10-50% 10-50% deurloo mode ONDERDRUKKING IN MIDDEN-AMERIKA HERHALING NAZISME Jacks coats Ronselen in Afghanistan 30% korting De zaak Dozier Winterjassen Colberts en kostuums 9 De bewapenings uitgaven Ak Doden door explosie (VS) Straaljagers neergestort Ratten in Arnhem Schooltand- verzorging op de tocht Bezuinigingen ziektewet De P.v.d.A. Piet Dankert voorzitter Europees parlement Zelfstandigen en 1-malige uitkering Alarm van werkgevers DE BOUWNIJVERHEID IN ONS LAND OP INSTORTEN Hoog tekort bij de N.S. Ogem failliet? Toekomst Horeca korting ggl|W»| ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 21 januari 1982 Nr. 23051 BRUSSEL, 20-1. De onderdrukking van grote delen van de bevolking van Midden-Amerika is een herhaling van de wrede represaillemaatregelen van de nazi's. Zij zijn het slachtoffer van een on menselijk ekonomisch systeem, dat zegt te streven naar nationale ont wikkeling maar in feite alleen de pri vileges van een kleine groep verde- Advertentie BANGKOK, 20-1. De uitgaven voor bewapening in de wereld zullen, als er niets tegen gebeurt, van nu tot het jaar 2.000 tweemaal zo hoog wor den als de huidige ruwweg 500 mil jard dollar per jaar, zo heeft Jan Mar- tenson, hoofd van het centrum voor ontwapening van de Verenigde Na ties, in Bangkok verklaard. Flitsen uit het buitenland BOGOTA. Het openaar ministerie van Colombia heeft juridische stap pen genomen tegen ambtenaren en organisaties die ervan worden be schuldigd babies naar het buitenland te smokkelen om daar te worden gea dopteerd. Dit heeft een officiële woordvoerder in Bogota bekendge maakt. ST. JOHN, Newfoundland. Het kon nog wel enige tijd duren voordat Canada het verstrekken van vergun ningen aan grote treilers uit de lan den van de Europese ekonomische gemeenschap (E.E.G.) voor het vissen in de Canadese wateren hervat. JERUZALEM. Leopold Trepper, hoofd van het „Rode orkest", een spionagenet dat voor de Sowjet-Unie werkte in door Nazi's bezet gebied tijdens de Tweede Wereldoorlog, is na een langedurige ziekte op 77- jarige leeftijd overleden, aldus het persbureau Itim. LONDEN. De Yorkshire Ripper, die een levenslange gevangenisstraf uitzit voor de moord op 13 vrouwen, had eerder opgepakt kunnen wor den. Er had een aantal levens kunnen worden gered als de politie efficiën ter te werk was gegaan. Dit heeft de Britse minister van binnenlandse za ken, William Whitelaw, in het parle ment gezegd. KOEWEIT. Het parlement in de Golfstaat Koeweit heeft het voorstel verworpen vrouwen kiesrecht te ge ven. Tegenstanders van het voorstel menen dat vrouwenkiesrecht in strijd is met de tradities en de Islami tische regels van het land. PARIJS. De politieke kommissie van de Westeuropese Unie (W.E.U.) meent dat „zolang de onderdrukking in Polen voortduurt, er geen sprake kan zijn van normale relaties met Po len en zijn bondgenoten, te beginnen met de Sowjet-Unie". De kommissie kwam in Parijs bijeen. ANKARA. In Ankara en Muglaet Izmir (West-Turkije) zijn 51 personen opgepakt die behoren tot de organi saties „Dev-Yol" (revolutionaire stem) en „Dev-Sol" (revolutionair links), dit heeft het ministerie van openbare veiligheid bekendge maakt. Advertentie Op alle LAMMY digt. De zogenaamde vrije en demo- kratische landen steunen deze dikta- turen daar zij er ekonomisch belang bij hebben. Onder het voorwendsel van anti-kommunisme worden de rechten van de mens geschonden en vinden de gruwelijkse wreedheden plaats. Het bloed