Plannen maken is duurder dan het werk uitvoeren Werkgroep aktief voor inrichting dorpshuis AANTEKENINGEN BIJ EEN OUDE PLAAT VAN VROEGER OUWERKERK 4 Raadsvergadering Zierikzee STREEKNIEUWS Beroepen voorlichtingsavond Chr. Scholengemeenschap In Renesse STREEKNIEUWS Hoge export zuivel ZIERIKZEE, 19-1. „Moet dat nu?", verzuchtte de frak- tievoorzitter van de V.V.D., de heer J. J. Geleynse maan dagavond tijdens de raadsvergadering. Aan de orde was de 18e wijziging van de gemeentebegroting, ten behoeve van energiebesparende maatregelen aan de Zierikzeese scholen. In de offerte voor de J. L. de Jongeschool vond Geleynse een post voor het maken van bestekken van 14.000,—, terwijl de uitvoering op 15.000,— komt. •Een hoogst merkwaardige zaak volgens de V.V.D. Bij de „Willibrordus- school" was het voor dezelfde posten resp. 14.000,— en voor uitvoering 13.000,—. Plannen maken is derhalve duurder dan de uitvoering. Wethouder De Rijke kon niet anders dan het met de opmerking eens zijn: het is nu een maal zo, en het buro dat de bestekken maakt is hard nodig. De heer Asma (P.v.d.A.) pleitte te vergeefs voor een verhoging van het bedrag per leerling voor de aanschaf van boeken. De verhoging zou neer komen op ƒ1,— per leerling of 480,— voor het openbaar onder wijs. Loco-burgemeester C. Bij de Vaate draaide de zaak om, door op te merken dat de heer Asma blij mocht zijn dat het bedrag niet verléégd werd. Gemeentegarantie De eerste tekenen van de neergaan de ekonomie met betrekking tot het partikuliere woningbezit kwam in de raadsvergadering aan het licht: gedwongen verkoop van een woning mét gemeentegarantie komt voor Zierikzee op een onkostenpost van 19.784,32 ie staan, zijn de helft van het werkelijke bedrag. De andere 50 is voor rekening van het Rijk. Wethouder Van Gastel had bange vermoedens dat het hier niet bij blijft" en vroeg zich af of de eisen niet veranderd dienen te worden aan gaande het verstrekken van een ge meentegarantie. R.U.-woord voerder Sprengelmei- jer merkte op dat de garanties destijds (toen het nog goed ging) „als suikerzakjes werden uitgedeeld, en de gemeente nu de hand in eigen boe zem moet steken bij het zoeken naar een oplossing". Het antwoord van Van Gastel was, dat men nu niet moet gaan generali seren, omdat het (nog maar) één wo ning betreft. Wel zegde hij toe de touwtjes strakker in handen te gaan houden. De heer L. Kooman, Eerste Weegje 2, mag zijn schuur gaan bouwen, waarvoor hij een bouwvergunning aanvroeg. Al wilde de heer Sayers (P.v.d.A.) wel weten waar de schuur voor gaat dienen en was bang dat het een verkapte caravan-stalling gaat worden. De voorzitter was zeker dat dit niet het geval zal zijn. Ruimdenkender Bij de vaststelling Geluidhinder- verordening diende ook opnieuw ar tikel 18 van de Algemene Politie Ver ordening te worden vastgesteld. Dit artikel regelt het muziek maken op de openbare weg, waarvoor in voor komende gevallen bij het kollege van b. en w. vergunning aangevraagd moet worden. De heer Sayers drong er bij het kol lege op aan, dat in het vervolg „wat ruimdenkender vergunningen wor den verstrekt". Hij herinnerde de raad aan de geweigerde vergunning aan de Vara. „Het zou bijvoorbeeld jammer zijn als Youth for Christ moet uitwijken naar Goes, omdat hier geen vergunning wordt ver strekt", aldus Sayers. M.A.S. Tot slot werden achtereenvolgens met algemene stemmen aangenomen: het voorstel tot subsidieverlening voor rehabilitatie van pand Ra- vestraat 24. Het voorstel tot beschik baar stellen van een krediet voor de aanschaf van een sneeuwschuif en kleine opzet-zand/zout strooier. Het voorstel van b. en w. voor het be schikbaar stellen van een krediet t.b.v. aansluiting onrendabele perce len op het aardgasnet. Een rest- krediet was nodig