Katholieke kerk poogt lot land en volk te verlichten Ketterjacht binnen Protestants Christelijk onderwijs gevreesd GELIJKE BEHANDELING9' AGENDA 2 Herdenking „Wannsee- Konferentie" Per 1 januari Europees rijbewijs 't Wil niet in Polen M.E. paraat Nederland en Den Uyl over herverdeling werk De Brauw houdt vast aan f 35 miljoen de asielzoekers Het munitie- transport De vrije beroepen POSSIE Er speelt weer eens een principiële kwestie in dit land. De wet .gelijke behandeling", die nog maar in voor ontwerp is, maar .grote dingen" werpen hun schaduwen vooruit. De wet bedoelt diskriminatie te voorko men op grond van geslacht, homofi lie of huwelijkse staat. In de praktijk komt het er op neer, dat een mens op grond van welke relevante, typische hoedanigheid dan ook, niet kan wor den weerhouden om - een sprekend voorbeeld - het onderwijs te dienen. Zou een solliciterende homofiele onderwijskracht op grond van zijn ge-aardheid worden afgewezen door een schoolbestuur dan kan betrokke ne rechtsbescherming inroepen, als die wet er eenmaal is. Vooral van de zijde der z.g.n. ..evangelischen" is daarover bij voorbaat groot alarm geslagen, want men zou - zo stelt men - in de praktijk tot beslissingen kunnen worden ge dwongen door de wet, waar men in geweten niet achter staat. Rechtlij nig sprekend of denkend lijkt dat ook wel zo, maar het grote goed van persoonlijke rechtsbescherming is ook een niet onaanzienlijke deugd en dat moet wel in het totaalverhaal worden opgenomen. Terwijl enerzijds al een soort „ket terjacht" wordt gevreesd, heeft een in dit opzicht onverdacht instituut: de Unie „School en Evangelie" een duidelijke uitspraak gedaan n.l. „dat de onderhavige zaken niet in de eerste plaats moeten worden getrok ken in de sfeer van macht en recht, maar in die van de naastenliefde". Vertaald betekent zulks dat de men selijke en pastorale kant van de zaak in de praktijk veel zwaarder wegen, dan al het andere, dat onder de para plu van de (mogelijk) nieuwe wet wordt gevangen. Groepen „ultra's" (met respekt hier verder voor ieders overtuiging) zullen niettemin wel eens moeite hebben met de wet, maar dat er op het brede terrein van het bijzonder onderwijs - en op andere gebieden - echte kontinue problemen en kort sluitingen zullen ontstaan, mag uit gesloten worden geacht. Het is trouwens helemaal niet ver keerd dat bepaalde - toch wel princi piële - zaken tevoren eens worden doordacht en besproken. Wel onjuist lijkt het in dit stadium daarbij te speuren naar een bepaald soort sen satie, die er niet is en zeker ook niet hoeft.te zijn. BERLIJN, 21-1. Onder de indruk van de vrijdag gepleegde bom aanslag op een Israëlisch restaurant in West-Berlijn hebben woensdag af gezanten van de geloofsgemeen schappen en politiek de veertig jaar geleden „Wannsee-Konferentie" her dacht. Op 20 januari 1942 hadden nazi-funktionarissen in een huis „Am Grossen Wannsee" in Berlijn de „Endlösung der Judenfrage" voorbe reid. Vanaf 1 januari 1983 zullen de EEG-landen een uniform rijbewijs afgeven dat bij vestiging in een ande re lidstaat omwisselbaar is. Neder land bereidt zich eveneens voor om per 1 januari 1983 de invoering van dit Europees rijbewijs te realiseren. Enkele andere lidstaten zullen het Europees rijbewijs later invoeren, maar zij hebben wel de mogelijkheid van