van de volkeren van Guatemala en El Salvador en de frusttraties van de Nicaraguaanse bevolking zijn in de eerste plaats een beschuldiging aan het adres van alle „ontwikkelde" landen, die verant woordelijk zijn voor zoveel onrecht. Dit is de algemene indruk van de internationale voorzitter van de R.K. vredesbeweging Pax Christi, mgr. Luigi Bettazzi, bisschop van Ivrea (It.). NEW DELHI, 20-1. De regering van Afghanistan heeft vorige week een „wanhopige ronselpoging" onderno men om rekruten te werven voor de krijgsmacht. Zij werd daarbij geholpen door het Russische bezettingsleger en Af ghaanse soldaten, politiemannen en leden van de burgerwacht, verklaar den dinsdag diplomaten in New Delhi. In de hoofstad Kaboel werden bij na alle jongens en mannen van 14 tot 50 van straat opgepikt en naar een plaatselijk stadion gebracht om te worden ingeschreven. De Afghaanse regering ronselt bij herhaling op deze manier voor het le ger, dat in sterkte is achteruitgegaan van een kleine 80.000 man twee jaar geleden, tot ongeveer 35.000 nu. De sertie op grote schaal is de oorzaak. Advertentie SAN SALVADOR. De politie heeft een noordelijk deel van de Salvadori- aanse hoofdstad San Salvador af gesloten voor de grootste speuraktie die ooit in het land is gehouden, zo meldden ooggetuigen. LONDEN. De Britse premier, mar- garet Thatcher, heeft in het Britse Lagerhuis haar steun betuigd aan vrouwenorganisaties die protesteer den tegen de onheuse behandeling door politiemannen en rechters van verkrachte vrouwen. VERONA, 20-1. In een telefoontje aan de Venetiaanse krant Ilgazzetti- no, heeft iemand die zei te spreken namens de rode brigades, dinsdag ge zegd dat de ontvoerde Amerikaanse generaal James Dozzer nog in leven is en dat een proces tegen hem aan de gang is. De politie kon niet onmid dellijk zeggen of de opbeller echt spreekt namens de Rode Brigades. SPENCER (OKLAHOMA), 20-1. Vier kinderen, een volwassene en een persoon van wie de leeftijd nog niet vaststaat zijn om het leven gekomen door een explosie in een lagere school in Spencer in de Amerikaanse staat Oklahoma. Er waren 35 gewonden. De ontploffing deed zich voor nadat in de keuken van de school gas was ontsnapt. BRUSSEL. 21-1. Twee Belgische straaljagers (type F 16) zijn bij Ro- chefort (Ardennen) neergestort. Eén piloot kwam om het leven, de ander kon gebruik maken van zijn schietstoel. Het ongeluk deed zich voor op zeer grote hoogte. Volgens de voorlichtingsdienst van de Belgische luchtmacht zouden de toestellen met elkaar in aanraking zijn gekomen. Ontzettend kwaad KREFELD, 20-1. Omdat hij buiten zichzelf van woede" was heeft een 29-jarige man in Krefeld in Noordrijn-Westfa- len tweemaal de brand gesto ken in de textielfabriek van zijn werkgever en daarmee een schade aangericht van tussen de 30 en 40 miljoen mark. Vol gens een mededeling van de )ustitie heeft de man bekend. De tweede brand legde in het weekeinde een fabriekshal in de as. ANKARA. De militaire autoritei ten in Ankara hebben de arrestatie van 51 linkse personen bekendge maakt en hebben meegedeeld Dat ca. 7.660 teroristen zich nog in vrijheid bevinden, van wie sommigen vrijwil lig in ballingschap in Europese lan den gingen. TUNIS. De raad van de Arabische Liga heeft besloten het mandaat van de Arabische vredesmacht in Liba non opnieuw met een half jaar te ver lengen. Dit is in welingelichte kring van de Arabische Liga in Tunis ver nomen. PARIJS. In een bagagekluis in