JACHTHAVEN ÓÓK VOOR BRUËNAARS Startsubsidie voor jeugdsoos Ouwerkerk Poolse Schouwen-Duiveland- reis verliep goed ELEKTRO LIEVENSE Opbouw nieuwe soos vordert langzaam 3 Raadsvergadering Bruinisse STREEKNIEUWS L. A. ISTA NOS verliest geding over programma gegevens Hard rijden in de mist Wijziging ziektewet i ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Vrijdag-22 januari 1.982 Nr. 23052 BRUINISSE, 22-1. Van de raadsleden van Bruinisse werd op de donderdagavond-vergadering een principe- uitspraak gevraagd inzake de eventuële overdracht van de jachthaven. Daartoe dient de haven eerst getaxeerd te worden vóór van eventuële verkoop gesproken kan wor den. De heer H. Schot maakte het kollege er opmerkzaam op, dat de in geding zijnde watersportvereniging ,,Bru" beter .Rotterdam" kan heten, omdat er geen Bruënaars meer in de vereniging zitten. ,,Kan iedereen de haven dan overnemen?" was zijn vraag. Raadsvoorzitter T. C. Hekman bleef vasthou den, dat de haven voor iedereen toegankelijk is, óók voor Bruënaars. Advertentie Het regelement van orde voor de raadsvergaderingen, dat vernieuwd wordt, deed op bepaalde punten stof opwaaien. Vooral de zinsnede „onbe grijpelijke en beledigende stukken", die door de voorzitter geweigerd zou den kunnen worden. Het woord „on begrijpelijk" wilde Schot graag ge schrapt zien en maakte daar een voorstel van. M.a.s. werd aldus besloten. Eveneens met algemene stemmen werden de volgende stukken onder de hamer weggetikt: de negende wij ziging tariefregeling voor werken voor derden: een aanvullend krediet voor D.P.O.-onderzoek: de vernieuw de drank- en horecawet (met aanvul ling dat deze nu voor de gehele ge meente geldt); de vaststelling van de vergoeding 1980 bijzonder kleuteron derwijs; voorlopige vaststelling be drag uitgaven openbaar onderwijs (Schot: „Het laagste bedrag van heel Schouwen-Duiveland, kan dat?); beëindiging erfpachtsrecht perceelt je grond bij oude gemeentehaven; en aankoop tuigrond van S. J. P. Jume- let. Marathon-vergadering- Op deze marathon-vergadering ook de voorstellen met betrekking tot verbreding-verbetering van de Lan ge Ring e.o. De heer Bal zag liever, dat alles in één keer gerealiseerd zou worden, in plaats van zoals nu: in fa sen. Wethouder Van de Velde ant woordde Bal: „Alles ineens is inder daad goedkoper. Als u de rest van het geld dan ook beschikbaar kan stel len, doen we dat". En daar ligt de pijn: dat geld is er niet, dus. Na nog een paar ondui delijkheden in de onderhavige voor stellen verduidelijkt te hebben, werd het pakket maatregelen aangeno men. Huurbescherming Bij de vaststelling Havenverorde ning Bruinisse, had de heer M. Ver spoor bij artikel 37 de huurbescher ming gemist en wilde dit alsnog op genomen zien. De raadsvoorzitter wees Verspoor erop, dat het hier een overgangsregeling betreft en voorts dat in het oude reglement een derge lijke bepaling evenmin was opgeno men. Verspoor liet zich overtuigen dat het gevraagde niet noodzakelijk is in Bru; met algemene stemmen werd ook dit voorstel aangenomen. De schenking van Jan Huibers uit Voorburg betreffende voorwerpen voor de Oudheidskamer, werden on der grote erkentelijkheid aan de schenker aanvaard. Ook de nieuwe instruktie voor de gemeentesekretaris gaf geen moei lijkheden. Vergezeld van de opmer king van de heer Van de Bos: „Als we maar geen nieuwe sekretaris krijgen", werd de instruktie vast gesteld. Voorts waren hamerstukken: de delegatiebevoegdheid