur leesdienst. Remonstrants Ger. Gemeente Sommelsdijk: 10.00 uur. Leger des Heils Zierikzee: 10.00 uur samenkomst. Rooms-Katholickc Kerk Zierikzee: za. 19.00 uur, zo. 9.30 uur. Haamstede: zo. 11.30 uur. Pinkstergemeente Zierikzee: De diensten zijn op zonda gen om 10.00 uur en op de woensdag avonden om 20.00 uur. Jehova's Getuigen Zuidwellestraat 37, Zierikzee: Zondag: 10.00 uur openba re lezing, 11.00 uur Wachttorenstu die. Donderdag: 19.30 uur Theokrati- sche school; 20.30 uur dienstvergade- ring. Rode Kruis Ziekenhuis 18.15 uur pastoor H. de Graaf. MARKTBERICHTEN Paardenmarkt Den Bosch DEN BOSCH, 21-1. Aanvoer: 261 stuks. Prijzen per stuk: Luxe paarden 2000 - 3100; voljarige 1900 - f 3100; 2-jarige, luxe (merries) 1700 - 2600; 2-jarige luxe (hengsten) 1550 - 2600; 1-jarige, luxe (merries) 900 - 1625; 1-jarige, luxe (hengsten) 900- 1625; veulens, luxe merries 750 - 1350; veulens, luxe hengsten f 700 - 1300; hitten 600 - 1500; Shetland- se pony's (ruins) 250 - 550; Shet- landse pony's (merries) 250 - 650. Prijzen per kg: Jonge slachtpaar- den 6,50 - 7,50; oude slachtpaar- den 6,40 - 7,40. De handel was normaal. De Eierveilingen BARNEVELD, 21-1. Coöp. Veluw- se Eierveiling: Aanvoer 4.151.040 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 50-51 gram 11,70; 55-56 gram 14,25- 14,65; 60-61 gram 13,65 - f 14,60; 65-66 gram 13,70 -ƒ 14,60. Eierveiling: Aanvoer 1.097.022 stuks. Stemming: redelijk. Prijzen per 100 stuks: Eieren van 51-52 gram 12,50 - 12,95; 56-57 gram 14,50 - 14,65; 61-62 gram 14,65 - 14,85; 66-67 gram 14,65 - 14,70. Eiermarkt: Aanvoer ca. 1.100.000 stuks. Handel: vlot. Eieren van 48-54 gram 11,25 -ƒ 15,00 per 100 stuks, kg-prijs 2,34 - 2,78; 57-61 gram 15,50 per 100 stuks, kg-prijs 2,72 - 2,54; 64-67 gram 15,50 - 15,60 per 100 stuks, kg-prijs 2,42 - 2,33. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Hierden: W. Westland te Lunteren; te Ooltgensplaat: W. Verboom te Nieuw Lekkerland. Gereformeerde Kerken Beroepbaarstelling: drs. P. J. Hof land, luchtmachtpredikant, wonende Hildebrandstraat 47, 2726 AR Zoeter- meer. Christelijke Gereformeerde Kerken Beroepen te Rotterdam-west: R. Kok te Damwoude. Gereformeerde Gemeenten in Ned. Beroepen te Vlaardingen: M. van Beek te Opheusden. DE NIEUWE PUZZEL HORIZONTAAL: 1. vrouwelijk kind; 6. modebewust persoon; 12. dunne streep? in een laken enz.; 13. uiteinde van een spier; 14. loco-bur gemeester; 16. zuivelprodukt; 18. stad in Frankrijk; 19. motorschip; 20. schoenmakerspriem; 22. uiting van eerbied; 24. opening; 25. konisch toe lopend; 27. bevlieging; 28. soort spij ker; 29. wandversiering; 30. zeegroe ne edelsteen; 31. deel van een kolen- kachel; 34. denkbeeld; 35. maat schappelijk stelsel; 40. graansoort; 41. mogelijkheid; 42. militaire rang; 43, persoonlijk voornaamwoord; 45. staketsel van bamboe voor de vis vangst; 47. stad in Rusland; 50. man nelijk beroep; 53, priester van de Grieks-orthodoxe kerk; 55. ploegsne- de; 57. leer van het heldendicht; 58. hemellichaam; 59. rivier in Duits land; 60. niet-deskundige; 63. toespraak; 64. afgelegen; 65. buffet; 69. tot en met; 70. voorzetsel; 71. moed; 72. aanspreektitel; 74. muziek noot; 75. kokertje van zacht metaal; 76. zwemvogel; 78. soort sabel; 79. sierlijk. VERTIKAAL: 1. niet-beroepskun- stenaar; 2. soort gewicht; 3. spade; 4. opgelegd werk; 5. hert; 7. half edelsteen; 8. dorsvloer; 9. telwoord; 10. naschrift; 11. moesgroente; 15. luchtbel; 17. muzieknoot; 18. com manditaire vennootschap; 19. tover kunst; 21. strook hout om delen van een gebroken lid onbeweeglijk te be vestigen; 23. boven het gewone; 24. lijfwacht; 26. oogziekte; 27. stad in Frankrijk; 32. valwind in het Z.O. van Frankrijk; 33. schets; 36. dra gend deel in bruggen; 37. geheel de uwe; 38. maanstand; 39. plaats in Friesland; 44. vogel; 45. hoofddeksel; 46. onder andere; 47. voorzetsel; 48. ingewand; 49. straatorgel; 50. samen trekkend orgaan; 51. afgeknotte boomstam; 52. ronde knop in het knoopsgat; 54. dicht bij elkaar; 56. uitruster van schepen; 61. plaats in 't Gooi; 62. toevluchtsoord; 65. blaasinstrument; 66. per felicitatie; 67. verbrandingsrest; 68. sport van een ladder; 71. stoot; 73. griezelig; 75. voorzetsel; 77. kinderuitroep.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5