het gebouw van de luchtvaartmaat schappij Air France bij de Porte Maillot in het westen van Parijs is een bom ontploft. Volgens de politie was de schade aanzienlijk, maar vie len er geen gewonden. BERLIJN. Een Palestijnse organi satie met de naam „15 mei" heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op een Israëlisch restau rant in West-Berlijn waarbij 25 ge wonden vielen, van wie een kind van 14 maanden inmiddels is overleden. ARNHEM, 20-1. Vooral door de vorst van de afgelopen tijd trekken in Arnhem de bruine ratten bij dui zenden naar de bebouwing op zoek naar voedsel. Met name in de laagge legen wijken in Arnhem-Zuid, waar veel water is, hebben de bewoners volgens de gemeente gehoorlijk te lij den van de overlast. De gemeente Arnhem zal hier, maar ook in de bin nenstad, de strijd tegen de ziekte- overbrengende dieren intensiveren. Er zijn in Arnhem vier officiële rat tenvangers in dienst, die als wapen een dodelijk mengsel gebruiken dat ongevaarlijk is voor huisdieren maar waaraan ratten onherroepelijk dood gaan. DEN HAAG, 20-1. De schooltand- verzorging zal verdwijnen als mi nister Gardeniers (volksgezondheid) haar plannen doorzet en ook als ze een beslissing over de georganiseer de jeugdtandverzorging nog langer voor zich uitschuift, bijvoorbeeld door nieuwe adviezen te vragen. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor sociale tandheel kunde (waarbij alle 68 schooltand- diensten zijn aangesloten), J. J. Car- pay, heeft dit dinsdag gezegd op een perskonferentie in den Haag. DEN HAAG, 20-1. In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af voor de bezuiniging van 1400 mil joen gulden, die minister Den Uyl van sociale zaken en werkgelegen heid en zijn staatssecretaris Me vrouw Dales willen vinden in de ziektewet. Dat bleek dinsdag tijdens de behandeling van de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid. DEN HAAG, 20-1. „Er wordt ge kort op ziektegelden, er komen geen wettelijke voorschriften tot beleg gingen, de aardgasbaten worden niet gebruikt voor de gemeenschap en grote onderweigeren over de werkge legenheid te komen praten. Op die manier wordt de P.v.d.A. voor het vuile werk". Dit zegt de werkgroep socialistische politiek in de P.v.d.A. (WESP). STRAATSBURG, 20-1. De Neder landse socialist Piet Dankert (48) is gekozen tot de nieuwe voorzitter van het Europees parlement. Na een hele dag stemmen, verdeeld over vier ronden, bleek hij 184 stem- pien op zich te hebben verzameld. 408 stemmen werden uitgebracht. 42 wa ren blanko. Zijn tegenstander, de fraktieleider van de christen-demo- kraten, de Westduitser Egon Klepsch, kreeg 175 stemmen. Dap- kert hield zijn in het Frans uitgespro ken slotwoord kort. Hij dankte het oudste lid van het parlement, Louise Weiss (88), voor de manier waarop zij de vergadering tijdens de stemming had geleid. DEN HAAG, 20-1. Zelfstandigen die vorig jaar een minimum-inkomen hadden, kunnen niet zonder meer een claim leggen op het bedrag van 35 miljoen gulden dat is overgebleven bij het verschaffen van een eenmali ge uitkering aan genieters van een minimum-inkomen of -uitkering. Zelfstandigen komen alleen voor een uitkering in aanmerking nadat over deze zaak een principiële beslissing is genomen. Dit heeft minister Den Uyl van so ciale zaken en werkgelegenheid aan de kamer geantwoord naar aanlei ding van vragen over zijn begroting. KORTE BELICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Het