OPRUIMING BEHANG - WANDWEEFSEL sp zigde^ rente ewij; laari bij de Ra bobank nu tot 1114% 998 169 3 rol halen2 rol betalen Textielwandbekledingvanaf f 5,— p/mtr MOL OPRUIMING Rabobank S WEEKEND VOORDEEL ALLES ONDER EÉN DA&u SPERZIEBONEN RAIDER eme TEXTIELHUIS „RIANNE" vG SCHOUDER- KARBONADE PER KILO 898 JONG BELEGEN UNIEKAAS PER KILO PETIT BEURRE sriljank Totaal overzicht van de drie trekkingen 709e Staatsloterij Ruim 30 miljoen aan prijzen meer spelers meer kansen De Staatsloterij 10 japonnen25,-en 49,- blouses en pulls 19,- en 25,- herenpyama's 22,95 19,95 SUCCESJES WATERSCHAP SCHOUWEN-DUIVELAND DRUKKERIJ LAKENMAN OCHTMAN BLOEMKOOL SINAASAPPELS VRACHT AUTORIJLES BERT NEIJENHUIS Gemeente Bruinisse Voor sportprijzen MOTORRIJLES BERT NEIJENHUIS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 U hoeft geen prijzen bij elkaar oo te tellen. Nieuw» BooQC'dslr J7 Tol 01110-22*0 2IERIK2EE VERF - GLAS - BEHANG - AUTOLAK - Nieuwe Boogderdstraat 27, Zierikzee Geldig van 14 januari t/m 30 januari. Zolang de voorraad strekt! Betaling kontant! De laatste Tricot Flanel En nog veel meer koopjes! Kerkring 31, Nieuwerkerk, tel. 01114-1955 Gevelreiniging. Ambacht B.V., tel. 01114-2648. U weet toch dat wij auto's wassen; uitlaten monteren; antiroestbehandelingen ge ven voor de doe-het-zelver; hefbrug gereedschap ver huren, bel voor inl. Albert's Autowasserette Oosterland, tel. 01114-2200 b.g.g. 01114- 2775. Tapijt reinigen onder hoge druk met de Citin sproeiex- traktie. Schoonmaakbedrijf Koster. Telefoon (01110) 2153. Pasfoto's in seconden klaar. Afspreken niet nodig! Foto grafie Jan Krakeel, Nieuwe Bogerdstraat 12, Zierikzee. Wij zoeken nog spulletjes voor de Rommelmarkt. Heeft u nog iets liggen op zolder of in de schuur, wij komen het gratis bij u ophalen. Bel a.u.b. 01110-4940. m.i.v. 12-1- 1982 Wijiigmgeri voorbehouden Het dagelijks bestuur van bovengenoemd waterschap maakt bekend, dat een openbare distriktsvergadering zal worden gehouden in distrikt 1: omvattende de Westhoek van Schouwen tot aan de Delingsdijk op woensdag 3 februari 1982 om 9.30 uur v.m. in het Dorpshuis te Renesse. distrikten 2 en 3: omvattende het gebied tussen de Delings dijk en de Schouwsedijk, alsmede het ge bied van Zierikzee, Dreischor, Zonnemaire, Noordgouwe tot en met de Gouweveerpol- der op dinsdag 2 februari 1982 om 9.30 uur v.m. in café Bommenede te Zonnemaire. distrikt 4: omvattende de polders De Vierbannen van Duiveland, Oosterland en Sirjansland en Bruinisse op woensdag 3 februari 1982 om 14.00 uur n.m. in het Dorpshuis, St. Joost- dijk te Oosterland. Op deze vergadering zullen onder meer de volgende on derwerpen worden behandeld. onderhoud van de zeedijken; zuivering van het afvalwater; waterbeheersing en wegenonderhoud; schouw op de waterlopen. Inwoners die verhinderd zijn de vergadering in het ei gen distrikt bij te wonen, kunnen een vergadering in een ander distrikt bezoeken. ^OSQCOOeOQOOCOQC»OOOOOOOQQ<; I Jannewekken 11 - 4301 HH Zierikzee - Tel. 01110-6551 drukt de Zierikzeesche Nieuwsbode maar óók uw privé of zakelijk drukwerk boOQQOOOOCWQQOOQCWOQOBOOgJ BLIK BONDUELLE FRANSE MOOIE SPAANSE UIT EIGEN SLAGERIJ VLEES WAREN GROENTE FRUIT KAAS KRUIDENIERS WAREN a' I I MALTA Cranestraat 4 geldig van 21 t/m 23 jan. f 45,- per uur 1140,- examengeld Vrachtautorijschool Schuithaven 12, 4301 HC Zierikzee, tel. 01110-5081-3742 Burgemeester en wethouders van Bruinisse maken, gelet op het bepaalde in artikel 31 van de Wet algemene bepa lingen miliehygiëne, bekend, dat zij aan fa. Mol en zn. te Bruinisse een hinderwetver gunning hebben verleend voor het uitbreiden c.q. wijzi ging van een aardappelhan- delbedrijfopslag- en sorteer- inrichting gelegen aan de Dorpsweg 40 te Bruinisse. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te voorkomen. De beschikking alsmede de aanvraag en andere ter zake zijnde stukken, liggen van 22 januari tot 23 februari 1982 op de gemeentesecretarie, af deling algemene zaken ter in zage en wel op elke werkdag van 08.30 tot 12.00 uur en na telefonische, afspraak buiten kantooruren. Beroep tegen deze beschik king kan worden ingesteld door: a. de aanvrager; b. de betrokken adviseurs; c. degenen die tegen de aan vraag om vergunning tij dig bezwaren hebben in gediend; d. enige andere belangheb bende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder be zwaren in te brengen. Het beroepschrift moet wor den gericht tot H.M. de Ko ningin en voor 23 februari 1982 worden ingediend bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Graven- hage. Zij die beroep instellen kun nen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschik king dan wel tot het treffen van een v'oorlopige voorzie ning. Dit verzoek moet bin nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de voor zitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 AE 's-Graven- hage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Burgemeester en wethouders voornoemd, De burgemeester, T. C. HEKMAN De secretaris, B. DE GROOT Bruinisse, 21 januari 1982 Middelharnis telefoon 01870-3665 Hellevoetsluis telefoon 01883-18560 Zierikzee telefoon 01110-5900 Plaat/e graveren gratis op eigen- of lesmotor f 41,50 per uur f 140,- examengeld incl. tentamens Motorrijschool Schuithaven 12, 4301 HC Zierikzee, tel. 01110-5081-3742 Lotnummers Eindcijfer(s) Totaal eindigend op: of lotnummers): prijzen bedrag: 01 055081 057171 072031 074631 088871 50 50.000 2.000 2.000 5.000 2.000 extra prijs serie E troostprijs andere series 2 02 862 3822 033002 033002 048372 10 60 210 2.010 100.060 2.060 2.010 03 43 4513 041323 064403 093453 25 75 1.025 2.025 2.025 2.025 44 464 854 088554 50 200 100 25.000 extra prijs serie M troostprijs andere series 061495 071055 083555 088825 088825 5.000 5.000 5.000 500.000 5.000 extra prijs serie C troostprijs andere series 216 326 376 000546 003916 011646 011646 024536 057346 400 400 200 2.000 5.000 100.000 2.000 2.000 25.000 37 100 57 977 3427 50 100 1.000 extra prijs serie U troostprijs andere series 58 78 368 097428 097428 50 100 400 250.000 4.000 9 109 007429 15 115 5.015 480 530 710 003320 039150 068060 090620 097950 75 100 1.000 50.000 2.000 10.000 100.000 5.000 Wanneer op een lot meer dan één prjjs is gevallen, is achter het nummer van de hoogste gewonnen pr\js het totale pnjzenbedrag vermeld. De prijzen zjjn dus al bjj elkaar opgeteld. Zetfouten voorbehouden. Prijzen boven f 1.000zijn aan kansspelbelasting onderworpen. Deze belasting bedraagt 25% en wordt op de prijzenbedragen in mindering gebracht. De hoofdprijs van f 500.000 - wordt „schoon" uitgekeerd. Speel de volgende keer (wécr) mee. En speel dan eens samen,dan kunt u meer loten kopen en heeft u dus meer kansen. Volgende lotenverkoop begint maandag 1 februari 1982. De verkoopkantoren staan in dc Gouden Gids. Spelen per postgiro kan ook. Als u een postgiro hebt, kunt u hele loten per giro bestellen. Dan maakt u zoveel maal f 25,- overals u loten wilt hebben. Als het bedrag vóór 't eind van deze maand van uw postrekening is afgeschreven, speelt u in de volgende maand mee. Een paar dagen voor dc eerste trekking krijgt u dan uw lotnummcr(s) thuis gestuurd. Noteer het gironummer: 5151 t.n.v. Collecteur Directie Staatsloterij, Den Haag. U kunt dc Staatsloterij ook machtigen voor automatische afschrijving (11 keer per jaar of 6 keer per jaar). Aanvraagformulieren hiervoor kunt u telefonisch opvragen: 070-469647. Gewonnen prijzen worden na dc derde trekking automatisch op uw rekening gestort. Alle informatie: 070-469647.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1982 | | pagina 10