voor baggerwerk- zaamheden in de haven: nog 16.500,— resteerde. Het geraamde bedrag voor gebruik van eigen mo torrijtuigen voor de dienst werd met 2.000,— opgetrokken. Ter vóórfinanciering van een fraaie zilveren „meekrap-beker" aangekocht voor het museum werd 19.800,— gevoteerd. Via subsidies van drie instellingen wordt de beker bijna geheel betaald. Eveneens m.a.s. werd de begroting gewijzigd voor verhoging van rijksbijdrage so- ciaal-kultureel werk en tot slot kwam aan de orde het voorstel tot vaststelling van een voorbereidings- besluit voor delen van het bestem mingsplan Poortambacht VII. Rondvraag De heer Van der Wekken informeer de bij de rondvraag naar de toegan kelijkheid voor minder-validen tot het postkantoor. De voorzitter had over dit onderwerp kontakt met de P.T.T. gehad, waaruit bleek dat voor aanpassing van de toegang een be drag van rond de 100.000,— nodig is, en het lijkt er op dat de beslissing hierover op de lange baan geschoven wordt. C.D.A.-er Van den Ouden had vra gen aangaande de Federatie Maat schappelijke Dienstverlening Zee land. Het rijk zal naar zijn mening de subsidie verlagen en Van den Ouden wilde weten wat dit voor konse- kwenties voor de gemeenten heeft. De voorzitter kon nog niet exakt de cijfers noemen, maar vast staat dat een verhoging voor de gemeenten in het verschiet ligt. Banen-probleem De heer Geleynse was ter ore geko men, dat de tennisvereniging nog steeds kampt met een „banen- probleem" en vroeg de wethouder van (onder meer) sportzaken Van Gastel naar zijn plannen. Subsidies voor het aanleggen van een baan zijn van de baan, volgens Van Gastel, maar de vereniging moet eerst maar een gedetailleerd plan op tafel leggen met de cijfers op een rij. Dan kan het kollege bekijken of zij nog wat doen kan. De heer Sprengelmeijer had te- ruchten opgevangen dat de Cornelia- stichting moeilijkheden zou onder vinden bij de nieuwbouw. De voor zitter ontkende dat er moeilijkheden zouden zijn met de gemeente; er wordt gesproken over een opper vlakte van twee of drie ha bebou wing. Moeilijkheden hierbij zijn er niet. BURGH Tegen boom Op de Hogeweg ter hoogte van wo ning nummer 76 botste woensdag morgen een automobilist tegen een boom. De wagen, bestuurd door L. J. v. d. Z. uit Westenschouwen, reed richting Burgh en zou door gladheid in de slip zijn geraakt. De wagen kwam tegen een boom tot stilstand. De bestuurder raakte licht gewond, de auto werd total-loss verklaard. BURGH-HAAMSTEDE Bijeenkomst Ned. Christen Vrouwenbond Mevr. Silvis opende de bijeen komst van de Nederlandse Christen Vrouwenbond, afdeling Haamstédé met het lezen van Ps. 2.1, het zingen van Gez. 472,vers- 2-^49ën gebed. Mevr. H. J. C. Hack-Engel hield een lezing over „Vrouw en vrijwilligers werk". De aanwezigen werden in groepjes verdeeld en moesten enkele vragen beantwoorden, zoals: moeten onkosten worden vergoed?, kan vrij willigerswerk alleen door vrouwen worden gedaan? en zou onze samenle ving zonder kunnen? De dames kregen ook nog een op dracht voor een collage met als on derwerp: waardoor kan het leven in een vrijwilligersgezin duurder zijn? Mevr. Silvis bedankte mevr. Hack en eindigde met dankgebed. NOORDGOUWE Plattelandsvrouwen afd. Noordgouwe De Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen afdeling Noordgouwe houdt woensdag 27 januari de jaar vergadering in het dorpshuis te Drei- schor. Na afloop van deze vergade ring geeft mevrouw De Goederen uit Haamstede voorlichting over huid verzorging. BROUWERSHAVEN Haridtekeningenaktie voor Joden in Sowjet-Unie Ook te Brouwershaven ligt ter se- kretarie een handtekeningenlijst met bijbehorende petitie die door iedereen ondertekend kan worden die zich het lot van de Joden in Rus land aantrekt. Het initiatief van deze aktie