Speelterrein voor de jeugd inplaats van eendevijvers Volop woningbouwplannen in gemeente Duiveland DE ZIERIKZEESCHE COURANT Jtfetniss* Toch f 25 miljoen? hoog Raad Bru beslist: Raadsvergadering 28 januari c vt-AXU ■0/ ZIER1KZEESCHE NIEUWSBODE REDAKTIE, ADMINISTRATIE EN BEZORGING Telefoon (01110) 6551. Voor telefoonnummers na 17.30 uur: zie pagina 2 onder de rubriek „Agenda". Redakteur: M. J. Bij de Vaate. Uitgave B.V. Drukkerij v/h lakenman Ochtman, Jannewekken 11, 4301 HH Zierikzee. Postbus 1. 4300 AA Zierikzee. ABONNEMENTEN EN ADVERTENTIES: Prijs per 3 maanden bij vooruitbetaling I 34,90, per jaar f 133,00. Losse nummers 70 cent. De abonnementsprijzen zijn inclusief 4% BTW. Verschijnt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Advertentieprijs 45 cent per losse mm; „Succesjes" (t/m 4 regels) I 5,60. Vraagt onze contractprijzen! De advertentieprijzen zijn exclusief 4% BTW. Vrijdag 22 januari 1982 138ste jaargang Nr. 23052 WAARIN OPGENOMEN (1797 - 1889) In dit nummer Schouwen-Duiveland-Polenreis succes „Flitsen uit het buitenland JAKARTA. De Indonesische rege ring heeft het boek ,,Lima Jaman Perwujudan Ingegrasi Wajar" (vijf perioden van uitingen van natuurlij ke integratie) verboden. Het boek is geschreven door de linkse Indonesi sche geleerde dr. Siauw Giok Tjhan en uitgegeven in Amsterdam. LONDEN. Er komt geen Britse mijnstaking. De meer dan 200.000 mijnwerkers aanvaardden een loons verhoging van 9,5 procent zoals die was geboden door de direktie van de staatsmijnen. Vijfenvijftig procent stemde tegen een nationale staking, vijfenveertig procent voor. WARSCHAU. Polen heeft zijn ex port naar de Sowjet-Unie aangepast aan zijn productiemogelijkheden. De uitvoer van vlees is bijvoorbeeld helemaal stopgezet. Advertentie rj Restaurant Renesse voor reservering: tel. 01116-1215 maandag gesloten DEN HAAG, 21-1. De Tweede Ka mer vindt dat de brede maatschappe lijke diskussie over (kcrn)energic moet doorgaan en dat deze diskussie geleid moet worden door de stuur groep onder leiding van mr. De Brauw. Ook is de kamer het eens met het bedrag dat minister Terlouw van ekonomische zaken heeft uitgetrok ken voor het hele projekt. namelijk 25 miljoen. Dit bleek donderdag tij dens een mondeling overleg van de vaste kamerkommissie voor ekono mische zaken en voor kernenergie met minister Terlouw. De Stuur groep Brede Maatschappelijke Dis kussie denkt voor het uitvoeren van zijn opdracht ruim 35 miljoen gulden nodig te hebben. Tcrlouw zei na de steun die hij uit de kamer kreeg opnieuw te gaan pra ten met de werkgroep om te kijken of er overeenstemming mogelijk is. Verwachting tot zaterdagavond: Opklaringen Opklaringen maar ook een enkele bui; minimumtemperatuur van 3 gra den aan de kust tot aan het vriespunt in het binnenland; middagtempera- tuur ongeveer 5 graden; matige aan de kust vrij krachtige westen wind. WEERSVOORUITZICHTEN Weersvooruitzichten over Neder land: de cijfers zijn een globale aan duiding: het interval rond deze cij fers moet ruimer genomen worden naarmate de dag waarvoor de ver wachting geldt verder in de toekomst ligt. Verwachting t/m dinsdag 26 jan.: Zondag: Half tot zwaar bewolkt Kans op neerslag: 80%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: west 5 Maandag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp.: 2 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkr.: noord-w 3 Dinsdag: Kans op neerslag: 70%. Min.temp,: 2 gr. Middagtemp.: 5 gr. Windkracht: verand. 2 ZON- EN MAANSTANDEN 23 jan. Zon op 08.33, onder 17.11 Maan op 07.24, onder 15.31 24 jan. Zon op 08.32, onder 17.12 Maan op 08.11, onder 16.27 25 jan. Zon op 8.31, onder 17.14 Maan op 08.50, onder 17.31 Nieuwe Maan: 25 januari (05.56) EN LAAGWATER Hoogwater Laagwater 23 jan. 2.05 14.34 8.12 20.26 24 jan. 2.42 15.18 8.53 20.56 25 jan. 3.14 15.55 9.27 21.24 Doodtijd: 27 januari. HET WEEKOVERZICHT DE BILT, 22-1. Het K.N.M.l. deelt mede: De komende dagen zijn de temperaturen gematigd. De vorst wordt teruggedrongen naar Zuid- Duitsland en de Oostbloklanden. Bij Portugal ligt een hogedrukgebied. Rond dit hogedrukgebied stroomt lucht van de oceaan naar West- Europa. Vrijdagochtend trok een re- gengebied over ons land naar Duits land. Dit wordt gevolgd door opkla ringen. In de hogere niveaus wordt lucht aangevoerd, die beduidend kouder is dan de lucht die daar in de afgelopen periode aanwezig was. School