ontheffing ge meentelijke verkeersmaatregelen; machtiging inzake de AROB-west; vaststellen bebouwde kom ingevolge de bos wet; het aangaan van een vaste geldlening van 1 miljoen (bij de Ra bobank tegen 11%%); beroepschrif ten tegen weigering bouwvergunnin gen; vaststelling geluidhinderverór- dening; bestuurlijke samenwerking Oosterschelde en begrotingswijzigin gen. Rondvraag Van het demokratisch gebruik in Bru: de rondvraag maakte alléén de heren Meeuwsen en Schot gebruik. Meeuwsen vroeg de raadsvoorzitter hoe de zaken er voor staan met be trekking tot het aanleggen van een terreintje voor opslag op het indus trieterrein achter Booi., Een onder zoek wordt ingesteld volgens Van de Velde. De heer Schot wilde nadere infor matie over de sollicitatie Hoofd Technische Dienst. „Wordt de raad ook ingeschakeld?" Dit is niet het ge val deelde burgemeester Hekman mee, wel zou de raad een brede infor matie krijgen t.z.t. Inmiddels zijn er 72 sollicitanten voor de funktie. Z1ERIKZEE Bestuursvergadering Beatrixschool Op vrijdag 29 januari wordt in het schoolgebouw een openbare vergade ring gehouden van het bestuur van de Beatrixschool. Aan de orde komen o.m. de Schoolbegeleidingsovereen komst R.P.C.Z. en mededelingen van het schoolhoofd, o.m. de ruimtepro- blematiek. Vissersvereniging „Helpt Elkander" De Vissers vereniging „Helpt El kander" vergadert op vrijdag 19 fe bruari in „De Zeeuwsche Herberghe". Op deze-, vergadering komen de jaarstukken aan de orde. Punten zijin verder: aanvoer en Advertentie AUTOBEDRIJF ISTA te Oosterland dealer van: Austin, Rover, Triumph, Land- en Rangerover, Subaru goed geoutilleerde servicewerkplaats reparatie carrosserie spuitinrichting ML en tectylbehandeling erkend inbouwstation gasinstallatie (Landi den Hartog) takel- en bergingsbedrijf St. Joostdijk 41, tel. 01114-1495 Kollege Duiveland stelt voor: OUWERKERK, 21-1. Ouwerkerk beschikt sinds enige tijd over een jeugdsoos. Het is niet direkt een soos die veel aktiviteiten organiseert, maar het is wel een groep jongeren in de leeftijd van 13 tot 17 jaar die elkaar gere geld opzoekt in het dorpshuis te Ouwerkerk. Voor deze soosavonden maakt de groep gebruik van de ruimte onder het toneclpodium, die hiervoor na een kleine verbouwing geschikt is ge maakt. De huurprijs die de soos aan de gemeente is verschuldigd be draagt f 125, Inmiddels is bij de gemeente Dui veland een verzoek ingediend voor een jaarlijkse subsidie ter hoogte van de kosten van zaalhuur. Dit agenda punt zal tijdens de raadsvergadering van 28 januari aan de orde komen. Positief Het kollege van b. en w. staat niet negatief tegenover deze aanvraag en wil dit initiatief ondersteunen in de vorm van een startsubsidie. Een één malige bijdrage dus. Een jaarlijks subsidiebedrag zal waarschijnlijk niet worden verstrekt, omdat andere plaatselijke instellingen, die op ge bied van jeugdwerk werkzaam zijn, ook geen jaarlijkse bijdrage ontvan gen van de gemeente. Voordat deze jeugdsoos een onder komen kreeg toegewezen, waren er nogal wat problemen. Door verschil lende protestakties (vernielingen aan lagere school, blokkeren van de wegen met balken) probeerde de jeugd de aandacht op zich te vestigen om zodoende zijn eisen of wensen kenbaar te maken. Het kon gelukkig ook anders. Na een onderhoud tussen gemeente en de Culturele Vereniging Ouwerkerk kon overeenstemming worden be reikt met de Stichting Ontwikkeling Ouwerkerk over het gebruik als jeugdsoos van de ruimte onder het to neel. Orde Een „kommissie jongeren Ouwer kerk" draagt de verantwoordelijk heid voor een ordelijke gang van za ken. Wat betreft het beheer en de orga nisatie zal deze kommissie nauw sa menwerken met de Culturele Vereni ging, die de jeugd zal begeleiden. Aanleg Elektr.