Akties hinderen passagierstreinen deunloo b.u. aktiegroepen zich distanciëren van gevaarlijke akties tegenstellingen Vervoersbond: laat AGENDA installatiebedrijf 2 Vreemde De munitietransporten Wer loosheid in België Het Russische aardg as Kommissaris koningin fel over aktievoerders El Salvador LAATSTE NIEUWS De munitie- transporten Anti-munitietransport WEEKEINDE- ARTSENDIENST DIERENARTS APOTHEEK Jeugdsozen in het weekeinde ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE TREIN(EN) Het noorden des lands heeft een hoop trammelant met het vervoer van munitie, bestemd voor de Ameri kaanse troepen in de Bondsrepu bliek. Die munitie wordt - aange voerd door een Amerikaans schip - gelost in de Groningse Eemshaven en gaat vandaar, door een groot deel van het land zuidwaarts, per trein de Duitse grens over. Wat feitelijk op zichzelf zeker niet geheel ongevaar lijk is, wordt gevaarlijker door het optreden van vele jongeren, die zich aan treinen laten vastketenen, blok kades opwerpen op de rails en zelfs een bom schijnen te hebben neerge legd. Zo iets moet men vooral doen bij het vervoer van munitie. De bedoeling van de akties is wel duidelijk: men is tegen munitie in het algemeen en tegen Amerikaanse munitie in het bijzonder en zo zit men ginds weer eens met een politiek op geklopte rel, met - letterlijke - de no dige explosieve kanten. Men kan ook zeggen te maken te hebben met een typisch anti-Ameri kaanse rel, want sinds Reagan ginds het heft in handen heeft, kan Wash ington geen goed meer doen, ten minste niet bij degenen, die het één- zijdigheidpasifisme zijn toegedaan. De volksoplopen op de rails van de munitietreinen hangen derhalve na tuurlijk samen, met de grote vredes- betogingen in 1981, die iedereen heb ben verrast en mogelijk zelfs de V.S. hebben bewogen de z.g.n. nul-optie" te aanvaanrden als uit gangspunten bij de vredesbesprekin gen te Genève, al zijn er regimenten Haigs en Weinbergers, die zulks om het hardst ontkennen. In het geheel steekt intussen een dramatisch element. Verschenen is nl. een eerste Nieuwsbrief-Neder- land-Amerika 200", waarin allerlei aktiviteiten en initiatieven staan vermeld, om de 200-jarige - door de bank genomen goede - relaties tussen Nederland en de Verenigde Staten te vieren en te herdenken. Veralgeme nisering van een zaak is gevaarlijk, maar populair gesteld zit de opstan dige Nederlandse jeugd op de rails om materiaal bestemd voor de Euro pa bewakende Amerikaanse troepen te blokkeren, terwijl officieel de lan den elkaar om de hals vliegen om te laten zien hoe goed het in het verle den was en nog is. Allerlei tegenstellingen verpakt in de antieke ouwel van goede vriend schap; het is wel moeilijk om het al lemaal precies te duiden. Het lijkt al lemaal elementen in zich te hebben van tóch een nieuw tijdperk, waarin Europa, w.o. Nederland niet meer zo vanzelfsprekend, afstemt op de Ame rikaanse koers, maar in de sfeer van een zekere onafhankelijkheid de gro te broer te vriend wil houden, hier en daar onder behoorlijk indringend protest. Eén van de te vervoeren kistenmu- nitie ligt zeker wel onder de van zelfsprekendheid, waarmee de „Rea gan administration" - niet gehinderd door een neiging nuanceringen aan te brengen - Moskou tegen de haren in strijkt. Het verwijt „eigen schuld" dat de Russen zou zijn toe te voegen, kan wel waarheidsgetrouw zijn, maar het doorbreekt de impasse niet, of het zou - groot wonder - in Genève toch nog moeten gelukken. DEN HAAG. Uit de Johan van de Kornputkazerne te Steenwijk heb ben onbekenden in de nacht van woensdag op donderdag 28 pistool- mitrailleurs (Uzi's) en 17 Browning- pistolen gestolen. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van defensie vrijdag meegedeeld. BRUSSEL, 21-1. In België zijn er in de eerste twee weken van het nieuwe jaar 9316 werklozen bijgekomen. De toename van het aantal werklozen deed zich vooral voor in de handel, bouw en de dienstensektor. De stij ging trof vooral Vlaanderen. De rijksdienst voor de arbeidsvoorzie ning heeft berekend dat in België momenteel 433.163 mensen zonder werk zitten. Dat is meer dan tien pro cent van de beroepsbevolking. Het aantal werkloze mannen over schrijdt de 195.000, terwijl ruim 237.000 vrouwen naar een baan uit kijken. BRUSSEL, 21-1. De Belgische mi nister van buitenlandse zaken, Leo Tindemans, die op het ogenblik ook voorzitter van de Europese minister raad is, vreest dat de Verenigde Sta ten alles zullen doen wat in hun ver mogen ligt om te verhinderen dat Eu ropese landen meewerken aan de bouw van de pijpleiding die nodig is voor de toekomstige Russische aard gasexport naar West-Europa. Hij zegt dat in het Belgische avondblad Le Soir van donderdag. UTRECHT, 21-1. De Bedrijfsgroep Spoorwegen van de Vervoersbond FNV wil dat de aktiegroepen die zich ver zetten tegen munitie transporten met Nederlandse trei nen, zich distanciëren van akties die NS-personeel, reizi gers en omwonenden in gevaar brengen. Dat heeft de Vervoersbond laten weten naar aanleiding van de vondst van een bom of iets wat daar op lijkt op de spoorlijn bij Duiven in de buurt van Arnhem. Het treinverkeer tussen delfzijl en de Duitse grens wordt voortdurend opgehouden door bommeldingen. De bedrijfsgroep vindt dat het transport kan doorgaan zolang de veiligheid van het personeel op de treinen gega randeerd is. Een woordvoerder van de Vervoersbond: „dat hebben we zo afgesproken met de NS. We geloven dat die ook ernst maakt met onze af spraak, want iedere keer als er ge vaar dreigt staan de treinen stil". Wapenvervoer De principiële vraag of spoorweg mensen mee zouden moeten werken aan het vervoer van wapens is onder werp van beraad geweest binnen de bedrijfsgroep. Het antwoord daarop Flitsen uit het buitenland BRUSSEL. Het olieverbruik in de E.G. is vorig jaar met negen procent gedaald. Die gunstige ontwikkeling is volgens de Europese kommissie (het d.b. van de E.G.) alleen te dan ken aan de ekonomische recessie van de laatste jaren. MOSKOU. De 43-jarige Russische Inna Lavrova, die sinds een maand in Moskou in hongerstaking is om toestemming van de autoriteiten voor een huwelijk met een Franse in genieur, is op har verzoek opgeno men in een ziekenhuis. MADRID. Ongeveer zes kilometer van. Bilbao heeft de Spaanse politie een enorme wapenopslagplaats van de militaire vleugel van de Baski- sche afscheidingsbeweging ETA ont dekt. i. CAIRO, Alexander Rade Ame rikaanse minister van buitenlandse zaken, zal eind deze maand opnieuw het Midden-Oosten bezoeken. Hij zet dan zijn pogingen voort de standpun ten van Israël inzake de Palestijnse autonomie nader tot elkaar te bren gen. ANKARA. Turkije heeft gepro testeerd tegen het besluit van de Noorse regering de militaire hulp in het kader van de Noordatlantische- verdragsorganisatie stop te zetten. ZWOLLE, 21-1. De kommissaris van de koningin, mr. J. L. M. Niers, heeft provinciale staten van Overijs sel donderdag meegedeeld op geen enkele wijze de verontrusting te de len over het munitietransport door Nederland. Hij laakte de wijze waarop de ak- tievoerdes zich verzetten tegen dit transport en sprak van rechtstreekse misdaden, ja zelfs terroristische mid delen. Daarover maakte hij zich meer bezorgd, zei hij, dan over het transport zelf. Wel betreurde hij dat het veilig heidsbeleid van de plaatselijke over heden moest worden gebaseerd op te genstrijdige berichten en verbrok kelde informatie. Hij had liever ge zien dat de rijksoverheid de informa tie die hij als koördinator bij bestrij ding en voorkoming van rampen en ongevallen had moeten hebben, tij dig en spontaan had verstrekt. is volgens de woordvoerder echter nog niet gegeven: „die vraag hoort thuis in de FNV-diskussie over vrede en veiligheid. Die diskussie wordt ook binnen de Vervoersbond nog ge voerd, daar wil de bedrijfsgroep niet op vooruitlopen". Anderhalf voor honderd ARNHEM, 21-1. In Gelder land is er voor iedere honderd werkzoekende anderhalve baan beschikbaar. Dit blijkt uit de cijfers van het Distrikts- bureau voor de arbeidsvoorzie ning voor de maand december van het vorige jaar. Landelijk ligt de vraag-aanbod verhou ding op drie vakatures per honderd werkzoekenden. In 1981 is de werkloosheid in deze provincie met 56 procent geste gen (landelijk 