het omwisselen aanvaard. Het Nederlands rijbewijs voldoet reeds in grote trekken aan de eisen van een Europees rijbewijs. Voor de kategorieën C, D en E zal de wetge ving worden aangepast. De mini- mumrijvaardigheidseisen voor be roepschauffeurs en anderen zullen dan dezelfde zijn en in de verkeers- wetgeving worden opgenomen. Aldus het antwoord van minister Zeevalking (verkeer en waterstaat) op een schriftelijke vraag van de vaste kamerkommissie voor verkeer en waterstaat. Om persvrijheid TRENTON, New Jersey. 20- 1. De New York Times en een verslaggever van dat blad. My ron Farber, die 40 dagen ge vangen heeft gezeten omdat hij tijdens een proces van een om streden moord in 1978 zijn aan tekeningen niet wilde laten in zien. hebben kwijtschelding gekregen van hun misdadig gedrag Advocaten voorde burgerlij ke vrijheden zeiden dat dit een positief effekt kan hebben op komende gevallen van pers vrijheid. Farber was tijdens het pro ces tegen ..Dr X." gevangen ge zet omdat hij zijn aantekenin gen niet aan de verdediging wilde geven. Het waren Far- bers verhalen geweest die tot het proces hadden geleid. WARSCHAU, 20-1. Ondanks haar afwijzende huding jegens de staat van beleg onderhoud de katholieke kerk van Polen ontensieve kontakten met het militaire be wind in Warschau. Naar woensdag in Warschau verluidde zouden deze gekoncentreerd zijn op pogingen tot verlichting van de situatie voor de bevolking en de vakbeweging in de toekomst. De bisschoppenkonferentie heeft een herderlijk schrijven opgestèld dat op 31 januari in alle katholieke kerken zal worden voorgelezen. Op 25 januari zal de militaire lei der generaal Wojciech Jaruzelski het parlement toespreken. Verwacht wordt dat hij dan verzachtingen van de staat van beleg zal aankondigen en een politiek beleid zal uitstippe len. Advertentie De harde lijn tegen de vakbewe ging voortzettend maakte een comité uit het kabinet bekend dat toe komstige Poolse vakbonden onder strikte kontrole zouden staan. Waarschuwing Een bekend geleerde, Jerzy Waitr, waarschuwde de Polen dat de crisis in hun land niet simpel be-eindigd kan worden door opheffing van de beperkingen krachtens de nood toestand. In het blad Rzeczpospolita roep hij op tot gehoorzaamheid aan de afgekondigde regels. „Wij moeten voorwaarden scheppen die opheffing van de beperkingen mogelijk makem door te werken, door kalmte en disci- plime en door een verstandige vader landslievende houding". Officiële berichten meldden echter een dalende industriële produktie en verzet onder de bevolking tegen de verdubbeling of verviervoudiging van de prijzen van voedsel en andere balngrijke goederen die vermoede lijk op 1 februari van kracht zal wor den. WASHINGTON. Duikers hebben woensdag de zgn. zwarte doos met de vluchtgegevens en de cockpit- stemrecorder gevonden van het vliegtuig van Air Florida dat een week geleden in de rivier de Potomac neerstortte. BRUSSEL. De voorzitter van de Vlaamse socialistische partij, Karei van Miert, mag Polen niet in. Enige weken geleden diende hij bij de Pool se ambassade in Brussel een verzoek in voor een visum. GRONINGEN, 20-1. Op het Hoofti- bureau van politie in de gemeente Groningen is vanaf woensdagavond een peloton van 40 man Mobiele Een heid in staat van paraatheid. Het pe loton zal daar in principe 12 uur