N.C.V.B. Kerkwerve gaat zilveren jubileum vieren Motie Middenschouwen tegen verlaging ziekengelduitkering Beschikbare kennis bundelen in 1982 Jaarlijkse UW-kollekte van 25 t/m 29 januari 3 Vergadering Streekfederatie P.v.d.A. Voordeel voor alle clubs, verenigingen en sponsors! Gemeente Westerschouwen STREEKNIEUWS Woensdag 17 februari i ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Donderdag 21 januari 1982 Nr. 23051 DREISCHOR, 19-1. Een motie van de P.v.d.A. afdeling Middenschouwen betreffende de plannen tot verlaging van de ziekengelduitkering was aanleiding tot een hefti ge diskussie tijdens de jaarvergadering van de Streekfe deratie Schouwen-Duiveland van de P.v.d.A. dinsdag avond in het dorpshuis te Dreischor. Tenslotte sprak de meerderheid van de aanwezigen toch haar voorkeur uit voor deze motie. De P.v.d.A. afdeling Middenschou wen geeft in bedoelde motie te ken nen dat door middel van de plannen tot verlaging van de ziekengelduit kering op onaanvaardbare wijze wordt ingegrepen in de kollektieve arbeidsovereenkomsten. Verder acht de afdeling het in strijd met het solidariteitsbeginsel dat slechts één groep (de zieken) wordt getroffen. De afdeling Mid denschouwen zegt wel te erkennen, dat krachtens het regeerakkoord ook op de sociale uitkeringen moet wor den bezuinigd. De overeengekomen bezuinigingen dienen, volgens de mo tie, dusdanig gerealiseerd te worden dat: a) het solidariteitsbeginsel in de praktijk wordt gebracht en b) dat de minimum-inkomenstrekkers hierbij worden ontzien. Een voorstel als dat van het partijbestuur heeft daarbij de instemming van de afdeling Mid denschouwen. „Buitengewoon onaangenaam" Een toelichting op de voorgestelde motie werd gegeven door de heer J. Hendriks. Hij noemde het „buitenge woon onaangenaam" deze motie te gen de plannen van Den Uyl te moe ten indienen, maar „we moeten reëel blijven", vond de heer Hendriks. Hij achtte het dan ook niet reëel, dat de P.v.d.A. afdeling Noord-Beveland in haar motie betreffende de zieken gelduitkering alles in het negatieve trekt. De heer Hendriks merkte op, dat de afdeling Noord-Beveland de plannen botweg afweert, geen alter natieven aandraagt en het solidari- Advertentie ZENTRASPORT INTERNATIONAL SCHUITHAVEN 2-4 TELEFOON 2298 Vragen kost niets vraag dus ook offerte bij Zentrasport en u zult zien dat u voorheen teveel betaalde. U ziet: Concurrentie is goed voor U! ZENTRASPORT Trefpunt voor sporters IBHH teitsbeginsel helemaal niet noemt. De redaktie van de motie Midden schouwen achtte hij derhalve juister. Tijdens de hierna volgende diskus sie bleek de vergadering verdeeld over de mening welk effekt het indie nen van een dergelijke motie zal heb ben. Enerzijds werd de mening van de afdeling Middenschouwen onder schreven, anderzijds liet men weten - de heer C. J. de Munnink en me vrouw S. Loschakoff-De Kanter - er niets voor te voelen tegen Den Uyl aan te gaan schoppen. ,,De V.V.D. zal daar het hardst om lachen". Voorzitter van de streekfederatie G. J. v. d. Salm achtte het onjuist diepgaand te filosoferen over de draagwijdte van een dergelijke mo tie. Zelf was hij van mening, dat Den Uyl beslist niet de grond in wordt ge trapt, als door middel van een motie de aksenten wat worden verlegd. Me vrouw Loschakoff kwam vervolgens met het voorstel de scherpe kantjes van de motie af te halen en de tekst zodanig te wijzigen, dat alleen in stemming zou worden betuigd aan het voorstel van het Partijbestuur. Wel