gaat uit van het solidariteitskomité voor Joden in de Sowjet-Unie en de stich ting tot steun aan Joden in Arabische en Oosteuropese landen. Doel van de aktie is om 1 miljoen handtekenin gen te verzamelen in de hoop dat deze aktie verlichting zal brengen in de si tuatie van Joden en niet-Joden in de ZIERIKZEE, 19-1. De dekanen van de C.S.G. organiseerden een voorlich tingsavond over de keuzemogelijkheden na MAVO en LBO voor de ouders van de leerlingen uit klas 2. De direkteur de heer P. van Splun- der, verwelkomde in zijn openings woord de ouders en de leerkrachten. Hij benadrukte het belang van de ou ders goed geïnformeerd te zijn, ten einde als gelijkwaardige gesprekspartner te kunnen fungeren in het keuzeproces van de beroeps keuze. Aan de hand van het voorlich tingsmateriaal van het ministerie van O. en W. schetste de heer A. van Drie de opbouw van het school systeem in Nederland en de keuze mogelijkheden die de leerlingen heb ben na het behalen van hun diploma MAVO of LBO. Na de koffie werden de specifieke problemen en mogelijkheden van de LBO-afdeling (L.H.N.O. en Kantoor- Verkooppraktijk) belicht door de heer Berrevoets, terwijl de heer Van drie dit tegelijkertijd verzorgde voor de MAVO-afdeling. Belangrijke pun ten die hierbij aan de orde kwamen waren hoe de school het keuzeproces van het vakkenpakket voorbereidt in klas 2 en 3 en voor welke proble men ouders en leerlingen komen te staan bij de samenstelling van dit pakket. Uit de vele vragen die de de- kanen kregen te beantwoorden bleek grote betrokkenheid van de aanwezi ge ouders met deze problematiek. Sowjet-Unie. De aktie heeft grote steun ontvangen van bijvoorbeeld scholen, politieke partijen, pro testantse en katholieke kerken, vak bonden, onderwijsbonden etc. Gelegenheid tot het tekenen van de formulieren is aanwezig tijdens de openingstijden van de gemeentese- kretaris. NIEUWERKERK Uitvoering muziekvereniging „O. en U" De muziekvereniging „Oefening en Uitspanning" uit Nieuwerkerk zal in samenwerking met het muziekkorps „J^u met Hope" uit Bruinisse o.l.v. de heer A. Radewalt een uitvoering geven op vrijdagavond 5 februari in de grote zaal van „Ons Dorpshuis". Het eerste deel van het programma bestaat uit een muzikale uitvoering van o.a. walsen en ouvertures. Het tweede deel van de avond zal de toneelgroep Platago de klucht „Ooievaar Vergist zich" opvoeren. Na afloop bestaat er gelegénheid ge zellig te dansen op muziek van een blaaskapel uit Rhenen. OUWERKERK Gemeenschappelijke landbouwvergadëringen De landbouwverenigingen „Aller Belang" te Ouwerkerk en „Een dracht Bindt" te Nieuwerkerk hou den een gezamenlijke vergadering op woensdag 27 januari e.k. in het dorpshuis te Ouwerkerk. Spreker: de heer A. J. G. Doeleman, voorzitter ZLM over: „Vijftien 30 ha akker- bouwbedrijven in het zuidwestelijk- kleigebied. Populieren gerooid Op het ogenblik vinden veel akti- viteiten plaats langs de Phoe- nixstraat. De hoge populieren wor den gerooid. Telkens roepen wij: „Daar gaat er weer één!" Men staat ervan versteld, hoeveel hout er af komt. De stammen worden direkt in moten gezaagd. Een heel karwei, dat maar niet één, twee, drie gereed is. OOSTERLAND Publieke verkoping Op vrijdag 29 januari a.s. heeft no taris mr. D. van Eek te Zierikzee het voornemen in het café-restaurant „De Blauwe Keet" aan de Rijksweg 6 alhier publiek te verkopen, om 11.00 uur v.m. een tweetal woonhuizen met aanhorigheden in Oosterland, beide krachtens art. 1223 B.W. te we ten: 1. Het woonhuis met erf en aanho righeden aan het Groenendaal 10 al hier, Sectie B. No. 234 groot 2.20 are. 2. Het woonhuis met garage, erf en tuin aan de Dr. Schutterstraat 16 al hier Sectie B. No. 733 groot 2.30 are. Beide te verkopen percelen zijn te bezichtigen in