47 procent) tot een totaal van ruim 60.000 werklozen. De bouw nam het leewedeel van de werkloos heidsstijging voor zijn reke ning. LIMA, 21-1. Een internationale „conferentie in Lima voor vrede en zelfbeschikking voor het volk van El Salvador" onder voorzitterschap van de Venezolaanse ex-president Carlos Andres Perez, heeft de Verenigde Staten gevraagd, hun militaire en ekonomische hulp aan de junta stop te zetten. In een resolutie die donderdag werd aanvaard, wordt de V.S. ge vraagd om een „dringende verande ring van de interyentiepolitiek". Aan de konferentie' werd deelgeno men door ruim honderd overwegend sociaal-demokratische, socialistische en liberale politici uit bijna alle sta ten van het Amerikaanse continent. DEVENTER, 22-1. Het treinver keer tussen Zwolle en Deventer is in de nacht van donderdag op vrijdag flink gehinderd door akties tegen de munitietrein. tegen twee uur moest de elfde mu nitietrein op de grens van Olst en Diepeveen een tiental kilometers voor Deventer stilgezet worden om dat een bom-speurploeg van de poli tie een verdacht voorwerp had ge vonden op een viadukt bij de Boxber- gerweg in het noordelijke stadsdeel van Deventer. er werd een eenheid van de explo sieven opruimingsdienst uit Culem- borg bijgehaald om het onbekende voorwerp onschadelijk te maken, toen tegen kwart over vijf het pak ketje was ontmanteld bleek er niets anders in te zitten dan een konser- venblikje en een versleten onderdeel uit een wasmachine. de vondst van de nepbom had tot gevolg dat een geplande demonstra tieve aktie van tegenstanders van de munitietransporten in het water viel. Aktievoerders hadden een blok kade voorbereid om zoals ze zeiden te laten zien dat er na woensdagnacht ook met vreedzame middelen kan worden betoogd tegen de munitie transporten. GRONINGEN/DEVENTER, 21-1. De akties tegen de munitietreinen hebben de spoorwegen donderdag - de vierde dag van de proeftransporten - ook veel overlast bezorgd in het personenvervoer. Brandjes in drie schakelkasten voor de bewaking van overwegen tussen Zwolle en Arnhem vertraag den niet alleen het achtste munitie transport zo'n viereneenhalf uur, ook het reizigersverkeer Deventer- Almelo en Deventer-Zutphen had de hele dag last van vertragingen van maximaal een kwartier. Bommeldin gen in Duiven (Gld.) en Sauwerd (Gr.) legden het treinverkeer in die omgeving een paar uur lam. De spoorwegen zetten op die lijnen bus sen in. De Explosieven Opruimingsdienst vond in Duiven een pakket met een ontsteking en twee houders van brandblusapparaten, die vermoede lijk het explosieve natrium-chloraat bevatten. De stof wordt nog in een la boratorium onderzocht. Voor het pakket was een draad gespannen die na aanraking met treinwielen door kortsluiting een roodlicht in werking moest zetten, zodat de trein voor het pakket zou stoppen. Zaterdag 23 en zondag 24 januari Dokter J. B. Visser, Poststraat 32, Zierikzee, tel. (01110) 3965 neemt waar voor dokter Bont- kes, dokter Van Geer en dok ter Lodiers. Dokter Van Beek-Verbeek, Burghse- weg 54, Haamstede. Tel. (01115) 1861 neemt waar voor dokter Bruel, dokter Flach en dokter Stenger. De weekenddienst loopt van-vrijdag middag 18.00 uur tot maandagmor gen 08.00 uur. Voor spoedgevallen is er spreekuur van 11.30-12.00 uur en van 16.30-17.00 uur, zowel op zater dag, en zondag. Buiten spreek uurtijden alleen dringende gevallen. Dokter M. M. van den Berg, weth. v. Klinkenstraat 10, Nieuwer- kerk, tel. (01114) 1810, neemt waar voor dokter Buitendijk en dokter Speelman Tandarts J. J. Bakker, Oude Haven 4, Zierikzee, Tel. (01110) 3016, neemt waar voor geheel Schouwen- Duiveland. De weekenddienst bestaat uit twee spreekuren voor spoedgevallen na melijk van zaterdag- en zondag middag van 17.00-17.30 uur. Zuster Poley, Vloedstraat 1, Kerk- werve. Tel. (01110) 2309, neemt waar voor Zierikzee. Zuster I. Dekker, Kerkweg 17b, Nieuwerkerk. Tel. (01114)2836, neemt waar voor Bruinisse en Duiveland Zuster A. v. d. Schelde,Spuislop 14, Brouwershaven. Tel. (01119) 1682 heeft dienst voor geheel Schouwen. Dierenarts S. Bergsma, Zierikzee tel. (01110) 2180 heeft dienst voor Schouwen-Duiveland. Apotheek C. C. H. Verschuren, Zie rikzee, Dam 18 is op zaterdag geopend van 9.00-12.30 uur en van 16.30-17.30 uur. Op zondag van 12.00-12.30 uur en van 18.00-18.30 uur. Bel voor noodgevallen alarmcen trum Noord- en Midden-Zeeland, tel. (01100)14444. Gehandicapten adviesbureau Zee land. Adviseur: J Meertens, tel. 01113-2215. -_,b -ji. biviiin oot Vrijdag 22 januari Zierikzee Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. Burgh-Haamstede Kantine camping „Duinrand". Uit voering Kon. muziekgezelschap „Witte van Haemstede". 