of green stemming Daarop deden zich problemen van huishoudelijke aard voor: dit voor stel werd ingediend door iemand, die geen bestuurslid of officiële afge vaardigde binnen de Streekfederatie is. Stemming over het voorstel gaf moeilijkheden omdat buiten de bestuursleden slechts één afgevaar digde aanwezig was. Het voorstel van de voorzitter, buiten de statuten om, alle belangstellende aanwezigen stemrecht te verlenen, stuitte op be zwaren van de vergadering. Een kompromis werd gevonden door de vergadering niet te laten stemmen, maar wel of niet haar voorkeur voor de beide moties te laten uitspreken. Zoals gezegd, ging die voorkeur uit naar de motie van de afdeling Mid denschouwen. Tijdens deze jaarvergadering van de Streekfederatie P.v.d.A. werd me degedeeld dat wederom kontakt op genomen zal worden met F.N."V. en V.A.R.A. om te komen tot een geza menlijke 1 mei-vieririgU'J' Daar 1 mei dit jaar op zaterdag valt, wordt overwogen ook een mid dagprogramma, voornamelijk voor de jeugd, te organiseren. De 1 mei viering zal weer plaatsvinden in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven. Eveneens in het Tonnenmagazijn gaat op woensdag 3 maart een intro- duktiekursus lokale politiek van start. Mevrouw C. J. Hoogendoorn- Herfkens gaf een toelichting op deze kursus, die gedurende vijf woensdag avonden zal worden gegeven. De plaatselijke politiek zal centraal staan in deze kursus, bedoeld voor mensen die zich met die lokale poli tiek willen gaan bezighouden. Het wel en wee van de gemeentepolitiek zal aan de orde komen en de wijze hoe de P.v.d.A. daarop moet inspe len. V erkiezingsakties Bij de behandeling van de begro ting werd gediskussieerd over de vraag of het opgevoerde bedrag van BURGH-HAAMSTEDE, 18-1. Burgemeester J. L. Niemantsverdriet-Leen- heer van Westerschouwen gaf maandagavond aan het begin van de raadsver gadering in het kort een overzicht van een aantal zaken, die in 1981 aan de or de zijn geweest. In totaal kwamen 55 woningen gereed, waaronder 18 te Re- nesse, 16 te Haamstede en 3 te Serooskerke en Noordwelle. In december werd begonnen met de bouw van veertien woningen in Burgh. In totaal werden 148 bouwvergunningen afgegeven, hoofdzakelijk voor de verbouw van bestaande woningen. De burgemeester zei dat het be drijfsleven met zorg wordt gade geslagen. Het jaar 1981 gaf in zijn al gemeenheid sterke winstdeling door de ongunstige ontwikkeling van om zetten en kosten, waardoor de rende mentspositie is aangetast, de nadeli ge beïnvloeding daardoor van de werkgelegenheidssituatie en een nog verder teruglopen van de investerin gen te zien. Evenals het vorige jaar zal het beleid van het gemeente bestuur erop gericht zijn zoveel mo gelijk werk binnen de regio aan te besteden, waardoor voor een aantal mensen de werkgelegenheid behou den blijft. Leefbaarheid ,,Veel Waarde werd gehecht aan de leefbaarheid van de kleine kernen. Ik noem u hierbij de feestelijke opening van het dorpshuis in Noord welle en dc bereidheid van de bewo ners van het dorp om met elkaar de inrichting te verzorgen. Een volgend voorbeeld is het behoud van de scho len in Serooskerke en Noordwelle. Binnenkort gaat het eerste experi ment van start", aldus dc burge meester. 