Weijers (CDA) vraagt andere opzet loonoverleg Enkele punten uit agenda van de Provinciale Staten Nieuwe opleiding verpleegkundigen vergt zorgvuldige planning Ziekengeldkwestie in FNY kabinetskrisis waard 4 Vergadering op 29 januari De Paus over Polen SAMAN B.V. Pseudo-arts aangehouden De M.E. Beroemd verzetsman overleden Indianenverhalen MIDDELBURG, 21-1. Provinciale Staten vergaderen vrijdag 29 januari 10.00 uur in de statenzaal, Abdij 11, Middelburg. Iedereen kan de beraadslagingen volgen, want de vergadering is openbaar. Gedeputeerde staten stellen de sta ten voor het provinciaal consulent schap voor natuur en milieu-educatie 1.615,- subsidie te geven. De bijdra ge is bestemd voor het tekort bij de kursus „milieu en huishouden". Fietspad en fietstunnel Uit het fietspadenfonds van de pro- VATICAANSTAD, 21-1. Naar aan leiding van de uitlatingen van de Amerikaanse president Reagan dat de paus instemt „met wat wij tot dusver gedaan hebben", heeft het Vaticaan de brief gepubliceerd die de paus op 4 januari aan Reagan heeft geschreven. Daarin schreef Johannes Paulus II dat hij blij is met alle hu manitaire hulp aan Polen, maar zich niet over politieke zaken uitspreekt, aldus het rooms-katholieke persbu reau CIC in Rome. De gewonePolen WARSCHAU, 21-1. De sankties van de Verenigde staten tegen de Sowjet-Unie en Polen wegens de staat van oorlog in Polen) treffen de gewone" Polen rechtstreeks, zo heeft dfe staatssekretaris van bui tenlandse handel, Antoni karas, vol gens het officiële persbureau PAP donderdag verklaard. Hij meent dat „Warschau" zijn ekonomische afhan kelijkheid van het westen dient te verminderen en de banden met het kommunistische blok dient aan te halen. de opschorting van de kredietver lening en vervolgens van voedselle- veranties betekent dat er minder bij de Polen op tafel komt en die is toch al niet rijk gedekt, zo zei Karas. Vermindering van de Amerikaanse maislevering zou alleen al het vleestekort op de binnenlandse markt dit jaar met 250.000 ton ver groten. Flitsen uit het buitenland MOSKOU. De Russiche minister van buitenlandse zaken, Andrei Gro- miko, zal „overeenkomstig een vroe gere afspraak" komende dinsdag in Genève zijn Amerikaanse kollega, Alexander Haig, treffen. SALISBURY. De voormalige pre mier van het toenmalige Rhodesië Ian Smith heeft de beschuldiging geuit dat een van zijn partijgenoten onlangs onder eenzame opsluiting in de gevangenis is gemarteld. GUATEMALA STAD. In de hoofd stad van Guatemala is de stroom uit gevallen na twee bomaanslagen op elektriciteitscentrales. Rebellen heb ben die dat 12 soldaten vermoord. Dit is door Guatemalaanse autoritei ten meegedeeld. WASHINGTON. Het Amerikaanse ruimteveer „Columbia" zal zijn der de proefvlucht op 22 maart beginnen, zo heeft de NASa meegedeeld. WARSCHAU. In Warschau en an dere Poolse steden cirkuleren pam fletten waarin akteurs elkaar opro- pen tot een boycot van alle radio- en televisieprogramma's. „De legens en het venijn die uit radio en televisie stromen kunnen we niet goedkeuren. WARSCHAU. Handhaving van de noodtoestand kan leiden tot protest, rebellie en zelfs oorlog, zo waarschu wen de Poolse bisschoppen in een herderlijk schrijven dat een van de komende zondag in de kerken zal worden voorgelezen. LONDEN. President Hosni Muba rak van Egypte zal op 6 en 7 februari een officieel bezoek aan Groot-Brit- tannië brengen. Dit heeft de regering in Londen bekendgemaakt. VATICAANSTAD. Paus Johannes Paulus II heeft in een gebed in het openbaar tot onze Lieve Vrouw van Jasna Gora, gevraagd waarom haar 600e verjaardag getekend moet wor den door de staat van beleg in Polen. LISSABON. President Eanes van Portugal heeft deze week het start schot gelost in de strijd om de grond wetsherziening die de komende tijd de Portugese politiek zal gaan be heersen. PEKING. China heeft het afgelo pen jaar 325,7 miljoen ton graan ge oogst, 7,5 miljoen ton meer dan in 1980. Het beste oogstresultaat werd behaald in 1979, toen er 332 miljoen ton graan van het land werd gehaald. DAMASCUS. Syrië