- en waterinstallaties Verkoop en reparaties Elektrische apparaten Radio-apparatuur Televisie - Video - enz. 01114 -1368 01119 -1634 verzending en bespreking mossel zaadvisserijen. Spreker is de voorzit ter van Zevibel, de heer J. v. d. Bos, met als onderwerp: „Waar naar toe met het Produktschap en Visserij- schap". Aanrijding Op de kruising Zuidwellestraat/P. D. de Vosstraat vond donderdagoch tend een aanrijding plaats tussen een vrachtwagen en een personenauto. Automobilist J. C. van G. die over de P. D. de Vosstraat reed, verleende geen voorrang aan de vrachtwagen bestuurd door F. B. uit Delden die over de Zuidwellestraat richting cen trum reed. Beide voertuigen liepen materiële schade op. Botsing Donderdagmiddag zijn op de krui sing Heuvelsweg/Lange Blokweg twee wagens op elkaar gebotst. Automobilist Cv J. s. uit Kerkwer- ve reed over de Lange Blokweg en wilde linksaf de Heuvelsweg in slaan. Hij zou hierbij geen vrije door gang hebben verleend aan de nade rende personenauto - uit de richting Schuddebeurs - die werd bestuurd door J. R. uit Zierikzee. De wagen van S. raakte totaal vernield die van R. raakte ernstig beschadigd. Thema-avond Vrouwencafé Tijdens de thema-avond van het Zierikzeese vrouwencafé zal de film „Mannen worden niet verkracht" worden vertoond. De film handelt over een vrouw, Eva, die door een op pervlakkige kennis, nadat ze eerst bijna bewusteloos wordt geslagen, wordt verkracht. Ze begint een sytematische speur tocht naar deze man waarvan zij niet weet waar hij werkt of hoe hij heet. Ze verandert hiervoor haar uiterlijk en ze schijnt zelfs een andere per soonlijkheid te krijgen. Verder zullen tijdens deze thema avond de plannen voor 1982 worden bekend gemaakt/Ook zal een enquê^- te worden uitgedeeld waarmee de werkgroep een beeld probeert te krij gen van wat de vrouwen op Schou wen-Duiveland verwachten van het vrouwencafé. Voor tijd: zie agenda. Afscheid brandweerlieden In de brandweergarage aan de Re genboogstraat wordt vrijdag 29 janu ari afscheid genomen van de brand weerlieden L. Jonker en C. Ph. Prie- mus. Voor tijd: zie Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting De Vereniging voor Bedrijfsvoor lichting Schouwen-Duiveland, ver gadert op donderdag 28 januari in het Huis van Nassau. Inleider is de heer Ing. A. Remijn, specialist landbouw werktuigen en arbeid van het Consu lentschap voor de Akkerbouw en de Rundveehouderij te Goes, met als on derwerp: „De nieuwste ontwikkelin gen bij de mechanisatie in de akker bouw en in de veehouderij en de ge volgen van de mechanisatie voor de grondstruktuur' WESTERSCHOUWEN Ned. Ver. van Huisvrouwen Op de voorjaarsagenda van de Ned. Vereniging van Huisvrouwen, afde ling Westerschouwen staat een aan tal bijeenkomsten. Op 26 januari bestaat er voor de le den in de rekreatiezaal van de Ger. Kerk de gelegenheid een demonstra tie te volgen, georganiseerd door schoonheidssalon „Hajenius" uit Haamstede. Op 16 februari is de jaarvergade ring in de rekreatiezaal van de Ger. Kerk met medewerking van het Huisvrouwenkoor en een handwerk- tentoonstelling van wandkleden, haakwerk enz. Op 9 maart is het koffieochtend in hotel Bom. Mevr. Van