300,— voor verkiezingsaktiviteiten wel voldoende was. Voorzitter Van der Salm wees erop, dat het geweste lijk bestuur ook bijdraagt aan akties voor de Provinciale Statenverkiezin gen, terwijl de afdelingen een bijdra ge uit het fonds ontvangen voor de lo kale verkiezingsakties. De voorzitter was van mening, dat met aktieve le den binnen de afdelingen akties, die niet veel geld kosten, kunnen wor den gevoerd. Het begrote bedrag van 300,— bleef gehandhaafd. Bij de bestuursvaststelling werden namens de afdeling Zierikzee me vrouw M. de Jonge als bestuurslid en de dames A. Heijboer en R. Meinte- ma als afgevaardigden genoteerd. Dit ontlokte bij mevrouw Loscha koff de opmerking: ,,In de raad van Zierikzee zitten alleen maar mannen, maar naar dit soort vergaderingen vaardigen ze alleen vrouwen af. Waarom worden er niet wat meer vrouwen in de raad gegooid?". Me vrouw De Jonge antwoordde dat men in de PvdA afdeling Zierikzee duide lijk bezig is een vrouw in de raad te krijgen. Van de P.v.d.A.-afdeling Bruinisse was geen opgave voor de bestuurs vaststelling ontvangen. Bovendien konstateerde de voorzitter, dat de Bruse afdeling ook tijdens deze jaar vergadering van de Streekfederatie schitterde door afwezigheid. Als lid vrouwenzaken in het Streekfederatiebestuur werd weder om mevrouw L. v. d. Salm-Sies be noemd, De heer H. Canters werd aan gewezen als nieuw lid van de finan ciële kontrolekommissie Geluidswagen De afdelingen gingen akkoord met het voorstel van de Streekfederatie op de dag van de gemeenteraadsver kiezingen met een geluidswagen door de gemeenten te rijden, om de bevolking op te peppen naar de stem bus te gaan. Het werd niet raadzaam geacht enkele dagen voor die verkie zingen al met een geluidswagen te gaan rijden. Op voorstel van mevrouw De Jon ge zal tijdens vergaderingen van de Streekfederatie in de toekomst niet meer worden gerookt. De voorzitter nam dit voorstel over, maar voegde daar - als pleister op de wonde voor de stugge rokers - aan toe, dat wel een rookpauze zal worden ingelast. ZIERIKZEE Vorig jaar werd met de renovatie begonnen van de dorpshuizen in Re- nesse en Serooskerke. Mevr. Nie- mantsverdriet-Leenheer achtte het van groot belang dat er ruimte is om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk aktiviteiten te ondernemen. Rusthuis Duinoord Bij rusthuis Duinoord wordt bin nenkort gestart met de bouw van 24 zorgwoningen, waarin de bewoners langer zelfstandig kunnen blijven. Wanneer deze gereed zijn, kan wor den begonnen met het gedeeltelijk vernieuwen van het rusthuis. ,,In het bijzonder het openbaar bestuur wordt gekonfronteerd met vaak moeilijk oplosbare problemen. Het zal in dit jaar vooral aanko men op het bundelen van alle be schikbare kennis en ervaring van bestuurders, ambtenaren en advi seurs. Daarbij zullen meer dan ooit praktische haalbaarheid-kostenbe waking en goede voortgang sleutel woorden zijn", zei mevr. J. L. Nie- mantsverdriet-Leenheer. OUWERKERK. De Nederlands Hervormde pastorie in Ouioerkerks centrum op een plaat uit de dertiger jaren. De (fraaie) lindebomen sierden ook toen al de ring. D'66-afd. Schouwen-Duiveland Tijdens een geanimeerde bijeen komst van D'66 afdeling Schouwen- Duiveland in het UVV-gebouw te Zierikzee 11. zijn de kandidaten lijsten tot stand gekomen voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen. Zoals eerder werd meegedeeld, zal D'66 te Zierikzee en in Westerschouwen voor de eerste maal aan die verkiezingen deelnemen. De lijst voor Zierikzee wordt aan gevoerd door R. A. van Baaien. An dere kandidaten op deze lijst zijn W. H. Keikes, J. A. de Jong en F. W. de Zwaan. Lijsttrekker voor Wester schouwen is J. A. Burg. De lijst van die gemeente wordt gekompleteerd met de namen van C. G. van Leeu wen, L. D. Kik en A. Groenendijk. Bioskoop in het weekend Stichting het Theater vertoont ko mend weekend zaterdag en zondag middag de Nederlandse versie van ,,The Aristocats". Een tekenfilm die handelt over een stel katten die van hun baasje een fortuin zullen erven, maar daar wil de butler van de eige naresse van de katten verandering in brengen. 