Een kleinigheid vergeten ,,Jasperina en Eric" met programma in de Concertzaal Tennisvereniging Scelveringhe kiest voor twee gravelbanen 5 Op vrijdag 22 januari Kunststof te duur Wat biedt de BEELDBUIS? ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 21 januari 1982 Nr. 23051 RENESSE, 19-1. De tennisvereniging Scelveringhe uit Renesse kan haar eigen akkommodatie binnen afzienba re tijd tegemoet zien. Tegen de bestemmingsplanwijzi ging voor het terrein aan het Stoofwekken kwamen geen bezwaren. De laatste fase in de papierprocedure is de goedkeuring van Gedeputeerde Staten, die waarschijn lijk op korte termijn los zal komen. ZIERIKZEE, 18-1. Op vrij dag 22 januari a.s. vindt in de Concertzaal te Zierikzee on der auspiciën van Z.V.U./Uit in Zeeland een voorstelling plaats van „Tussen zomer en winter". „Tussen zomer en winter" is een kabaretprogramma van Jasperina de Jong en Eric Herfst met teksten van Ivo de Wijs, Eric Herfst, Jan Boerstoel en van muziek voorzien door Joop Stokkermans en Harry Bannink. Deze maand vinden de laatste voorstellingen plaats; wie Jasperina de Jong nog wil zien schitteren in de ze show zal er dus vlug bij moeten zijn. In september 1980 gaven Jasperina de Jong en Eric Herfst in het Nieuwe de la Mar Theater in Amsterdam de première-voorstelling van „Tussen zomer en winter", een nieuw kaba retprogramma met teksten van Ivo de Wijs, Erio Herfst, Jan Boerstoel en van muziek voorzien door Joop Stok kermans en Harry Bannink. Het was voor de eerste keer sinds meer dan 10 jaar dat Jasperina de Jong en Eric Herfst samen op het toneel optraden. Dit keer dus niet een show rond Jasperina de Jong, maarkabaret van het echtpaar Herfst, muzikaal geas sisteerd door Jan Huydts (piano/synthesizer) en Charly Aiige- nois (gitaar). De kritieken die het nieuwe programma kreeg varieerden van goed tot schitterend. Enkele kwalifikaties die recensen ten o.m. gaven: „Tussen zomer en winter" ook door Herfst knap inge vuld; Jasperina de Jong en Eric Her fst in topvorm; Gaaf kabaret; Virtuo siteit van Jasperina de Jong; Eric Herfst schitterend; Vlijmscherpe teksten; echtpaar in prima vorm. De akkommodatie beslaat twee ba nen, met een mogelijkheid tot aanleg van een derde. Daardoor komt een einde aan het „gastspelen" op de ba nen van het rekreatiepark de Leeu- wekuil aan de Jan van Renesseweg, waar Scelveringhe tot nu toe huurde om haar leden te kunnen laten ten nissen. KORTE BERICHTEN UIT HET BINNENLAND DEN HAAG. Minister Van Thijn van binnenlandse zaken heeft beslo ten het trendvoorschot van de ambte naren, ongeveer gelijk aan de prijs- kompensatie in het bedrijfsleven, bij een salaris van 54.345 gulden af te toppen. DEN HAAG. Ondanks felle pro testen van de industrie wil staatsse- kretaris mevrouw Lambers- Hacquebard van milieuhygiëne maatregelen nemen voor een geleide lijke terugdringing van de drijfgas- sen chloorfluorkoolstoffen (CFK's) die uiteindelijk op nul moeten uitko men. AMSTERDAM. Staatssekretaris Kombrink van financiën heeft musi ci en artiesten de doodsteek toege bracht om hen naast sociale premies en loonbelasting met ingang van 1 april ook nog eens 18 procent b.t.w. te laten betalen. AMSTERDAM. De Amsterdamse politie heeft woensdag de 47-jarige B. S. aangehouden, die ervan wordt verdacht de „grote man" achter de handel in