heeft de Ver enigde Staten er van beschuldigd de internationale wetten te schenden en de veiligheid en stabiliteit van de wereld te bedreigen met het veto in de veiligheidsraad over de resolutie die sankties eist tegen Israël wegens „agressie" tegen de Arabieren. PARIJS. In Parijs zijn besprekin gen begonnen tussen de Verenigde Staten en hun Europese bondgenoten die de tegenstelling over export van technologie naar het Sowjetblok moeten overbruggen. vincie moet 236.000,- besteed wor den aan de aanleg van de weg Goes- Zeelandbrug tussen de kruising naar de weg Wilhelminadorp- Wolphaartsdijk en de Zandkreek- dam. 310.000,- uit hetzelfde fonds wordt gevraagd voor een fietstuhnel onder de parallelweg van de weg Goes-'s Heer Arendskerke, ter hoog te van de kruising met de door te trekken weg Zeelandburg-Goes naar rijksweg 58. Over de doortrekking van de weg Zeelandbrug-Goes naar rijksweg 58 heeft het PPR-Aktiecen- trum Goes een brief aan de staten ge schreven met suggesties voor het fietsverkeer. Subsidie overleg kindercentra De Stichting overleg kindercentra Zeeland in Middelburg is de op- volgsterè van de provinciale werk groep met dezelfde naam. De subsi die van de werkgroep moet nu over op de stichting. De staten wordt voorgesteld voor de komende twee jaar een subsidie van 88.900,- per jaar te geven. Samengaan bibliotheken In de voorbereidingen voor het sa mengaan van de openbare biblio theek Middelburg en de provinciale bibliotheek Zeeland is aan de orde het aangaan van een gemeenschappe lijke regeling tussen de gemeente Middelburg, de Stichting openbare bibliotheek Middelburg en de pro vincie. De regeling is bedoeld voor de Advertentie VERNIEUWING en REPARATIE DAKGOTEN en DAKBEDEKKING J.ulianastraat 40, Zierikzee Telefoon: 01110-2647 BUENOS AIRES. De militaire jun ta in Argentinië heeft een van haar voormalige leden voor tien dagen ge vangen gezet omdat hij openlijk kri tiek had geleverd op de politiek van de junta. STOCKHOLM. Bij een botsing tus sen een Russische olietanker en een Zweedse vissersboot voor de Zuid- Zweedse kust is de laatste in tweeen gebroken. In het ijskoude water ver dronk een Zweedse opvarende. Er werden er vier gered, aldus de Zweedse reddingsdienst. WARSCHAU. Met de bedoeling het aanbod van Graan in Polen te vergro ten heeft het bewind in Warschau de prijs van graan dat op kontrakt aan de staat wordt geleverd met tien pro cent verhoogd. Dat heeft de Poolse radio bekendgemaakt. De boeren krijgen een verhoging van nogmaals tien procent als zij op tijd leveren. WASHINGTON. Er zijn nog enkele „kleine meningsverschillen" over de Europese deelneming aan de Sinaï- Vredesmacht, die de grens tussen Egypte en Israël moetn kontroleren als de Israëlische regering het laatste deel van de woestijn heeft teruggege ven aan Egypte. NEW DELHI. Bij de algemene sta king van 24 uur in India zijn in totaal twaalf doden gevallen. Meer dan 70 personen werden gewond en onge veer 10.000 gearresteerd. Dit heb ben de Indiase persbureau's meege deeld. NEW YORK. De Verenigde Staten zullen hun veto uitspreken over de resolutie die Jordanië indiende in de Veiligheidsraad en die sanktie wil te gen Israël wegens de annexatie van de Syrische hoogten van Golan. PARIJS. De Franse organisatie voor medische hulp „Medecins Sans Frontieres" heeft in Parijs het bom barderen van drie van haar zieken huizen in Oost-Afghanistan door de Sowjet-Unie veroordeeld. LONDEN. De beschuldigingen van Steven Kitson, een Briit die zes da gen in Johannesburg heeft vastgeze ten. dat hij door de Zuidafrikaanse politie is gemarteld, hebben ertoe ge leid dat Londen stappen heeft onder nomen tegen Pretoria. WASHINGTONM. Het nationale symfonie-orkest van Washington on der leiding van Mstislav Rostropo- witsj maakt van 4 tot 25 februari een toernee door Europa, waarbij ook Amsterdam wordt aangedaan. SAN SALVADOR. De guerril lastrijders in El Salvador zin in hevi ge gevechten gewikkeld geweest met eenheden van het geregelde leger, zo blijkt uit bekendmakingen van beide zijden. In Sam Ildefonso in het noor den en Jacoitique in het zuidoosten raakten het leger en ket linkse verzet slaags. Aan beide kanten zouden do den en gewonden zijn gevallen. bestuurlijke en organisatorische sa menwerking. De Ruyterherdenking Dit jaar wordt herdacht dat 375 jaar geleden Michiel Adriaanszoon de Ruyter in Vlissingen werd gebo ren. Om aan die herdenking enige luister te geven beslissen de staten over een subsidie van 7.500,- voor de Stichting Vlissings Aktiviteiten- fonds. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND NIJMEGEN. De keuingsdienst van Waren in Nijmegen gaar het groente en fruit onderzoeken dat tijdens de rellen bij de kerncentrale in Dode- waard heeft blootgestaan aan het CS- gas (traangas) dat de ME heeft ge bruikt. DEN HAAG. Het CDA- kamerlid Van Iersel heeft minister Terlouw (van ecomonische zaken) gevraagd of deze aanleiding ziet tot „bijzondere stappen" in verband met de ze kerstelling van de afzet van hoogo- vensproduktie op de Duitse markt. EINDHOVEN. De industiebonden FNV en CNV en de Unie BLHP zijn- bang dat de hoofdtoeleveringsgroep Glas van Philips na 1984 helemaal uit Eindhoven zal verdwijnen. DEN HAAG. De PSVG on dersteunt de strkking van de anti- diskriminatiewet. Ze heeft dit in Den Haag verklaard naar aanleiding van de onrust bij veel christelijke organi saties (schoolbesturen, maatschappe lijk werk, woningbouwverenigin gen) die is gerezen over de achter grond en de reikwijdte van de wet. ROTTERDAM. Eind februari, be gin maart kan een beslissing worden verwacht over de toekomst van de chemiche fabriek van de Amerikaan se oliemaatschappij Gulf in Euro poort. DEN HAAG. De mensenrechtenor ganisatie Amnesty International heeft een dringend beroep gedaan op de Turkse autoriteiten het martelen in Turkije te beëindigen. HEERLEN Jn 1981 hebben weer 282 ex-mijnwerkérs hun huidige ar beidsplaats afgestaan aan jongeren door gebruik te maken van de rege ling vervroegde uittreding ex- mijnwerkers. GOUDA. De politie in Gouda heeft bij haar onderzoek in het klubhuis van de motorrijdersgroep „The Black Harleys" zeventien molotov cocktails, waarvan twaalf gebruiks klaar met lont aangetroffen. DEN HAAG. De PTT-raad heeft staatssekretaris Van der Doef (ver keer en waterstaat) met klem aange raden niet door te gaan met de lande lijke spreiding van de centrale direk- tie van de PTT, zolang er geen defini tieve besluiten zijn genomen over de financiering van deze operatie. ZALTBOMMEL. Door een aanva ring op de waal ter hoogte van de Zaltbommelse brug is ongeveer 40 ton gasolie op het water terecht geko men. De olievlek wordt zo snel moge lijk opgeruimd. HAAMSTEDE. Het toenmalige R.T.M.-station te Haamstede. De „groep' de foto te komen. staat in dit landelijk sfeertje gereed, om op UTRECHT, 21-1. De nu geplande opleidingskapaciteit voor dagscholen MBCV (Middelbare Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen) zal waar schijnlijk leiden tot een overschot aan verpleegkundigen. Dat konstateren dr. H. de Groot, S. Buma en dr. L. M. Lapré in het blad van de Nationale Ziekenhuisraad. Ze presenteren daarin een rekenmodel aan de hand waarvan kan worden be cijferd hoeveel leerlingen er tot de scholen moeten worden toegelaten om in de toekomst overschotten of te korten aan verpleegkundigen te ver mijden. Experimentele scholen In de eerste helft van de zeventiger jaren zijn in Nederland vijf experi mentele MBOV-scholen van start ge gaan. Het is de bedoeling, dat het aantal scholen vanaf 1983 geleidelijk wordt uitgebreid onder gelijktijdige DEN HAAG. Minister Van Mierlo van defensie verwacht dat het Israe- liche kabinet aanstaande zindag zal besluiten of Israel prijs stelt op een nederlandse verbindingseenheid van 75 manschapen en zes officieren voor de Sinai-vredesmacht. BREDA. Na vier jaren van verlie zen is het Hero Nederland NV (con serven, vruchtendranken) gelukt in 1981 het getij te keren. Over 1981 kan volgens de direktie op een beschei den winst worden gerekend (1980: een verlies van ƒ2,49 min na voo zie- ning voor reorganisatiekosten). inkrimping