's Avonds draait in de Concertzaal een spannende science-fiction film met o.a. Sean Connery. Het verhaal speelt zich af op (natuurlijk) een an dere planeet in een mijnstad, waar distrikt sheriff O'Niel (Sean Conne ry) een strijd voert tegen een fatale drughandel. Voor tijd: zie agenda. Speeltuinaktiviteiten Malta De leiding van de „Meester Breet- velt-speeltuin" organiseert zaterdag 23 januari een filmvoorstelling voor de jeugd in de Concertzaal. Vertoond wordt de bekende Walt Disney-film: ,,The Artistocats". De leden van de speeltuin worden om 14.30 uur in de speeltuin verwacht, waama men onder begeleiding naar de Concertzaal gaat. Na afloop gaan de jeugdigen ook weer onder begeleiding naar huis. De toegang is voor leden gratis. N.C.V.B.-bejaardenmiddag Op woensdag 27 januari houdt de N.C.V.B.-afdeling weer een bejaar denbijeenkomst in het Hervormd Verenigingsgebouw. Voor tijd: zie agenda. Exkursie De afdeling Schouwen van de Ne derlandse Bond van Plattelands vrouwen organiseert op maandag 25 januari een exkursie naar het orchi- deeënbedrijf van de familie Klompe (Gaanderseweg 9) te Dreischor. HAAMSTEDE Bijna-brand Een dezer dagen geraakte rond 14.30 uur in de woning van mevrouw L. aan de Oosterscheldelaan 6 de fri- tuuroven in de problemen omdat L. haar woning even had verlaten. Er ontstond een enorme zwarte vet te rookontwikkeling en deze rook kwam zelfs uit het dak. Toen de eige naresse terugkeerde waarschuwde zij onmiddellijk de brandweer en de korpsen uit Haamstede en Renesse waren zeer snel ter plaatse en hadden spoedig de zaak onder kontröle. Bijna aile kamers zaten onder het smerige zwarte goedje en behalve het vernieuwen van enkele gipsplaten zal het reinigen van de gehele woning zeker meer dan 1000,— gaan bedra gen. Dat was de eerste schaderaming van de brandweer. Jaarvergadering „Pomona" De Vereniging van Oud-Leerlingen „Pomona" houdt op dinsdag 2 febru ari de jaarvergadering in hotel Bom. Op de agenda de gebruikelijke punten met o.a. bespreking van de dit jaar weer te maken driedaagse reis. De gedachten van het bestuur gaan uit naar de Franse stad Rouaan en omgeving. Na de pauze zal de heer A. Viergever uit Burgh de uit 1928 stammende bedrijfsfilm van de R.T.M. vertonen. In verband met de ze film zijn ook de dames van harte welkom op deze vergadering. Voor tijd: zie agenda. SCHARENDIJKE Raadsvergadering De gemeenteraad van Midden schouwen komt in ópénÜare vergade ring bijeen op dinsdag 26 januari in het gemeentehuis van Scharendijke. Naast de irigekomen stukken ko men achtereenvolgens aan de orde: Het voorstel tot medewerking verle nen aan een verzoek van de schoolve reniging „Samuël" te Kerkwerve, t.b.v. een taalmethode en operatoir rekenen. Eenzelfde verzoek van de C.N.S. te Scharendijke voor de aan schaf van een groepstafel. De kleu terschool te Scharendijke verzoekt de raad mee te werken aan de aan schaf kinderclosets. Een ander ,,school"zaak is het voorstel van b. en w. om toepassing van art. 55 van de L.O.