aan wezig blijven om snel te kunnen op treden bij eventuele problemen ron de de munitietrasporten ter trein va nuit de Eemshaven. Elke dag op nieuw, tot en met aanstaande zater dag, zal vanaf zes uur 's avonds het peloton zijn ingekwartierd op het hoofdbureau van politie. DEN HAAG, 20-1. Herverdeling van arbeid zal een van de pfijlers zijn van de eerste opzet van het werkgele genheidsplan dat minister Den Uyl van sociale zaken en werkgelegen heid in februari zal presenteren. Vol gens Den Uyl is zonder deeltijdar beid en arbeidsduurverkorting het keren van de in versneld tempo groeiende werkloosheid onmogelijk. Hij zei dit woensdag in zijn antwoord tijdens de behandeling van de begro ting van sociale zaken en werkgele genheid in de Tweede Kamer. Vol gens De Uyl werpt deeltijdarbeid het meeste effekt op. Arbeidsduurver korting is veel ingrijpender en pas op termijn effektief. Andere elementen in de eerste op zet van het werkgelegenheidsplan zullen volgens Den Uyl zijn speciale maatregelen ter bestrijding van jeugdwerkloosheid, gebruik van uit- keringsgelden om mensen aan het werk te helpen en het scheppen van banen in de niet-kommerciële dienst verlening. Den Uyl houdt vast aan het schep pen van twintig tot dertigduizend deeltijdbanen, boven de groei die er volgens hem al trendmatig in zit. Hij erkende dat er wel problemen in de sfeer van de rechtspositie, sociale ze kerheid en pensioenen moeten wor den overwonnen. DEN HAAG, 20-1. Voorzitter Jhr. Mr. M. L. de Brauw van de Stuur groep Brede Maatschappelijke Dis- kussie (BMD) over de kernenergie heeft de kommissie voor ekonomi- sche zaken en voor kernenergie uit de Tweede Kamer gevraagd hem te steunen in zijn strijd (met het depar tement voor ekonomische zaken) voor meer geld voor die energie- diskussie. De Brauw hoopt alsnog f 35 miljoen van minister Terlouw (van ekonomische zaken) te krijgen in plaats van de toegezegde f 25 mil joen. ZEIST, 20-1. Bij de toelating van asielzoekers in Nederland gaan de vluchtelingen die door het Hoge Commissariaat voor Vluchterlingen van de Verenigde Naties worden voorgedragen vóór. Daarnaast moet er wat ruimte overblijven voor vluchtelingen die om wat voor reden dan ook het best rechtstreeks door Nederland geholpen kunnen worden. Dat zei staatssecretaris M. Schelte- ma van justitie woensdag in Zeist te gen vluchtelingenwerkers uit tien Europese landen die daar drie dagen bij elkaar zijn om over de problemen van asielzoekers te praten. DEN HAAG, 21-1. De Tweede Ka mer heeft woensdag de ministers Den Uyl (sociale zaken) en Terlouw (ekonomische zaken) nauwelijks voor de voeten gelopen bij de voort zetting van het debat over de rege ringsvoorstellen om de inkomens van een aantal vrije beroepsoefena ren, zoals medische specialisten en notarissen terug te dringen tot het ni veau van topambtenaren. UTRECHT, 20-1. Een telefoontje dat er een bom zou zitten in een trein op station Zevenaar heeft woensdag middag voor vertraging gezorgd van het munitietransport uit de Eemsha ven. Het telefoontje kwam tegen twee uur bij NS binnen. Vervolgens wérd bij wijze van voorzorg het treinver keer stilgelegd. De betrokken trein werd momenteel doorzocht door mensen van Explosieven Oprui mingsdienst (EOD). De zesde munitietrein is woensdag middag om twee uur vanaf de Eems haven