overleg met de nota ris. Aanvaarding van beide percelen na betaling van de koopsom en kosten, welke uiterlijk op 26 februa ri 1982 dienen te worden betaald. BRUINISSE Ten overvloede: de brandvijvers De spontane handtekeningenaktie van Pieteko de Koning, Annemarie en Marinus Padmos en Ineke de Ko ning voor het behoud van de eende vijvers heeft geresulteerd in een kompleet boekwerk met maar liefst 181 handtekeningen van buurtbewo ners. Vanmiddag (donderdag) om 4 uur worden deze overhandigd aan burge meester Hekman op het gemeente huis. Ook alle raadsleden hebben de ze lijsten met bijbehorende petitie ontvangen. Hierin wordt gevraagd om het behoud van de voormalige brandvijvers, die als zodanig al twin tig jaar geen dienst meer doen. Uit eindelijk heeft vanavond de gemeen teraad het laatste woord in deze. De ze handtekeningenaktie betreft de eendevijver aan de Prinses Wilhelmi- nalaan. Onderzeeër met torpedo De eenmansonderzeeër die zo im posant de ingang van de gebouwen van de Culturelé Stichting Bruinisse verdedigt, heeft woensdag een rea listische bewapening gekregen in de vorm van een torpedo. Evenals de on derzeeër zelf, is de torpedo gerevi seerd door leerlingen van de bedrijfs- school van de scheepswerf „de Schel de" uit Vlissingen. Omwonenden of bezoekers van het Oorlogsmuseum en/of de biblio theek zullen echter tevergeefs op de lancering van de torpedo wachten en hoeven niet naar de Explosieven Opruimingsdienst te bellen omdat (uiteraard) de torpedo niet geladen DEN HAAG. Staatssekretaris Her mes van onderwijs vindt dat het hou den van huisdieren in klaslokalen beperkt moet worden. Relaas van een „insider" OUWERKERK, 20-1. De prent in de Z.N. van 18 dezer roept bij mij veler her inneringen op, want in deze omgeving heb ik mijn jeugd doorgebracht. Voor de aardigheid dus een paar mededelingen erover. Het meest rechtse van de vier hui zen werd bewoond door burge meester Romeijn, daarnaast het huis van onze familie, vervolgens dat van Jan Willem Romeijn, later Bertus Padmos en het lagere huis was van Gerard van de Heide (tante Mietje en Gieltje), later van Willem de Valk. Hiervóór woonde er Annepie Veraal, de juffrouw van de bewaarschool (zie vorige prent-in de Z.N. enige tijd ge leden). Die juffrouw heb ik ook nog meegemaakt. Ik attendeer ook op de koepeltjes, die destijds zo'n beetje in de mode waren. 't Is jammer, dat het huis, behoren de bij het rond lopende bruggetje er net niet op staat. Op dit bruggetje la gen veel van mijn voetsporen. Het schelpenpadje voerde naar de wo ning van de wed. Romeijn-van den Berg. Hier ben ik dikwijls in deze tijd (1914-1918 en nog enkele jaren la ter) op bezoek geweest. Ik ging dan altijd „achtereene", stok over blok, over een smal paadje langs 't land en ik moest dan halver wege nog een sprongetje maken over een „duif". Daarna kwam ik op de gele steentjes bij „tante Ho" (zij heette Margot, in 't Zeeuws was het „Ho"). Ik deed voor haar allerlei bood schappen en ontving als beloning een juttepeertje (want zij had een boomp je in de tuin). Later bij hoge uitzonde ring wel eens een dubbeltje. Dat was heel wat! Ik moest hiervoor verschil lende keren naar het dorp op en neer. Boeken Tante Ho zat altijd in 't kleine ka-, mertfj'é met een vergrootglas om te le- - zen in de boeken van 't leesgezel schap en met een verrekijker om naar de weg te turen, want zij was niet nieuwsgierig, maar wist graag alles over wie er voorbij kwam. In de grote kamer mocht je nooit komen, want dat was haar heilig dom. Een grote gunst was het, als je door de voordeur mocht vertrekken, maar o wee, als het klokhuis of het steeltje op het padje gooide! Dan werd er op 't raam getikt met de wan delstok en een welsprekend gebaar met het wijsvingertje riep je terug teneinde