Nieuwenhuize houdt een lezing over de gehandicap te in onze samenleving. Op 27 april kunnen de leden een boswandeling maken en op 11 mei is de jaarlijkse uitgangsdag naar de Koninklijke Tuinen te Laeken (Brussel). HAAMSTEDE Bijna-brand Het bericht onder het hoofdje „Bijna-brand" opgenomen in het donderdagnummer, blijkt niet de hoofdprijs voor korrektheid te ver dienen. Toen de frituuroven zwarte, vette rook begon te produceren, was de ei genaresse van de woning wél thuis, maar bij de buitendeur stond zij op dat moment iemand te woord. Het nummer van het betrokken huis is niet 6, maar 8, terwijl de schade van 1000,- nog wel een nul extra ver draagt. SCHARENDIJKE Het postkantoor Maandag 25 januari a.s. zal het postkantoor aan de Carlstraat wor den opgeheven. In afwachting van de bouw van een nieuw postkantoor aan de Dijkstraat is een tijdelijke huisvesting ge plaatst aan de Julianastraat, die van af deze datum in gebruik zal worden genomen. In dit tijdelijke onderkomen (een zgn. porto cabin) zal eerst de heer VVisse als kantoorhouder dienst doen en later mevrouw Kiesenberg-Poot. Petitie voor Russische Joden Ter gemeentesekretarie van Mid- denschouwen kunnen op een daartoe neergelegde lijst tot 15 februari, handtekeningen worden geplaatst voor ondersteuning van een petitie aan president Breznjev van de Sovjet-Unie. Dit voor een menselijke behandeling van de Russische Joden overeenkomstig de Helsinki Slok- takte en het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en politieke rechten. NIEUWERKERK Interkerkelijke Gespreksgroep De Interkerkelijke Gespreksgroep komt bijeen op maandagavond 8 fe bruari in de zaal van de Ger. Kerk. Ds. A. v. d. Ban, zal spreken over: Kinderen aan het avondmaal?, waar na in groepen kan worden gediskus- sieerd. Musical lagere school De openbare lagere school „de Dobbelsteen" houdt op vrijdagavond 29 januari in de grote zaal van „Ons Dorpshuis" te Nieuwerkerk de jaar lijkse feestavond. De leerlingen van de zesde klas voeren de musical „Be kijk het maar" op, dat handelt over de telefooncel voor een flatgebouw, de verzamelplaats van de kinderen uit de flat. De kinderen willen wat doen aan de plannen van de huisbaas om alle huisdieren uit de flat te laten verdwijnen. GRONINGEN, 22-1. De Nos en de omroepen hebben het kort geding verloren dat zij tegen het Nieuws blad van het Noorden hadden aan gespannen over de pyblikatie van programmagegevens. De president van de rechtbank in Groningen heeft de eisers in het geding op alle punten in het ongelijk gesteld in zijn vonnis, dat vrijdagochtend werd uitgespro ken. De eisers zijn ook veroordeeld tot betaling van de kosten. j'iuri mi ARNHEM, 21-1. Het verkeer rond arnhem is donderdag in dichte mist op verschillende plaatsen op Rijks weg 12 vastgelopen door ernstige on gevallen. Volgens de politie waren ongeveer dertig personenauto's en twee vrachtwagens bij de ongeluk ken betrokken. Er is nog een onbe kend aantal gewonden gevallen. De ongelukken zijn volgens de politie te wijten aan te hard rijden in de mist. ZALTBOMMEL. Door een aanva ring op de Waal ter hoogte van de Zaltbommelse brug is ongeveer 40 ton gasolie op het water terecht geko men. De olievlek wordt zo snel moge lijk opgeruimd. HELMOND. De produktie van de Volvo 340-modellen is vorig jaar vrij wel uitgekomen op het geplande ni veau. Er werden dat jaar 77.800 wa gens gemaakt terwijl er 78.500 wer den verkocht, dat heeft een woord voerder van Volvo Car bv