vertrokken en is zonder pro blemen rond half vier de stad Gro ningen gepasseerd. DEN HAAG. Minister Den Uyl van sociale zaken en werkgelegenheid noch zijn staatssekretaris mevrouw Dales hebben woensdagavond in het antwoord tijdens de begrotingsbe handeling in de Tweede Kamer ge reageerd op voorstellen vanuit de Kamer tot wijziging in hun kor tingsplannen in de ziektewet. Stichting Het Theater vertoont in de Concertzaal: A.s. zaterdag A.s. zondag 15.00 uur 15.00 uur WALT DISNEY productions presenteert DEWEREL0BER0EMDE TEKENFILM voor het eerst nederlands gesproken en gezongen met de stemmen van o.a. Wieteke van Dort, Louis Neefs, Joost Prinsen, Willem Duyn, Ned. dialogen, liedjes en regie: Harrie Geelen in het voorprogramma, nederlands gesproken. Walt Disney's "PETER EN DE WOLF" WALT DISNEY PRODUCTIONS 1979 CITY FILM De Aristocats ook als luisterboek overal verkrijgbaar 112,50<prentenboek mini -lp) a.l. A.s. zaterdag A.s. zondag 20.00 uur 20.00 uur Hi) staat alleen 100.000.000 km ver van huls. Hl) weet te veel. Zij willen zijn dood! zou U het kunnen overleven? SEAN CONNERY in 'OUTLAND'' PETER BOYLE FRANCES STERNHAGEN JAMES B. SINKING KIKA MARKHAM A LADD COMPANY RELEASE "P" THROUGH WARNIR BROS t*) A WARNTR COMMUNICATIONS COMPAN» 12 jaar Donderdag 21 januari Zierikzee Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Herv. Vrouwengroep. 20.00 uur. Noord welle Dorpshuis. Algemene bestuursverga dering vrouwenraad Westerschou- wen. 14.00 uur. Brouwershaven Verenigingsgebouw. Spelmiddag Bond voor ouderen. 14.30 uur. Bruinisse Gemeentehuis. Raadsvergadering. Aanvang: 19.30 uur. Herv. Verenigingsgebouw. NCVB bijeenkomst. 19.45 uur. Vrijdag 22 januari Zierikzee Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. Burgh-Haamstede Kantine camping „Duinrand". Uit voering Kon. muziekgezelschap „Witte van Haemstede". 19.30 uur. Ger. Kerk. Dia-avond Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plant kunde. 20.00 uur. Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Cafétaria „Neffen d'Eule". Oranje vereniging. 19.30 uur. „Durps'uus". Internationale duiven- show P.V. Gevleugelde Vrienden. 19.00 - 24.00 uur. Zaterdag 23 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Postzegelbeurs. 10.00 - 16.00 uur. Concertzaal. Filmvoorstelling „Meester Breetvelt-speeltuin". 15.00 uur. Concertzaal. Film: „The Artistocats", 15.00 uur, a.l. Film: „Outland", 20.00 uur, 12 jaar. Dreischor Gaanderse weg 9. Bezoek aan orchi- deeënkwekerij. Koninklijke Maat schappij Tuinbouw en Plantkunde. 14.00 uur. DEN HAAG, 20-1. Onderwijsgevenden vrezen een hetze-achtige ketterjacht binnen het protestants- christelijk onderwijs. Dit is het gevolg van de fundamentalistische kruistocht tegen het vooront werp voor een anti-diskriminatiewet waar het geslacht, burgerlijke staat of seksuele geaardheid betreft. Het is ook een gevolg van het standpunt dat het dagelijks bestuur van de besturenraad protestants-christelijk onderwijs vori ge week naar buiten heeft gebracht. Dit heeft B. Buddingh' uit Hilver sum, lid van de besturenraad. het bestuur geschreven. Hij distantieert zich van het standpunt, dat het bij zonder onderwijs vrijgesteld moet worden van toepassing van het dis- kriminatieverbond. Een beroep op de vrijheid van onderwijs die in de grondwet is vastgelegd, acht hij