CPN-tweede-ka- merlid Joop Wolff legt per 1 februari zijn kamerlidmaatschap neer. Dit heeft de CPN meegedeeld. Wolff heeft ruim veertien jaar voor de CPN in de Tweede Kamer gezeten. ALMELO. Een brand heeft in de nacht drie houtbewerkingslokalen van de technische school St. Paul in Almelo in de as gelegd. De schade wordt door de politie geschat op ze ker een half miljoen en mogelijk één miljoen gulden. UTRECHT. Om de koopkracht zo veel mogelijk te handhaven, wil de industriebond F.N.V. in de metaalin dustrie bovenop de prijskompensatie een extra looneis op tafel leggen van één procent ot minimaal dertig gul den per maand. DEN HAAG. De vaste kamerkom missie voor buitenlandse zaken zal geen verzoek tot minister Van der Stoel richten om protest aan te teke nen bij de regering van Zuid Afrika tegen de weigering van Visa aan een delegatie van Nederlandse kamerle den, die een bezoek aan dit land wil de brengen. ROTTERDAM. De Antilliaanse kustvaarder Passaat Curacao is naar bekend geworden, vorige week bij Georgetown (Guyana) op een wrak gelopen en lekgeslagen. DEN HAAG. De organisaties van werkende jongeren zullen volgende maand door het ministerie van socia le zaken en werkgelegenheid worden uitgenodigd om te komen praten over het werkgelegenheidsplan waar de regering mee bezig is. ROTTERDAM. Het Walradarper- soneel, dat vorige week een stipt- heidsaktie voerde, gaat met een ak- tievaartuig en een reklamevliegtuig verder protesteren tegen plannen van de dienstleiding om loodsen de topfunkties op de Walradarstations te laten vervullen. DEN HAAG. De vaste Tweede- kamerkommissie voor buitenlandse zaken houdt op 3 februari een hoor zitting over Polen. De kommissie besloot hiertoe, op voorstel van de VVD'er van Eekelen. APPELDOORN. De rijkspolitie heeft opnieuw vier mensen op het laatste nippertje uit het water weten te halen. Het waren allen schaatsers die zich op het ijs van de randmeren van het IJsselmeer hadden begeven. UTRECHT. De vereniging van Ne derlandse Ziekenfondsen heeft de Tweede Kamer geschreven dat de fondsen de mogelijkheid moeten heb ben om eigen bijdragen in de Zieken fondsverzekering en de AWBZ (Alge mene Wet Bijzondere Ziektekosten) in hun aanvullende verzekering on der te brengen. DEN HAAG. De 11,5 procent staatslening 1982 met aflossing per 1988-1992. Waarop de inschrijving volgens het tendersysteem openstond, is vastgesteld op 1,2 mil jard gulden. De koers van uitgifte is bepaald op 100 procent. DEN HAAG, 20-1. Als de overheid niet snel haar beleid verandert ten aan zien van de infra-struktuur, de woningbouw, de stadsvernieuwing en de ande re sektoren van de bouw, dan zal dat blijvende, desastreuze gevolgen hebben voor de gehele bouwnijverheid in Nederland. Deze teneur overheerste in Den Haag de nieuwjaarsbijeenkomst met de peres van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) de werkgevers centrale in de bouw. Tijdens de zeer sombere bijeen komst voorspelde het AVBB dat de werkloosheid in de bouw daar zeker de 100.000 ruimschoots zal passeren, ook al blijft de bouwproduktie op het niveau van 1981. Op het ogenblik zijn er 90.000 werklozen in de bouw. DEN HAAG. Als van de zieken fondsverzekerden alleen maar een ei gen bijdrage wordt gevraagd voor ge neesmiddelen die niet in de zoge naamde „regeling en klapper" wor den aanbevolen, levert dat - uitgaan de van een rijksdaalder per recept - maar tien a vijftien miljoen gulden op. LOENEN (Gld.). Een deurwaarder