te „Sir" De raadsleden zullen weinig pro blemen hebben met het voorstel van b. en w. de school in Sirjansland voor de jaren 1982, 1983 en 1984 in stand te houden. In samenwerking met de werkgroep Kleine Kernen (en indi- rekt met de ministeries van C.R.M. en Onderwijs) worden de mogelijk heden bekeken om - vooruitlopend op de integratie kleuter/lager onder wijs - de kleuters in deze lagere school onder te brengen in een zelfstandig funktionerende eenheid. De kleuters van Sirjansland bezoe ken momenteel nog noodgedwongen de kleuterschool in een andere kern. Bij opheffing van de lagere school zouden de leerlingen niet op redelij ke afstand onderwijs kunnen volgen. PRAAG. De Jezuïetenpater Franti- sek Lizna is in Praag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 maanden, zo hebben kennisen van hem ver klaard. BRUSSEL. De Belgische ambassa deur in Warschau, Constant Clerckx, is voor overleg naar Brussel terugge roepen. woordvoerder van belanghebbenden gisteravond. Waanzinnig ,,Een waanzinnig voorstel", zo be titelde de heer Schot het plan Stoof- polder, dat ingediend moet worden om in aanmerking te komen van sub sidie in D.A.C.W.-verband. Dit geld (3V2 ton) kan veel beter besteed wor den was de mening van het C.D.A. en S.G.P. Wethouder Van de Velde rea geerde fel: eerst een plan laten ma- Advertentie BRUINISSE, 21-1. De petitie van vier jeugdige Brueiiaars die strijden om het behoud van de brandputten/eendevijvers, heeft gedeeltelijk sukses ge had. Tijdens de behandeling door de raad, donderdag avond werd door diverse raadsleden gepleit voor een aangepaste vijver, dit in tegenspraak met een eerder ge nomen raadsbesluit. Verspoor (Algemeen Belang): „Als de pit blijft bestaan, moet er wel beter gezorgd worden voor de gevederde vrienden, want het is nu een bende met al die „kotjes". Meeuwsen (C.D.A.) vond dat dempen ook zonder krediet ad 8.2600,00 kan en pleitte voor het laten bestaan van de put/vijver aan de Wil- heminalaan. Wethouder M. van de Velde (PvdA) merkte op, dat het dempen niet zo eenvoudig is als Meeuwsen wilde voorstellen, anders had de Heidemij niet zoveel geld voor het plan nodig. Maar verder zei de wethouder, dat de raad eerst instemde met dempen, en het kollege niet anders deed dan dit raadsbesluit uitvoeren. Overigens: „Toen ik de kinderen zei, dat we er een mooi speelterreintje van zouden gaan maken en vroeg of ze dat goed vonden, riepen ze allemaal in koor ,,Hoi, hoi. Wat voor zin heeft deze pe titie dan nog!" De heer Schot (C.D.A.) vroeg als de tekenaar toch aan het werk gaat er in het nieuwe plan toch niet een vijvertje kan worden opge nomen, daarmee de kool en de geit sparend. Van de Bos: „Kan er dan misschien ook nog een fonteintje bij?" Oude gemeentehaven Een heel wat belangrijker zaak was het voorstel van het kollege in te stemmen met de definitieve plannen en de konsept-overeenkomst tussen gemeente en rijk, betreffende de aan passing van de oude gemeentehaven. Toen echter dit onderwerp (waar mil joenen mee gemoeid zijn) aan de orde kwam, volgde de mededeling van raadsvoorzitter T.C. Hekman, dat „het kollege na ampele overweging had besloten het onderhavige voor stel van de agenda af te voeren we gens weigering tot medewerking van Maaskant en Padmos". Navraag bij genoemde bedrijven, die toch het grootste belang hebben bij deze zaak, leverde alleen hoge verbazing op. „Het woord in deze is aan de ge meente, en niet aan genoemde bedrij ven. De gemeente heeft namelijk op de valreep een verklaring opgesteld, waarin zij zich vrijwaart voor even tuele schade, bij het uitvoeren van de werken. Het is deze verklaring die alleen nog aangepast (de tekst) moet worden, maar daarover heeft het kol lege geen kontakt meer opgenomen met de betrokken bedrijven. Van on wil of weigering van medewerking is dan ook geen sprake", aldus een ZIERIKZEE. Tot en met vrijdag 29 januari is in de Vierschaar van het stadhuis de tentoonstelling te zien over het 100- jarig bestaan van de Provinciale Waterstaat. De tentoonstelling is dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur (behalve op za terdag en zondag). De tentoonstelling schenkt aandacht aan alle facetten van het waterstaatswerk, bijvoorbeeld de zorg voor dijken en duinen, aanleg en onderhoud van wegen, landmetingen en verkeersveiligheid. Maar ook is veel ruimte gereserveerd voor de milieuzorg, waterzuivering, bestrijding luchtverontreiniging en geluidshinder, en de oplossing van het afval-vraagstuk. Op de tentoonstelling is veel fotomateriaal te zien (verleden en heden), een diase rie, tekeningen, maquettes en materiaal. De toegang is gratis en eveneens gratis is een informatieve brochure die men op de tentoonstelling kan krijgen. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) Rente Spaar-selekt-extra 10 (bij opname 2% retourrente) Deposito 1-e jr vast t/m 11,25% Spaarbiljetten t/m 11 NUTSSPAARBANK ZIERIKZEE S 'n Bondsspaarbank Havenpark 16 - telefoon 01110-4051 ken en dan in de prullebak gooien, wilde er bij hem niet in. „Als je geld vraagt voor dit plan, moet dit plan ook worden uitgevoerd", volgens Schot, en daar was hij het niet mee eens, deels omdat de kosten veel ho ger zijn, dat eertijds bekend was (toen 60.000,-). De voorzitter vond, dat als de raad eerst A. zegt (voorstel om een plan te maken), dan B. (plan laten maken voor 10.000,-) de raad nu ook C. moet zeggen en het plan indienen bij D.A.C.W. Wethouder W.F.M. Vonk (A.B.) „Nu in de prullemand doen kost veel geld, opsturen maar 65 cent", Uitein delijk ging de raad toch akkoord. Koffiebrij DUIVELAND, 22-1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiveland stellen de raadsleden voor ak koord te gaan met een exploitatie opzet voor de percelen grond langs de Burg. Romeijnstraat en de Noorsestraat te Ouwerkerk, waar in de toekomst respektievelijk 13 en 8 woningen kunnen worden gebouwd. In totaal zullen er dus 21 woningen in dit exploitatiegebied kunnen wor den gerealiseerd in de zogenaamde sociale sektor. Dit voorstel zal tij dens de raadsvergadering donderdag 28 januari aan de orde komen. De totale exploitatiekosten voor deze woningen wordt geraamd op 243.630,-. Oosterland Ook voor het dorp Oosterland bestaan plannen voor nieuwbouw. De raad heeft destijds besloten het oude schoolgebouw aan de Groene Poort te slopen waardoor grond vrij komt voor sociale woningbouw. Op dit stuk grond is het mogelijk negen huizen te realiseren, tegen een kavel- prijs van 12.112,70 per woning. B. en w. stellen de raadsleden voor deze exploitatie-opzet vast te stellen. Verder stelt het kollege de raadsle den voor hun bereidheid uit te spre ken om de intentieverklaring om tot een bestuurlijke samenwerking Oos- terschelde-gebied te komen te onder tekenen. Even mistig als het buiten was, was het wat Schot betreft ook in de raads zaal, toen het ging om subsidie vast te stellen t.b.v. de Federatie Maat schappelijke Dienstverlening „Noord Zeeland". Na diskussie met wethouder Vonk was het de C.D.A.- er „zo duidelijk als koffiebrij". De heer Schot zou liever zien, dat deze dienst wordt ondergebracht in de So ciale Dienst. Vonk: „De heer Schot wil centralisatie, terwijl we van bo venaf décentralisatie wordt bevolen. „We zullen het moeten pruimen zoals het komt" was het laatste kommen- taar van de C.D.A.-er. De aanschaf van een parterrebrug voor het gymlokaal ondervond geen hindernis, al was er de opmerking, dat de oude bruggen nu eens opge ruimd moeten worden. De heer M. Meeuwsen vond het een voudiger te vragen: „Verandert er dan iets", toen de wet AROB ter sprake kwam. Niet veel, volgens de BRUINISSE. De gewraakte vijver aan de Pr. Wilhelminalaan. Dempen is het besluit van de raad, een plan zal worden gemaakt door de Heidemij, met speelterrein voor de jeugd. (Foto: Zierikzeesche Nieuwsbode) voorzitter, dat de nieuwe vraag uit lokte: waarom dan dit voorstel? Des kundige op dit gebied, sekretaris B. de Groot legde naar tevredenheid het een en ander uit aan de leden van de raad. Wat is Punk Het V.J.V. te Oude Tonge krijgt toch de gevraagde 500,00 subsidie, voor organiseren van kader- kursussen, ondanks veel tegengas van C.D.A. en S.G.P. Woordvoerder Schot vond het een onzinnige zaak omdat de Stichting jeugdwerk op Schouwen-Duiveland oók kursussen kan opganiseren: de stichting wordt onder meer door Bruinisse betaald. Dit nummer bestaat uit 14 pagina's. De heer Van de Bos was om princi piële reden tegen. De heer Meeuwsen meende te weten dat eéh van de vra gen waarop kursisten moeten ant woorden zou zijn: wat is punk. Als voortvloeisel van een en ander zag hij dat de Pul ook op zondag zou opengaan en daarom onthield hij zijn stem aan het kollegevoorstel. Stem ming: vier voor en drie tegen. 1 i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 1