-wet 1920 te verzoeken. Het bedrag per leerling 1982 dient even eens vastgesteld te worden. Het bestemmingsplan Jeugdsoos Scha rendijke zal aan de raad voorgelegd worden ter vaststelling, evenals de verordening beperking verstrekken van alkohol-houdende drank. Voorts het voorstel tot verhogen van subsi die aan de Stichting Zeeuws Studie fonds, het voorstel tot diverse begro tingswijzigingen en het voorstel tot tariefswijzigingen voor werken voor derden. De rondvraag besluit de ver gadering. Voor tijd: zie agenda. BROUWERSHAVEN Familiebijeenkomst C.B.T.B. Op vrijdag 29 januari vindt in het Tonnenmagazijn de jaarlijkse fami liebijeenkomst plaats van de C.B.T.B. Na een koffiemaaltijd, te organise ren door de C.P.B., wordt het avond programma geopend door de voorzit ter van de C.B.T.B.-kring, de heer R. J. v. d. Wekken. Een kort overzicht wordt gegeven van „50 jaar C.B.T.B.". Opgevoerd wordt het to neelstuk: „Zeer geacht Bruidspaar", met als medewerkenden: Leo Hanse, Erna Ringelberg, Anke Oosse, Leo Kooman, Cees Padmos, Wilhelmina den Boer, Carolien Padmos en José Padmos. Feestavond P.J.Z. De P.J.Z. organiseert op zaterdag 6 februari een „grote avond" in het Tonnenmagazi j n Opgevoerd wordt het toneelstuk: „Toetsie Froetsie", een blijspel van James Breamly. Medewerkenden zijn: Tonnie de Bie, Lena de Wilde, Carla Binck, Laura v. d. Zande, Jo- han van Beveren, Peter Vijverberg, Liekse van der Velde, Piet Kuyper en Carola van Ast. Regie en grime zijn in handen van P. J. van Ast. Na af loop wordt gedanst. Plattelandsvrouwen afd. Brouwershaven De Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen afdeling Brouwersha ven houdt dinsdag 26 januari de jaar vergadering in het Tonnenmagazijn. De bestuursverkiezing staat o.a. op de agenda. Na de pauze houdt me vrouw E. van Rhoon-Stolpe een le zing over huidverzorging. Voor tijd: zie agenda. DEVENTER. De politie van Deven ter heeft de man, die in de nacht van dinsdag op woensdag werd aange houden wegens het opwerpen van barrikades om een munitietrein te gen te houden, inmiddels vrijgelaten. Het was de 18-jarige R. N. uit IJmui- den. Te Zierikzee a 9b i1a ZIERIKZEE, 20-1. In de week van 25 t/m 29 januari zal weer de jaarlijk se U.V.V.-koIlekte worden gehou den, die van harte wordt aanbevolen. Wat doet de U.V.V.? De U.V.V. bestaat uit een groep vrijwilligsters, die hun diensten ver lenen op de bejaardensociëteiten in het „Ontmoetingscentrum" „Borren- damme" en de „Corneliastichting". Verder begeleiden zij bejaarde pa tiënten naar een dokter of het zieken huis ter plaatse, maar ook naar el ders. Ieder jaar wordt assistentie verleend bij het baarmoederhaiskan- keronderzoek. In het Rode Kruis Zie kenhuis en de Corneliastichting gaat wekelijks het „Rijdend winkeltje" rond met lektuur en versnaperingen t.b.v. de patiënten. Bejaarden en alleenstaanden wor den bezocht. Verder is er een kinder oppasdienst en een oppascentrale t.b.v. gezinnen met geestelijk gehan dicapte kinderen. Ook wordt mede werking verleend bij de verkoop van kinderpostzegels en kaarten op het postkantoor. Ook bij bijzondere gele genheden in de maatschappelijke dienstverlening wordt dikwijls een beroep op de U.V.V. gedaan. Perso nen, die zich tot dit vrijwilligers werk aangetrokken voelen en over vrije tijd beschikken, zijn bij de U.V.V. hartelijk welkom. Nadere inlichtingen worden gaar ne verstrekt door de voorzitster: mevr. B. v. d. Linde-Florusse, Schuurbeque Boeyestraat 2, Zierik- zee. Tel. 2085 of mevr. H. v. d. Hark- van 