19.30 uur. Ger. Kerk. Dia-avond Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plant kunde. 20.00 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Oosterland Cafétaria „Neffen d'Eule". Oranje vereniging. 19.30 uur. „Durps'uus". Internationale duiven- show P.V. Gevleugelde Vrienden. 19.00 - 24.00 uur. Zaterdag 23 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Postzegelbeurs. 10.00 - 16.00 uur. Concertzaal. Filmvoorstelling „Meester Breetvelt-speeltuin". 15.00 uur. Concertzaal. Film: „The Artistocats", 15.00 uur, a.l. Film: „Outland", 20.00 uur, 12 jaar. Dreischor Gaanderse weg 9. Bezoek aan orchi- deeënkwekerij, Koninklijke Maat schappij Tuinbouw en Plantkunde. 14.00 uur. Bruinisse „Durps'uus". Internationale duiven- show P.V. Gevleugelde Vrienden. 13.30 - 22.30 uur. Zondag 24 januari Zierikzee Bar Mirabelle. Optreden Maarten Bruynes. 15.00 - 18.00 uur. Concertzaal. Film: „The Aristocats", 15.00 uur, a.l. Film: „Outland", 20.00 uur, 12 jaar. Maandag 25 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Vergadering KNVB, afd. Zeeland zaalvoetbal. 20.00 uur. Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 Z.W.N.-station. Vertrek exkursie Plattelandsvrouwenbond afd. Schouwen. 13.45 uur. Prinses Julianaschool, Jannewekken 19. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Haamstede Rekreatiezaal Gereformeerde kerk. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 Brouwershaven Gereformeerde kerk, Bostonplein. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 Dinsdag 26 januari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. Haamstede Rekreatiezaal Ger. Kerk. Ned. Ver. van Huisvrouwen, afdeling Wester- schouwen, demonstratie van schoon heidssalon Hajenius. 20.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering Middenschouwen. Aanvang: 19.30 Brouwershaven Tonnenmagazijn. Jaarvergadering Plattelandsvrouwen afdeling Brou wershaven. 20.00 uur. Nieuwerkerk Kantine, sportpark „Het Springer". Vergadering Schouwen-Duivelandse voetbalverenigingen. 19.30 uur. Woensdag 27 januari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst schilderen Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. „De Zeeuwsche Herberghe". V.O.O. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denbijeenkomst N.C.V.B. 14.30 uur. De gekroonde Suikerbiet. Vrouwen café, thema avond. 20.30 uur. Dorpshuis. Jaarvergadering Platte landsvrouwen afd. Noordgouwe. 20.00 uur. Dorpshuis. Vergadering Landbouw- verenigingen. 19.30 uur. Leeszaal bibliotheek, Molenweg 44. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Donderdag 28 januari Zierikzee Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. „Huis van Nassau". Ver. v. Bedrijfs voorlichting. 19.30 uur. Nieuwerkerk Gemeentehuis. Raadsvergadering gemeente Duiveland. 20.00 uur. Vrijdag 29 januari Zierikzee Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. Garage Regenboogstraat. Afscheid brandweerlieden. 20.00 uur. Schoolgebouw. Bestuursvergadering Beatrixschool. 15.30 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Familiebijeen komst C.B.T.B. 18.00 uur. Dinsdag 2 februari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Haamstede Hotel Bom. Vergadering ver. „Porno- na". 19.30 uur. Zonnemaire „Bommenede". Vergadering Water schap Distrikten II en III. Woensdag 3 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst- schilderen Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Renesse Dorpshuis. Vergadering Waterschap Distrikt I. 9.30 uur (v.m.). Oosterland Dorpshuis. Vergadering Waterschap Distrikt IV. 14.00 uur. Vrijdag 5 februari Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Muziekuitvoering „O. en U". 