heeft in Loenen op de Veluwe de met hout gestookte oven van Bakker Wim Harmsen verzegeld. De Hoge Raad verbood Harmsen onlangs zijn ouderwetse oven te gebruiken, maar de Loenense bakker werkte er toch mee door. ROTTERDAM. De direktie van de Stichting Samenwerkende Havenbe drijven (S.H.B.) in Rotterdam moet weer gaan onderhandelen met de ver- voersbond F.N.V. over een c.a.o. en mag in de tussentijd bij het ontbre ken daarvan geen individuele kon trakten met werknemers afsluiten. ROTTERDAM. De universiteits raad van de Erasmus-universiteit in Rotterdam heeft een motie aangeno men waarin ze van de Poolse rege ring eist dat gevangen genomen stu denten en docenten worden vrijgela ten en het verbod op de onafhankelij ke studentenvakbond N.Z.S. wordt opgeheven. UTRECHT. Distriktshoofd Johan Stekelenburg van de industriebond F.N.V. in Rotterdam heeft zich kan didaat gesteld voor het voorzitter schap van de industriebond. De voor- zittersstoel komt medio 1983 vrij om dat dan Arie Groenevelt de voorzit tershamer neerlegt. SCHIPHOL. De autoriteiten van Sri Lanka willen het probleem van de jeugdprostitutie en het daaraan gekoppelde sextoerisme zelf oplos sen. Dat is de indruk van minister Van Dijk van ontwikkelingssamen werking, na zijn gesprekken daar over met de Srilankaanse autoritei ten. MAASTRICHT. Nederland gaat zijn achterstand wat het aantal amb tenaren bij de Europese gemeen schappen betreft inlopen. Dankzij het werk van de interdepartementale kommissie plaatsing Nederlandse ambtenaren zijn 425 kandidaten ge- selekteerd voor het EG-concours in Brussel en dertig voor het toelatings examen voor een aanstelling bij het Europees rekenhof. Advertentie Advertentie Op alle UTRECHT, 20-1. N.S. boekte vorig jaar niet alleen een rekord in het rei- zigersvervoer, maar ook wat betreft het exploitatietekort werd een mijl paal overschreven. Rijksbijdragen voor rëizigiersvervoer (817 miljoen), goederenvervoer (170 miljoen) en het negatief bedrijfsresultaat van 31 mil joen gulden bij elkaar opgesteld, overschreed het exploitatietekort in 1981 voor het eerst één miljard gul den en kwam uit op 1018 miljoen gul den, zo bleek op de nieuwjaarspers- konferentie. AMSTERDAM/ROTTERDAM. 20- 1. In financiële kringen en onder het personeel van OGEM is dinsdag gro te ongerustheid ontstaan over uitla tingen van drs. H. Langman, lid van de raad van bestuur van de ABN, als zou het uit 21 leden bestaande inter nationale bankenconsortium onder leiding van de. ABN, waarbij de fi nanciering van OGEM sinds medio vorig jaar is veilig gesteld, aansturen op een faillissement van het noodlij dende koncem. Van die 100.000 zal hooguit I procent weer een baan kunnen vinden, aldus het AVBB. Het aantal faillissementen is vorig jaar in vergelijking met de vorige (bouw) recessie van 1972 tot 1975 ruim tweemaal zo hoog. In 1981 slo ten 1.200 bouwbedrijven hun deuren tegen 500 jaarlijks in de eerste helft van de jaren zeventig, zo blijkt uit cijfers van het AVBB. DEN HAAG, 20-1. De voorzitter van het bedrijfschap Horeca, Drs. F.J. Nijsten, ziet de toekomst van de Nederlandse Horeca donder in. Dit bleek uit de toespraak, die hij woens dag in Den Haag heeft gehouden bij de opening van de 76ste openbare bestuursvergadering, waarin hij ver klaarde dat de verwachtingen voor 1982 negatief zijn. AMSTERDAM. Voorzitter Max van den Berg van de PvdA zal deze week praten met CNV-voorzitter Van der Meulen en de voorzitter van de