on juist. Buddingh' stelt dat het vooront werp van de wet binnen de raad op geen enkele wijze is besproken dan alleen door het dagelijks bestuur. Het onderwerp acht hij van groot be lang dat breed intern overleg en be raad noodzakelijk was geweest. Het beroep op het grondrecht gaat vol gens hem niet op. Zoiets mag nooit tot gevolg hebben dat fundamentele mensenrechten worden aangetast, dat diskriminatie wegens geslacht, burgerlijke staat of seksuele geaardheid mogelijk blijft. Het is de taak van de wetgever hiertoe regels te stellen, aldus Bud dingh' in zijn brief aan zijn mede bestuursleden. Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Familiebijeen komst C.B.T.B. 18.00 uur. Dinsdag 2 februari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Haamstede Hotel Bom. Vergadering ver. „Porno- na". 19.30 uur. Zonnemaire „Bommenede". Vergadering Water schap Distrikten II en III. Woensdag 3 februari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst- schilderen Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Prinses Julianaschool. Kursus „we reldwinkelier". 20.00 uur. Dorpshuis. Vergadering Waterschap Distrikt I. 9.30 uur (v.m.). Oosterland Dorpshuis. Vergadering Waterschap Distrikt IV. 14.00 uur. Vrijdag 5 februari Haamstede Boerderij De Haan. Kursus etsen (ZVU). 13.00 - 16.00 uur. Nieuwerkerk Dorpshuis. Muziekuitvoering „O. en U". 19.30 uur. Zaterdag 6 februari Brouwershaven Ophalen oud papier, sportvereniging Brouwershaven. Vanaf 9.00 uur. Tonnenmagazijn. Grote Avond, to neelavond, P.J.Z. 19.30 uur. „Durps'uus". Internationale duiven- show P.V. Gevleugelde Vrienden. 13.30 - 22.30 uur. Zondag 24 januari Zierikzee Bar Mirabelle. Optreden Maarten Bruynes. 15.00 - 18.00 uur. Concertzaal. Film: „The Aristocats", 15.00 uur, a.l. Film: „Outland", 20.00 uur, 12 jaar. Maandag 25 januari Zierikzee „Huis van Nassau". Vergadering KNVB, afd. Zeeland zaalvoetbal. 20.00 uur. Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. Z.W.N.-station. Vertrek exkursie Plattelandsvrouwenbond afd. Schouwen. 13.45 uur. Prinses Julianaschool, Jannewekken 19. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Haamstede Rekreatiezaal Gereformeerde kerk. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 uur. Brouwershaven Gereformeerde kerk, Bostonplein. Schrijfavond Amnesty. Vanaf 19.00 Dinsdag 26 januari Zierikzee Chr. LHNO-school. Kursus „Anders eten" (Huishoudelijke Voorlichting). 19.30 uur. Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. Scharendijke Gemeentehuis. Raadsvergadering Middenschouwen. Aanvang: 19.30 uur. Brouwershaven Tonnenmagazijn. Jaarvergadering Plattelandsvrouwen afdeling Brou wershaven. 20.00 uur. Nieuwerkerk Kantine, sportpark „Het Springer". Vergadering Schouwen-Duivelandse voetbalverenigingen. 19.30 uur. Woensdag 27 januari Zierikzee School Manhuisstraat. Kursus kunst schilderen Z.V.U. Aanvang: 20.00 uur. Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. „De Zeeuwsche Herberghe". V.O.O. 20.00 uur. Herv. Verenigingsgebouw. Bejaar denbijeenkomst N.C.V.B. 14.30 uur. Dreischor Dorpshuis. Jaarvergadering Platte landsvrouwen afd. Noordgouwe. 20.00 uur. Ouwerkerk Dorpshuis. Vergadering Landbouw - verenigingen. 19.30 uur. Donderdag 28 januari Zierikzee Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 uur. Vrijdag 29 januari Zierikzee Vierschaar stadhuis. Tentoonstelling Provinciale Waterstaat. 