je te corrigeren en het cor pus delicti op te rapen. RENESSE, 21-1. De voorlopige werkgroep „Gereno veerd dorpshuis" te Renesse hield deze week een verga dering in de bovenzaal van het dorpshuis. De bedoeling was om tot de vorming van een definitieve werkgroep te ko men en om een dagelijks bestuur te kiezen. Daarnaast wilde men de aanwezi gen de gelegenheid geven hun ideeën te spuien voor hat aktieprogramma dat zal moeten worden opgesteld om de nodige financiële middelen bijeen te bren gen. De kosten van de renovatie van het dorpshuis zullen weliswaar door de gemeente worden gedragen, maar de kosten van de inrichting zullen door de dorpsgemeenschap van Renesse moeten worden bijeengebracht. Hoe wel alle inwoners van Renesse op de ze avond van harte welkom waren, had men zich in een stencil speciaal tot alle verenigingen gericht, met het verzoek een afvaardiging te sturen. Te klein De vergadering werd geopend door de heer E. Hop, die blij was met de goede belangstelling. Er waren een kleine 50 mensen naar het dorpshuis gekomen. Hij legde kort uit wat de bedoeling van deze avond was en gaf vervolgens het woord aan de heer W. van Meerten, direkteur gemeente werken, die aan de hand van de voor lopige bouwtekeningen een toelich ting gaf op de bouwplannen. Hij legde uit dat door de groei van Renesse, het dorpshuis in zijn huidi ge vorm, te klein is geworden. Bo vendien is het geouw gebouwd naar verouderde normen. Vroeger was de grote zaal naast gezelligheidszaal te vens in gebruik als gymzaal, wat ei genlijk een onmogelijke kombinatie De buitenzijde van het gebouw vol doet echter nog goed en past ook uit stekend in zijn omgeving. Uitgaande van deze gegevens heeft de gemeente een architect opdracht gegeven een tekening te maken. Dit is inmiddels gebeurd. Op deze tekening zijn echter nog wijzigingen aan te brengen, zodat nog niet definitief kon worden ge toond hoe het er precies gaat uitzien. Wel kon de heer Van Meerten al mee delen dat het oude toneel zal worden omgebouwd tot een peuterspeelzaal en van de kelder daaronder zal een gezellige ruimte worden gemaakt voor de C.J.V. klubs. Ruimer Er komt in elk geval een invaliden toilet, extra bergruimte en de keu ken zal funktioneler worden inge richt. De zaal zal een stuk ruimer worden en zal waarschijnlijk taps toelopen, wat een ruimtelijke wer king geeft. Ook aan de akkoustiek zal aandacht worden besteed. Vervolgens legde de heer Dorre- man uit dat de voorlopige werkgroep moet worden uitgebreid en dat een dagelijks bestuur moest worden ge kozen. Uit de voorlopige werkgroep was mevrouw R. Poll-van den Nieu- wenhof bereid in het dagelijks bestuur zitting te nemen. Daarbij werden gekozen mevrouw R. de Feiter-Eerland en de heren J. C. Bra- ber, R. Jellema en R. Rutgers. In de pauze werd op voorstel van een der aanwezigen gelijk al het eerste geld ingezameld. Er werd na melijk voorgesteld de aangeboden konsumptie zelf te betalen en dat geld te bestemmen als eersté inleg in het fonds ten bate van de inventaris „gerenoveerd dorpshuis". Deze spon tane aktie bracht 86,op. Na de pauze gaf mevrouw A. v. d. Wiel-Jansen een overzicht van de bin nengekomen ideeën voor allerlei ak- ties. Zo dacht men o.a. aan de ver koop van een handdoek of lepeltjes, maar ook van door de peuterspeel zaal vervaardigde brooddeegfiguren. Verder gingen de gedachten o.a. uit naar een wandeltocht, sponsorloop, gezellige avond, bazar en barbecue avond rond de kerk. De werkgroep zal zich nu gaan buigen over de vraag welke ideeën uitvoerbaar en renda bel zijn. Tot slot sprak de heer Hop de hoop uit dat, als de werkgroep in de ko mende tijd op een vereniging of op ie mand persoonlijk een beroep zal doen, men zich bereid zal verklaren de volle medewerking te verlenen. BRUINISSE