dienstenbonden FNV Freek To- masson over de plannen van minister Den Uyl van sociale zaken en werk gelegenheid en zijn staatssekretaris mevrouw Dales om wijzigingen in de ziektewet aan te brengen. WAGENINGEN. De nieuwe stu denten van de Landbouwhogeschool in Wageningen moeten de eindrich- ting van hun studie een jaar eerder kiezen dan de ouderejaars. Dat ge beurt dan na het tweede trimester van het eerste jaar. Dit vloeit voort uit de invoering van een nieuw pro gramma voor de tweefasenstruk- tuur, die een verkorting van de stu dieduur inhoudt. DEVENTER. De Deventer gemeen teraad heeft de 53-jarige rector van het Alexander Hegius- Scholengemeenschap, L.J.R. (Rous seau) ontslag verleend. Volgens een door de gemeente Deventer verstrek te mededeling is de rector „eervol ontslag verleend op grond van onge schiktheid". AMSTERDAM. De douanerecher che en de Amsterdamse narcoticabri gade hebben de 28-jarige C.C. aange houden, die in het bezit was van 160 kilo marihuana. De waarde wordt geschat op ongeveer zes ton. ZUTPHEN. Twee Zutphense beeld houwers, André Berkhoven en Paul Mentink, willen de verwrongen staal massa's van de in december vorig jaar afgebrande Hanzehal gebruiken als kunst voor de nog nieuw te bou wen hal. De gemeente Zutphen vindt het volgens een woordvoeder „een verschrikkelijk goed idee". DEN HAAG. Minister Van der Stoel zal waarschijnlijk op 12 februa ri in de konferentie over Europese veiligheid en samenwerking (CEVS) het Nederlandse standpunt over de gebeurtenissen in Polen uiteenzet ten. AMSTERDAM. Na de krakers van de „Schuine Hendrik" zijn nu ook de overburen van een met ontruiming bedreigd kraakpand naar de kort gedingrechter gestapt omdat zij niet willen worden blootgesteld aan traangas bij eventuele rellen. UTRECHT. Het bezoek aan de van 13 tot en met 17 januari in Utrecht ge houden beurs Vakantie'82 heeft alle rekords van voorgaande jaren gebro ken. In totaal bezochten meer dan 50.000 mensen de beurs. DEN HAAG. De fraktie van de V.V.D. in de Tweede Kamer wil van het kabinet duidelijkheid hebben of men van plan is met voorstellen te komen voor het stimuleren van de woningverkoop, zoals onlangs gesug gereerd door de C.D.A.-fraktie in de Tweede Kamer. DEN HAAG. Minister Van Dam van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening heeft voor de jaren 1982 tot en met 1985 bijna één miljard gulden verdeeld voor stadsvernieuwing in veertien zogenoemde interim saldo regeling gemeenten. EDE. De gemeente Ede heeft de au to weggesleept waarin de 34-jarige Willy van der Heuvel al ruim een jaar woont. Omdat zij de portieren aan de binnenkant afsloot is het voertuig met bewoonster en al op de laadbak van een vrachtwagen gezet en naar een parkeerterrein gebracht. MOOK. Nabij een strand ter hoog te van de Mookerheide te Mook is het afgelopen weekeinde een grote partij Engelse explosieven uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. TEN POST. Het aluminium konstruktiebedrijf Nordal BV in het Groningse Ten Post is vorige week failliet verklaard. De 45 werknemers van het bedrijf staan op straat. Er is geen afvloeiingsregeling. DEN HAAG. In februari en maart van het vorig jaar zijn bij 35 van de 1007 door de loontechnische dienst onderzochte bedrijven, gespreid over alle bedrijfstakken, prijscompensa ties gegeven in strijd met de toen gel dende beperkte loonmaatregel. Advertentie Op alle korting

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 9