zogenaamde limiteds te zijn. UTRECHT. De ziekenhuiskommis sie van de EEG, waarin ook Neder land is vertegenwoordigd, heeft in een resolutie voorgesteld gezond- heidsekonomie als verplicht vak op te nemen in de artsenopleiding, zo blijkt uit een mededeling van de na tionale ziekenhuisraad. ZWIJNDRECHT. In de nacht van dinsdag op woensdag heeft een felle brand gewoed na een explosie bij het zaadextraktbedrijf van Unimills in Zwijndrecht. Eén medewerker van het bedrijf is daarbij lichtgewond ge raakt. De produktie in de afdeling ligt voorlopig stil. ROTTERDAM. De Rotterdamse politie heeft dinsdagmiddag in een woning aan de Nieuwe Binnenweg de gedetineerde aangehouden, die vorig jaar uit de gevangenis Veenhuizen ontsnapte door met bedreiging van een beitel gevangenisdirecteur K. van Tuinen in gijzeling te nemen en te ontvoeren. AMSTERDAM. Op de jaarlijkse Hiswa-tentoonstelling in Amster dam, die dit jaar van 12 tot en met 21 maart in de onlangs uitgebreide RAI zal worden gehouden, zal voor het eerst de hengelsport vertegenwoor digd zijn. De RAI heeft dat dinsdag meegedeeld. Dat deelde het bestuur, onder voor zitterschap van de heer T. v. d. Schaaf, dinsdagavond tijdens de al gemene ledenvergadering in het Wa pen van Zeeland te Renesse aan de le den mee. Aan het begin van de verga dering sprak de voorzitter een wel komstwoord aan het adres van wet houder J. C. de Feiter van sportza ken. De heer v. d. Schaaf bedankte de gemeente voor de (vlotte) medewer king omtrent de tennisbanen. Gravel Na enige diskussie besloot de ver gadering gravel banen aan te leggen in plaats van een beton- of een asfalt- baan. Om tot een besluit te komen werd een overzicht opgemaakt, waaruit de voor- en nadelen van een kunststof- of een gravelbaan waren op te maken. De aanschafkosten van twee kunststofbanen bedragen 75.000,— voor beton, 104.000,— voor asfalt en 50.000,— voor gravel (met sproei-installatie ca. 60.000,—). Kunststof kent het voordeel geen on derhoud met zich mee te brengen, ter wijl deze post bij gravel op 280 man uren is bepaald. De bespeelbaarheid van kunststof- banen geldt voor twaalf maanden, terwijl gravelbanen ongeveer zeven maanden geschikt zijn voor het ten nisspel. Daar staat tegenover dat de levensduur van gravelbanen op twin tig jaar is gesteld en dat naar schat ting betonnen- of asfaltbanen slechts tien jaar meegaan. De slijtage van kunststofbanen ligt drie keer zo hoog als bij gravel. Reden te meer voor de vergadering om te kiezen voor gra velbanen. Proriteit De aanleg van de banen werd dins dagavond als de eerste prioriteit gesteld en op de tweede plaats volgde het gebouw. Aangezien de vereniging niet over voldoende financiële middelen be schikt om alle itrioriteiten te verwe zenlijken op korte termijn, moest er worden gekozen. Bij de aanleg van de twee banen zal de vereniging een grote mate van zelfwerkzaamheid moeten produceren, om de kosten zo veel mogelijk te drukken. DEN HAAG. De voorzitter van de PPR-fraktie in de Tweede Kamer, Ria Beckers, meent dat het wild de gelegenheid moet krijgen zich te her stellen van de aanslag op hun li chaamsreserves, tengevolge van de afgelopen twee vorstperiodes. DEN HAAG. De voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van State heeft de 26 verzoeken tot schorsing van een bouwvergunning van een