van het nu nog gangbare „in-service onderwijs". In de zieken huizen waarbij de leerlingen tevens werknemers zijn. Op den duur moet de MBOV-dagopleiding helemaal vervangen. Spoken in de leiding MEPPEL, 21-1. De inspektie van het waterleidingbedrijf in Zwolle stelt een uitvoerig on derzoek in na klachten van be woners van huizen aan de Em- mastraat en de Stationsweg in Meppel, die al maandenlang uit de slaap worden gehouden door nachtelijke spookgelui- den, die uit de waterleiding zouden komen. Het kabaal wordt omschre ven als een telkens aanslaande automotor, een roffelend mi- trailleurvuur of een klopboor machine. Deze geluiden zijn voor veel mensen een obsessie geworden. Ze draaien 's avonds de hoofdkraan dicht om goed te kunnen slapen. UTRECHT, 21-1. De korting op het ziekengeld moet hoe dan ook van de baan en dat is de FNV een kabinets krisis waard. de akties gaan door ook al zou het de regering Van agt de kop kosten. Die konklusie trekt de FNV-Vak- bondskrant uit een serie gesprekken met voorzitters van elf toonaange vende FNV-bonden zoals de In dustriebond, Bouwbond, Diensten bond en Voedingsbond. Cees Schelling van de Voedings bond bijvoorbeeld zegt in de Vak bondskrant dat de vakbeweging zich niet moet laten chanteren met een krisis in Den Haag want dan kan de vakbeweging de akties net zo goed laten. Als het kabinet valt door mas saal .verzet is dat z'n eigen zaak, meent Arie Groenevelt, voorzitter van de industriebond. „Dan moeten ze maar niet van die onzalige dingen "bedenken". Bij andere kollega- bondsvoorzitters zijn soortgelijke ge luiden te vernemen. DEN HAAG, 21-1. C.D.A.-fraktiewoordvoerder Weijers wil dat er spoedig een andere opzet van het loonoverleg komt, zodanig dat niet steeds looningre- pen nodig zijn om de loonvorming te beïnvloeden. Hij vroeg dit donderdag morgen in de Tweede Kamer aan minster Den Uyl van sociale zaken en werk gelegenheid tijdens de voortgezette behandeling van diens begroting. De christen-democraat prees Den Uyl's keuze te streven naar werk voor iedereen, maar zou reeds nu een wat duidelijker beeld van het werk gelegenheidsplan willen hebben. Hij pleitte voor „uitdagende mogelijkhe den voor nieuwe toetreders tot de ar beidsmarkt", doelend op vormen van herverdeling van arbeid. Ook mevrouw Ter Veld (P.v.d. A.) meende dat herverdeling van arbeid een juist middel is voor het scheppen van werk. maar bovendien om tot een ge lijke behandeling van man en vrouw op de arbeidsmarkt te komen. De socialist Poppe prees het geïnte greerde beleid dat Den Uyl tijdens zijn antwoord in eerste termijn schetste en waarvan herstel van de marktsektor en het werkgelegen heidsplan de op elkaar afgestemde onderdelen zijn. V.V.D.-stem De V.V.D.-woordvoerder Rietkerk daarentegen meende dat het werkge legenheidsbeleid dat Den Uyl uiteen zette te veel haaks staat op de talloze uitspraken van ekonomen dat her stel van de marktsektor de oplossing van de problemen is. Hij was teleur gesteld over het uitblijven van een antwoord op zijn vraag waarom niet voor een algemene kostenverlaging voor het bedrijfsleven wordt geko zen, zoals de topman van ekonomi sche zaken prof. Rutten voorstelde. Ook zijn fraktiegenoot Dc Korte toonde zich teleurgesteld „in de vele ontwijkende en zelfs volledig uitge bleven antwoorden van de bewinds lieden". Hij benadrukte dat zijn WWWWMWVWWWWWW EINDHOVEN. De voorzitters van de woonwagenschappen in Zeeland de Brabant zijn van menig dat de energiebedrijven voor zover zij dat nog niet doen voortaan rechtstreekd gas, water en eleltriciteit moeten le veren aan woonwagenbewoners. DEN HAAG. De mensenrechtenor ganisatie Amnesty International heeft een dringend beroep gedaan op de Turkse autoriteiten het martelen in Turkije te beëindigen. HEERLEN. In 1981 hebben weer 282 ex-mijnwerkers hun huidige ar beidsplaats afgestaan aan jongeren door gebruik te maken van de rege ling vervroegde uittreding ex-mijn werkers. WOERDEN. Een deel van de han- delspooot van het in grote moeilijk heden verkerende Ogem-koncern zal naar verwachting dit weekeinde worden verkocht. AMSTERDAM. Burgemeester en wethouders van Amsterdam zijn van mening dat er op het terrein van het wilhelminagasthuis (WG) een vel-) waardige, goed uitgeruste eerstej hulpvoorziening gehandhaafd moe' blijven. RIJSWIJK. De Nederlandse wa terleidingbedrijven leverden vorig jaar 1.044 miljoen kubieke meter wa ter aan bevolking en industrie. 