Stichting Coöperatief Contactcentrum West-Nederland (C.C.C.) De Stichting Coöperatief Contact centrum West-Nederland (C.C.C.) or ganiseert op donderdag 18 februari een jongerenmiddag in het Plein theater van Aquadelta. Het thema luidt: exportbevorde ring. Inleidingen worden gehouden door de heren: A. Vermeer, L. Aarde- ma en J. Pape, waarna diskussie- groepen worden gevormd, die nadien rapporteren. Het geheel wordt beslo ten met een koffietafel. De leiding berust bij de voorzitter, de heer Bas van Nieuwenhuijzen. Zij was 15 november jarig. Dan was het feest en moest de smid ko men (die dan net een schoon boeze roen aan had) en ging de kachel aan. Nooit vroeger, hoe koud het ook was. Toen ik een paar woorden Engels wist moest ik komen om brieven uit Amerika voor haar te vertalen, want daar woonde een nichtje. Het eerste wat zij dan altijd vroeg was, of er veel „Happy-'s" en „flowers" (bloe men) instonden, want nicht bracht dikwijls bloemen op het graf. Als men goed kijkt is achter het witte bruggetje ook het zwarte (rech te) te zien van Gerard van der Heide. Waar is die tijd van „tante Ho"? Mijn herinneringen zijn vele, te veel, om in een notedop te noteren, het zou wel een boekwerk in beslag kunnen nemen. M. A. Swenne Reanimatiekursus aangevangen Woensdagavond is de reanimatie en mond-op-mond beademingskur- sus van de Vrienden van de Hartstichting van start gegaan. In het Rode Kruisgebouw aan de Mo lenstraat kregen 20 kursisten onder leiding van dokter Buytendijk les in deze levensreddende handelingen. Door de Hartstichting was een pop geschonken waarmee geoefend kan worden. INGEZONDEN STUKKEN De eendenvijvers Brandvijvers zijn het niet meer. Toch praat men er over, keer op keer. Het is al in 1960 gebeurd. Werden ze voor dit doel afgekeurd. De burgemeester en nog een man. Hadden samen een mooi plan. Nu ruim twintig jaar geleden. Zijn zij naar Zierikzee gereden. Daar hebben zij uit de gracht. Wat zij wilden meegebracht. Zo kwamen er eenden en witte zwanen. Later ook nog poelepetanen. Zij mochten daar naar hartelust leven. En tot vandaag is het zo gebleven. Gaan ze weg, de raad beslist. Mogen ze blijven, goed bericht. Blijven ze wel of blijven ze niet. De naam brandvijver is failliet. Is de uitslag toch nog blijvers. Dan in de toekomst eendenvijvers. J. M. de Bil AMSTERDAM. Het lijk dat begin januari in een slooppand aan de Ou- dezijs Achterburgwal in Amsterdam werd gevonden, blijkt het lichaam te zijn van een ongeveer 20 jaar oude UTRECHT. In december heeft de werkloosheid in de provincie Utrecht de grootste toeneming te zien gegeven sinds 66. In vergelijking met november kwamen er 834 wer klozen bij, waarvan 763 mannen en 22 vrouwen, tot in totaal 21.946. RIJSWIJK, 20-1. Hoewel Neder land in 1981 met een uitvoer van ze ven miljard gulden (5,2 miljard in 1980) de grootste exporteur op de we reld was van zuivelproducten en hiermee een relatief gunstig jaar ach ter de rug heeft, zijn de perspektie- ven voor de komende jaren enigszins onzeker. Dit zei de voorzitter van het in Rijwijk gevestigde Produktschap voor Zuivel, drs. H. Schelhaas, woensdag ter gelegenheid van de eerste vergadering van dat schap dit jaar. Verrassingen NIEUWERKER. 20-1. Ome korrespondent te Nieuwer kerk heeft enkele - duidelijk verlate - kerstverrassingen achter de rug. In een Duive- landse etalage ontdekte hij een echte kerstkrans en een kerststol en nog niet bekomen van de verbazing, zag hij een flink stuk verder op in het (goede) Duiveland. in een wo ning een kompleet opgetuigde kerstboom met brandende lichtjes. Smakelijk kerstgebak is nooit weg. moeten ze ge dacht hebben, zomin als een kerstboom, zelfs als de dagen al zichtbaar lengen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 4