kemafvalbunker in Borssele afgewezen, voor zover de indieners van de verzoekschriften ontvanke lijk zijn. Dit heeft een woordvoerder van de raad woensdag meegedeeld. Een tijdelijk onderkomen zal voor lopig de funktie van het gebouw ver vullen. Om wat meer inkomsten te verkrijgen werd de kontributie van de senioren met 40,— verhoogd tot 160,—, voor de junioren met 30,— tot 90,—. Het entreegeld voor nieu we leden bleef 25,—. Omtrent het wel of niet tennissen in de winterpe riode op de baan 'aan het Johkers- weegje ging de vergadering nog enige tijd in diskussie, maar kon daar dins dagavond nog geen uitsluitsel over geven. De bestuursleden mevrouw T. v. d. Puil en de heer M. van Krimpen waren aftredend en herkiesbaar. Bei den werden herkozen. Ook werd een baankommissie ingesteld, die zich in de toekomst onder andere met het onderhoud van de banen zal bezig houden. DEN HAAG. De Nederlandse Vere niging Bescherming Voetgangers meent dat minister Zeevalking van verkeer en waterstaat onvoldoende oog heeft voor de broodnodige be scherming van voetgangers in het verkeer. WESTSTELLINGWERF. De ge meentepolitie van Weststellingwerf heeft met twee invallen in Boyl en Wolvega 2.500 kilo hasjiesj in beslag genomen. De groothandelswaarde van de partij bedraagt ongeveer twintig miljoen gulden. UTRECHT. C.N.V.-voorzitter Harm van der Meulen vindt het alter natief dat het PvdA-partijbestuur heeft geopperd voor de verlaging van de ziekte-uitkering „bespreekbaar". UTRECHT. Een stoptrein van Utrecht naar Lèiden is ter hoogte van Zoeterwoude in aanraking gekomen met het op de rails gevallen boven deel van een dragline en voor een deel ontspoord. UTRECHT. Het reizigersvervoer bij N.S. is vorig jaar met drie procent toegenomen waarmee de groeiende tendens van de afgelopen paar jaar zich voortzette. N.S. verkocht vorig jaar 9.200 miljoen reizigerskilome ters, 300 miljoen meer dan in 1980. ROTTERDAM. Bij een ongeluk met een bouwlift is de 34-jarige dak- bedekker J. H. Esbach uit Schiedam, woensdagmiddag om het leven geko men. Volgens de Rotterdamse politie viel de dakbedekker ter hoogte van de vierde etage van een flatgebouw aan de Blijvenburgstraat in Rotter dam uit de lift en kwam op straat te recht. SCHEEPVAART Aldabi, 20-1. Te Le Havre verw. Abida, 20-1. Te Sal. Nedlloyd Adelaide. 19-1. 30 NO Townsville naar Wellington. Nedlloyd Rockanje, 19-1. 800 ZO KP Race naar Newport News. KERKNIEUWS Nederlandse Hervormde Kerk Beroepen te Halsteren-Nieuw Vos- semeer (Prot. Kerkgemeenschap): drs. J. P. Schouten, Geref. predikant te Westzaan (Herv. Geref. „Samen op weg"); beroepen door de classis Alk maar tot predikant voorbuitengewo ne werkzaamheden (geestelijk ver zorger „Noorderhaven" te Juliana- dorp): Jac. Kattenberg (pred. volgens overgangsbepaling 277d) te Nieuwe Tonge; te Hollandscheveld: J. J. Roodsant, Sint Maartensdijk; te Schoonrewoerd: J. Vos, Nijkerk; te Bennebroek (toez.): B. J. Weegink, Beerzerveld; te Losser: L. Lingen, Klooster ter Apel. Benoemd tot kerkelijk medewer ker te Wieringen t.b.v. het oecume nisch experimenteel kerkewerk rond de Michaëlskerk te Oosterland: K. Vos, eervol ontheven predikant met bevoegdheid van em, te Vreeland. Bedankt voor Erica (toez.): mevr. A. van de Meijk, kand., Leiden; voor Woudrichem: H. A. van de Pol, Wier den. Gereformeerde Kerken Bedankt voor Drachten (nadere beslissing): Th. van Belzen, Nunspeet. Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt Beroepen te Almkerk-Werkendam in'kombinatie met Breda: drs. R. T. de Boer, kand., Kampen. Aangenomen naar Lemele-Leme- lerveld: drs. L. Sollie, kand., Zwartsluis, die bedankte voor Gramsbergen en Nijmegen. Christelijke Gereformeerde Kerken Tweetal te Bussum: R. Kok, Dam- woude; W. van Sorge, Nunspeet. Gereformeerde Gemeenten Beroepen te St. Catharines (Onta rio, Canada): J. C. Weststrate, 's-Gra- venpolder; te Scherpenisse: A. Moer kerken, Nieuw-Beijerland. MARKTBERICHTEN Beursbericht Markt Goes van dinsdag 19 januari 1982 Granen, zaden en peulvruchten Alle prijzen boerenschoon, franko leveringsplaats en per 100 kg: Tarwe, basis 16 uit opslag handel en coö peratie, 50,25 - 51,25; tarwe, basis 16 uit eigen opslag, 52,50; zomer- gerst, basis 16 53,25 - 54,25; voergerst, basis 16 47,75 -ƒ 48,25; haver, basis 16 44,75; erwten (kleine groene) 82,00 -ƒ 86,00; Schokkers 80,50 - 86,50; Capucij- ners 167,50; bruine bonen (vrij van grond en halve bonen; 18 vocht) 180,00 - 185,00; karwij (boeren schoon) 255,00 - 272,50; karwij (prima doorsnee kwaliteit) 292,50. Exklusief b.t.w. Aardappelen Bintje, veldgewas, direkte leve ring, op auto geleverd, 21,00 -ƒ 24,50 per 100 kg. 0 mm opwaarts, binnenlandse kwaliteitseisen, 22,00 - 25,50 per 100 kg. Voeder- aardappelen 9,50 - 10,00per 100 kg. Notering Rotterdamse Beurs d.d. 18 januari 1982: Bintje 35-50 mm 22,00 - 23,00 per 100 kg; 50 mm-op- waarts 32,00 - 34,00 per 100 kg. Exklusief b.t.w. Uien Zaaiuien 0,12 - 0,16 per kg. Zaai- üien, grove blanke partijen, 0,17 - 0,20. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Vlas Ongerepeld, op auto geleverd, ex klusief b.t.w. 0,38 - 0,52 per kg. Hooi en stro Alle prijzen per 1.000 kg: Weide- hooi 225,— - 250,—; dijkhooi 160,— - 180,—; Roodzwenk 130,—; Veldbeemd 150,—; Riet- zwenk 95,110,—; Raaigrassen 130,—; gerstestro 135,—; tar- westro 95,105,schokkerstro 100,125,erwtenstro 110, 130,—; bruine bonenstro 120,—. Op auto geleverd en exklusief b.t.w. Veemarkt Den Bosch DEN BOSCH, 20-1. Aanvoer: totaal 7855, runderen 3257, graskalveren 298, vette kalverèn 31, nuchtere kal veren 1759, schapen 1448; lammeren 2; geiten 61, slachtvarkens 899, slachtrunderen 1680. Prijzen per stuk: Melk- en kalf- koeien 2450 - 3250; guiste koeien 1600 - 1950; kalfvaarzen roodbont 2350 - 3225; zwartbont 2100 - 2675; klamvaarzen 1850 - 2150; guiste vaarzen 1800 - 2100; pinken 61 Toen was voor mij de boot aan en heb ik, trots alle hernieuwde pogingen van de families, de scheiding er door ge drukt Mij werd het huis in De Steeg toegewezen en dat accepteerde ik. Ali mentatie wilde ik verder van hem niet Trouwens, ik had zo weer een baan, want vóór mijn huwelijk was ik sekre- taresse. Ik spreek gelukkig Duits en Engels, heb steno en zo, dus viel het helemaal niet moeilijk werk te krijgen bij een uitzendbureau. Dat is door gaans part time en soms heb je eens een weekje vrij, zodat ik gelegenheid had het huis weer eens een goeie beurt te geven. De buurvrouw ving Peter op, als ik nog niet thuis was en anders de meiden weL Enfin, om een lang verhaal maar te besluiten,... Bart zat omhoog met personeel op zijn kantoor, dus belde hij het uitzendbureau voor een tijdelijke