1,7 procent minder dan in 1980. Van de totale leverantie was 1.006 miljoen kubieke meter drinkwater op wel 0,5 procent minder dan in 1980. ZOETERMEER. De 'meerderheid van de sociale verzerkeringsraad (SVR) stemt in met een versoepeling van de eis dat men in het jaar vooraf gaand aan de werkloosheid tenmiste 130 dagen moet hebben gewerkt voor mensen die herhaald werkloos zijn, zoals bouwvakkers. SCHIPHOL, 21-1. De marechaus see op Schiphol heeft vorige week, naar nu pas bekend geworden is, een 31-jarige man aangehouden, die zich aan boord van een KLM-toestel heeft uitgegeven voor arts. Tijdens de vlucht heeft hij een! vrouw medicijnen toegediend, waar-! door deze uiteindelijk in zorgwek kende toestand in een ziekenhuis moest worden opgenomen. Een woordvoerder van de rijkspo litie dienst luchtvaart, die om opspo ring en aanhouding van de pseudo arts had verzocht heeft dit donder dagmorgen bevestigd. De man, F. J. van Z., zonder vaste woon- of verblijfplaats, is een beken de van de justitie. Hij heeft diverse veroordelingen wegens oplichting achter de rug. Ook zou hij zich vake: hebben uitgegeven voor arts. Daar i: hij echter nog nooit voor veroor deeld. VOORBURG, 21-1. Agenten van dc rijkspolitie moeten binnenkor minstens twee jaar ervaring als poli tieman hebben, voor ze een primairé opleiding tot ME-er kunnen gaan vol gen. Bovendien kunnen ME-ers, voor zover ze deel uit maken van dc rijkspolitie, dan slechts een beperk aantal jaren achtereen deel uitmakeri van de Mobiele Eenheid. Ook wordt gewerkt aan regels voor werving eri selektie van ME-ers onder de rijkspo litie. fraktie tal van suggesties had gedaan op het terrein van de ziektewet en de loonvorming (de geleide loonpolitiek met differentiatiemogelijkheden op decentraal niveau), maar verzuchtte daar geen of nauwelijks inhoudelijke reakties op te hebben gehoord. „Of het ligt bij de S.E.R. voor ad vies, of het zit in het banenplan dat pas in februari komt, een reaktie kan er niet af", zo zei hij. Anderen De kamerleden mevrouw Dekkers (D'66) en mevrouw Oomen (C.D.A.) vroegen de regering in een motie op korte termijn een onderzoek te hou den naar de mogelijkheden en nood zakelijkheid van een maatschappe lijke dienstplicht. De D'66-woord- voerster zei tijdens de voortzetting van het debat dat een maatschappe lijke dienstplicht te verkiezen is bo ven het alleen maar inschakelen van werkloze jongeren bij onbetaald maatschappelijk nuttig werk. Me vrouw Dekker dat dit werk over alle jongeren verdeeld moet worden. HARDERWIJK, 21-1. De oud-bur- gemeester van Harderwijk, G. J. Nu- man is woensdag op 75-jarige leeftijd in zijn woonplaats overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Numan was van 1946 tot 1971 eerste burgers van Harderwijk. Numan dankt ook bekendheid aan zijn rol in het verzet op en rond de Veluwe tijdens de tweede wereldoor log. Onder de schuilnaam „Grote Gijs" leidde hij sabotage-akties van de landelijke Knokploeg. In april 1945 slaagde hij erin de Duitse bezet ters in Apeldoorn te bewegen de stad geweldloos aan de Canadezen over te geven. Direkt na de ocrlgo was Nu man gedurende een klein jaar waar nemend burgemeester van het Ve- luws dorp Putten. Numan was officier in de orde van Oranje Nassau en officier in de kroonorde van België. DEN HAAG, 21-1. Overgevoelig heid heeft geleid tot indianenverha len over voornemens van de regering om een milieuheffing te leggen op dc prijs van nieuwe auto's. Dat voorne men is er nog niet, zo zei staatssekre taris mevrouw Lambers (milieuhy giëne) donderdagmiddag in de Twee de kamer bij de behandeling van haar begroting.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4