09.00 - 17.00 (01110) 6551 ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE HUISAANSLUITINGEN Redaktie (niet voor bezorging), na 17.30 uur: (01110) 5396, (01110) 3539 Advertenties (01119) 1660 Bezorging (01119) 1660 na 18.30 uur 99 99 M'adde vroeger 'n vaare neve; 'n oardige vint, die aoltied snoepgoed vö ons meebrogt, toen m'n nog hin ders waere. Ie kon't - zei m& - goed doe, want ie was vrieë jongen, in ie gaf les an 'n schole. ,,Mö jie nib 't trouwe", vroege ze dikkels an z'n, in dan lachede md zo'n bitje. „Nêéjo", zeit'ndan, „da kan aoltied nog". M'n tante zei wê's: ,,alli van Epscheuten; 'k wil nie foetere, m&je mó 's 'n meis- se zoeke, anders wor je zö'n stleve prente". Md ie deed nie 't was 'n homo, md dat wisten me nutuurlijk nie, want vraege kust je nie, in j'a niks in de maalk te brokkelen. Snap- je wê? op dat gebiedme waere zó groen as gras. Dae was 's 'n man in Schou wen, die z'n joenk most nae dienst. Die kaerel at t'r aoltied md zó'n bitje as potergetuuge bie geloape, md jd toe t'n nae de zandaezen in Bergdn op Zoom most, was tog wê tied vó pao, om 's wat te zaagen. Ie zei: ,,jong luuster 's, noe gae je van uus, h 'k mó je wat zaage. Ie stak 'n puupe op vó de zenen, in toen begon 'n 6: ,dae bin jongers in 't leven, in meissen md toe gieng t'nie mi. Ie kon nie vaader. ..Begriep je wê?", vroeg 'n nog en toe t'n awi opsiond, zei t'n: ,,in pas op vó de vrimde vrou wen". Noe was die jóón nie imae) ach terin k, in ie zei: ,,mó'k dan m£| m'n moeder trouwe?" ,,Z6 is 't wê genogt", zei pao nog, in zó is de zeune nae 't veertiende resjement ver rok- ke. Bie 't leren op schóóle adde m'n 'n geraemte. Dat stieng aoltied 'n [bitje griezelig in 'n kasse, md 't kwam d'r uut as t' zó vaare was mi de leisen. Vroegen m'n aoltied an meneer; ,,is dat noe 'n man of 'n vrouwe?" ,LNêê 6", zei 't n dan: 'n geraemte is onzij dig", in dae bleef 't bie. Md me wist 't wê nutuurlijkwe vroege nae d\> be kende pad. Soms kwam d'r één van de gasten, in die d zó'n blaedjê bie z'n, vol mi stoutigheden. Roare inop- jes in meisen mi ééle laege bloesen, blóöte bêênen, in aoge akken. 't\Was eigenlijk niks nog, d je ziet dd ze d'r eige noe puutnaekend laete uutpotre- teere, md op 'n keer vonde ze tuus zö'n bloedje in de boeketasse. Noe 't weerlicht was nie vah de logt. „Oe kó je daer an, in je dienk tog nie da't geld op m'n rik groeitin wat mót 't dat mi die meissen in d'r ondergoed?" 't Vint je was lillik dü de mande gevaole mi z'n blaedje. Ie kon allêênig md zaage ..niks", in da't was nie vee. Pao begon subiet 't bloedje fien te schoren. Ie zd v>ê ge docht ,,d'r binne jongers in [meis sen md ie kwam ók nie vaader> in ie d niks meer vó z'n zaagen. Zó was 't dat vroeger nog 'n êél ge doe. Zaalfs d'n doomnie noemde 'n keer die bloedjes in d'n outen broek: „De Lach" in zó, in de Zwarte kat": ..in dienk d'r om 6!" Md jd an 't Twaolfjaerig Bestand, in an d'inoud van 'n bol. mi intepreaelbéreke- nieng, was nie vee sex te beleven. Aruit dan giengen m'n md op d'n bleik, de ..Max Havelaar" zittê leze. Dat was 't dn wi andre koek. Dien tied; 'k mó t'r dikkels dn dienkê. Wat dat betreft m'n ons possie wê g'ad. SCHIEREILANDMAN

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 2