sekretaresse, die Duits kon spreken en schrijven. Bart wilde in no time trouwen, maar ik heb eerst mijn levensverhaal verteld en- er aan toe gevoegd: dit moet je op je in laten werken; wil je daarna desondanks met me trouwen, dan praten we verder. Ik wilde een paar maanden wachten, want mijn ervaring in het eerste huwe lijk waren niet bepaald om over naar huis te schrijven. We zijn nu enkele maanden getrouwd en ik kan niet an ders vaststellen dan dat Bart de boven ste beste is. Wat moet zijn eerste vrouw het goed bij hem gehad hebben." „Ik weet het niet, tante..." „O Joop, houd alsjeblieft op met je tante.... wat schelen we helemaal ih 875 - 1725; graskalveren 700 - 1100; nuchtere kalveren voor fok of mesterij roodbont 200 - 525; zwartbont 150 - 420; weidescha- pen 80 -ƒ 170; lammeren 80 - 160; vette schapen 180 - 280; vette lam meren I&180 - 260. Prijzenper kilogram geslacht ge wicht: Stieren le 8,45 - 9,15, 2e 7,40 - 8,45; vaarzen le 7,40 - 8,40, 2e 6,70 - 7,40; koeien le 7,50 - 8,40, 2e 6,90 - 7,50, 3e 6,60 - 7,90; worstkoeien 5,30 - f 6,60; dikbillen 9,40 - 13,75. Prijzen per kilogram levend ge wicht: vette kalveren le 6,65 - 6,85, 2e 6,30 - 6,60, 3e 5,80 -ƒ 6,30; slachtzeugen le 3,40 - 3,50, 2e 3,30 - 3,40, 3e 2,60 - 3.60. INGEZONDEN STUKKEN Postzegelbeurs te Zierikzee De afdeling Schouwen-Duiveland van Philatelica organiseert ook dit jaar een Postzegelbeurs. Er is een groot aantal rondzend- boekjes met zegels voor zowel landen- als motiefverzamelingen. Ook kan men terecht bij handelaren, die met ruime sortering aanwezig zijn. Vooral de jeugdige verzame laars wordt een ruime keuze gebo den. De toegang is gratis! Over deze mooie hobby verstrekken wij u graag alle informatie. Zaterdag 23 ja nuari a.s. van 10-16 uur in het „Huis van Nassau". Het Bestuur Klubmatch Kynologenklub Zeeland De Kynologenklub Zeeland houdt op zaterdag 13 maart in de Zeeland hallen te Goes haar jaarlijkse klub match, waaraan zowel leden als niet- leden kunnen meedoen. Het bestuur verwacht meer dan driehonderd honden aan de zes keur meesters te tonen. Hoewel het hoofd gedeelte van de match is bedoeld voor de schoonheidskeuringen, kan de liefhebber ook kijken naar een doorlopende wedstrijd Gedrag en Gehoorzaamheid. De klubmatch be gint 's ochtends om 10.00 uur en duurt de hele dag. Rommelmarkt - Dierenbescherming 8 mei in de Beuze U heeft in de krant kunnen lezen, dat de Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren een asiel hoopt te gaan bou wen in Zierikzee. Dit gaat veel geld kosten. Daarom houden wij op 8 mei onze jaarlijkse rommelmarkt in de Beuze ten bate van het asiel. We kunnen nog veel oude spullen gebruiken, dus .ajsy de zolder opruimt of u komt overbodige .-spullen tegen, geef ons een seintje na-we-komen het bij u op halen. Ook kunt u het zelf brengen naar de volgendeadressen: J. Struyk, Ho ge Molenstraat 47, tel. 01110-5391; R. Snijders, Peterseliestraat 31, tel. 01110-4826; H. J. Dorreman, Varre- markt 4, tel. 01110-3433. Verder willen wij uw aandacht nog eens vestigen op de barre winter waarin zoveel vogels het zwaar te verduren hebben, denkt u eens aan ze als het vriest. Niet vergeten; uw spullen voor de rommelmarkt van de Dierenbescher ming. Werkgroep Schouwen-Duiveland Ned. Ver. tot Bescherming van Dieren „Schrijven voor gevangenen" De