't Hooft, Kokmeeuwstraat 1, Zie rikzee. Tel. 2261. KERKWERVE, 20-1. De N.C.V.B. afdeling Kerkwerve gaat woensdag 17 februari het vijfentwintig jarig jubi leum vieren. Tijdens de bijeenkomst woensdagavond in het Verenigingsgebouw deelde de presidente mevrouw C. Viergever-Legemate mede, dat aan leden en genodig den die dag een feestelijk programma zal worden aange boden. Omstreeks vijf uur 's middags hoopt men bijeen te komen in het Verenigingsgebouw. Vervolgens zal een gezamenlijke broodmaaltijd worden gebruikt. Het feestelijk avondprogramma zal een bijzonder tintje krijgen door de opvoering van een musical door eigen leden. De N.C.V.B. afdeling Kerkwerve werd vijfentwintig jaar geleden op gericht door mevrouw J. den Boer-de Ruiter, propagandiste van de N.C.V.B. afdeling Zierikzee en door mevrouw Ligthart-Schenk, propa gandiste van de gwestelijke N.C.V.B. De afdeling Kerkwerve ging des tijds van start met 55 leden, een aan tal dat thans ook genoteerd staat. Hoogtepunt bereikte de afdeling met 90 leden. „Maar dat was in een tijd, dat er nog helemaal geen andere vrouwenverenigingen waren", aldus de presidente. Grote opkomst Mevrouw Viergever deelde desge vraagd mede, dat de afdeling zich on derscheidt door een zeer grote op komst van leden tijdens de maande lijkse bijeenkomsten, elke derde woensdag van de maand. Onderwerpen, die tijdens die bij eenkomsten aan de orde komen heb ben betrekking op kerk, gezin, maat schappij, gezondheidszorg enz. Het bestuur kiest de onderwerpen, die tijdens deze avonden worden behan deld, hetzij door middel van een dia voorstelling en/of gastspreker. Eerste presidente van de N.C.V.B. Kerkwerve was mevrouw W. Francke-van Es. Zij vervulde haar funktie twaalf jaar. daarna werd ze opgevolgd door mevrouw Viergever- Legemate, die gedurende acht jaar als presidente optrad. Vervolgens was het voor drie jaar de beurt aan mevrouw M. Boot-Brand en tenslotte besloot mevrouw Viergever tot een come-back" en hanteert nu weer sinds twee jaar de N.C.V.B.-hamer. Tien dames zullen op die 17e febru ari het zilveren jubileum als lid van de N.C.V.B. vieren. Een huldiging van deze trouwe leden mag uiteraard verwacht worden. De presidente deelde verder mede, dat het bestuur met enthousiasme deelneemt aan kaderkursussen. De open studiedagen voor alle leden worden wat matiger bezocht. Zee land telt 55 N.C.V.B. afdelingen, Schouwen-Duiveland heeft er vier. De afdeling Kerkwerve kan zich ook verheugen in een aantal jonge leden. „Schrijf een brief" De door het hoofdbestuur geënta meerde aktie „Schrijf een brief" wordt door de N.C.V.B. Kerkwerve van harte ondersteund. Het gaat om het schrijven van brieven met het doel politieke gevangenen vrij te krijgen. Meestal gebeurt dit in sa menwerking met Amnesty Internati onal. Tijdens de bijeenkomst woensdag avond werden de leden verzocht een brief te ondertekenen ten behoeve van drie gevangen vrouwen op de Fi lippijnen. Verder kondigde de presi dente een inzamelingsaktie voor Po len aan, die samen met koördinator de heer Geleijnse nader zal worden uitgewerkt. Deze eerste N.C.V.B.-bijeenkomst in het nieuwe jaar werd geopend met het zingen van ps. 76. Na gebed las mevrouw Viergever een gedeelte uit Mattheüs 15 en hield een meditatie: „De Smekende Moeder". Na het huishoudelijk gedeelte hield ds. B. de Graaf een inleiding, getiteld „De degelijke huisvrouw". (Zie een vol gend nummer).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 3