19.30 uur. Advertentie weekend servicedienst tel. (01110) 6255 Zaterdag 6 februari Brouwershaven Ophalen oud papier, sportvereniging Brouwershaven. Vanaf 9.00 uur. Tonnenmagazijn. Grote Avond, to neelavond, P.J.Z. 19.30 uur. Woensdag 10 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst schilderen Z.V.U. Aanvang 20.00 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Vergadering Interge meentelijke Planningsgroep Schou- wen-Duiveland/St. Philipsland. 19.45 uur. Donderdag 11 februari Zierikzee Bovenzaal „Huis van Nassau". Ver gadering sportraad. 19.30 uur. Big „S" (Burgh-Haamstede) Openingstijden: vrijdag van 20.00-23.00 uur; zaterdag van 20.00- 24.00 uur. Zondag van 14.30-18.00 uur. De Pul (Bruinisse) Zaterdag 30 januari, Dorpshuis, op treden „The Scene". Vanaf heden gesloten voor onbepaal de tijd. Brogum (Zierikzee) Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-1.00 uur; zondag 15.00 - 18.00 uur. Trace (Scharendijke) Vrijdag 22 januari, algemene leden vergadering, 20.00 uur. Openingstijden: vrijdag 20.00-24.00 uur; zaterdag 20.00-24.00 uur; zondag 14.30-17.30 uur. (01110) 6551 HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur 99 99 Op de buis is er zo'n serie over be roemde treinen; let wel treinen, maar 't zou helemaal niet hebben misstaan als de toenmalige Schouwen-Duive landse tram ook was opgenomen in die reeks van fenomenale railver- voersmogelijkheden, want immers ,,den tram" had iets. Ik spreek nu vooral over het stoomtijdperk. Later zijn er motorwagens als trekkracht gebruikt, maar dat was niet hele maal meer ,,je dat", hoewel het zui ver technisch gezien een verbetering was. Nee, de stoomtram had nog de volle glorie en glamour" uit een vervoerstijdperk, dat geschiedenis is geworden. Voor degenen die niet weten: ,,den tram" stak hier en daar zomaar dwars de voor ander verkeer bestem de rijweg over. Dat was gevaarlijk maar ook kostelijk, want daardoor werd de tram pretentieloos. Ze deed gewoon mee in het normale, dage lijks verkeerspatroon, dat toen even wel nog lang niet zo intens was als nu. De tram had persoonlijkheid. Waar toch zie je nog een zwartberoe- te, van zweet glimmende stoker gro te brokken steenkool op het omhoog- flikkerende vuur gooien? Nergens toch. Waar is de iets nazale, maar toch duidelijke klank van het con ducteurs-trompetje geblevenIs er nog zo'n blazertje in één of ander mu seum? Valt toch te hopen. Waar is trouwens de veel doordrin gender. maar met nostalgie beladen stoomfluit van de „loc" zelf. Een ge luid verdween en alleen daardoor werd deze streek armer. Trouwens: „Op een klein station netje; 's morgens in de vroegte" wat beleefde je daar allemaal Gindse koopman had zijn zware koffer met textielspullen al op een strategisch punt opgesteld, om zo de tram in te kunnen snappen. Volmaakte rust omgaf de drentelaars, de wachtenden op de tram, die best even te laat mocht zijn, want dat gaf toen niks. Tijd was wel een faktor, maar 't was (no9) geen geld. De mensen immers leefden korter, maar ze leefden lan ger, als deze tegenstelling te verwer ken valt. En dan de koebeesten, de vaarzen en soms een enkel (eenzaam) paard, die - daar komt ie" - met betraande ogen door de spleten van de veewa gens tuurden. Het grote, vierkante stoomdier had op zijn tijd water no dig. Aha, dat was er genoeg. Op het station was een voorraad, aangeslo ten op een dikke slurf, het uiteinde waarvan verdween in het donkere hart van het stoomdier. Drinken maar Als een wat hobbelige slang schoof de tram daarna langs de landerijen, bekroop nog vrij stijle opritten, schurkte bijna tegen het groen van Schuddebeurs en begon dan aan de lange tocht naar (ons aller) West hoek; Looperskapelle, Ellemeet, Ei kerzee niet vergetend. Ja, kun je net denken. Een dikke twintig plaatsna men stonden op het reisbiljet. En de tram nam alles meepakket ten, koffers, fietsen, kinderwagens, volwassenen, kinderen (huilend of niet). Ach 't was me toch een trein SCHIEREILANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2