komende week organiseert de werkgroep Schouwen-Duiveland van Amnesty International in vier plaat sen weer een schrijfavond. Zoals bekend worden voor deze maandelijkse schrijfaktie een aantal gevangenen geselekteerd voor wie massaal om vrijlating wordt ge vraagd omdat ze gevangen zitten in leeftijd? Zeg maar gewoon Gon, hoor! Dat doet Gerda ook." "Oké, Gon dan maar. Ik heb oom Barts eerste vrouw niet gekend. Toen ik op trouwen stond met Gerda, zijn we de familie langs geweest, maai- toen was oom Bart al weduwnaar." De vrouw komt bedrijvig overeind. „Nog thee? Was de toast lekker? Wil je nog wat? Machtig fijn, dat jullie geble ven zijn. Bart zei gisteravond in de slaapkamer Geweldig, dat ze er zijn; Gerda is altijd mijn lievelingsnichtje geweest Ik zou het erg gevonden heb ben, als ze me de rug had toegekeerd" "Ze is wat voorzichtig, daar kan ik van meepraten." „Hoezo? Wilde ze je eerst niet?" „Ik kan niet over mezelf vertellen, Gon. Mijn ouders zijn al jaren dood en ik heb nauwelijks familie." De vrouw kijkt hem nadenkend aan en begint dan te lachen. „Heb je soms een verleden, waar over je je schaamt" Grote verbazing op het gezicht van de man. „Waarom zou ik een verleden hebben?" „Nou, het zou toch kunnen? Mij scheelt het niets, hoor! Maar ja... Evert senior is nogal serieus he? Tenminste, dat zegt Bart. En zijn vrouw helemaal" „Dat verleden is natuurlijk maar flauwekuL Nu ja iedereen doet wel eens iets in zijn jonge jaren, waarover hij later liever niet spreekt maar dal kun je toch geen verleden noemen." En in een vertrouwelijke bui zegt Joop op zachte toon: „Zal ik jou "eens een gë- heimpje vertellen? Helemaal vertrou- VRIJDAG 22 JANUARI NED. 1: De Berend Boudewijn show opent het programma. In de science fiction serie Galactica weet Baltar een revolutie te ontketenen in de gevangenis en weet daardoor te ontsnappen. Hij neemt een aantal gijzelaars mee. Minister Hacker is woedend op Sir Humphrey in de afle vering van Yes minister. Simon Car- miggelt voert vanavond een gesprek met de aktrice Mary Dresselhuys naar aanleiding van haar 75ste ver jaardag. Het avondprogramma wordt besloten met het IKON pro gramma De dominee en zijn God. In deze tweede aflevering komen drie strijdmachtpredikanten aan het woord. Zij zullen trachten duidelijk te maken hoe zij met hun geweten en hun God kunnen werken in een leger. NED. 2: Het groene monster de Hulk opent de uitzending op dit tweede net. Het ziet er vanavond somber uit voor Dokter Vlimmen, want Mientje en haar vader hebben hem nu officieel in staat van beschul diging gesteld en dat is nog niet alles. De rechtbank heeft vriend Dacka aangewezen de verdediging van Mientje en haar vader ter hand. te ne men. Sam weet in Sam Harvey heel dicht de waarheid te benaderen, maar er moet nog wel eerst een dode vallen. Na Aktua tv volgt dan nog een aflevering uit de Amerikaanse komische serie-Soap. VRIJDAG 22 JANUARI NED. 1:10.00 Schooltelevisie; 13.00 en 18.00 Nieuws voor doven; 18.28 Open schooltijd; 18.58 Nieuws; 19.00 Tweetie; 19.10 De BB-show20.15 Ga- latica; 21.00 Yes minister; 21.37 Jour naal; 21.55 Praten met de minister president; 22.05 Mary Dresselhuys 75 jaar; 23.00 De dominee en zijn God; 23.45 Nieuws. NED. 2: 18.25 Paspoort; 18.35 Se samstraat; 18.50 Jeugdjournaal; 18.59 De Hulk; 20.00 Journaal; 20.27 