meege deeld. Twee-leerlingen- school DEN HAAG, 21-1. Het CDA- kamerlid mevrouw Janmaat- Abee wil van minister Van Ke- menade (van onderwijs) we ten, waarom de openbare lage re school in tripscompagnie (in de Groninger gemeente Mun tendam) niet wordt opgeheven ofschoon de school thans nog maar twee leerlingen telt. Het kamerlid vraagt zich af, of de instandhouding van de school wel te rijmen is met de nood zaak tot bezuinigingen. ZIERIKZEE. Charmante hulp bij het vokaal gebeuren - het zingen van het feestlied - in het raam van de tweede lustrumviering van rusthuis „Borren- damme". (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) ZIERIKZEE. ,,Borrendamme" in feestsfeer i.v.m. de viering van het tweede lustrum. Culinair hoogtepunt vormde een mosselmaaltijd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Problemen rond „de Pul" BRUINISSE, 21-1. Het bestuur van jeugdsociëteit „de Pul" heeft besloten, na overleg met de ouderraad en de bouwkommissie van het nieuwe onderkomen aan het Stenen Pad, de soosaktiviteiten op een zeer laag pitje te zetten en te wachten met verdere aktiviteiten tot de ope ning van de nieuwe soos. Het kontrakt van de oude soos- ruimte, in de kelder onder 't Dorps huis, verliep op 1 januari 1982 en is door het soosbestuur niet verlengd, min of meer als stok achter de deur om de leden zelf het tijdstip te laten AMSTERDAM, 21-1. Het Landelij ke Actiekomité Sociale Diensten (LASD) heeft zich in een brief aan de minister en staatssekretaris van soci ale zaken en aan de Tweede Kamer "■il b legen de plannen tot wij ziging van de ziektewet, waarbij zie ke werknemers 20 procent van hun inkomen verliezen. bepalen waarop het nieuwe Pul gebouw kan worden betrokken. Weinig animo Het enthousiasme voor de weder opbouw van de oude houten school aan de Dorpsweg werd steeds min der, waardoor het werk slechts door enkelen wordt verricht. De streefda tum van 1 januari 1982 kon niet wor den gehaald. Op de laatste bouwver- gadering werd ook duidelijk dat de gemeente een afwachtende houding aanneemt. Op een teken van de soos kunnen de speciale vloeren worden gestort die een hardingsproces van bijelkaar vijf weken hebben. Eerst moet het gebouw echter worden ge verfd en stofvrij worden gemaakt. Nof volop werk dus voor de roosle den. De strip-o-theek is wel normaal open. HAAMSTEDE, 21-1. De truck met oplegger, voorzien van 25 ton hulpgoederen van Schouwen-Duiveland, is weer veilig teruggekeerd na een reis naar Poznan. De goederen zijn daar in goede orde gelost kunnen worden, volgens de heer W. J. Geleijnse te Haamstede. Alleen de terugreis van moeilijk, daar men van Oost-Duitsland tot Haamstede in een dikke mist moest rijden. De goederen konden afgedragen worden bij een kerk en er is absolute zekerheid dat ze goed terecht komen. De vervoerders troffen in Polen lijk niet goed waar aan toe te zijn een matte sfeer aan. Men weet feite- Het voedsel is op de bon, hetgeen rechtvaardige distributie zou kun nen bewerkstelligen, maar daar naast zijn de prijzen sterk verhoogd, zodat velen met hun bonnen in de hand, de beschikbare artikelen toch niet kunnenkopen. Nieuwe aktie Het ziet er naar uit dat de heer Ge leijnse c.s. weer een nieuwe aktie op touw gaan zetten, uiteraard met in schakeling van de depot-adressen op Schouwen-Duiveland. Vast staat wel dat men ginds „spullen" hard nodig blijft hebben, want de winter is koud en nog lang.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3