Doc tor Vlimmen; 21.15 Sam Harvey; 22.15 Aktua TV; 23.00 Soap; 23.30 Nieuws. strijd met de internationaal aanvaar de normen van recht. Vele mensen worden gevangen gehouden zonder enige vorm van proces. Hun enige „misdaad" was dan dat ze op vreed zame wijze uitkwamen voor hun me ning welke in strijd was met die van de machthebbers. Amnesty werkt voor hun vrijlating en vraagt daarbij steun van zoveel mogelijk mensen. Deze keer gaat het om de volgende gevallen: a. Vijf paters van de orde der Jezuï- ten in Vietnam. Een jaar geleden zijn ze gearresteerd wegens hun „tegen de regering gericht gedrag". Voor zo ver bekend is hen formeel niets ten laste gelegd. Na de regeringswisse ling in 1975 ondergaan vele priesters een „heropvoeding". b. Maria Expinola in Uruguay zit een gevangenisstraf uit van 8 jaar wegens „subversieve kontakten". Na haar arrestatie in juni 1977 „ver dween" zij. Twee jaar geleden ver nam Amnesty dat zij ernstig is ge marteld. Volgens Amnesty zit zij ge vangen voor het uiten van haar poli tieke mening. c. Mohamed Murad in Soedan is in augustus '79 gearresteerd na stakin gen en betogingen, Murad werd ten laste gelegd lid te zijn van de Soeda- nese Communistische Partij en lek- tuur van die partij in zijn bezit te hebben. Na de straf van 6 maanden te hebben uitgezeten werd hij onmid dellijk, zonder enige wettelijke for maliteit, opnieuw gearresteerd. Wie verzoeken om vrijlating wil steunen kan terecht op maandag 25 januari in Zierikzee, in de Prinses Ju- lianaschool en in Haamstede en Brouwershaven in de Gereformeerde kerk. Verder op woensdag 27 januari in de leeszaal van de bibliotheek in Bruinisse. Tijd in alle plaatsen: van af 19.00 uur. Tijdens de schrijfavond is tevens informatie te verkrijgen over de kampagne tegen „Verdwijningen". Opgave voor de „maandelijkse ak- tie" is nog mogelijk en de brochure „Verdwenen, maar niet vergeten" is er ook nog te koop. Door HENK VAN HEESWIJK wen doen ze me eigenlijk nog niet. Mijn schoonvader niet en mijn zwager even min. En wat Gerda betreft... soms weet ik zelfs niet, wat ik aan haar heb..." Die avond rijden ze terug naar Lich- tum. Het is ditmaal wel erg druk op de wegen af en toe is erzelfs een file. Joop zet de autoradio aan en verneemt dan de knelpunten. Ergens ziet hij eer al'- rit: Maarsbergen. En daar gaat hij van de autoweg at „Ik weet de weg wel binnendoor. Wie weet hoelang we an ders werk hebben op de autoweg." Het is met al deze escapades al vrij laat als ze eindelijk de weg indraaien naar hun woning. En zien tot hun stom me verbazing, dat er licht brandt in de voorkamer. Gerda kijkt naar haar man en vraagt Hoe kan dat? Heb jij gister morgen licht laten branden?" „Welnee, ik heb alles goed gecontro leerd, voor ik de deur sloot Ik snap er niets van." Maar toen Joop de wagen voor de garage had neergezet zag hij, dat zijn schoonvader in de achterdeur stond. Enkele sekonden later staat Joop bij hem en vraagt Is er wat aan de hand?" „Was," antwoordt Van Vuren, met een ernstig gezicht zijn schoonzoon aankijkend. „Ga direkt maar eens mee naar voren, kun je hel zelf zien, als het tenminste niet te donker is." Gerda is nu ook uitgestapt en komt met het slapende kind op haar armen naar de beide mannen. „Wal was er dan, vader?" (wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 5